018-066/2005 Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-66/05-33-480

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99,110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu ob sodelovanju višje svetovalke Vide Kostanjevec v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Rekonstrukcija ceste G2-104/1136 Kranj - Sp. Brnik; šenčur - Križišče Voklo" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.3.2005

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se delno ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika, kot izhaja iz Obvestila o oddaji naročila štev. 347-07-126/01 A-151 z dne 10.1.2005. V preostalem se zahtevek za revizijo zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. 124/04 z dne 19.11.2004, pod štev. objave Ob-3159104, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za "Rekonstrukcija ceste G2-104/1136 Kranj - Sp. Brnik; šenčur - Križišče Voklo".

Naročnik je z Obvestilom o oddaji naročila štev. 347-07-126/01 A-151 z dne 10.1.2005 (in Obrazloženim obvestilom o oddaji javnega naročila štev. 347-07-126/01 z dne 27.1.2005) vlagatelja obvestil, da je izvedbo naročila oddal podjetju HIDROTEHNIK d.d., Slovenčeva 97, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj trdi, da izbrani ponudnik nima ustreznih referenc za izvajanje tovrstnih del in opozarja, da je v Pogojih za priznanje sposobnosti ponudnika, točka 2.4. Reference, opredeljeno, da mora ponudnik dokazati, da je v obdobju zadnjih petih let pred tem naročilom izvedel najmanj en istovrsten ali podoben posel, kot je predmet tega naročila, v vrednosti vsaj 170.000.000 SIT. Vlagatelj navaja, da je ob vpogledu v reference izbranega ponudnika ugotovil, da je le-ta navedel, da je izvajal dela za Gradnjo cestnega omrežja v območju urejanj VP 1/2 Rudnik -1. faza ter gradnjo cestnega omrežja v območju drobnega gospodarstva. Taka trditev po vlagateljevem prepričanju ni točna, saj je navedena dela izvajal vlagatelj s svojimi podizvajalci, med katerimi ni bilo družbe izbranega ponudnika. Svojo trditev vlagatelj dokazuje s fotokopijo pogodbe štev. CP 098900/99 z dne 1.7.1999, sklenjene med Mestno občino Ljubljana in SCT d.d., iz katere je razvidno, kateri podizvajalci so sodelovali v poslu. Zaradi navedenega vlagatelj predlaga, da se sklep o oddaji naročila spremeni tako, da se predmetno javno naročilo odda vlagatelju, podrejeno pa, da se sklep o oddaji javnega naročila razveljavi in da se postopek javnega razpisa v celoti ponovi.

Naročnik je s sklepom, štev. 347-07-126/01 JN-A-151-G/2004 z dne 16.2.2005 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi naročnik navaja, da je po vloženem zahtevku za revizijo izbranega ponudnika pozval, da predloži dokaze (pogodbo) za referenčno delo izgradnje infrastrukture VP 1f2 Rudnik - 1. faza, ki jo je izvedel za naročnika Mestno občino Ljubljana ter da mu je izbrani ponudnik dne 15.2.2005 dostavil kopijo pogodbe z aneksi, iz katere je razvidno, da je izvajal dela na komunalni infrastrukturi VP 1f2 Rudnik - 1. faza za naročnika Mestno občino Ljubljana, kar nedvoumno dokazuje, da je referenčno delo dejansko izvršil izbrani izvajalec in da ima ustrezne reference za izvajanje razpisanih del.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 24.2.2005 naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj se ne strinja z ugotovitvami naročnika in meni, da je izbrani ponudnik predložil neresnične in zavajajoče podatke o svojih referencah. Vlagatelj vztraja pri svoji trditvi, da referenčna dela po pogodbi, ki jo je predložil izbrani ponudnik, niso niti istovrstna, niti podobna delom iz predmetnega razpisa.

Naročnik je z dopisom z dne 14.2.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 1.3.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. V omenjenem dopisu naročnik dodatno pojasnjuje, da sporna referenca vključuje tudi veliko istovrstnih del, ki se bodo izvajala v okviru investicije Rekonstrukcija šenčur - križišče Voklo (kanalizacija, vodovod, elektrokabelska kanalizacija, telefonsko omrežje), poleg tega pa vključuje tudi izvedbo Črpališča z zunanjo ureditvijo, kjer je vključena tudi dovozna cesta. Iz tega razloga je naročnik ocenili, da je navedena referenca smiselna in jo je med drugim tudi vključil v dokazila o sposobnosti.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama spor o tem, ali je eno izmed referenčnih potrdil, ki jih je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi (potrdilo naročnika Mestna občina Ljubljana za referenčno delo izgradnje infrastrukture VP 1f2 Rudnik - 1. faza), mogoče obravnavati kot ustrezen dokaz o izpolnjevanju pogoja iz točke 2.4 razpisne dokumentacije.

V razpisni dokumentaciji je med pogoji za priznanje sposobnosti, pod točko 2.4. Reference zapisano:
"â?? pogoj: Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred tem naročilom izvedel najmanj en istovrsten ali podoben posel, kot je predmet tega naročila, v vrednosti vsaj 170.000.000 SIT.
dokazilo: Potrdilo o referenčnem delu, predloženo skladno s predlogo."
Potrdilo o referenčnem delu, na katerega odkazuje cit. točka 2.4. se nahaja med Prilogami (vzorci dokazil o izpolnjevanju pogojev) k razpisni dokumentaciji (priloga štev. 7). Gre za v naprej pripravljen obrazec, v katerem so morali ponudniki izpolniti tabelo s tam navedenimi podatki ter ga, potrjenega s strani referenčnega naročnika, priložiti k svoji ponudbi.

Iz opisa predmeta javnega naročila v razpisni dokumentaciji (7. poglavje Specifikacija naročila) je razvidno, da predmet obravnavanega javnega naročila v pretežnem delu sestavljajo dela v zvezi z izgradnjo ceste. Preostala dela (prestavitev VN in NN elektroomrežja, TV kabelska kanalizacija, prestavitev vodovoda, krajinska ureditev) po obsegu predstavljajo le manjši del predmetnega javnega naročila kot celote. Ob takšnem dejanskem stanju Državna revizijska komisija zaključuje, da je v konkretnem primeru kot "istovrsten ali podoben posel" v smislu zahteve iz točke 2.4 razpisne dokumentacije mogoče šteti zgolj izvedbo takšnih del (po vrsti in obsegu), kot so opisana v razpisni dokumentaciji - to je gradbenih del, katerih predmet je (v pretežnem delu) gradnja oziroma rekonstrukcija cest.

Iz pregleda ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je le-ta kot dokaz o izpolnjevanju pogoja iz točke 2.4 razpisne dokumentacije predložil več potrdil o izvedenih referenčnih poslih. Med potrdili različnih naročnikov o opravljenih delih se nahaja tudi sporna referenca, ki jo je dne 21.12.2004 potrdila Mestna občine Ljubljana. V omenjenem potrdilu je v tabeli pod rubriko "Opis del" vpisano, da se referenca nanaša na "â?? izgradnja infrastrukture na Barju - Rudnik: A.B. piloti, kanalizacija, vodovod, plinovod, elektro, TK, ceste - dovozi". Enako izhaja tudi iz na zahtevo naročnika naknadno predložene pogodbe med izbranim ponudnikom in naročnikom Mestna občina Ljubljana z dne 29.6.1999, kjer je predmet pogodbe opisan kot "â?? izvedba gradnje komunalne infrastrukturev območju urejanja VP ½ Rudnik - I. faza ter gradnja komunalne infrastrukture v območju drobnega gospodarstva â??". Ob takšnem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ugotavlja, da sporne reference ni mogoče obravnavati kot "istovrsten ali podoben posel" v smislu zahteve iz točke 2.4 razpisne dokumentacije, saj se ne nanaša na gradnjo oziroma rekonstrukcijo cest.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da ob upoštevanju relevantnih pravil razpisne dokumentacije naročnik sporne reference ne bi smel šteti kot ustrezen dokaz o izpolnjevanju pogoja iz točke 2.4 razpisne dokumentacije, ki izrecno zahteva, da se mora referenčni posel nanašati na "istovrsten ali podoben posel, kot je predmet tega naročila", je skladno s 3. alineo 1. odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Državna revizijska komisija je ob upoštevanju dejstva, da je do ugotovljene kršitve prišlo šele v fazi pregleda in ocenjevanja prejetih ponudb, sklenila, da je potrebno razveljaviti odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, da pa ni mogoče slediti vlagatelju, ki predlaga, naj se postopek javnega razpisa v celoti ponovi, zato je predlog vlagatelja v tem delu zahtevka za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

V skladu s 3. odstavkom 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija naročniku lahko da napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija je ugotovila, da naročnik ni dovolj natančno raziskal dejansko stanje v zvezi z dokazili o izpolnjevanju pogoja iz 2.4 razpisne dokumentacije, ki so predložena v ponudbi izbranega ponudnika. Naročnik bo zato moral v spornem delu ponovno pregledati vsebino ponudbe izbranega ponudnika in ugotoviti, ali je na osnovi predloženih potrdil o referenčnih poslih mogoče zaključiti, da je ponudba izbranega ponudnika pravilna v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1, ki določa, da je "pravilna ponudba" tista ponudba, za katero se na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo torej moral ponovno pregledati vsa potrdila, ki jih je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi kot dokaz o izpolnjevanju pogoja iz točke 2.4 razpisne dokumentacije ter ugotoviti, ali se katero od njih nanaša na "istovrsten ali podoben posel" v smislu zahteve iz točke 2.4 razpisne dokumentacije.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 7.3.2005

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, Ljubljana
- Ministrstvo za promet, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, Tržaška 19, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- HIDROTEHNIK d.d., Slovenčeva 97, Ljubljana