018-076/02

Številka: 018-76/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN), po ..., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izbiro dobaviteljev goriva in dodatne opreme in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila za sklop 1, sklop 3, sklop 4, sklop 6, sklop 7, sklop 9, sklop 10 in sklop 12.
2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo v znesku 80.000,00 SIT, v roku 15-ih dni, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08.03.2002 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za dobavo goriva in dodatne opreme v ocenjeni vrednosti â?? (z vključenim davkom na dodano vrednost). Dne â??, je naročnik v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila po sklopih (â?? in 12 območnih enot).

Vlagatelj je dne 10.04.2002, še pred javnim odpiranjem ponudb vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik za pravilnost ponudbe določil tudi pogoj, da mora ponudnik za sklop, za katerega se prijavlja, zagotavljati oskrbo goriva in ostale opreme z vsaj enim bencinskim servisom po izpostavi â?? uprave znotraj območnih â?? uprav, po priloženi tabeli. Navedeni pogoj pomeni, da mora imeti ponudnik vsaj en bencinski servis po izpostavi znotraj območne â?? uprave. Vlagatelj dodaja, da je na primer â?? razdeljena na pet izpostav. Vlagatelj navaja, da razpolaga z vsaj enim bencinskim servisom v treh izpostavah, v dveh pa ne, zaradi česar je navedeni pogoj naročnika izključujoče narave. Vlagatelj dodaja, da po pregledu lastne mreže bencinskih servisov in naročnikove pregledne karte območnih â?? uprav z izpostavami ugotavlja, da se lahko prijavi samo na štiri sklope od trinajstih razpisanih. Vlagatelj dodaja: "Na določene sklope se vlagatelj zahtevka (glede na postavljen pogoj) ne more prijaviti, čeprav ima zagotovljene bencinske servise v večini izpostav oz. mu manjka bencinski servis samo v eni izpostavi in je potem avtomatsko izključen tudi v drugih izpostavah, kjer pogoju sicer zadostuje." Zaradi navedenega vlagatelj dodaja, da se na večino sklopov lahko prijavi samo en ponudnik. Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo še dodaja, da želi naročnik skleniti posel s točno določenim ponudnikom in ni pripravljen oblikovati takšne razpisne dokumentacije, meril oz. pogojev, ki bi omogočili konkurenco oz. sodelovanje tudi drugih ponudnikov in nadaljuje, da mu je popolnoma razumljiva zahteva, da morajo ponudniki zagotavljati vsaj en bencinski servis po izpostavi, ne razume za zahteve, da mora biti to znotraj območnih â?? uprav. Vlagatelj meni, da lahko s svojo mrežo in številom bencinskih servisov realno konkurira na javnem razpisu, vendar samo, če se lahko brez omejitev prijavi na vse tiste izpostave, kjer razpolaga z vsaj enim bencinskim servisom.

Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da se pogoj o zagotavljanju vsaj enega bencinskega servisa po izpostavi območne â?? uprave znotraj območnih â??uprav razveljavi in tako omogoči sodelovanje širšemu krogu ponudnikov.

Naročnik je na podlagi 16. člena ZRPJN odločal o zahtevku za revizijo ter ga s sklepom, št. 025-3/2002-22, z dne 16.04.2002, kot neutemeljenega zavrnil. Naročnik v obrazložitvi navaja, da je organ v sestavi Ministrstva za â?? in je organizacijsko sestavljen iz glavnega urada in 12 območnih â?? uprav. Znotraj območnih â?? uprav je organiziranih 46 izpostav, ki so lokacijsko razporejene po celotnem območju Republike Slovenije. Naročnikovo organiziranost je mogoče utemeljevati s ciljem enakomernega približevanja storitev državne uprave vsem prebivalcem Republike Slovenije. Naročnik dodaja: "V cilju, da bi bila celotna država enakomerno pokrita z vsemi potrebnimi storitvami državne â?? službe in hkrati dosežena čim bolj racionalna izraba nepremičnega in premičnega premoženja s katerim razpolaga naročnik in hkrati zagotovljena enakomerna obremenitev vseh človeških virov, je povezanost izpostav znotraj matične območne â?? uprave nujna." Naročnik dodaja, da je skladno z navedenimi dejstvi ob oddaji predmetnega javnega naročila postavil pogoj, da mora imeti ponudnik na lokaciji vsake izpostave, ki sodi v okvir območne â?? uprave vsaj en bencinski servis. Vodja vsake območne â?? uprave je namreč v skladu z opisom svojih del in nalog, dolžan kadre in sredstva uporabljati tako, da so zasedena v čim večjem obsegu in razporejena na lokaciji, kjer je to nujen in hkrati tudi potreben pogoj za nemoteno odvijanje delovnega procesa. Med pristojnosti posameznega vodje območne â?? uprave tako sodi tudi razpored službenih vozil s katerimi razpolaga, na posamezne lokacije - izpostave. V primeru, ko to zahteva nujnost posamezne naloge oziroma narava dela (npr. izpeljava posameznega â?? postopka po uradni dolžnosti na terenu, izdelava nivelmana, sodelovanje pri izvedbi del na državni meji, â??) lahko vodja območne â?? uprave začasno prerazporedi kadre in službena vozila iz ene izpostave na drugo izpostavo, kar bi lahko v primeru različnih dobaviteljev goriva povzročilo precejšnje težave med izpostavami znotraj ene območne â?? uprave. Naročnik navaja kot primer: "â?? kaj bo storil voznik - uporabnik službenega vozila, ko mu bo na "novi" izpostavi, kamor bo premeščen zmanjkalo goriva, na tej lokaciji pa bi bil izbran drug dobavitelj kot na njegovi matični lokaciji. Ali bo moral tedaj voznik - uporabnik vozila gorivo točiti na "novi" lokaciji za gotovino ali pa se bo moral vrniti v svojo matično izpostavo, kjer ima izbranega ponudnika in tam natočiti gorivo. Teoretično so mogoče vsaj tri rešitve, vendar so v realnem življenju skorajda neizvedljive." Naročnik v nadaljevanju navaja kot prvo možnost točenje goriva in plačilo z gotovino. Pri tem dodaja, da od zaposlenih nima pravice zahtevati plačevanja goriva za službena vozila in nato najmanj 14 dnevno čakanje na povračilo stroškov. Kot drugo možnost navaja vračilo službenega vozila v matično izpostavo, pri čemer dodaja, da takšna rešitev ne bi bila racionalna, saj bi pri tem nastali dodatni stroški. Naročnik kot tretjo možnost navaja izbiro dveh dobaviteljev za vsako posamezno lokacijo, za katero pa dodaja, da ni skladna z zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil.

Naročnik v nadaljevanju še dodaja, da nikakor ne deluje v cilju omejevanja konkurence pri znanem številu ponudnikov goriv, ki nastopajo na slovenskem trgu, kar dokazuje tudi z upoštevanjem vseh priporočil Državne revizijske komisije iz njenega sklepa št. 018-23/02-24-199, z dne 01.03.2002 (primerjava cen, skrajšanje časa veljavnosti pogodbe, razčlenitev javnega naročila na sklope â??), ampak želi ob ponovitvi postopka oddaje javnega naročila kot dober gospodar zagotoviti nemoten potek dela ob čim manjših stroških.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 25.04.2002, obvestil naročnika, da na podlagi 17. člena ZRPJN nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj dodaja, da je naročnik v svojem sklepu št. 025-3/2002-8, z dne 12.2.2002, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 04.02.2002, zoper takratni postopek oddaje javnega naročila (isti predmet javnega naročila) navedel, da eno njegovo vozilo dnevno opravi v povprečju 26 kilometrov, kar demantira naročnikovo navedbo o "precejšnjih težavah", ki bi jih povzročila izbira različnih dobaviteljev goriva znotraj območnih geodetskih uprav, še posebej ob upoštevanju, da imajo današnja vozila rezervoarje kapacitete od 40 do 60 litrov in porabo približno 9,5 litrov na 100 kilometrov. Vlagatelj tudi predvideva, da se zaposleni, ki so začasno premeščeni v drugo izpostavo, dnevno vračajo domov oziroma v svojo matično izpostavo.

Naročnik je skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 26.04.2002, odstopil Državni revizijski komisiji v odločanje zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila z vso dokumentacijo in svojim mnenjem, v katerem ponovno navaja svoje ugotovite iz sklepa o zavrnitvi vlagateljevega zahtevka za revizijo in dodaja, da hoče s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila izbrati ponudnika, ki bo lahko resnično pokrival njegove potrebe ob čim manjših dodatnih stroških.

Državna revizijska komisija je skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN z dopisom, z dne 40.04.2002, od naročnika zahtevala dodatna dokazila, ki se nanašajo na pristojnosti vodje območne geodetske uprave, kot na primer začasno prerazporejanje zaposlenih in službenih vozil iz ene izpostave v drugo izpostavo. Državna revizijska komisija je od naročnika zahtevala tudi podatek o tem, ali je še katera oseba, razen navedenih v razpisni dokumentaciji, prevzela razpisno dokumentacijo oziroma ali naročnik pričakuje še katerega drugega ponudnika. Naročnik je v dopisu, z dne 06.05.2002, Državni revizijski komisiji posredoval zahtevana dokazila in podatke.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 06.05.2002, od naročnika zahtevala še dodatna pojasnila o tem, v katero izpostavo â?? â??. spada vlagateljev bencinski servis v Brezovici ter vlagateljev bencinski servis v Zgornji Polskavi. Državna revizijska komisija je nadalje zahtevala še pojasnilo o tem kaj je pogoj za kandidiranje za pridobitev sklopa "â??" (vsaj en bencinski servis na območju vsake izpostave Območne enote â?? ali vsaj en bencinski servis na območju Izpostave â??). Naročnik je z dopisom, z dne 09.05.2002, Državni revizijski komisiji posredoval zahtevana pojasnila.

Državna revizijska komisija je skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN od vlagatelja in skladno s tretjim odstavkom 21. člena ZRPJN od drugega potencialnega ponudnika, ki je dvignil razpisno dokumentacijo zahtevala naslednje podatke:
- na katerih izpostavah območnih â?? uprav (str. 29/36 razpisne dokumentacije) razpolagata z bencinskim servisom ter
- glede na pogoj, da mora ponudnik razpolagati z vsaj enim bencinskim servisom po izpostavi območne â?? uprave znotraj območnih â?? uprav (str. 30/36 razpisne dokumentacije), na katerih območnih â?? upravah izpolnjujeta naročnikov pogoj.

Vlagatelj je dne 03.05.2002 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevane podatke. Drugi potencialni ponudnik, ki je dvignil razpisno dokumentacijo je z dopisom, z dne 08.05.2002, Državni revizijski komisiji posredoval zahtevane podatke.

Zaradi razjasnitve nekaterih vprašanj je Državna revizijska komisija, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, dne 09.05.2002 ob 9. uri na njen sedež povabila naročnika in vlagatelja zaradi razjasnitve določenih vprašanj.

Po pregledu dokumentacije iz spisa, navedb vlagatelja in naročnika ter dodatnih pojasnil, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot potencialni ponudnik, ki je dvignil razpisno dokumentacijo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Glede dodatnih dokazil, ki se nanašajo na pristojnosti vodje območne â??uprave ter podatka o tem, ali je še katera oseba, razen navedenih v razpisni dokumentaciji, prevzela razpisno dokumentacijo oziroma ali naročnik pričakuje še katerega drugega ponudnika je naročnik v dopisu Državni revizijski komisiji, z dne 06.05.2002, navedel, da Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest â?? uprave Republike Slovenije ureja njegovo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, določa notranje organizacijske enote, področje dela in vodenje teh enot. V 12. členu tega pravilnika je določeno, da območno â?? upravo vodi vodja območne â?? uprave. Vodja območne â?? uprave organizira delo v območni â??upravi, odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah, ki sodijo v delovno področje območnih â?? uprav, koordinira delo izpostav ter opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem območne â?? uprave. 13. člen istega pravilnika pa nadalje določa, da vodja območne â?? uprave odgovarja direktorju â?? uprave Republike Slovenije za delo območne â?? uprave, ki jo vodi, za delo njenih izpostav in â?? pisarn. Naročnik je v istem dopisu še navedel, da sta razpisno dokumentacijo prevzela dva potencialna ponudnika in ni mogoče pričakovati nobenega drugega ponudnika.

Glede zahtevanih pojasnil o tem, v katero izpostavo â?? uprave Republike Slovenije spada vlagateljev bencinski servis v Brezovici in vlagateljev bencinski servis v Zgornji Polskavi ter pojasnila o tem, kaj je pogoj za kandidiranje za pridobitev sklopa "â?? urad" je naročnik v dopisu Državni revizijski komisiji, z dne 09.05.2002, navedel, da spada vlagateljev bencinski servis v Brezovici v Izpostavo Ljubljana, Območne â?? uprave Ljubljana in vlagateljev bencinski servis v Zgornji Polskavi v Izpostavo Slovenska Bistrica, Območne â?? uprave Maribor. Naročnik še dodaja, da je v razpisni dokumentaciji za sodelovanje pri sklopu 13 - â??, določil pogoj, da mora imeti ponudnik vsaj en bencinski servis na območju Izpostave Ljubljana, Območne geodetske uprave Ljubljana.

Iz vlagateljevih podatkov, ki jih je z dopisom, z dne 03.05.2002, posredoval Državni revizijski komisiji je razvidno, da le-ta izpolnjuje naročnikov pogoj iz razpisne dokumentacije, da mora imeti ponudnik vsaj en bencinski servis po izpostavi znotraj območne â?? uprave, samo za pet od 13 sklopov (tabela - pregled bencinskih servisov po izpostavah oziroma območnih â?? upravah) in sicer za sklop 2 - Območna ..uprava Koper, za sklop 5 - Območna â??uprava Maribor, za sklop 8 - Območna â?? uprava Novo mesto, za sklop 11 - Območna â?? uprava Ptuj in za sklop 13 - glavni urad. Nadalje je iz vlagateljevih podatkov razvidno, da v nekaterih območnih â?? upravah nima bencinskega servisa v eni izpostavi znotraj območne â?? uprave (sklop 6 - Območna â?? uprava Murska Sobota, sklop 9 - Območna â??. uprava Sevnica, sklop 10 - Območna â?? uprava Slovenj Gradec), v Območni â?? upravi Ljubljana, ki zajema kar 10 izpostav pa nima bencinskega servisa v treh izpostavah znotraj območne â?? uprave.

Iz dopisa drugega potencialnega ponudnika, ki je dvignil razpisno dokumentacijo, z dne 08.05.2002, pa je razvidno, da le-ta izpolnjuje naročnikov pogoj iz razpisne dokumentacije, da mora imeti ponudnik vsaj en bencinski servis po izpostavi znotraj območne â??uprave, za vseh 13 sklopov (glavni urad in 12 območnih â?? uprav).

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo ugotovila, da za sklop 1 - Območna â?? uprava Celje, za sklop 3 - Območna â??. uprava Kranj, za sklop 4 - Območna â?? uprava Ljubljana, za sklop 6 - Območna â?? uprava Murska Sobota, za sklop 7 - Območna â?? uprava Nova Gorica, za sklop 9 - Območna â?? uprava Sevnica, za sklop 10 - Območna â??uprava Slovenj Gradec in za sklop 12 - Območna â?? uprava Velenje, ob pogoju, kot ga je naročnik določil v tehničnem delu razpisne dokumentacije v poglavju "opis dela in pogoji", da mora ponudnik za sklop za katerega se prijavlja, oskrbo goriva in ostale opreme zagotavljati z vsaj enim bencinskim servisom po izpostavi območne â?? uprave znotraj območnih â?? uprav, da se bo njegova ponudba štela za pravilno, ni mogoče pričakovati vsaj dveh pravilnih ponudb. Iz tega sledi, da glede na določbo prvega odstavka 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) naročnik za navedene sklope ne more oddati javnega naročila (v predmetnem odprtem postopku oddaje javnega naročila). Prvi odstavek navedenega člena ZJN-1 namreč določa: "Naročnik izbere najugodnejšega ponudnika, če je pridobil dve samostojni pravilni ponudbi od dveh različnih, kapitalsko in upravljalsko nepovezanih ponudnikov." Glede na navedeno je Državna revizijska komisija, na podlagi druge alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN naročniku nalaga, da pri ponovitvi postopka oddaje javnega naročila v tistem delu, ki je bil razveljavljen, oblikuje sklope in pogoje za konkuriranje za posamezne sklope (ob upoštevanju organizacije naročnikovega dela) na način, da bo v čim večji meri zagotovljena konkurenca med ponudniki. Naročnikovo ravnanje v skladu z načelom gospodarnosti (v skladu z notranjo organizacijo območnih â?? uprav) in s tem omejitev konkurence namreč lahko postane v določenih okoliščinah, nedopustna. Te okoliščine pa ni mogoče določiti ex ante, temveč jih je potrebno presojati za vsak sklop posebej.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov nastalih z revizijo, v višini plačane takse. Državna revizijska komisija je skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo za revizijo potrebni stroški, to je taksa v višini 80.000,00 SIT.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).V Ljubljani, dne â??
â??