018-080/02

Številka: 018-80/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN), po â??v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za opravljanje računovodskih storitev in vloženega zahtevka za revizijo podjetja â??(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, ki je navedena v obvestilu o oddaji naročila, št. 030/02-MVS-105, z dne 26.03.2002.

Obrazložitev

Dne 08.03.2002 je naročnik sprejel sklep o izvedbi postopka oddaje naročila male vrednosti, št. 030/02-MVS-105, za opravljanje računovodskih storitev. S povabilom k oddaji ponudbe, št. 030/02-MVS-105, z dne 11.03.2002, je pozval k oddaji ponudb pet ponudnikov. Z obvestilom o oddaji naročila, št. 030/02-MVS-105, z dne 26.03.2002, je naročnik obvestil vse ponudnike, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika â?? (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik), za vrednost â??

Vlagatelj je z dopisom, z dne 28.03.2002, v skladu z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.: 39/00, 102/00, v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila. Naročnik mu je posredoval obrazloženo obvestilo, št. 030/02-MVS-105, z dne 04.04.2002, v katerem mu je pojasnil opravljeno ocenjevanje ponudb.

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 11.04.2002, v katerem navaja, da vlaga zahtevek za revizijo zoper izbiro najugodnejšega ponudnika v predmetnem postopku in zoper predhodni postopek, št. 134/01-MVS-105, pri katerem ni bil izbran noben od ponudnikov, oba pa sta medsebojno povezana. Vlagatelj navaja, da vlaga zahtevek za revizijo zaradi subjektivno opredeljenih meril pri drugem izbiranju najugodnejšega ponudnika. V prvem postopku naročnik ni izbral nobenega ponudnika, v drugem pa je naročnik spremenil merila v korist izbranega ponudnika, da se je že pri oddaji ponudbe vedelo, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik. Po vlagateljevem mnenju je vpliv cene zanemarljiv (vlagateljeva ponudba je za več kot 1.000.000,00 SIT nižja), saj je njen delež le 30% vseh točk.
Vlagatelj navaja tudi, da je potrebna revizija 2. točke kadrovske zasedbe izbranega ponudnika in predlaga naročniku, da izbrani ponudnik z obrazcem M1/M2 (Obr.I.247) dokaže število zaposlenih na dan 18.03.2002, ko je potekel rok za oddajo ponudbe. Vlagatelj meni, da izbrani ponudnika na ta dan ni imel dveh zaposlenih, kar pomeni, da ne more zagotoviti nadomestne osebe. Glede na to, je izbrani ponudnik pri tem merilu prejel 15 točk preveč.

Naročnik je izdal odločbo, št. 090-00-07/01, z dne 17.04.2002, s katero je zavrgel zahtevek za revizijo predhodnega javnega naročila, št. 134/01-MVS-105, z obrazložitvijo, da se zahtevek za revizijo v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, vendar najkasneje 8 dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Vlagatelju je bil sklep, s katerim je naročnik razveljavil izpodbijani predhodni postopek, vročen dne 11.02.2002. Glede na to, je zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na predhodni postopek oddaje javnega naročila, prepozen. Naročnik je vlagatelja pozval naj mu v roku treh dni sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ali zahtevek za revizijo v tem delu umika. V primeru molka vlagatelja bo naročnik štel, da je njegov zahtevek v tem delu umaknjen, o čemer bo izdan sklep, zoper katerega bo dopustna pritožba v treh dneh na Državno revizijsko komisijo. Naročnik je sprejel sklep o ustavitvi revizijskega postopka, št. 090-00-07/01, z dne 25.04.2002 (ki ga je vlagatelj prejel 26.04.2002), saj vlagatelj v zahtevanem roku ni sporočil, da nadaljuje s postopkom revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je s pozivom za dopolnitev zahtevka za revizijo postopka javnega naročila, št. 090-00-07/01, z dne 15.04.2002, pozval vlagatelj, da dopolni vložen zahtevek za revizijo v skladu z določbami 12. člena ZRPJN. Vlagatelj je zahtevane dopolnitve zahtevka za revizijo naročniku posredoval dne 22.04.2002.

Naročnik je izdal odločbo, št. 090-00-07/01, z dne 29.04.2002, s katero je zavrnil zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila, z obrazložitvijo, da se zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na merila zadeva izključno na vsebino razpisne dokumentacije in ga v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN v tem revizijskem postopku ni mogoče več uveljavljati. Vlagatelj se je namreč s pogoji in merili za izbor ponudnika seznanil že na samem začetku postopka, to je dne 12.03.2002, ko je prejel povabilo k oddaji ponudbe, vključno z razpisno dokumentacijo in bi moral svoje očitke v zvezi s kriteriji in merili za izbor najugodnejše ponudbe uveljavljati čimprej, najkasneje pa do sprejema odločitve o dodelitvi javnega naročila. Enako naročnik zavrača tudi vlagateljeve navedbe v povezavi z vplivom merila cene na izbor. Naročnik še navaja, da je bilo ocenjevanje izvedeno korektno skladno z določili razpisne dokumentacije, cena pa je bila samo eno od petih meril. Izbrani ponudnik izpolnjuje vse razpisane pogoje in njegova ponudba na podlagi meril najbolj ustreza potrebam naročnika in je dobila najvišje število točk.
V zvezi z vlagateljevim dvomom glede števila zaposlenih pri izbranem ponudniku na dan 18.03.2002, pa naročnik navaja, da je izbrani ponudnik po tem merilu pridobil maksimalno število točk (15 točk) in sicer 5 točk za dva zaposlena in 10 točk za zagotavljanje nadomestne osebe za izvajanje računovodskih storitev v primeru odsotnosti. Naročnik je izbranega ponudnika dne 25.04.2002 pozval k predložitvi prijave v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za oba zaposlena, ki jih je izbrani ponudnik navajal v ponudbi. Izbrani ponudnik je predložil zahtevana dokazila, iz katerih nedvoumno izhaja, da sta pri njem zaposleni (za nedoločen čas) dve osebi in sicer ena od 16.10.2001 dalje in ena od 21.03.2002 dalje. Naročnik meni, da iz tega nedvoumno izhaja, da je v tem delu pravilno ugotovil dejansko stanje in izbranemu ponudniku iz naslova kadrovske zasedbe podjetja in nadomeščanja povsem upravičeno podelil maksimalno število točk.
Naročnik je vlagatelja pozval, da mu v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN v treh dneh od prejema te odločbe pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 30.04.2002, naročnika v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

V skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN je naročnik (z dopisom, št. 090-00-07/01, z dne 06.05.2002) dne 07.05.2002 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo s celotno dokumentacijo o vodenju postopka oddaje predmetnega javnega naročila in svojim mnenjem, v katerem povzema svojo odločitev iz odločbe, št. 090-00-07/01, z dne 29.04.2002, s katero je zavrnil zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-80/02-21-943, z dne 09.05.2002, v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN pozvala naročnika, da posreduje še notranji predpis naročnika, sprejetega na podlagi 125. člena ZJN-1. Naročnik je zahtevano posredoval Državni revizijski komisiji dne 10.05.2002.

Po pregledu dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Naročnik je obravnavano javno naročilo oddal po postopku za oddajo naročil male vrednosti. Postopek za oddajo naročila male vrednosti je postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (prvi odstavek 124. člena ZJN-1). Če je torej vrednost konkretnega javnega naročila nižja od z zakonom določenega vrednostnega praga, se naročilo ne odda po splošnih pravilih zakona, ampak po pogojih, določenih v 3.5. poglavju ZJN-1 (Oddaja naročila male vrednosti). Namen posebne ureditve naročil male vrednosti je (iz razlogov ekonomičnosti) razbremeniti naročnika vrste formalnosti, ki sicer veljajo v postopkih javnega naročanja. Pri naročilih male vrednosti zato zakon odstopa od splošnih načel - predvsem javnosti in s tem povezanega zagotavljanja konkurence med ponudniki. Odstopanje je utemeljeno z ekonomskimi razlogi, saj bi pri nakupih blaga, storitev in gradenj manjše vrednosti stroški izvedbe postopka oddaje javnega naročila lahko dosegli ali celo presegli vrednost samega nakupa. Po drugi strani je pri zakonskem urejanju javnih naročil male vrednosti upoštevana tudi narava tovrstnih naročil, ki so praviloma takšna, da zahtevajo hitro ukrepanje (tekoče oziroma sprotne nabave, nadomestni nakupi, manjša vzdrževalna dela ipd.). Pri oddaji javnih naročil male vrednosti zato zakon načeloma ne posega v notranja razmerja naročnikov, oziroma ta razmerja ureja le v toliko, kolikor je to nujno potrebno zaradi varstva javnih koristi. ZJN-1 v zvezi z naročili male vrednosti določa le, da mora naročnik sprejeti notranji predpis o oddaji tovrstnih naročil (125. člen) in mu nalaga dolžnost, da vodi evidence o sklenjenih pogodbah (126. člen). Če naročniku notranjega predpisa nima, mora tudi naročila malih vrednosti oddajati po splošnih pravilih zakona.

Ker je v zakonu za oddajo javnih naročil male vrednosti predviden poseben režim, ki za tovrstna naročila iz razlogov ekonomičnosti ne zahteva posebnih formalnosti, Državna revizijska komisija v postopku revizije oddaje naročil male vrednosti ugotavlja samo, ali okoliščine konkretnega primera opravičujejo oddajo javnega naročila po postopku za oddajo naročila male vrednosti (poglavje 3.5 ZJN-1), ali je naročnik uredil oddajo javnih naročil male vrednosti z notranjim predpisom (124. člena ZJN-1) ter če je naročnik ravnal v tem postopku v skladu z določili tega notranjega predpisa. V obravnavanem primeru gre za postopek oddaje javnega naročila z ocenjeno vrednostjo, ki ne presega z zakonom določenega vrednostnega praga 8.000.000,00 SIT za storitve, zato je treba ugotoviti, da je oddaja obravnavanega javnega naročila po postopku za oddajo naročil male vrednosti zakonita. Naročnik je Državni revizijski komisiji posredoval tudi Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti, št. ZJN-1/MN, z dne 06.11.2000 in spremembe in dopolnitve teh navodil, z dne 21.12.2000 in 13.04.2001, s katerimi je uredil oddajo javnih naročil male vrednosti, kot mu to nalaga 124. člen ZJN-1.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da so vlagateljeve navedbe, da je naročnik subjektivno postavil merila za izbor najugodnejšega ponudnika s formalno - pravnega vidika prepozne. Peti odstavek 12. člena ZRPJN namreč določa: "Po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila.". Citirana določba petega odstavka 12. člena uveljavlja načelo hitrosti, ki je eno izmed temeljnih načel javnega naročanja, katerega namen je čim hitrejša rešitev spora, ki izhaja iz postopka oddaje javnega naročila (tretji odstavek 3. člena ZRPJN). Z merili za izbor najugodnejšega ponudnika, določenimi v razpisni dokumentaciji, se je vlagatelj seznanil že v fazi priprave ponudbe. V kolikor je menil, da so podane kršitve zakona v zatrjevanem smislu, bi moral vložiti zahtevek za revizijo že pred odločitvijo naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila. Zaradi tega Državna revizijska komisija te navedbe v zahtevku za revizijo ni vsebinsko obravnavala.

Glede druge navedbe vlagatelja, da je naročnik neupravičeno podelil 15 točk izbranemu ponudniku po merilu kadrovska zasedba podjetja, pa Državna revizijska komisija ugotavlja naslednje. Naročnik je to merilo v razpisni dokumentaciji v Prilogi k OBR-F določil pod točko 2 (maksimalno število točk je 15 točk). Pri tem pa ga je tudi natančneje razdelal in določil: pod točko 2.1. število zaposlenih v podjetju, ki opravljajo računovodske storitve: 1 zaposlen = 0 točk in 2 zaposlena = 5 točk in je pod točko 2.2. določil, da ponudnik zagotavlja nadomestno osebo za izvajanje računovodskih storitev v primeru odsotnosti: Ne = 0 točk in Da = 10 točk.
Izbrani ponudnik je v svoji ponudbeni dokumentaciji v Prilogi k obrazcu OBR-F, številka 1, z dne 14.03.2002, navedel, da ima dva zaposlena in sicer, da je ena oseba zaposlena pri izbranem ponudniku od 16.10.2001 in druga oseba od 21.03.2002 in da ima s tem zagotovljeno nadomeščanje oziroma prisotnost. Naročnik je sicer pridobil dokazila o dejstvih, na podlagi katerih je opravil ocenjevanje po citiranem merilu, iz katerih izhaja istovetnost s podatki, ki je navedel izbrani ponudnik v svoji ponudbeni dokumentaciji. Kljub temu pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je merilo kadrovska zasedba podjetja v razpisni dokumentaciji določeno tako, da se ocenjuje dejansko stanje v času oddaje ponudbe (število zaposlenih, zagotavljanje nadomestne osebe), ne pa stanje, ki ga ponudnik predvideva za čas izvajanja razpisanih del. Izbrani ponudnik je imel v času oddaje ponudbe (na dan 18.03.3002) zaposleno le eno osebo, drugo osebo je zaposlil kasneje in sicer dne 21.03.2002. Četrti odstavek 51. člena ZJN-1 pa določa, da mora naročnik pri ocenjevanju ponudb uporabiti le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in na način, kot so bila opisana in ovrednotena.

Glede na zgoraj navedeno je Državna revizijska komisija odločila, da v skladu z 2. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN delno razveljavlja postopek oddaje javnega naročila in sicer ocenjevanje ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika. Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN napotuje naročnika k ponovnemu ocenjevanju ponudb v skladu z merili iz razpisne dokumentacije in sicer na način, kot so bila le-ta opisana in ovrednotena.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??

â??