018-051/02

Številka: 018-51/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članov â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izgradnjo 1. faze razširitve odlagališča nenevarnih odpadkov na območju podaljšanja IV. in V. odlagalnega polja novega dela odlagališča nenevarnih odpadkov â??. in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je, dne 21.11.2001, sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo 1. faze razširitve odlagališča nenevarnih odpadkov na območju podaljšanja IV. in V. odlagalnega polja novega dela odlagališča nenevarnih odpadkov â??. Dne 07.12.2001 je naročnik v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila po naslednjih sklopih: sklop 1 - gradbena dela, sklop 2 - dela izvedena iz polietilena visoke gostote s strojno opremo in instalacijami, sklop 3 - elektroenergetske instalacije in računalniški nadzor.

Naročnik je, dne 26.02.2002, izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, v katerem ugotavlja, da je za sklop 1 - gradbena dela, prejel samo eno pravilno ponudbo, za sklop 2 - dela izvedena iz polietilena visoke gostote s strojno opremo in instalacijami, prav tako samo eno pravilno ponudbo in za sklop 3 - elektroenergetske instalacije in računalniški nadzor, ni prejel nobene pravilne ponudbe. Naročnik zaradi navedenega ni izbral nobenega ponudnika pri nobenem izmed razpisanih sklopov in bo ponovil postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj je skladno z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) z dopisom, z dne 04.03.2002, zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila. Naročnik je vlagatelju poslal zahtevano obrazloženo obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, dne 06.03.2002, v katerem navaja, da samo ena ponudba izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije medtem, ko ostale tri predložene ponudbe v ponudbenem predračunu vsebujejo samo ovrednoten PEHD del, ne vsebujejo pa tudi ovrednotenega strojnega dela za sklop 2 - dela izvedena iz polietilena visoke gostote s strojno opremo in instalacijami, zato so bile izločene kot nepravilne.

Zoper navedeno odločitev naročnika je vlagatelj, dne 13.03.2002, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ponudbo za predmetno javno naročilo za sklop 2 - dela izvedena iz polietilena visoke gostote s strojno opremo in instalacijami, pripravil skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Ponudbe so v delu, ki se nanaša na ceno, skladno z zahtevami točke 5.5.2 iz razpisne dokumentacije, morale biti pripravljene tako, da so se izpolnili originalni obrazci iz popisa del PZR - 1. faza in izpolnjeni priložili k ponudbi. V zapisniku o odpiranju ponudb je bilo ugotovljeno, da vse štiri prispele ponudbe ustrezajo temu pogoju. Originalni obrazci iz popisa del, ki jih je bilo potrebno izpolniti, so bili speti s posebno plastično sponko. Na vsakem obrazcu je bil v spodnjem desnem kotu odtisnjen naročnikov žig enako kot tudi na vseh ostalih originalnih dokumentih, ki so bili obvezna priloga k ponudbi. Vlagatelj dodaja, da bi uporaba katerihkoli drugih (neoriginalnih) obrazcev bi pomenila ravnanje v nasprotju z zahtevami iz razpisne dokumentacije in izločitev ponudbe, kar je jasno navedeno v točki 5.5.1 razpisne dokumentacije. Dela, ki so navedena na originalnih obrazcih iz popisa del, tvorijo zaključeno celoto in jih je tudi možno uvrstiti v predvideni rok izgradnje obeh polj deponije. Vlagatelj dodaja, da je izdelal ponudbo za vsa dela, ki so bila navedena na specificiranem predračunu št. DB4P621A, na originalnih obrazcih iz popisa del PZR - 1. faza, na straneh, ki so bile v predračunu oštevilčene od ena do pet. Ponudba vsebuje tudi strojni del z instalacijami v obsegu, ki je bil specificiran v predračunu na originalnih obrazcih. Po ustaljeni praksi v ta del običajno sodijo cevni razvodi, ki jih je v specifikaciji predračuna kar nekaj. Katerihkoli drugih obrazcev za ponudbeni predračun v razpisni dokumentaciji ni bilo. Vlagatelj dodaja, da je naročnik na javnem odpiranju ponudb podrobno pregledoval vsebino ponudb in ugotavljal njihovo popolnost. Naročnik bi že na samem javnem odpiranju ponudb moral ugotoviti, da se ena ponudba bistveno razlikuje od ostalih, saj so se neoriginalni obrazci v tej ponudbi bistveno razlikovali od originalnih po obliki (brez ustrezne glave, oziroma celo z glavo projektantskega podjetja, povsem drugačna oblika pisave, drugačen datum, â??), sploh pa so bili tudi brez žiga naročnika, s katerim so bili opremljeni vsi dokumenti v razpisni dokumentaciji in tudi vse priloge, ki jih je bilo potrebno priložiti k ponudbi. Prav z žigom pa se ugotavlja verodostojnost in originalnost dokumenta. Zaradi navedenega bi moral naročnik navedeno ponudbo izločiti kot nepravilno in izbrati najugodnejšo ponudbo izmed tistih, ki vsebujejo ponudbeni predračun s specificiranimi originalnimi obrazci iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je na podlagi 16. člena ZRPJN odločal o zahtevku za revizijo ter ga s sklepom, št. JR G 1/01-1741, z dne 15.03.2002, kot neutemeljenega zavrnil. Naročnik v obrazložitvi navaja, da po proučitvi zahtevka za revizijo in ponovnem preverjanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila ugotavlja, da je bil postopek izveden skladno z veljavno zakonodajo in zato ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 18.03.2002, obvestil naročnika, da na podlagi 17. člena ZRPJN nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 20.03.2002, odstopil Državni revizijski komisiji v odločanje zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila z vso dokumentacijo in svojim mnenjem, v katerem dodatno navaja, da je razpisna dokumentacija sestavljena iz sedem delov. Naročnik dodaja, da je dele razpisne dokumentacije od ena do šest, ki so enaki za vse tri sklope predmetnega javnega naročila, izdelal sam in se nahajajo v skupni mapi. Listi v tej mapi so v spodnjem desnem kotu ožigosani z naročnikovim žigom. Del sedem razpisne dokumentacije pa je vsebovan v mapi, ki se razlikuje za vsak sklop. Ta del razpisne dokumentacije je izdelalo podjetje IBE d.d., Ljubljana. Naročnik dodaja, da ta del razpisne dokumentacije, ki je označen z PZR - 1. faza, sklop 2, številka projekta: P 45 - D 102/67 zajema:
- PEHD del,
- Strojni del,
- Skupno rekapitulacijo sklopa 2 (PEHD del â?? SIT, strojni del â?? SIT, skupajâ?? SIT)
- Tehnične zahteve in pogoje,
- Terminski plan,
- Tehnično poročilo gradbenega dela,
- Tehnične zahteve in pogoje za izvedbo - gradbeni del.

Ker so bili vsi listi iz PZR - 1. faza, sklop 2, številka projekta: P 45 - D 102/67 označeni z logotipom izdelovalca tega dela razpisne dokumentacije, razen popisa del pri PEHD delu, ki je bil brez oznake, so bili ti listi speti in ožigosani v spodnjem desnem delu z naročnikovim žigom. Naročnik dodaja, da nikjer v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da morajo biti vse priloge, ki so sestavni del ponudbe podane na ožigosanih obrazcih. Na javnem odpiranju ponudb pa je bilo prvenstveno preverjeno, ali ponudbe vsebujejo vse zahtevane obrazce in priloge, ne pa sama vsebina obrazcev, razen skupna ponudbena cena (obrazec C.a.), roki plačil (obrazec C.b.), opcije ponudbe (obrazec C.c.) in roki izvedbe (obrazec C.d.). Sama pravilnost ponudb pa se je ugotavlja v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb. Pri pregledu vlagateljeve ponudbe je bilo ugotovljeno, da je vlagatelj k obrazcu C.a. priložil samo ponudbeni predračun za PEHD del, ne pa tudi ponudbeni predračun za strojni del. Predračuna obeh delov pa skupaj predstavljata ponudbeni predračun in s tem ponudbeno ceno za sklop 2 predmetnega javnega naročila, kar je nedvoumno razvidno iz dela C sedmega dela razpisne dokumentacije PZR - 1. faza, sklop 2, številka projekta: P 45 - D 102/67. Naročnik dodaja, da razpisna dokumentacija ne vsebuje nobene navedbe, ki bi pomenila, da ponudniki pri pripravi ponudbe ne rabijo izpolniti in priložiti strojni del in skupno rekapitulacijo iz PZR - 1. faza, sklop 2, številka projekta: P 45 - D 102/67, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Po pregledu dokumentacije iz spisa, navedb vlagatelja in naročnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da zahtevek za revizijo ni utemeljen iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Glede vlagateljeve navedbe, da bi naročnik že na javnem odpiranju ponudb za sklop 2 (dela izvedena iz polietilena visoke gostote s strojno opremo in instalacijami) moral ugotavljati pravilnost prispelih ponudb, Državna revizijska komisija ugotavlja, da se na javnem odpiranju ponudb ugotavlja predvsem, katere ponudbe so prispele in bistveni elementi teh ponudb. Na javnem odpiranju ponudb se v zapisnik zapišejo bistveni elementi ponudb, kot to od naročnika zahteva 74. člen ZJN-1 ter se za ponudbe vsebinsko ugotavlja le del njihovih podatkov, s čimer je zagotovljeno njihovo nespreminjanje. Z javnim odpiranjem ponudb je torej spoštovano načelo transparentnosti kot eno izmed temeljnih načel javnega naročanja. Naročnik pa šele v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb med drugim ugotavlja tudi vsebinsko pravilnost posameznih ponudb.

Glede vlagateljevih navedb, da je naročnik neupravičeno izločil njegovo ponudbo kot nepravilno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki 5.5.1 priloge B Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil: "Cene sklopov, opcije, izvedbene roke in plačilne roke, dinamiko ter ostale bistvene elemente svoje ponudbe, razen tistih, ki se obravnavajo posebej, mora ponudnik opredeliti v smislu priloge C. Če tega ne bo storil, bo njegova ponudba nepravilna ter jo bo naročnik izločil." Naročnik je nadalje v točki 5.5.2 priloge C Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil: "Ponudbeno ceno sklopa, vključno s posebej prikazanim davkom, mora ponudnik obvezno specificirati po postavkah in jo podati kot ponudbeni predračun na prilogi obrazca C.a. tako, da izpolni originalne obrazce iz popisa del PZR - 1. faza za posamezni sklop ter jih izpolnjene priloži ponudbi. Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške za dela, ki naj bi jih izvajali ponudnikovi podizvajalci." Naročnik je tudi na samem obrazcu C.a., na katerem so morali ponudniki navesti ponudbeno ceno posameznega sklopa za katerega velja njihova ponudba, določil, da morajo ponudniki ponudbeno ceno sklopa, vključno s posebej prikazanim davkom, obvezno specificirati po postavkah in jo podati kot ponudbeni predračun na prilogi obrazca, označeno s C.a. in priložiti k obrazcu C.a. po navodilih iz točke 5.5.2 priloge C Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Iz navedenega izhaja, da je naročnik od ponudnikov zahteval, da morajo pri pripravi svoje ponudbe ponudbeno ceno za sklop 2 - dela izvedena iz polietilena visoke gostote s strojno opremo in instalacijami, obvezno specificirati po postavkah na način, da izpolnijo originalne obrazce iz popisa del PZR - 1. faza, sklop 2, številka projekta: P 45 - D 102/67. Navedeni popis del pa vsebuje naslednja poglavja:

- PEHD del,
- strojni del,
- skupno rekapitulacijo sklopa 2,
- tehnične zahteve in pogoje,
- okvirni terminski plan izvedbe del,
- prilogo 1,
- prilogo 2.

PEHD del iz popisa del PZR - 1. faza, sklop 2, številka projekta: P 45 - D 102/67 med drugim vsebuje opis posamezne postavke, količino potrebne opreme za izvedbo del pri posamezni postavki ter prostor za navedbo ponudbene cene za enoto mere in skupno količino pri posamezni postavki. Naročnik je na enak način določil tudi strukturo obrazcev za predračun strojnega dela, ki je prav tako sestavni del sklopa 2 - dela izvedena iz polietilena visoke gostote s strojno opremo in instalacijami. Obrazec skupne rekapitulacije za sklop 2 predmetnega javnega naročila pa od ponudnikov zahteva navedbo ponudbene cene za:

- PEHD del,
- strojni del in
- skupno ponudbeno ceno.

Iz navedenega izhaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji določil, da predmet javnega naročila pri sklopu 2 - dela izvedena iz polietilena visoke gostote s strojno opremo in instalacijami, zajema PEHD del in strojni del. Vlagatelj pa je v svojem ponudbenem predračunu navedel samo dela, ki zajemajo PEHD del in ne tudi strojnega dela, kot je bilo zahtevano v popisu del PZR - 1. faza, sklop 2, številka projekta: P 45 - D 102/67, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija dodaja, da razpisna dokumentacija ne vsebuje nobenega določila, na podlagi katerega bi ponudniki lahko sklepali, da so originalni obrazci samo tisti, ki vsebujejo žig naročnika in ne vsi obrazci, ki so priloženi v popisu del za sklop 2 (PZR - 1. faza, sklop 2, številka projekta: P 45 - D 102/67). Vlagatelj je tudi imel možnost zahtevati dodatna pojasnila v primeru morebitnih nejasnosti glede določitve predmeta javnega naročila za sklop 2 in s tem povezanih zahtev iz razpisne dokumentacije pri določitvi ponudbene cene, kot to določa tretji odstavek 25. člena ZJN-1, ali pa vložiti zahtevek za revizijo pred odločitvijo naročnika o oddaji (o razveljavitvi postopka oddaje) javnega naročila, skladno z določbo prvega in petega odstavka 12. člena ZRPJN.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je vlagateljevo ponudbo v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb zavrnil kot nepravilno, ravnal skladno s 76. členom ZJN-1. Drugi odstavek navedenega člena določa: "V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti, lahko pa zavrne tudi vse neprimerne ali nesprejemljive ponudbe."

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni kršil določil ZJN-1, zato je skladno s prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v skladu z drugim odstavkom 19. člena ZRPJN odločala v mejah zahtevka, v katerem vlagatelj nasprotuje odločitvi naročnika. Ob tem pa tudi ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, v točki 2.8 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, določil: "Izvedbeni roki posameznih sklopov in celotnega objekta so fiksni, strogi in soodvisni. Pričakovani skupni rok znaša 120 dni od uvedbe izvajalca prvega sklopa v posel." Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da predračun za strojni del (Projektantski popis s predizmerami) sklopa 2 predmetnega javnega naročila vsebuje tudi posamezne postavke, za katere ni mogoče določiti časa začetka in trajanja njihove izvedbe. Navedeno potrjuje že naročnikova določba v točki 2.1.4 predračuna za strojni del (Projektantski popis s predizmerami), kjer je zapisano: "Poleg navedenega je potrebno upoštevati še dobavo in montažo toplotne izolacije (stiropor) za kondenzne lonce, ki v času začasnega odplinjanja še niso v celoti vgrajeni podzemno." Torej nekaterih postavk iz strojnega dela sklopa 2 ni mogoče izvesti ob sami razširitvi odlagališča nenevarnih odpadkov, kot na primer dela, ki so opredeljena v PEHD delu, ampak se lahko izvedejo šele sproti ob polnjenju odlagališča z odpadki in so odvisna od dinamike polnjenja le-tega. Tudi vsebina ponudbe ponudnika, ki je edini pri kalkulaciji ponudbene cene za sklop 2 predmetnega javnega naročila ob PEHD delu upošteval tudi strojni del, v terminskem planu vsebuje zgolj časovno opredelitev izvedbe posameznih postavk iz PEHD dela. V opombi terminskega plana pa je navedeni ponudnik dodatno navedel: "Plinsko omrežje po postavkah 2.1. Začasno stanje - 1. faza odplinjanja (razen postavke 2.1.6) se izdeluje sproti s kopičenjem smeti in se bo izvajalo naknadno (na klic pet dni prej)." Torej tudi ponudnik, ki je v svoji ponudbi predložil predračun za strojni del za sklop 2 predmetnega javnega naročila, ni mogel terminsko določiti začetka in trajanja izvedbe teh del. Državna revizijska komisija zato v skladu z določilom drugega odstavka 23. člena ZRPJN opozarja naročnika, da naj ob morebitni ponovitvi postopka oddaje predmetnega javnega naročila za sklop 2 - dela izvedena iz polietilena visoke gostote s strojno opremo in instalacijami, odpravi ugotovljeno nejasnost v razpisni dokumentaciji na način, da dela, ki jih je mogoče izvesti šele ob polnjenju odlagališča odpadkov, odda ločeno s posebnim javnim naročilom ali da v razpisni dokumentaciji uskladi rok za izvedbo navedenih del s predvideno dinamiko polnjenja odlagališča odpadkov.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).V Ljubljani, dne â??
â??