018-049/02

Številka: 018-49/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju ZRPJN) in petega odstavka 3. člena ZRPJN po â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nadzor nad izgradnjo II. faze centralne čistilne naprave â?? in na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila vlagatelja .., ki ga zastopa odvetnik â??, (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, št. JN 34 nadz/2001, z dne 13.03.2002.

Obrazložitev

Naročnik je dne 26.10.2001 sprejel sklep, št. JN 34 nadz/2001, o začetku postopka oddaje javnega naročila za nadzor nad izgradnjo II. faze centralne čistilne naprave â?? v ocenjeni vrednosti â??. Naročnik je objavil javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila v Uradnem listu Republike Slovenije, št. â?? z dne â??, pod številko objave Ob-â?? . Javno odpiranje ponudb je bilo dne 18.01.2001. Iz obvestila o oddaji naročila št. JN 34 nadz/2001, z dne 15.02.2002, je razvidno, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â?? . Vlagatelj je z dopisom, z dne 21.02.2002, zahteval od naročnika obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila. Naročnik je dne 28.02.2002 poslal vlagatelju zahtevano obrazloženo obvestilo, ki ga je vlagatelj prejel dne 01.03.2002. Dne 11.03.2002 je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel dne 13.03.2002.

Naročnik je dne 13.03.2002 s sklepom, št. JN 34 nadz/2001, zavrgel zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila. V obrazložitvi navaja, da je dne 15.02.2002 poslal obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj je dne 25.02.2002 vložil zahtevo za obrazloženo obvestilo. Naročnik dodaja, da je zahtevano obrazloženo obvestilo vlagatelj prejel dne 01.03.2002. Na podlagi 79. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) in 12. člena ZRPJN lahko ponudnik v roku osem dni od prejema obrazloženega obvestila vloži zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila. Naročnik dodaja, glede na dejstvo, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo dne 11.03.2002 je le-ta skladno z 12. členom ZRPJN vložen prepozno, zato se na podlagi 13. člena ZRPJN zavrže. Naročnik je v pravnem pouku navedel, da lahko vlagatelja zoper navedeni sklep v treh dneh vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je dne 18.03.2002 pri naročniku vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo in pritožbo zoper naročnikov sklep, št. JN 34 nadz/2001, z dne 13.03.2002, o zavrženju zahtevka za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik napačno ugotovil, da je zahtevek za revizijo vložen prepozno. Vlagatelj dodaja, da se v skladu z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN v primerih, ko le-ta ne določa drugače uporabljajo postopkovna pravila Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99; v nadaljevanju: ZPP). ZPP v 11. členu določa, da v kolikor je zadnji dan roka na soboto, se rok izteče s pretekom prvega prihodnjega delavnika. V konkretnem primeru je bil zadnji dan roka za vložitev zahtevka za revizijo 09.03.2002 sobota, zato se je rok za vložitev zahtevka iztekel šele v ponedeljek dne 11.03.2002. Ob upoštevanju navedene zakonske ureditve se torej izkaže, da rok ni bil zamujen, zaradi česar je izpodbijani sklep nepravilen. Vlagatelj zato Državni revizijski komisiji predlaga, da izpodbijani sklep kakor tudi postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti ali deloma razveljavi.

Naročnik je skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 20.03.2002, odstopil Državni revizijski komisiji v odločanje zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila z dokumentacijo in svojim mnenjem, v katerem navaja: "â?? da se za vse kar ni določeno v ZRPJN ali v ZJN-1 ustrezno uporablja Zakon o upravnem postopku." V zakonu o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99; v nadaljevanju: ZUP) je v 101. členu navedeno, da v kolikor je zadnji dan roka nedelja ali praznik, dela prost dan ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je potrebno opraviti dejanje postopka ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika. Naročnik dodaja, da se je rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel dne 09.03.2002, na soboto, ki je bila delovni dan, zato je bilo mogoče zahtevek za revizijo vložiti priporočeno po pošti, po telefaksu ali v elektronski obliki.

Po pregledu dokumentacije iz spisa, navedb vlagatelja in naročnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je pritožba zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo utemeljena iz razlogov, ki jih navaja v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija opozarja naročnika, da je subsidiarno uporabo pravil ZUP, na katero se le-ta sklicuje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, določal 70. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97; v nadaljevanju: ZJN). Prvi odstavek 35. člena ZRPJN določa, da z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 63. do 73. člena ZJN. Novost ZRPJN pa je, da v petem odstavku 3. člena določa: "Revizija postopkov oddaje javnih naročil se izvaja po določbah tega zakona, postopkovne določbe zakona o pravdnem postopku se uporabljajo le v primerih, če ta zakon ne določa drugače." ZRPJN torej določa subsidiarno uporabo postopkovnih določb ZPP, če ZRPJN ne določa drugače, zato subsidiarna uporaba pravil ZUP v postopkih oddaje javnih naročil ni pravilna oziroma ni dopustna.

Prvi odstavek 111. člena ZPP določa: "â??Če je rok določen po dnevih se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji danâ??" in nadalje: "â??Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika." Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj prejel obrazloženo obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo dne 01.03.2002, zato je bil zadnji dan osem dnevnega roka za vložitev zahtevka za revizijo dne 09.03.2002. Glede na dejstvo, da je bila tega dne sobota, se je rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel s pretekom prvega prihodnjega delavnika, ki je bil v ponedeljek dne 11.03.2002. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo dne 11.03.2002, zato je ta vložen pravočasno. Naročnik je z zavrženjem zahtevka za revizijo kot prepoznim kršil navedeno določbo 111. člena ZPP.

Državna revizijska komisija je zato ugodila vlagateljevi pritožbi in razveljavila sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, št. JN 34 nadz/2001, z dne 13.03.2002. Državna revizijska komisija pa ni meritorno obravnavala vsebinskega dela postopka, saj vsebinsko odločanje preide na Državno revizijsko komisijo šele takrat, ko naročnik opravi določena procesna dejanja, ki jih od njega zahtevata 16. in 17. člen ZRPJN. Naročnik mora torej o zahtevku za revizijo odločiti, o svoji odločitvi obvestiti vlagatelja ter ga hkrati pozvati, da mu sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali le-tega umika.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je vlagatelj zahtevku za revizijo priložil potrdilo o plačilu takse v višini 50.000,00 SIT. Skladno z določilom prvega odstavka 22. člena ZRPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo, ob vložitvi zahtevka, plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 1% od vrednosti javnega naročila, od katere je po zakonu potreben javni razpis. Glede na določbo prvega odstavka 14. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur.l.RS, št. 103/01) mora vlagatelj, kadar so predmet javnega naročila storitve, plačati takso v višini 80.000,00 SIT, zato je naročnik v postopku revizije oddaje predmetnega javnega naročila pred vsebinskim obravnavanjem zahtevka za revizijo dolžan ravnati skladno z drugim odstavkom 22. člena ZRPJN.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).
V Ljubljani, dne â??â??