018-040/02

Številka: 018-40/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999; v nadaljevanju: ZRPJN), po â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo fizičnega varovanja objekta (poslovna zgradba) na â?? in izvajanje varnostno - receptorske službe (številka kategorije 23 in 27 po predmetni prilogi 1B) ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.11.2001, sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo fizičnega varovanja objekta (poslovna zgradba) na â?? in izvajanje varnostno - receptorske službe (številka kategorije 23 in 27 po predmetni prilogi 1B). Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. R010/2001-UP220-11/2001, z dne 31.01.2002, je razvidno, da je naročnik prejel 3 pravočasne ponudbe. Naročnik je vlagatelja z Obvestilom ponudnikom, št. R010/2001-UP220-11/2001, z dne 11.02.2002, obvestil, da je izvedbo naročila oddal podjetju â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi obvestila naročnik navaja, da je bil izbrani ponudnik po merilih iz razpisne dokumentacije ocenjen z največjim številom točk.

Vlagatelj je dne 20.02.2002 vložil zahtevek za revizijo, z dne 19.02.2002, v katerem navaja, da naročnik ni pravilno ovrednotil njegove ponudbe, saj mu je po kriteriju tehnične opremljenosti (tč.3.c.ii) dodelil (le) 7 točk, kar pa ne ustreza vrednotenju po merilih, objavljenih na strani 17 razpisne dokumentacije. Naročnik pri vrednotenju ni upošteval vlagateljevih prilog 3 in 3/1 iz ponudbene dokumentacije. Vlagatelj tudi smatra, da je bila s strani naročnika storjena napaka v vodenju postopka oddaje javnega naročila, ker na pisno vprašanje, ki ga je postavil v zvezi z obravnavanih javnim naročilom, s strani naročnika ni dobil odgovora do roka določenega za oddajo ponudb.
Vlagatelj je po pozivu s strani naročnika (dokument z dne 19.02.2002) dne 22.02.2002 dopolnil revizijski zahtevek še s podatki o javnem naročilu in z navedbo obvestila o dodelitvi naročila (3. točka 3. odstavka 12. člena ZRPJN) ter s potrdilom o vplačilu takse (6. točka 3. odstavka 12. člena ZRPJN).

Naročnik je dne 26.02.2002, s sklepom, št. R010/2001-UP220-11/2001, zavrnil vlagateljev zahtevek kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa navaja, da je naročnik od ponudnikov v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe med drugim zahteval (točka 2.3 - Obvezna vsebina ponudbene dokumentacije - podtočka L), da morajo predložiti podatke o ponudnikovi tehnični opremljenosti in napravah, ukrepih za zagotavljanje kakovosti na razpisnem obrazcu "Podatki o tehnični opremljenosti in napravah ter ukrepih za zagotavljanje kakovosti" v obliki kot je predpisana v poglavju "Priloge - PRILOGA 3". Naročnik nadalje navaja, da je v poglavju 2.10 (Merila za ocenjevanje ponudb, teža meril in način njihove uporabe) v predmetu (2) iz točke (L) navedel opisno kaj pričakuje od ponudnikov in ravno tako podal tabelo št. 2 za vrednotenje ponudb po zadevnem predmetu.
Vlagatelj je k prilogi 3 dodal prilogo 3/1, kjer v 2. točki navaja, da je solastnik in souporabnik sistema zvez (UHF področje na šmarni gori) in sistema zvez varnostnih služb Slovenije (Trunking sistem po protokolu MPT1327), ki ni vnesena v zahtevano obliko obrazca, kot ga je predpisal naročnik v Prilogi 3 in na kar je opozoril ponudnike v tretji alinei razpisne dokumentacije na strani 11. Naročnik v zvezi z opisanim še dodaja, da je vlagatelj podpisal tako Prilogo 6 (Izjava ponudnika, da bo dela izvedel brez podizvajalcev), kot tudi prilogo 11, da sprejema vse pogoje iz razpisne dokumentacije.
Naročnik zavrača tudi drugo navedeno vlagateljevo revizijsko navedbo in navaja, da je na pravočasno prispelo vprašanje vlagatelja vsem ponudnikom posredoval odgovore na način, da ni razkril možnih ponudnikov. Naročnik je poslal odgovor tudi vlagatelju v poštni ovojnici s povratnico. Sicer pa naročnik meni, da je vlagateljeva navedba v smislu 5. odstavka 12. člena ZRPJN prepozna.
Naročnik je vlagatelja na podlagi 17. člena ZRPJN pozval, naj ga v treh dneh od prejema obvestila pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 28.02.2002, na podlagi 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo in (ponovno) navedel, da je v prilogi 3 navedel vse relevantne podatke iz katerih je razvidno, da razpolaga z ustreznimi sredstvi za radijske zveze, tako v vozilih, kot tudi z mobilnimi oziroma stacionarnimi postajami. V prilogi 3/I je vlagatelj navedbe iz priloge 3 samo še podrobneje razčlenil, ker zaradi omejitev v predpisanem obrazcu to ni bilo možno.

Naročnik je na podlagi 17. člena ZRPJN, dne 04.03.2002, odstopil Državni revizijski komisiji vso dokumentacijo skupaj s svojim mnenjem. V mnenju povzema navedbe iz sklepa s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil in dodaja, da bi vlagatelj mogel in moral vedeti, da lahko razmnoži neomejeno število tabel iz priloženih prilog in hkrati navede neomejeno število podatkov, vendar pri tem ne sme spreminjati zahtevane vsebine naročnika. V prilogi, ki jo navaja vlagatelj, ni dokazil, drugih dokumentov, izjav, dovoljenja Agencije za telekomunikacije in Radiodifuzijo-RS, da ima postavljen lasten sistem ali radijsko dovoljenje, s katerim naj bi izkazal, da razpolaga z lastnim sistemom za komunikacijo med ONKC (Operativno nadzornim kontrolnim centrom) in delavci na objektu ali terenu (radijske postaje, lastno brezžično omrežje z repetitorji, drugi VHF/UHF sistemi, mikrovalovna omrežja ali TETRAâ?? ali druga, razpoložljivi sistemi usmerjenih zvez, pozivniki personala, signalizatorji pozivaâ??).

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter dodatnih pojasnil naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi".

V zvezi s prvo navedeno revizijsko navedbo, ki se nanaša na ocenjevanje po enem izmed podmeril za ocenjevanje ponudb ("podatki o tehnični opremljenosti s sredstvi za brezžično telekomunikacijo"), je Državna revizijska komisija najprej ugotavljala, kaj je naročnik tozadevno zapisal v razpisno dokumentacijo. Naročnik je v točki 2.10 (Merila za ocenjevanje ponudb, teža meril in način njihove uporabe) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil naslednja merila za izbiro najugodnejše ponudbe:

1. Skupna cenaâ??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??..30 točk

2. Najvažnejše opravljene storitve ponudnika v zadnjih treh letihâ??â??â??â??â??â??.20 točk
- po količini (po številu vseh relevantnih referenc)â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??10 točk.
- po vrednosti (skupna vrednost del na ključ z DDV)â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??10 točk

3. Tehnična opremljenost in napraveâ??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??.40 točk
- razpoložljivost lastnega operativno-nadzornega komunikacijskega centraâ??â??.10 točk
- podatki o tehnični opremljenosti s sredstvi za brezžično telekomunikacijoâ??â??10 točk
- podatki o vozilih in opremiâ??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??..10 točk
- izjava o odzivnem časuâ??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??10 točk

4. Podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah ključnega tehničnega osebjaâ??â??â??10točk.

Pregled spisovne dokumentacije pokaže, da je naročnik v razpisni dokumentaciji merilo "tehnična opremljenost in naprave" (s težo 40 točk) razdelil na štiri podmerila (vsakemu izmed njih je namenil največ možnih 10 točk), in sicer na predmet 1- razpoložljivost lastnega operativno-nadzornega komunikacijskega centra, predmet 2- podatki o tehnični opremljenosti s sredstvi za brezžično telekomunikacijo, predmet 3- podatki o vozilih in opremi in predmet 4- izjava o odzivnem času. Ker je med strankama v tem postopku sporno (le) ocenjevanje po podmerilu "podatki o tehnični opremljenosti s sredstvi za brezžično telekomunikacijo", ki ga je naročnik vrednotil v okviru predmeta 2, je Državna revizijska komisija pri le-tem preverila ali je naročnik sporno podmerilo uporabil tako, kot je vnaprej napovedal v razpisni dokumentaciji in ali so rezultati ocenjevanja pravilni. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, je naročnik za vrednotenje obravnavanega podmerila uporabil naslednjo tabelo:

Zbirna tabela št. 02
Tehnična sredstva za brezžične telekomunikacije, ki jih ponudnik
operativno uporablja za izvajanje storitev, ki so predmet javnega
naročila.

1. Lastno VHF ali UHF brezžično telekomunikacijsko omrežje (pokrivanje z radijskim signalom na področju ponudbe) ali lastno mikrovalovno omrežje s sistemom dosega na področju ponudbe ali TETRA sistem komunikacij. 10 točk
2. Radijske postaje, prenosniki poziva, osebni identifikatorji 07 točk
3. Prenosniki poziva, osebni identifikatorji 05 točk
4. Razpolaga samo z javnim telefonskim in GSM omrežjem. 03 točke

Iz razpisne dokumentacije je ravno tako razvidno, da so morali ponudniki naročniku predložiti podatke o tipu oziroma proizvajalca ponujene tehnične opreme, frekvenčno področje dela, posedovanje veljavnega radijskega dovoljenja, leto izdelave vozila in količino na podlagi vnaprej pripravljenega obrazca (stran 33 razpisne dokumentacije, priloga 3, razpisni obrazec "podatki o tehnični opremljenosti in napravah ter ukrepih za zagotavljanje kakovosti").
Naročnik je na 11 strani razpisne dokumentacije ponudnike opozoril, da morajo upoštevati, da vpisovanje podatkov v priložene tabele in priloge ni omejeno. Naročnik je hkrati zapisal, da za prikaz ali vpis večjega števila podatkov kot dopuščajo priložene rubrike, ponudnik naredi potrebno število fotokopij priloge in označi z vidno oznako "nadaljevanje rubrike" ali priloži lastno tabelo. Vsebine tabel (zahtevanih podatkov) ni dovoljeno prirejati ali spreminjati. Podatki, ki ne bodo skladni z vsebino priloženih tabel, ali ne bodo vsebinsko enaki zahtevam iz prilog razpisne dokumentacije, se ne bodo upoštevali.

Pregled poročila komisije o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki ga je pripravil naročnik (dokument št. R010/2001-UP220-11/2001, z dne 07.02.2002 s pripadajočimi tabelami), pokaže, da je naročnik pri ocenjevanju vseh treh ponudb obravnavano podmerilo uporabil natanko tako, kot je zapisal v razpisni dokumentaciji. Z največjim možnim številom točk je bil ocenjen izbrani ponudnik (10 točk), ki je edini izmed treh ponudil (tudi) lastno telekomunikacijsko brezžično opremo, ki vključuje tako repetitorske postaje, ročne in mobilne postaje in sistem posebnih brezžičnih zvez. Ponudnik G7 družba za varovanje d.o.o., Trzin je bila ocenjena s 7 točkami, ker ni ponudil lastnega VHF ali UHF brezžično telekomunikacijsko omrežje (pokrivanje z radijskim signalom na področju ponudbe) ali lastnega mikrovalovnega omrežja s sistemom dosega na področju ponudbe ali TETRA sistem komunikacij. Isto število točk (7) je povsem upravičeno prejel tudi vlagatelj, saj obrazca- priloge 3 ni v celoti izpolnil v skladu z naročnikovimi navodili, pač pa je ravnal tako, da je le-temu dodal prilogo 3/1, s katero je v nasprotju z navodili naročnika, vsebino tabele in s tem zahteve naročnika iz priloge 3, spremenil tako, da iz dodane priloge niso razvidni vsi prvotno zahtevani podatki. Naročnik je zaradi opisanega ravnal povsem v skladu z lastnimi navodili iz razpisne dokumentacije in vlagatelju upošteval le tiste podatke, ki so bili pravilno vneseni v prilogo 3. Če bi naročnik kljub navedenemu vlagatelju upošteval tudi podatke s spremenjene priloge 3/1, bi s tem ravnal ne le v nasprotju z lastnimi navodili iz razpisne dokumentacije, temveč bi hkrati posegel tudi v načelo enakopravnosti, ki med drugim od naročnika zahteva, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja (1. odstavek 7. člena ZJN-1). Naročnik bi namreč s takšnim ravnanjem ustvaril položaj, v katerem bi imel vlagatelj, ki je kljub izrecnemu opozorilu naročnika, da bo spreminjanje vsebine obrazca sankcionirano z neupoštevanjem podatkov v le-temu, prednost pred ostalima ponudnikoma, ki sta v celoti sledila naročnikovim zahtevam iz naročnikove razpisne dokumentacije. Vsakršno navajanje vlagatelja, da je to storil (le) zaradi "omejitev v predpisanem obrazcu" ne vzdrži revizijske presoje, saj je naročnik ponudnike izrecno opozoril, da lahko za prikaz ali vpis večjega števila podatkov kot dopuščajo priložene rubrike bodisi naredijo potrebno število fotokopij priloge, bodisi priložijo lastno tabelo ob upoštevanju, da slednje po vsebini ne smejo spreminjati.

Kljub temu, da navedeno v nadaljevanju ne vpliva na odločitev v zvezi z obravnavano revizijsko navedbo, pa je vendarle potrebno opozoriti vlagatelja, da tudi v primeru, če bi bila dodana priloga (št. 3/1) popolnoma skladna z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, še vedno ne bi prejel 10 točk, saj je naročnik predvidel prejem 10 točk po izpodbijanem podmerilu le v primeru izkazanega lastništva, vlagatelj pa je v prilogi 3/1 ponudil zgolj solastništvo (souporabo) sistema zvez na UHF področju z repetitorjem na šmarni gori in solastništvo sistema zvez varnostnih služb Slovenije na UHF področju (Trunking sistem po protokolu MPT 1327). V primeru, če imel vlagatelj kakršnekoli pomisleke glede oblikovanja predmetnega merila (po katerem je bilo mogoče pridobiti 10 točk le v primeru izkazanega lastništva sistema zvez in ne tudi solastništva in/ali souporabe), pa bi moral glede navedenega, skladno z določilom 5. odstavka 12. člena ZRPJN, vložiti zahtevek za revizijo čim prej oziroma najkasneje do sprejema naročnikove odločitve o dodelitvi naročila, torej v času, ko bi revizijska presoja (v primeru, da bi se izkazalo, da je očitek utemeljen) še lahko privedla do odprave očitane nepravilnosti iz razpisne dokumentacije.
Hkrati je potrebno zapisati, da je naročnik, zaradi izostanka zahtevanega podatka po posedovanju veljavnega radijskega dovoljenja za v prilogi 3/1 ponujen lastni repetitor na Cankarjevi 1, le-to informacijo skušal pridobiti pri Agenciji za Telekomunikacije in Radiodifuzijo RS, kjer pa ni bilo podatkov o tem, da je bilo izdano radijsko dovoljenje ali dovoljenje za postavitev (vlagatelju) lastnega repetitorskega sistema.

Nenazadnje pa za izbiro najugodnejšega ponudnika v obravnavanem primeru v resnici ni bilo odločilno izpodbijano podmerilo (navedeno bi lahko s preprostim računom preveril tudi vlagatelj sam), kajti četudi bi naročnik vlagatelju po izpodbijanemu podmerilu podelil vseh 10 točk (in ne le 7), vlagatelj še vedno ne bi prehitel izbranega ponudnika v skupnem seštevku točk po vseh merilih za ocenjevanje ponudb. Tudi v tem primeru bi namreč vlagatelj prejel (le) 88,12 točk, izbrani ponudnik pa 92,43 točke.

Kar zadeva vlagateljev očitek o tem, da bi mu moral naročnik odgovoriti na postavljeno vprašanje, je potrebno ugotoviti, da gre za očitek, ki ga je bil vlagatelj v skladu z določilom 5. odstavka 12. člena ZRPJN dolžan uveljaviti še pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. V skladu z določilom 5. odstavka 12. člena ZRPJN ponudnik po odločitvi o dodelitvi naročila ne more vložiti zahtevka za revizijo, iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa zahtevka za revizijo kljub temu ni vložil že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. Tako je potrebno za obravnavano revizijsko navedbo, ki se nanaša na zatrjevano kršitev 3. odstavka 25. člena ZJN-1 (vlagatelj je postavil vprašanje, ki se je nanašalo na pojasnjevanje razpisne dokumentacije dne 23.01.2002) skleniti, da bi jo moral vlagatelj uveljaviti najkasneje do trenutka, ko je naročnik sprejel odločitev o dodelitvi naročila, saj mu je bila znana še preden je oddal ponudbo. Citirana določba iz 5. odstavka 12. člena ZRPJN uveljavlja načelo hitrosti. Upravičenec do vložitve zahtevka za revizijo mora zoper kršitev, ki mu je mogla ali bi mu morala biti znana ukrepati takoj, kar omogoča sprotno odpravljanje nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila. Pasivnost ponudnika v postopku oddaje javnega naročila ne more biti opravičilo za to, da kršitve ni zaznal in/ali zoper njo pravočasno ugovarjal. Pravilo skuša preprečiti tudi morebitne špekulacije, ko ponudnik ne reagira zoper kršitev, ker meni, da bo morda imel od nje korist.
Naročnik je izpodbijano odločitev izbiri najugodnejšega ponudnika sprejel dne 07.02.2002 (Poročilo komisije o izbiri najugodnejšega ponudnika), s čimer je vlagatelja seznanil z obvestilom, št. R010/2001-UP220-11/2001, z dne 11.02.2002. Vlagatelj je očitek, "da na pisno vprašanje v zvezi z javnim naročilom do roka določenega za oddajo ponudb s strani naročnika ni dobil odgovora na postavljeno vprašanje" uveljavil šele v zahtevku za revizijo, ki ga je vložil dne 20.02.2002, torej šele potem, ko je naročnik že sprejel odločitev o dodelitvi naročila. Zaradi navedenega je potrebno šteti, da je vlagateljev očitek v tem delu revizijskega zahtevka vložen prepozno in ga zato po vsebini ni več mogoče obravnavati.

Ob vsem navedenem je bilo potrebno vlagateljevo zahtevo za revizijo postopka oddaje javnega naročila kot neutemeljeno zavrniti.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??
â??