018-083/02

Številka: 018-83/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu Državna revizijska komisija), je na podlagi 23.člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju ZRPJN) po â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo oddaje javnega naročila za ď"˛nabavo blaga: živila in material za prehranoď"˛, zoper sklop ď"˛sadje in zelenjavaď"˛ in zoper sklop ď"˛ostali prehrambni artikliď"˛, ki ju je vložilo podjetje â??(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo oddaje javnega naročila ď"˛Nabava blaga: živila in material za prehranoď"˛, sklop artiklov ď"˛sadje in zelenjavaď"˛ se kot neutemeljen zavrne.
2. Zahtevek za revizijo oddaje javnega naročila ď"˛Nabava blaga: živila in material za prehranoď"˛, sklop artiklov ď"˛ostali prehrambni artikliď"˛ se kot neutemeljen zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11.02.2002 sprejel sklep, štev. 167/2002-1, o začetku postopka oddaje javnega naročila za nabavo blaga: Živila in material za prehrano
1. Sadje in zelenjava
- sadje južno
- sadje domače
- zelenjava
2. Kruh in pekovsko pecivo
- kruh
- pekovski izdelki
3. Meso in mesni izdelki
- meso
- mesni izdelki
4. Mleko in mlečni izdelki
5. Ostali prehrambni artikli

Okvirna vrednost javnega naročila je bila ocenjena na â??

Javni razpis je naročnik objavil dne â?? v Uradnem listu RS št. â??, pod številko objave â??.
Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 21.03.2002, je razvidno, da je pravočasne ponudbe vložilo 17 (sedemnajst) ponudnikov. Dne 27.03.2002 je komisija za izvedbo postopka oddaje javnega naročila izdala poročilo v katerem so ugotovili, da je prispelo pravočasno in pravilno označenih 17 (sedemnajst) ponudb, ter da so prejeli za posamezne sklope naslednje število pravilnih ponudb: Za skupino artiklov A: sadje in zelenjava, 6 (šest) pravilnih ponudb, za skupino artiklov B: kruh in pekovsko pecivo, 4 (štiri) pravilne ponudbe, za skupino artiklov C: meso in mesni izdelki, 2 (dve) pravilni ponudbi, za skupino artiklov D: mleko in mlečni izdelki, 3 (tri) pravilne ponudbe in za skupino artiklov E: ostali prehrambni artikli, 2 (dve) pravilni ponudbi. Komisija je v zapisniku za vsako izmed skupin artiklov izbrala na podlagi obstoječih meril tudi izbranega ponudnika.

Dne 28.03.2002 je naročnik izdal odločbo o izbiri najugodnejšega ponudnika za nabavo živil in materiala za prehrano. Za skupino artiklov A: sadje in zelenjava je izbral podjetje â??
Vsem ponudnikom za navedeni sklop artiklov je dne 28.03.2002 poslal obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Dne 28.03.2002 je izdal tudi odločbo o izbiri najugodnejšega ponudnika za skupino artiklov E: ostali prehrambni artikli, za katero je izbral â??.
Vsem ponudnikom za navedeni sklop artiklov je dne 28.03.2002 poslal obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj je dne 05.04.2002, zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, ter zaprosil naročnika, da mu le ta obrazloži zakaj je bila zavrnjena njegova ponudba. Vlagatelj je vložil zahtevek za obrazloženo obvestilo posebej za sklop artiklov A: sadje in zelenjava, in posebej za sklop artiklov E: ostali prehrambni artikli.

Naročnik je dne 09.04.2002 podal obrazloženo obvestilo za skupino artiklov A: sadje in zelenjava, v katerem so vlagatelja obvestili, da so ob upoštevanju edinega merila, navedenega v objavi javnega razpisa in v 10. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, to je najnižja končna cena posamezne skupine artiklov, izbrali najugodnejšega ponudnika.
Naročnik je zapisal, da so prejeli za navedeno skupino artiklov 6 (šest) ponudb, ki so bile pravočasno oddane, pravilne in ki so vsebovale vso ponudbeno dokumentacijo. Na podlagi meril iz razpisne dokumentacije, to je najnižja končna cena, je naročnik izbral najugodnejšega ponudnika, pri čemer naročnik opozarja, da je iz podatkov razvidno, da končna ponujena cena vlagatelja za skupino artiklov A: sadje in zelenjava, ni bila najugodnejša in torej ni bila izbrana.

Naročnik je dne 09.04.2002 podal tudi obrazloženo obvestilo za skupino artiklov E: ostali prehrambni artikli, v katerem so vlagatelja obvestili, da so ob upoštevanju edinega merila, navedenega v objavi javnega razpisa in v 10. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, to je najnižja končna cena posamezne skupine artiklov, izbrali najugodnejšega ponudnika.
Naročnik je zapisal, da so prejeli za navedeno skupino artiklov 2 (dve) ponudbi, ki sta bili pravočasno oddani, pravilni in ki sta vsebovali vso ponudbeno dokumentacijo. Na podlagi meril iz razpisne dokumentacije, to je najnižja končna cena, je naročnik izbral najugodnejšega ponudnika, pri čemer naročnik opozarja, da je iz podatkov razvidno, da končna ponujena cena vlagatelja za skupino artiklov E: ostali prehrambni artikli ni bila najugodnejša in torej ni bila izbrana.

Dne 17.04.2002, je vlagatelj podal zahtevek za revizijo zoper oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nabavo živil in materiala za prehrano za skupino artiklov A: sadje in zelenjava.
V zahtevku za revizijo navaja, da se z izbiro oddaje naročila najugodnejšemu ponudniku â??
Vlagatelj navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji navedel pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za popolno ponudbo, da lahko sodeluje v odprtem postopku. Eden izmed pogojev sodelovanja je tudi, da mora ponudnik k razpisni dokumentaciji priložiti še potrdilo, da je več kot 50% vrednosti blaga domačega porekla.
Vlagatelj zahtevka meni, da bi naročnik moral preveriti resničnost podatka iz potrdila, ki ga je dal najugodnejši ponudnik â?? še pred izbiro najugodnejše ponudbe. Vlagatelj namreč meni, da je najugodnejši ponudnik â?? ob tako nizki ponujeni ceni dal zavajajoče podatke glede zahteve po višini 50% vrednosti blaga slovenske proizvodnje. Zaradi navedenega predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je dne 17.04.2002 podal zahtevek za revizijo tudi zoper oddajo javnega naročila po odprtem postopku za nabavo živil in materiala za prehrano, sklop artiklov E: Ostali prehrambni artikli.
V zahtevku za revizijo navaja, da se ne strinja z izbiro oddaje naročila najugodnejšemu ponudniku â??
Vlagatelj zapiše, da je naročnik v razpisni dokumentaciji navedel pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za popolno ponudbo, da lahko sodeluje v odprtem postopku. Eden izmed pogoje sodelovanja je tudi, da mora ponudnik k razpisni dokumentaciji priložiti še potrdilo, da je več kot 50% vrednosti blaga domačega porekla.
Vlagatelj zahtevka meni, da bi naročnik moral preveriti resničnost podatka iz potrdila, ki ga je dal najugodnejši ponudnik Petlja d.o.o., še pred izbiro najugodnejše ponudbe. Vlagatelj zahtevka namreč meni, da je najugodnejši ponudnik Petlja d.o.o., ob tako nizko ponujeni ceni dal zavajajoče podatke glede zahteve po višini 50% vrednosti blaga slovenske proizvodnje.

Naročnik je dne 26.04.2002, izdal odločitev št. 167/2002-1 o zahtevku za revizijo zoper izbiro najugodnejšega ponudnika za skupino artiklov A: sadje in zelenjava, s katero je zahtevek zavrnil. Naročnik je na vlagateljeve navedbe odgovoril, da so pogoji za pravilnost ponudbe navedeni v 8. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in da potrdilo o poreklu blaga ne spada med pogoje za pravilnost ponudbe in ni izločitveni kriterij. Ker pa sta oba, torej najugodnejši ponudnik, â?? in vlagatelj zahtevka, predložila potrdilo o poreklu blaga, sta glede tega oba izenačena in je edino merilo v skladu z razpisno dokumentacijo najnižja končna cena. Naročnik je ob upoštevanju vseh pogojev in enakopravnosti ponudnikov izbral najugodnejšega ponudnika glede na edino merilo navedeno v razpisni dokumentaciji, to je najnižja končna cena.
Glede na navedena dejstva naročnik meni, da je zahtevek vlagatelja neupravičen in ga je v celoti zavrnil.

Naročnik je dne 26.04.2002, izdal tudi odločitev št. 167/2002-1 o zahtevku za revizijo zoper izbiro najugodnejšega ponudnika za skupino artiklov E: ostali prehrambni artikli, s katero je zahtevek zavrnil. Naročnik je navedel, da so pogoji za pravilnost ponudbe navedeni v 8. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in da potrdilo o poreklu blaga ne spada med pogoje za pravilnost ponudbe in ni izločitveni kriterij. Ker pa sta oba, najugodnejši ponudnik â?? in vlagatelj zahtevka, predložila potrdilo o poreklu blaga, sta glede tega oba izenačena in je edino merilo v skladu z razpisno dokumentacijo najnižja končna cena. Naročnik je zato ob upoštevanju vseh pogojev in enakopravnosti ponudnikov izbral najugodnejšega ponudnika glede na edino merilo v razpisni dokumentaciji, to je najnižja cena. Glede na navedenega dejstva naročnik meni, da je zahtevek vlagatelja neupravičen in ga je zato v celoti zavrnil.

Vlagatelj je dne 03.05.2002 sporočil naročniku glede obeh zahtevkov za revizijo postopka oddaje javnega naročila, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 07.05.2002, s sklepom št. 167/2002-1, odstopil Državni revizijski komisiji zahtevek vlagatelja, da bo nadaljeval revizijski postopek zoper oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nabavo živil in materiala za skupino artiklov A: sadje in zelenjava, pred Državno revizijsko komisijo.
Naročnik je navedel, da potrdilo o poreklu blaga ne spada med pogoje in ni izločitveni kriterij.
Prav tako navaja, da sta oba ponudnika, tako vlagatelj kot izbrani ponudnik, predložila potrdilo o poreklu blaga, ter sta izenačena, zato je naročnik pri izbiri upošteval edino merilo navedeno v razpisni dokumentaciji, to je najnižja končna cena.
Naročnik je tudi zapisal, da ni njegova dolžnost preverjati resničnost izjave o poreklu blaga in da tega tudi ni navedel v razpisni dokumentaciji.
Na podlagi vsega navedenega naročnik meni, da je ob upoštevanju vseh pogojev izbral najugodnejšega ponudnika, glede na edino merilo navedeno v razpisni dokumentaciji, to je najnižja končna cena in da je zatorej zahtevek ponudnika za uvedbo revizijskega postopka neupravičen.

Naročnik je dne 07.05.2002, s sklepom št. 167/2002-1, odstopil Državni revizijski komisiji zahtevek vlagatelja, da bo nadaljeval revizijski postopek zoper oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nabavo živil in materiala za skupino artiklov E: ostali prehrambni artikli, pred Državno revizijsko komisijo.
Naročnik je navedel, da potrdilo o poreklu blaga ne spada med pogoje in ni izločitveni kriterij.
Prav tako navaja, da sta oba ponudnika, tako vlagatelj kot izbrani ponudnik, predložila potrdilo o poreklu blaga, ter sta izenačena, zato je naročnik pri izbiri upošteval edino merilo navedeno v razpisni dokumentaciji, to je najnižja končna cena.
Naročnik je tudi zapisal, da ni njegova dolžnost preverjati resničnost izjave o poreklu blaga in da tega tudi ni navedel v razpisni dokumentaciji.
Na podlagi vsega navedenega naročnik meni, da je ob upoštevanju vseh pogojev izbral najugodnejšega ponudnika, glede na edino merilo navedeno v razpisni dokumentaciji, to je najnižja končna cena in da je zatorej zahtevek ponudnika za uvedbo revizijskega postopka neupravičen.

Po pregledu celotne dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN ugotavlja, da sta zahtevka za revizijo neutemeljena in da se oba zahtevka za revizijo zavrneta.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija je najprej preverila upravičenost očitkov vlagatelja, da bi moral ponudnik preveriti resničnost podatka iz potrdila ki ga je predložilo najugodnejše podjetje (za sklop A oziroma E), da je več kot 50% vrednosti blaga domačega porekla.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da 5. člen ď"˛Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbeď"˛ med drugim določa: ď"˛â??. Domači ponudniki morajo predložiti potrdilo, da je več kot 50 % blaga domačega porekla.ď"˛

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je izbrano podjetje za dobavo sklopa artiklov A: â??., podalo izjavo, da je več kot 50% vrednosti dane ponudbe blaga domače proizvodnje.
Tudi podjetje â?? ki je bilo izbrano za sklop artiklov E: ostali prehrambni artikli je podalo potrdilo, da je več kot 50 % vrednosti blaga domačega porekla.
Tako potrdilo - izjavo je predložilo tudi podjetje vlagatelja.
S tem so tako vlagatelj, kot izbrana ponudnika izpolnili predmetno zahtevo iz 5. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe

Državna revizijska komisija pa ugotavlja, da v konkretnih primerih ne iz zakona ali drugega predpisa ne iz razpisne dokumentacije, ni zaznati, da bil naročnik dolžan preverjati resničnost izjav ponudnikov, saj le ti za svoje izjave odgovarjajo in sicer tako civilnopravno, kakor tudi kazenskopravno. Poleg tega pa gre v predmetnem primeru za zahtevo, ki pridobi poseben pravno relevanten pomen v času izvajanja javnega naročila. V zvezi s tem Državna revizijska komisija opozarja, da je naročnik dolžan ravnati kot dober gospodar, v določenih primerih pa celo kot dober strokovnjak (6. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 83/01).

Tako navedbe vlagatelja, da je najugodnejši ponudnik za sklop artiklov A: sadje in zelenjava, â??. in za sklop artiklov E: ostali prehrambni artikli, â??, ob tako nizki ponujeni ceni, dal zavajajoče podatke glede zahteve po višini 50 % vrednosti blaga slovenske proizvodnje, Državna revizijska komisija ne more obravnavati, saj vlagatelj domnevnih kršitev na konkretizira in niti zanje ne podaja dejstev in dokazov.

V primeru, da bi vlagatelj menil, da gre za neobičajno nizko ceno, ki jo ZJN-1 opredeljuje v 10. točki prvega odstavka 3. člena kot: ď"˛Neobičajno nizka cena - cena iz ponudbe, ki je tako nizka, da pri naročniku vzbuja dvom o možnosti izvedbe javnega naročila,ď"˛ bi moral le to zatrjevati in predložiti oziroma predlagati dokaze za take trditve oziroma mnenje.
Naročnik pa bi moral, v primeru, da bi ceno najugodnejšega ponudnika označil kot neobičajno nizko, pred zavrnitvijo takšne ponudbe, upoštevati določila 53. člena ZJN-1.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


Čeprav zapisano ne vpliva na odločitev pa Državna revizijska komisija opozarja naročnika, ki trdi, da so pogoji za pravilnost ponudbe navedeni v 8. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in da potrdilo o poreklu blaga ne spada med pogoje za pravilnost ponudbe in ni izločitveni kriterij, da določa pomen pojma pravilna ponudba Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000, popravki Uradni list RS, št. 102/2000, v nadaljnjem besedili ZJN-1), v svoji 18. točki prvega odstavka 3. člena, ki določa: ď"˛pravilna ponudba - tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.ď"˛


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??


â??