018-072/2005 Zavod za KTV in informiranje Slovenska Bistrica

Številka: 018-72/05-35-521

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po predsedniku dr. Aleksiju Mužini, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka zakupa kabelsko razdelilnega sistema Slovenska Bistrica in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Teleing d.o.o., Razkrižje 23, Ljutomer (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje Zavoda za KTV in informiranje Slovenska Bistrica, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: naročnik), dne 8.3.2005

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je predmetni javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 10/2005, pod št. objave Ob-3000/05.

Vlagatelj je dne 16.2.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita kršitev načela konkurence med ponudniki, saj naj bi naročnik omejeval konkurenco z uporabo diskriminatornih meril. Po mnenju vlagatelja za zahtevo, da ponudnik v roku treh mesecev po sklenitvi pogodbe zagotovi TV in R program iz Maribora - KRS Rotovž d.d. Mestni vrh, ni nobene potrebe niti utemeljenega razloga. Vlagatelj predlaga, da naročnik odpravi kršitve in naj kot merila za dokazovanje sposobnosti postavi takšne zahteve, ki ne bodo diskriminatorne. Hkrati vlagatelj zahteva tudi povračilo takse za zahtevek za revizijo v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 24.2.2005 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da so vsi ponudniki v enakem položaju, saj bodo vsi prejeli soglasje za prejem signala od KRS Rotovž d.d.. Naročnik tudi meni, da ima za to zahtevo utemeljene razloge.

Na podlagi prejetega obvestila vlagatelja z dne 28.2.2005, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik z dopisom z dne 3.3.2005 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po preučitvi dokumentacije je Državna revizijska komisija ugotovila, da v predmetnem postopku zakupa kabelsko razdelilnega sistema Slovenska Bistrica ni pristojna za zagotavljanje pravnega varstva, zato je zahtevek za revizijo zavrgla kot nedopusten.

Državna revizijska komisija zagotavlja pravno varstvo ponudnikom v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil (prvi odstavek 4. člena ZRPJN). ZRPJN v 1. členu določa, da se s tem zakonom ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, določa organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa, in postopek revizije po tem zakonu. Navedena določba omejuje pravno varstvo (v obliki revizije postopkov oddaje javnih naročil pred naročniki in Državno revizijsko komisijo) zgolj na postopke oddaje javnih naročil. Za postopanje Državne revizijske komisije mora biti torej izpolnjena predpostavka, da je zahtevek za pravno varstvo (zahtevek za revizijo) vezan na postopek oddaje javnega naročila.

Javno naročilo je po svoji vsebini, skladno s 1. točko 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), celotni skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradenj po ZJN-1, pogodba o oddaji javnega naročila pa je v 2. točki 3. člena ZJN-1 definirana kot v pisni obliki sklenjena odplačna pogodba med naročnikom in dobaviteljem, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katere predmet je nabava blaga, izvedba gradnje ali storitve. V prvem odstavku 2.a člena ZJN-1 je naročnik definiran kot neposredni oziroma posredni uporabnik proračuna, pri čemer je tudi pri naročnikih, definiranih v drugem odstavku 2.a člena ZJN-1, eden od opredelilnih elementov dejstvo, da so v celoti ali v pretežni meri financirani iz sredstev neposrednega ali posrednega proračunskega uporabnika. Naročnik sme pričeti s postopkom oddaje javnega naročila, če je javno naročilo predvideno v načrtu nabav in so v proračunu Republike Slovenije, proračunu lokalne skupnosti ali finančnem načrtu predvidena sredstva (prvi odstavek 15. člena ZJN-1).

Iz navedenih določil ZJN-1 je razvidno, da sta temeljni predpostavki obstoja javnega naročila (in s tem tudi temeljni predpostavki za zagotavljanje pravnega varstva ponudnikom v skladu z določbami ZRPJN) med drugim odplačnost pravnega razmerja in poraba javnih sredstev. S pogodbo o oddaji javnega naročila se namreč ponudnik zaveže, da bo dobavil blago oz. izvedel storitev ali gradnjo, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal določen znesek denarja, pri čemer bodo za plačilo (vsaj v pretežni meri) neposredno porabljena naročnikova javnofinančna sredstva. Če ne gre za porabo javnih sredstev, o javnem naročilu ni mogoče govoriti.

Niti iz predložene dokumentacije niti iz navedb vlagatelja ni razvidno, da je predmet tega javnega razpisa javno naročilo. Iz vzorca pogodbe o zakupu kabelsko razdelilnega sistema Slovenska Bistrica je razvidno, da daje naročnik zakupniku v upravljanje in zakup svoje celotno poslovanje iz naslova trženja telekomunikacijskih storitev, vključno z vsemi osnovnimi sredstvi, zakupnik pa je upravičen voditi kabelski sistem v svojem imenu in za svoj račun (2. člen vzorca pogodbe). Zakupnik se zavezuje, da bo s stvarmi, prepuščenimi in prevzetimi v zakup, ravnal kot dober gospodar, jih na lastne stroške vzdrževal, ohranjal in obnavljal (prvi odstavek 4. člena vzorca pogodbe). V 6. členu vzorca pogodbe je določeno, da bodo storitev distribucije in dobave TV in R programov zakupniku plačevali naročniki kabelskega sistema, v 11. členu pa, da bo zakupnik naročniku plačeval določen odstotek od mesečno pobranih naročnin. Višina nadomestila, ki jo bo naročniku plačeval zakupnik, je tudi eno od meril za izbiro najugodnejšega ponudnika (IX. člen navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Iz zgoraj zapisanega je razvidno, da za izvedbo predmetnega postopka (zakup kabelsko razdelilnega sistema Slovenska Bistrica) ne bo namenjenih javnih sredstev, ampak bodo storitve distribucije in dobave TV in radijskih programov plačevali neposredno uporabniki (naročniki) storitev sami, pri čemer bo naročnik od zakupnika prejemal določeno nadomestilo za uporabo KTV sistema.

Ker v predmetnem postopku ni šlo za porabo javnih sredstev oz. ker med naročnikom in izbranim ponudnikom (zakupnikom) ne bo sklenjena odplačna pogodba o oddaji javnega naročila v smislu 2. točke 3. člena ZJN-1, ni mogoče govoriti o postopku oddaje javnega naročila, in sicer ne glede na to, da je naročnik predmetni postopek vodil na podlagi ZJN-1, saj za to (ob upoštevanju določb ZJN-1, Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03)) ni bilo pravne podlage. Državna revizijska komisija zato ni pristojna za odločanje o predmetnem zahtevku za revizijo, zaradi česar ga je na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 8.3.2005

dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Zavod za KTV in informiranje Slovenska Bistrica, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica
- Teleing d.o.o., Razkrižje 23, Ljutomer
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana