018-032/02-2

Številka: 018-32/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) in 26. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 55/00, v nadaljnjem besedilu: Poslovnik), po â??, na podlagi zahteve za povrnitev stroškov revizijskega postopka oddaje javnega naročila za upravljanje večnamenske športne dvorane â??, ki ga je vložil â??, ki ga zastopa odvetnica â??(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper naročnika â??, ki ju je zastopala odvetnica â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka po stroškovniku, z dne 11.03.2002, in po dopolnilnem stroškovniku, z dne 13.03.2002, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne â?? objavil javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??. Dne 27.12.2001 je naročnik z obvestilom o izbiri izvajalca, št. 621-14/01, obvestil oba ponudnika, da je za upravljanje večnamenske športne dvorane izbral ponudnika â??. Vlagatelj je pri naročniku dne 01.02.2002 vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, z dne 31.01.2002. Vlagatelj v zahtevku za revizijo postopka oddaje javnega naročila ni zahteval povračila stroškov nastalih z revizijo, niti ni tega storil vse do izdaje sklepa, št. 018-32/02â??, z dne â??, s katerim je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila in v celoti razveljavila postopek oddaje predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 11.03.2002 (ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 12.03.2002), zahteval povrnitev stroškov revizijskega postopka po stroškovniku, in sicer za: stroške takse za revizijo postopka oddaje javnega naročila, plačane dne 19.01.2002 v višini 80.000,00 SIT in stroške odvetniških storitev, v znesku 97.920,00 SIT, v skupni višini 177.920,00 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje sklepa o povrnitvi stroškov dalje do dokončnega plačila. Vlagatelj je z dopisom, z dne 13.03.2002 (ki ga je prejela Državna revizijska komisija dne 14.03.2002), dopolnil stroškovnik in priglasil nadaljnje stroške revizijskega postopka in sicer za: stroške razpisne dokumentacije v višini 5.000,00 SIT, stroške bančne garancije v višini 30.000,00 SIT, stroške upravnih in sodnih taks (potrdila o plačanih davkih, nekaznovanju, ipd.) v višini 20.000,00 SIT, potne stroške za pridobitev prilog k razpisni dokumentaciji in za posvetovanje pri odvetniku (Litija - Ljubljana, Litija - Zagorje, 250 km x 50,00 SIT v višini 12.500,00 SIT in stroške izdelave ponudbe (10 ur x 3.500,00 SIT) v višini 35.000,00 SIT, v skupni višini 102.500,00 SIT.

ZRPJN v petem odstavku 22. člena določa, da mora v primeru, če se zahtevku ugodi, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti stroške nastale z revizijo. Poslovnik pa v četrtem odstavku 26. člena določa, da se lahko povrnitev stroškov zahteva do izdaje odločitve o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je sklep, s katerim je ugodila zahtevku za revizijo, izdala dne 08.03.2002, vlagatelj pa je zahteval povrnitev stroškov dne 11.03.2002 in je dne 13.03.2002 zahtevo za povrnitev stroškov še dopolnil, zaradi česar se vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov kot pravnoformalno prepozna zavrže.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??


â??