018-082/02

Številka: 018-82/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo pisarniškega potrošnega materiala in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??

ODLOČILA

1. Sklep naročnika, št. SU 040801/2001-903, z dne 24.04.2002, s katerim je zahtevek vlagatelja zavrgel kot nedovoljen, se razveljavi.
2. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.02.2002 izdal sklep, št. SU 040801/2001-903-19, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??, in sicer za dobavo pisarniškega potrošnega materiala. V 8. in 9. točki objave predmetnega javnega razpisa je bilo določeno, da je rok za predložitev ponudb 07.03.2002, datum odpiranja ponudb pa 11.03.2002. Ponudnik â?? je naročniku z dopisom, z dne 26.02.2002, zastavil vprašanja glede določil razpisne dokumentacije, načina vrednotenja meril za izbor ponudnika in specifikacije predmeta javnega naročila. Naročnik je dopis, št. SU 040801/2001-903-32, z dne 04.03.2002, ki je vseboval odgovore na zastavljena vprašanja, ponudnikom posredoval po telefaksu dne 05.03.2002.

Vlagatelj je po prejemu naročnikovega pisnega odgovora le-temu posredoval dopis, z dne 06.03.2002, v katerem mu je sporočil, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila prišlo do neskladja z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj je zapisal, da mu je naročnik odgovore na vprašanja ponudnika o razpisni dokumentaciji z nekaterimi spremembami in dopolnitvami prvotne dokumentacije posredoval po telefaksu dne 05.03.2002, to je 2 dni pred rokom za oddajo ponudb, sam pa je ponudbo oddal na pošto istega dne že pred prejemom odgovora naročnika. Vlagatelj je zato na podlagi četrtega odstavka 25. člena ZJN-1 predlagal, da mu naročnik vrne že poslano ponudbo in zagotovi primeren rok za potrebne dopolnitev ponudbe.

Dne 11.03.2002 je naročnik izvedel javno odpiranje ponudb in istega dne izdal zapisnik o javnem odpiranju ponudb, št. SU 040801/2001-903-38, iz katerega je razvidno, da je pridobil tri pravočasne ponudbe, med njimi tudi vlagateljevo. Naročnik je dne 14.03.2002 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. SU 040801/2001-903-44, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je z dopisom, ki ga je naročnik prejel dne 21.03.2002, v skladu z 79. členom ZJN-1 od naročnika zahteval obrazloženo obvestilo, ki ga je le-ta izdal dne 27.03.2002. V obrazloženem obvestilu naročnik navaja, da je v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb le-te ocenil skladno z merili "cena", "plačilni pogoji", ugodnosti" in "odzivni čas", pri čemer je ponudba vlagatelja zbrala 63%, ponudba izbranega ponudnika pa 70%.

Vlagatelj je z dokumentom, z dne 09.04.2002 (ki ga je naročnik prejel dne 11.04.2002), zahteval revizijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je dne 02.04.2002 prejel obrazloženo obvestilo o izbiri najugodnejše ponudbe, sklepa o izbiri pa ni prejel. Vlagatelj navaja, da je dne 06.03.2002 naročniku posredoval predlog za podaljšanje roka zaradi sprememb oz. dopolnitev razpisne dokumentacije, ker predvideni rok naročnika ni bil skladen z ZJN-1. Vlagatelj je naročnika tudi prosil, naj mu vrne že oddano ponudbo, da jo bo lahko v skladu s spremembami dopolnil. Vlagatelj zatrjuje, da na ta predlog ni dobil ne odgovora ne vrnjene ponudbe, zato tudi ni imel možnosti za dopolnitev ponudbe glede na spremenjeno razpisno dokumentacijo, ki bi lahko bila (skladno s spremembami) tudi najugodnejša. Na podlagi navedenega vlagatelj zahteva revizijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, št. SU 040801/2001-903-48, z dne 15.04.2002, pozval, naj v roku petih dni od prejema dopisa plača takso iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj je takso v višini 80.000,00 SIT plačal dne 19.04.2002 in naročniku z dopisom, z dne 19.04.2002, posredoval potrdilo o plačilu.

Naročnik je vlagatelju v prilogi dopisa, št. SU 040801/2001-903-49, z dne 24.04.2002, posredoval sklep, s katerim je njegov zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi tega sklepa naročnik navaja, da je po pregledu dokumentacije ugotovil, da je bil v predmetnem postopku zahtevek za revizijo vložen 27 dni po sprejetju odločitve o izbiri, pri čemer naročnik kot datum odločitve šteje 14.03.2002, ko je sprejel obvestilo o izbiri. Naročnik zatrjuje, da vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja dejstvo, ki mu je bilo znano že pred sprejetjem odločitve o izbiri in celo pred odpiranjem ponudb, zato so izpolnjeni pogoji iz petega odstavka 12. člena ZRPJN, ki ponudniku prepoveduje, da po odločitvi o dodelitvi naročila vloži zahtevek za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. Ob uporabi omenjenega zakonskega določila je naročnik glede na dejstvo, da je bil razlog, zaradi katerega je vložil zahtevek za revizijo, vlagatelju znan pred sprejemom naročnikove odločitve o izbiri, njegov zahtevek zavrgel kot nedovoljen.
Naročnik je vlagatelja v citiranem spremnem dopisu na podlagi 17. člena ZRPJN pozval, naj ga v treh dneh od prejema sklepa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 03.05.2002, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 07.05.2002 (ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 08.05.2002), skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo. V priloženem mnenju naročnik ponavlja navedbe iz sklepa, z dne 24.04.2002, s katerim je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo, Državni revizijski komisiji pa predlaga, da zahtevek za revizijo zavrže kot nedovoljen.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.


Glede vlagateljevih navedb, da bi moral naročnik zaradi sprememb oz. dopolnitev razpisne dokumentacije podaljšati rok za predložitev ponudb in mu tako omogočiti prilagoditev že oddane ponudbe, Državna revizijska ugotavlja, da so z vsebinskega vidika prepozne. Prvi odstavek 12. člena ZRPJN namreč določa, da se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika. Peti odstavek 12. člena ZRPJN pa določa, da po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. Ta določba predstavlja način izvedbe načela učinkovitosti (tretji odstavek 3. člena ZRPJN) in od ponudnikov zahteva posebno skrbnost, saj jih zavezuje, da pozorno spremljajo morebitne kršitve naročnika ter zoper njih reagirajo nemudoma. Pravilo petega odstavka 12. člena ZRPJN skuša preprečiti morebitna ravnanja, ko ponudnik ne nasprotuje kršitvam naročnika, ker meni, da utegne biti naročnikova odločitev zanj ugodna. To pravilo torej omejuje možnost taktiziranja zainteresiranih ponudnikov za dodelitev naročila, kadar bi čakali na morebitno ugodno odločitev naročnika in šele kasneje izrazili nestrinjanje s prejšnjim ravnanjem naročnika.

Z dejstvom, da naročnik ni podaljšal roka za predložitev ponudb oz. ni spremenil predvidenega datuma javnega odpiranja ponudb, bi se lahko vlagatelj seznanil že na javnem odpiranju ponudb (če bi se ga udeležil), ki je bilo dne 11.03.2002, nedvomno pa se je s tem dejstvom seznanil dne 15.03.2002, ko je (kot je razvidno iz priložene povratnice) prejel zapisnik o javnem odpiranju ponudb. Vlagatelj bi torej moral očitano kršitev uveljavljati že pred dnevom prejema obvestila o oddaji javnega naročila. Vlagatelj v svojem zahtevku sicer trdi, da ni prejel sklepa o izbiri, vendar pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da njegova trditev ni točna, saj je iz priložene povratnice razvidno, da je vlagatelj obvestilo o oddaji javnega naročila prejel dne 18.03.2002. Na prejeto obvestilo o oddaji naročila se vlagatelj sklicuje tudi v zahtevi za obrazloženo obvestilo: "Ponudnik â?? skladno z obvestilom naročnika o oddaji javnega naročila za dobavo pisarniškega potrošnega materiala za potrebe â?? v obdobju od 01.04.2002 do 31.12.2002 v predpisanem roku zahteva obrazložitev navedenega obvestila.". ZJN-1 v drugem odstavku 78. člena določa, da mora naročnik na podlagi poročila o oddaji naročila ponudnikom nemudoma posredovati obvestilo o oddaji naročila (in ne sklepa o izbiri). Iz obvestila o oddaji naročila je razvidna naročnikova odločitev o dodelitvi naročila, na katero je vezan prekluzivni učinek petega odstavka 12. člena ZRPJN. Kot je bilo že navedeno je iz dokumentacije razvidno, da se je vlagatelj z očitano kršitvijo seznanil najkasneje dne 15.03.2002, torej še preden mu je bila znana naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, pa zahtevka za revizijo kljub temu ni vložil pred tem, temveč šele 09.04.2002.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da so vlagateljeve navedbe v zahtevku za revizijo, glede na peti odstavek 12. člena ZRPJN, vsebinsko prepozne, saj so bili razlogi za vložitev zahtevka vlagatelju znani ali bi mu morali biti znani že pred odločitvijo o oddaji naročila, zato je skladno s 1. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila zahtevek za revizijo.

S tem sklepom Državne revizijske komisije se razveljavlja sklep naročnika, št. SU 040801/2001-903, z dne 24.04.2002, s katerim je (kot je razvidno iz le-tega) zahtevek vlagatelja zavrgel kot nedovoljen. V primeru, ko se za revizijske navedbe ugotovi (potrebna je torej vsebinska in ne zgolj formalna presoja), da so v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN prepozne, je treba zahtevek za revizijo zavrniti in ne zavreči. S tem v zvezi je potrebno izpostaviti 13. člen ZRPJN, ki v prvem odstavku določa, da naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali je pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena tega zakona. Drugi odstavek istega člena pa določa, da se zahtevek za revizijo zavrže, če je le-ta prepozen ali ga je vložila oseba, ki ne more izkazati interesa. Na podlagi 13. člena ZRPJN torej naročnik opravi predhodni preizkus zahtevka za revizijo, kar pomeni, da ugotavlja, ali so izpolnjene formalne procesne predpostavke za odločanje o zahtevku za revizijo in se v tej stopnji še ne spušča v vsebinsko presojo zahtevka za revizijo. šele ko naročnik opravi preverjanje formalnih procesnih predpostavk, sprejme zahtevek za revizijo v obravnavo in o njem odloči meritorno, na podlagi 16. člena ZRPJN, glede na vsebino navedb v zahtevku za revizijo. Pri tem lahko naročnik ugotovi, da so ob upoštevanju petega odstavka 12. člena ZRPJN navedbe v zahtevku za revizijo vsebinsko prepozne, saj po odločitvi naročnika o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??
â??