018-044/02

Številka: 018-44/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za sanacijo usadov na cesti â??in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08.06.2001 izdal sklep o začetku odprtega postopka oddaje javnega naročila sanacije usadov na cesti â??, iz katerega izhaja, da znaša ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila â?? (brez davka na dodano vrednost). Z istim sklepom je naročnik imenoval tudi strokovno komisijo za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je predmetni javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??., pod številko objave Ob-â??. Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. A-20/01 347-07-67/01, z dne 14.08.2001, kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve obvestila izhaja, da je bila vlagateljeva ponudba označena kot nepravilna, ker vlagatelj ni izpolnil vseh postavk (2. odstavek 14. poglavja, manjka postavka 2.10, odsek 2,480).

Vlagatelj je dne 27.08.2001 vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v katerem je navedel, da je bila njegova ponudba neupravičeno izločena iz nadaljnjega postopka iz razloga, ker v delu ponudbenega predračuna za odsek v km 2.480 pod postavko 2.10 vlagatelj ni vpisal ponudbene cene po enoti ter produkta količine in cene po enoti. Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-206/01-22-1491, z dne 26.10.2001, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika, navedenega v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. A-20/01 347-07-67/01, z dne 14.08.2001, saj je ugotovila, da vlagatelj navedene postavke sicer ni vpisal v ponudbeni preračun zaradi administrativno - tehnične napake pri prepisovanju postavk iz računalniškega izpisa ponudbenega predračuna v obrazec ponudbenega predračuna, vendar pa skupna ponudbena cena vlagatelja vključuje tudi postavko 2.10 za odsek v km 2,480 v vrednosti 91.224,90 SIT, in je vlagateljeva ponudba posledično pravilna ponudba.

Naročnik je dne 21.11.2001 z dopisom, št. 347-07-13/01-PDC/AV, od vlagatelja zahteval v skladu z določbami 53. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.: 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1), da obrazloži neobičajno nizko ceno pri postavki 2.08 na odseku v km 2,620 in na postavki 2.08 na odseku v km 2,850 in 2,950. Vlagatelj je zahtevano analizo posredoval naročniku v prilogi dopisa, št. I-1569/01, z dne 27.11.2001. Naročnik je od vlagatelja dne 11.12.2001, z dopisom, št. 347-07-67/01-PDC/AV, zahteval še dopolnitev predložene analize cene s kalkulativnimi osnovami, kar mu je vlagatelj posredoval z dopisom, št. I-1673/01, z dne 20.12.2001. Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. A-20/01 347-07-67/01, z dne 14.01.2002, obvestil vse ponudnike, da je predmetno javno naročilo ponovno oddal izbranemu ponudniku. Iz obrazložitve tega obvestila je razvidno, da je naročnik štel vlagateljevo ponudbo za nepravilno, iz razloga, ker ni izpolnil vseh postavk (2.10, odsek 2,480) ter da predložena analiza cene za postavko 2.08 ni pravilna, ker v analizi cene ni upoštevana vsa strojna oprema, potrebna za izvedbo vrtin (kompresor in kladivo) za vrtanje v hribini.

Vlagatelj je dne 24.01.2002 ponovno vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj meni, da izbira ponudnika ni bila izvedena v skladu odločitvijo Državne revizijske komisije in določili ZJN-1. Vlagatelj navaja, da naročnik ni izdal novega obvestila v skladu z odločitvijo Državne revizijske komisije, ampak je od njega zahteval obrazložitev postavke 2.08 na odseku na km 2,620 in postavke 2.08 na odseku v km 2,850 in 2,950 z utemeljitvijo, da gre za neobičajno nizko ceno, čeprav mu ta postavka v prvem postopku ni bila sporna. Vlagatelj je kljub temu sporne postavke analiziral in to za vso strojno opremo, potrebno za izvedbo vrtin kompresor in kladivo, kajti z mehanizacijo, za katero je izdelal analizo cene, je možno delati z nastavkom za kompresor in za kladivo, kar je tudi navedel v svojem dopisu, z dne 20.12.2001. Po vlagateljevem mnenju naročnik navaja dodatne nepravilnosti za izločitev njegove ponudbe. Naročnik bi moral že pri prvem pregledu ponudbenega predračuna oziroma pri preverjanju vseh postavk opaziti, da je postavka 2.08 neobičajno nizka in zahtevati analizo cene, ne pa da je to ugotovil šele, ko je Državna revizijska komisija razveljavila njegovo odločitev. Vlagatelj meni, da to kaže na to, da naročnik poizkuša izigravati ZJN-1 in namerava oddati delo izvajalcu, ki mu najbolj ustreza, ne glede na načelo gospodarnosti pri porabi sredstev (vlagateljeva ponudba je nižja za 5.828.716,23 SIT od ponudbe izbranega ponudnika) in načelo hitrosti postopkov. Glede na to vlagatelj meni, da je izločitev njegove ponudbe neutemeljena in zahteva ponovno revizijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj je zahtevku za revizijo priložil potrdilo o plačilu takse v višini 150.000,00 SIT.

Naročnik je dne 28.01.2002, izdal popravljeno oziroma dopolnjeno obvestilo o oddaji javnega naročila, št. A-20/01 347-07-67/01, v katerem je dopolnil razloge za zavrnitev nepravilnih ponudb. V obrazložitvi naročnik navaja, da je vlagateljeva ponudba nepravilna, ker v predloženi analizi cene za postavko 2.08 (v km 2,620, 2,850 in 2,950) ni upoštevana vsa strojna oprema potrebna za izvedbo vrtin (kompresor in kladivo) za vrtanje v hribini, za vgrajevanje armaturnih košev in za kontraktorsko vgrajevanje betona. Poleg tega naročnik še navaja nepravilnosti glede referenc ponudnika in sicer, da v priloženem spisku referenc ni nobenega objekta, ki bi po vseh kriterijih (naravi, sestavi in obsegu) ustrezal zahtevam naročnika. Poleg tega vlagatelj nima potrjenih referenc, saj za nobeno od 17 navedenih referenc (priloga 4.c) vlagatelj ni predložil potrdila, ki ga izda naročnik po priloženem vzorcu.

Vlagatelj je z dopisom, št. I-139/01-jk, z dne 07.02.2002, obvestil naročnika, da je dne 01.02.2002 prejel popravljeno obvestilo o oddaji javnega naročila, št. A-20/01 347-07-67/01, z dne 28.01.2002, ki pa ga ne more upoštevati, glede na to, da je na prvo obvestilo o oddaji javnega naročila, št. A-20/01 347-07-67/01, z dne 14.01.2002, že vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je s sklepom, št. 347-07-67/01, z dne 28.02.2002, zavrnil zahtevek za revizijo postopka predmetnega javnega naročila kot neutemeljen. V obrazložitvi naročnik navaja, da je bil na podlagi napotkov Državne revizijske komisije v sklepu, z dne 26.10.2001, dolžan zahtevati obrazložitev te postavke. Naročnik je v prvem postopku vlagateljevo ponudbo zaradi neizpolnjenega mesta pri postavki 2.08 (pravilno: pri postavki 2.10) v ponudbi ocenil za nepravilno in se iz tega razloga ni bil dolžan spuščati v presojo ali gre za neobičajno nizko ceno. Po odločitvi Državne revizijske komisije, da zaradi neizpolnjenega mesta v ponudbi, le-ta ne more biti nepravilna, naročnika še ne odvezuje, da v ponudbi preveri neobičajno nizko ceno. Vlagatelj v ponudbi ni zajel stroška za vso strojno opremo potrebno za izvedbo vrtin, to je za kompresor in kladivo, za vrtanje v hribini. Dalje naročnik navaja, da je že v sklepu naročnika, št. 347-7-67/01, z dne 27.09.2001, ugotovil, da ponudba vlagatelja ne vsebuje zadostnih referenc skladno z razpisno dokumentacijo. Naročnik je namreč zahteval, da mora ponudnik izkazati reference (obrazec 4.c), da je bil v zadnjih treh letih glavni izvajalec ali podizvajalec pri vsaj enem projektu, ki po naravi, sestavi in obsegu zajema dela, podobna razpisanemu javnemu naročilu in sicer na avtocestah, glavnih cestah, regionalnih cestah ali lokalnih cestah. Nezadostne reference so izključitveni razlog. Vlagatelj bi moral predložiti dokazila za navedene reference naročnikov, za katere je izvajal navedena dela (tudi za tista dela, kjer je bila naročnik Direkcija RS za ceste). Ker vlagatelj teh dokazil ni predložil, je njegovo ponudbo šteti kot nepravilno. Naročnik je vlagatelja na podlagi 17. člena ZRPJN pozval, naj ga v treh dneh od prejema sklepa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, z dopisom, št. I-201/02-jk, z dne 04.03.2002, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj je hkrati navedel, da je naročnik s popravkom obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 14.01.2001, spremenil svojo odločitev, iz katerih razlogov je njegova ponudba nepravilna, zato je ta popravek obvestila nezakonit in brezpredmeten. Kljub temu pa vlagatelj podaja svoje stališče na novo obrazložitev naročnika glede referenc in sicer navaja, da vlagateljeva ponudba vsebuje le tiste reference, katerih naročnik je bila â?? ter da ga je naročnikova pravna služba obvestila, da ni potrebna potrditev referenc, katerih investitor je naročnik. Poleg tega je naročnik take reference pri vseh oddanih ponudbah štel za primerne in ustrezne in v njih ni videl nobenih pomanjkljivosti. Poleg tega je te pomanjkljivosti ugotovil šele v popravku obvestila o oddaji javnega naročila. Za objekte, za katere vlagatelj uveljavlja reference, pa lahko naročnik brez kakršnihkoli preverjanj ugotovi, da po vseh kriterijih kvalitetno ustrezajo zahtevam naročnika, saj so bile potrjene od nadzora ter prevzete po tehničnem prevzemu. Če naročnik navaja, da reference niso primerne in potrjene, to pomeni zanikanje investitorjevih odločitev pri nadzoru in prevzemu del ponudnika in kot tako nima utemeljene podlage.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 347-07-67/01, z dne 06.03.2002, Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo neutemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v reviziji postopka oddaje javnega naročila najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je ugotovila, da ima vlagatelj kot ponudnik, ki je predložil ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki ga v zahtevku za revizijo navaja vlagatelj kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in je upravičen do vložitve zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik po razveljavitvi obvestila o oddaji javnega naročila, št. A-20/01 347-07-67/01, z dne 14.08.2001, s sklepom Državne revizijske komisije, št. 018-206/01-22-1491, z dne 26.10.2001, v ponovnem postopku pregleda in ocenjevanja ponudb, prispelih na predmetni javni razpis, ugotovil, da vlagateljeva ponudba pri postavki 2.08 (v km 2,620, 2,850 in 2,950) vsebuje neobičajno nizko ceno in vlagatelja pozval k predložitvi analize cen s kalkulativnimi osnovami. ZJN-1 v 10. točki prvega odstavka 3. člena definira pojem "neobičajno nizka cena" kot ceno iz ponudbe, ki je tako nizka, da pri naročniku vzbuja dvom o možnosti izvedbe javnega naročila. Prvi odstavek 53. člena ZJN-1 pa glede "neobičajno nizke cene" določa: "Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, mora naročnik, preden tako ponudbo zavrne, pisno zahtevati podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere meni, da so merodajne in jih mora, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveriti." Naročnika torej zakon ne obvezuje, da mora od ponudnika, ki ponudi (neobičajno) nizko ceno, zahtevati obrazložitev ponudbene cene, ampak morata biti za to izpolnjena dva pogoja: ponudbena cena mora biti neobičajno nizka in naročnik mora biti odločen zavrniti ponudbo z neobičajno nizko ceno. Iz besedila zakona je razvidno, da se postopek nanaša na primere, ko želi naročnik določeno ponudbo zavrniti, in sicer zato, ker ocenjuje, da je ponujena cena po njegovi presoji nerealna. Tega, katere cene je potrebno šteti za "neobičajno nizke" in pod kakšnimi pogoji, zakon ne določa, zato je mogoče sklepati, da gre za vprašanje, ki ga je zakonodajalec prepustil poslovni oceni naročnika.

Iz predložene spisne dokumentacije je mogoče razbrati, da je naročnik k obrazložitvi neobičajno nizke cene pri navedenih postavkah 2.08 pozval dva ponudnika, in sicer vlagatelja, ki je za zemeljska dela pod postavko 2.08 Izkop zemljine III. - IV. kat., vgrajevanje armature in betona za pilote premera 40 cm, v hribini 70 m, ponudil ceno za 1 ml 7.210,00 SIT ter še drugega ponudnika, ki je predmetna dela nudil po ceni 6.156,27 SIT za 1 ml. Iz poročila o oddaji javnega naročila, št. A-20/01 347-07-67/01, z dne 11.01.2002, je razvidno, da drugi ponudnik ni predložil zahtevane analize cene za postavko 2.08 (zaradi česar je njegovo ponudbo naročnik štel za nepravilno). Za vlagateljevo predloženo analizo cene za postavko 2.08 pa je naročnik ugotovil, da ni upoštevana vsa strojna oprema potrebna za izvedbo vrtin v hribini (kompresor in globinsko kladivo) za vgrajevanje armaturnih košev in za vgrajevanje betona (kontraktorsko vgrajevanje). Naročnik je k poročilu o oddaji javnega naročila predložil tudi dopis DDC, Družbe za državne ceste d.o.o., Ljubljana, z dne 08.01.2002, iz katerega je razvidno, da je po njihovem mnenju oziroma njihovi analizi cene za enoto mere za postavko 2.08 cena za 1 ml 11.892,00 SIT. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj naročniku posredoval zahtevano analizo cene s kalkulativnimi osnovami, v kateri je pojasnil, na kakšni osnovi je pridobil ponujeno ceno (za 1 ml 7.210,00 SIT), kateri je priložil tudi izjavo podizvajalca â??, iz katere je razvidno, da je le-ta seznanjen s pogoji vrtanja v pričakovanih geoloških karakteristikah ter da ponudbena dela izvaja z opremo za vrtanje pilotov profila 400 mm (tudi s kladivom). Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v skladu s pravico, ki mu jo daje 53. člen ZJN-1, presodil, da gre v tem primeru pri vlagateljevi ponudbeni ceni pri postavki 2.08 za neobičajno nizko ceno, vlagatelja pozval k obrazložitvi te postavke, jo analiziral ter ugotovil, da v predloženi analizi cene za postavko 2.08 ni upoštevana vsa strojna oprema potrebna za izvedbo vrtin v hribini (kompresor in globinsko kladivo) za vgrajevanje armaturnih košev in za vgrajevanje betona (kontraktorsko vgrajevanje). Navedeno pomanjkljivost je naročnik štel za takšno, da vlagateljeve ponudbe iz tega razloga ne more šteti za pravilno. Državna revizijska komisija se zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, ni spuščala v vsebinsko presojo ustreznosti vlagateljeve analize cene s kalkulativnimi osnovami pri postavki 2.08.

Državna revizijska komisija je presojala drugo navedbo vlagatelja, da je njegova ponudba neupravičeno izločena iz nadaljnjega postopka, ker njegove reference niso podane na način, kot je to zahteval naročnik in pri tem ugotovila naslednje: Naročnik je v razpisni dokumentaciji v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v 12. točki določil, da mora ponudnik za reference ponudnika izpolniti obrazec 4.c in dokazati, da je v zadnjih treh letih glavni izvajalec ali podizvajalec pri vsaj enem projektu, ki po naravi, sestavi in obsegu zajema dela podobna razpisanemu javnemu naročilu in sicer na avtocestah, glavnih cestah, regionalnih cestah ali na lokalnih cestah. Nezadostne reference so izključitveni razlog. Pri tem je naročnik v obrazcu 4.c v opombi določil: "Priložiti dokazila za navedene reference (če ste navedli več kot 3 vsaj tri dokazila) v obliki potrdila (glej vzorec spodaj), ki ga izda naročnik." V ta namen je podal tudi vzorec potrdila, iz katerega jasno izhaja, da je potrebno vsako, v seznamu navedeno referenco, potrditi s strani naročnika. Vlagatelj je v svoji ponudbeni dokumentaciji v seznam (obrazec 4.c) navedel 17 referenčnih del, pod opombo pa je navedel, da je investitor vseh navedenih objektov â??. Zahtevanih potrdil ni priložil. Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v ponudbene dokumentacije drugih ponudnikov in ugotovila, da so predložili zahtevana potrdila za v seznamu navedene reference tudi v primeru, ko je bila naročnik â??.

Prvi odstavek 41. člena ZJN-1 določa: "Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku." Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z listinami, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi. Pogoj je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave (12. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Pogoj je prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Če pogoj ni izpolnjen, se ponudnikova ponudba kot nepravilna, v skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1, zavrne in tako izloči iz nadaljnjega postopka. ZJN-1 namreč v 18. točki prvega odstavka 3. člena določa: "Pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije". Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da je za izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji, v obrazcu 4.c zahtevanega pogoja nujno potrebno v seznam vnesti vsaj en referenčni objekt (projekt), ki je po naravi, sestavi in obsegu podoben razpisanemu javnemu naročilu in sicer na avtocestah, glavnih cestah, regionalnih cestah ali na lokalnih cestah ter za ta referenčni objekt predložiti potrdilo naročnika, da so bile pogodbene obveznosti izvršene tako, kot je bilo določeno s pogodbo. Ker vlagateljeva ponudba ni bila v celoti predložena tako, kot je naročnik eksplicitno zahteval v razpisni dokumentaciji, njegove ponudbe ni mogoče šteti za pravilno v smislu 18. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija pa v zvezi z navedbo vlagatelja v dopisu, št. I-201/02-jk, z dne 04.03.2002 (s katerim je zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo), da ga je naročnikova pravna služba obvestila, da potrditev referenc, katerih investitor je bil naročnik, ni potrebna, ugotavlja, da v revizijskem postopku niso bila predložena dokazila za to trditev, zato je pri odločitvi ne more upoštevati. Pri tem je treba vlagatelja tudi opozoriti, da je bilo že v prvem revizijskem postopku, iz naročnikovega sklepa, št. 347-07-67/01, z dne 27.09.2001 (s katerim je zavrnil prvi vlagateljev zahtevek za revizijo) razvidno, da so v njegovi ponudbeni dokumentaciji sporne tudi reference oziroma potrdila naročnikov in bi zato v vmesnem času lahko izvedel določene aktivnosti v zvezi s pridobivanjem dokazil za svoja navajanja oziroma trditve, da bi jih v tem revizijskem postopku lahko predložil Državni revizijski komisiji. Ne glede na to pa bi moral vlagatelj v zvezi s predložitvijo referenc upoštevati pisna navodila naročnika iz razpisne dokumentacije, ne pa se zanašati na (morebitna) ustna zagotovila delavcev naročnika. V kolikor mu kateri koli del razpisne dokumentacije ni bil popolnoma jasen in nedvoumen, bi moral od naročnika zahtevati v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZJN-1 dodatno obvestilo oziroma pojasnilo. Naročnik mu je namreč dolžan posredovati pisni odgovor, ki bi lahko v revizijskem postopku štel kot dokazilo za zatrjevana dejstva. Naročnik je tudi v razpisni dokumentaciji v točki 18. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil, da bo pojasnila razpisne dokumentacije v najkrajšem možnem času posredoval ponudnikom le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb. Državna revizijska komisija ugotavlja, kot izhaja iz spisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, da vlagatelj te možnosti ni izkoristil in ni zahteval pisnih pojasnil.

V zvezi z vodenjem postopka oddaje javnega naročila pa je treba ugotoviti, da je naročnik tudi v ponovljenem postopku pregleda in ocenjevanja ponudb ravnal nekonsistentno v zvezi z ugotavljanjem pomanjkljivosti vlagateljeve ponudbe. Po ponovljenem postopku pregleda in ocenjevanja ponudb je namreč v poročilu o oddaji javnega naročila z odprtim postopkom, št. A-20/01 347-07-67/01, z dne 11.01.2002, ugotovil, da je vlagatelj v svoji ponudbi (poleg neprimerne analize cene za postavko 2.08) predložil tudi spisek referenc, ki ni ustrezen po naravi, obsegu in sestavi in da ni predložil zahtevanih potrdil. Naročnik je dolžan, v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1, na podlagi poročila o oddaji javnega naročila nemudoma posredovati ponudnikom obvestilo o oddaji javnega naročila. Državni revizijski komisiji zato ni pojasnjeno, zakaj je naročnik v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. A-20/01-347-07-67/01, z dne 14.01.2002, ponovno kot pomanjkljivost navedel tudi neizpolnjeno postavke 2.10 v vlagateljevi ponudbi (čeprav je Državna revizijska komisija o tem že pravnomočno odločila!) ter iz poročila o oddaji javnega naročila povzel le del pomanjkljivosti vlagateljeve ponudbe (glede analize cene pri postavki 2.08) ter šele po vloženem zahtevku za revizijo, z dne 24.01.2002, izdal popravljeno in dopolnjeno obvestilo, št. A-20/01 347-07-67/01, z dne 28.01.2002, v katerem je povzel vse pomanjkljivosti vlagateljeve ponudbe, navedene v poročilu o oddaji javnega naročila, št. A-20/01 347-07-67/01, z dne 11.01.2002. Pri tem pa je treba še posebej poudariti, da je tako ravnanje naročnika sporno tudi z vidika dolžnosti zadržanja postopka po vložitvi zahtevka za revizijo v skladu z 11. členom ZRPJN.

Državna revizijska komisija pa še pripominja, da revizijski postopek v skladu s 3. členom ZRPJN poteka po načelu hitrosti, ki je eno izmed temeljnih načel javnega naročanja, da pa je pri svojem odločanju o vloženem zahtevku odvisna predvsem od ravnanj naročnika in pa vlagatelja, ki sta ji dolžna posredovati tako vso dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila (17. člen ZRPJN to nalaga naročniku), kot tudi vsa dejstva in dokaze, s katerimi se dokazujejo kršitve naročnika (kar nalaga vlagatelju 5. točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN). Glede na urgentnost izvedenega postopka oziroma potrebnost predmeta javnega naročila velja udeležene stranke opozoriti na zgoraj navedene obveznosti.

Državna revizijska komisija je pri preverjanju utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da je naročnik ravnal v skladu z določili ZJN-1, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot nepravilno, zato je skladno s prvo alineo prvega odstavka 23. člena odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne â??â??