018-060/02

Številka: 018-60/02-24-781

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), izdaja na podlagi 18. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN), v zvezi z petim odstavkom 3. člena ZRPJN in na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999; v nadaljevanju: ZPP), v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka za izvedbo adaptacijskih del v stanovanjskem objektu Senožeti 44a, Dol pri Ljubljani, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ZVR ŠPED d.o.o., Savska c. 3a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Nina Drnovšek, Miklošičeva 8, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje Društva Paradoks in društva Vita, Cesta XVI/40, Ljubljana, ki ju zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.04.2002

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je z dopisom, z dne 02.02.2002, ponudnike pozval k oddaji ponudb za adaptacijska dela v stanovanjskem objektu Senožeti 44a, Dol pri Ljubljani in v dopisu navedel, kaj naj ponudba vsebuje ter datum in uro odpiranja ponudb.

K naročniku so prispele tri popolne ponudbe. Iz obvestila o izidu zbiranja ponudb, z dne 19.02.2002, je razvidno, da je bil v predmetnem postopku izbran ponudnik Splošna gradbena dela Rok Kovačevič s.p., Škofjeloška 90, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi citiranega obvestila naročnik navaja, da je izbrani ponudnik ponudil najnižjo skupno ceno za izvedbo popisanih del in tudi sprejemljive ostale pogoje za izvedbo del. Naročnik bo zato z njim sklenil ustrezno pogodbo, pri tem pa upošteval pogoje, ki jih je predpisal lastnik objekta, Republika Slovenija oziroma v njenem imenu t.j. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, zlasti določilo prvega odstavka 5. člena zadevne najemne pogodbe: »Najemnika se zavežeta, da bosta v najem dane nepremičnine uporabljala in z njimi upravljala kot dober gospodar. Na svoje stroške sta dolžna nepremičnine zavarovati in kriti vse stroške njihovega tekočega in investicijskega vzdrževanja.«

Vlagatelj je z dopisom, z dne 26.02.2002, pri naročniku vložil zahtevo za obrazloženo obvestilo o oddaji, v katerem je naročnika zaprosil za pisno obrazložitev razlogov za sprejem take odločitve.

Vlagatelj je dne 05.03.2002, pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja:
• Predmetno javno naročilo kljub pogodbeni vrednosti del v višini 18.000.000,00 SIT ni bilo objavljeno v Uradnem listu RS, sredstva za adaptacijo pa bi naj naročniku namenilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
• Naročnik ni pripravil ustrezne razpisne dokumentacije, ki bi skladno s 23. in 50. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1) morala vsebovati konkretna navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, predpisane obrazce, vzorec pogodbe in merila za izbor najugodnejše ponudbe.
• Ponudbe so se odpirale časovno različno in o samem odpiranju ponudb se ni vodil zapisnik, vsled česar so bili udeleženci popolnoma onemogočeni podati kakršnekoli pripombe na zapisnik.
• Naročnik ni odgovoril na zahtevo za obrazloženo obvestilo, s čimer je bila storjena še ena postopkovna kršitev v postopku oddaje predmetnega naročila.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da se reviziji v celoti ugodi, ustavi in zadrži vse nadaljnje aktivnosti ter ponovi postopek oddaje javnega naročila.
Naročnik – društvo Paradoks je z dopisom, z dne 20.03.2002, vlagatelja obvestil, da nima zakonske podlage za obravnavanje zahtevka za revizijo. ZJN-1 namreč v 3. členu točno določa, kdo je naročnik. Ker je v navedenem primeru naročnik društvo, katerega ustanovitelji so fizične osebe in ni neposredni ne posredni uporabnik proračunskih sredstev, ni obvezan oddajati nabave blaga, gradenj ali naročati storitev po ZJN-1. Glede na navedeno, naročnik ni upošteval ZJN-1 in posledično naročila ni objavil v Uradnem listu RS, ni opravil javnega odpiranja ponudb, ni vodil zapisnika o odpiranju in vlagatelju ni podal obrazloženega obvestila. Nadalje naročnik navaja, da bo sredstva za adaptacijo zagotovil sam. Za naročnika prav tako ne velja ZRPJN, zato zahtevka za revizijo ne more obravnavati po določilih tega zakona.
Vlagatelj je z dopisom, z dne 22.03.2002, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, in med drugim navedel še sledeče:
• V kolikor držijo navedbe naročnika, da ni proračunski uporabnik, vlagatelju ni jasno, zakaj se je postopek vsebinsko vseskozi vodil skladno z določili ZJN-1. Iz konkludentnih dejanj naročnika ter priloženih listin je namreč razvidno, da se je postopek vseskozi vodil kot postopek oddaje javnega naročila.
• Da so se ponudbe zbirale s strani več ponudnikov ter da so v razgovorih sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, je razvidno iz predložene kopije enega od obvestil društva Vita, z dne 01.02.2002, kjer so navedeni predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve kot tudi podatek, da bo ponudbo izdelalo 5 gradbenih podjetij.
• Na vprašanja kako, s kakšnimi sredstvi, na podlagi katerih pogodb ter na podlagi katerih dovoljenj je naročnik pridobil sredstva ter dovoljenja, tako za prenovo stanovanjskega objekta, kot tudi za nadaljnje opravljanje dejavnosti, vlagatelj ne more odgovoriti, predlaga pa, da Državna revizijska komisija zaveže vlagatelja, da ji v ta namen predloži ustrezno listinsko dokumentacijo.
Naročnika (društvi Paradoks in Vita) sta dokumentacijo predmetnega postopka Državni revizijski komisiji, po svoji pooblaščenki posredovala dne 29.03.2002.
Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-60/02-24-719, z dne 05.04.2002, vlagatelja pozvala, da dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, kar je vlagatelj storil dne 10.04.2002.
Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-60/02-24-718, z dne 05.04.2002, zaprosila, da posreduje dokumentacijo o pravnem statusu društva Paradoks in društva Vita, ter da sporoči, ali bodo za izvedbo adaptacijskih del v stanovanjskem objektu Senožeti 44a, uporabljena javna sredstva oz. kdo in v kakšnem deležu bo plačnik predmetnih adaptacijskih del. Naročnik je z dopisom, z dne 10.04.2002, Državni revizijski komisiji posredoval zahtevano dokumentacijo.
Prav tako je Državna revizijska komisija na podlagi 21. člena ZRPJN z dopisom, št. 018-60/02-24-721, z dne 05.04.2002, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, zaprosila za pojasnilo, ali je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve društvu Paradoks in/ali društvu Vita namenilo kakršnakoli sredstva iz proračuna Republike Slovenije za adaptacijo stanovanjskega objekta Senožeti 44a.Po pregledu dokumentacije iz spisa, navedb vlagatelja in naročnika, ter dodatnih pojasnil, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah oddaje javnih naročil (prvi odstavek 4. člena ZRPJN). Za njeno postopanje mora biti izpolnjena predpostavka, da je zahtevek za pravno varstvo (zahtevek za revizijo) vezan na postopek oddaje javnega naročila.

Po 2. točki prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je »javno naročilo« celotni skupek dejanj, ki jih opravi javni naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradenj, po 3. točki istega člena pa je »pogodba o oddaji javnega naročila« v skladu z izvedenem postopkom v pisni obliki sklenjena odplačna pogodba med naročnikom in dobaviteljem, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katere predmet je nabava blaga, izvedba gradnje ali storitve. Glede na navedeno, je ena izmed predpostavk za obstoj javnega naročila, poraba javnih sredstev. Če ne gre za porabo javnih sredstev o javnem naročilu ni mogoče govoriti.

Državna revizijska komisija iz posredovane dokumentacije ugotavlja, da je lastnik objekta, v katerem se bodo izvajala adaptacijska dela, Republika Slovenija oziroma v njenem imenu t.j. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da sta naročnika z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve sklenila najemno pogodbo, št. 663-05-487/01-23, z dne 09.01.2002, za predmetni stanovanjski objekt. Prvi odstavek 5. člena najemne pogodbe določa: »Najemnika se zavežeta, da bosta v najem dane nepremičnine uporabljala in z njimi upravljala kot dober gospodar. Na svoje stroške sta dolžna nepremičnine zavarovati in kriti vse stroške njihovega tekočega in investicijskega vzdrževanja. O investicijskem vzdrževanju sta dolžna obvestiti najemodajalca.«

Državna revizijska komisija je dne 17.04.2002 od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, prejela odgovor na dopis, št. 018-60/02-24-721, z dne 05.04.2002, v katerem Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sporoča Državni revizijski komisiji, da društvu Paradoks in/ali društvu Vita ni namenilo nobenih sredstev iz proračuna Republike Slovenije za adaptacijo stanovanjskega objekta Senožeti 44a.

Glede na predložene, predlagane in (skladno z drugim odstavkom 19. člena ZRPJN) tudi ex offo izvedene dokaze ni ugotoviti, da bodo za izvedbo predmetnega postopka namenjena javna sredstva, ampak bosta sredstva za adaptacijska dela na predmetnem stanovanjskem objektu naročnika zagotovila sama, kar tudi izhaja iz najemne pogodbe, zato ni mogoče govoriti o postopku oddaje javnega naročila.

Ker predmetni postopek ni bil voden po ZJN-1, Državna revizijska komisija ni pristojna za odločanje o predmetnem zahtevku za revizijo, saj ZRPJN v 1. členu določa: »S tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v zakonu o javnih naročilih, organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in postopek, ki ureja delo organov po tem zakonu.« Državna revizijska komisija namreč zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil (prvi odstavek 4. člena ZRPJN), nima pa pristojnosti zagotavljati pravno varstvo ponudnikov v tistih postopkih, za katere se ZJN-1 ne uporablja.

V petem odstavku 3. člena ZRPJN je določeno: »Revizija postopkov oddaje javnih naročil se izvaja po določbah tega zakona, postopkovne določbe Zakona o pravdnem postopku se uporabljajo le v primerih, če ta zakon ne določa drugače.« ZRPJN ne vsebuje določb glede odločitve Državne revizijske komisije, kadar ni pristojna za odločanje o zahtevku za revizijo. ZPP pa v drugem odstavku 18. člena določa: »Če sodišče med postopkom ugotovi, da za odločitev o sporu ni pristojno sodišče, temveč kakšen drug organ, se izreče za nepristojno, razveljavi opravljena pravdna dejanja in zavrže tožbo.« Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da ni pristojna za odločanje o predmetnem zahtevku za revizijo, je na podlagi drugega odstavka 18. člena ZPP, odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


Zgolj kot pojasnilo želi Državna revizijska komisija dodati, da se je v predmetnem postopku javnega naročila spustila v vsebinsko presojo vprašanja »financiranja izgradnje« ravno iz razloga, ker dejstvo, da nastopa kot kupec blaga oziroma naročnik storitev ali gradenj društvo, kot oseba zasebnega prava per se ne pomeni (arg. prvega odstavka 22. člena in 88. člena ZJN-1), da gre za pravno razmerje, ki je samo po sebi izločeno iz sistema javnega naročaja.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 18.04.2002

mag. Aleksij Mužina, univ.dipl.prav.
Član Državne revizijske komisije