018-031/02

Številka: 018-31/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu Državna revizijska komisija), je na podlagi 23.člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.78/99, 90/99; v nadaljevanju ZRPJN) v senatu â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo oddaje javnega naročila "Izdelava in dobava prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave in obnove na državnih cestah v Republiki Sloveniji, 1.faza", ki ga je vložilo podjetje .. (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo je delno utemeljen in se razveljavi sklep naročnika, št. B-6/01 347-08-11/01, z dne 28.11.2001, o priznanju sposobnosti.

Obrazložitev

Naročnik je dne 22.08.2001 sprejel sklep, štev. JN-b-006/01, o začetku prve faze omejenega postopka oddaje javnega naročila, "Izdelava in dobava prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave in obnove na državnih cestah v Republiki Sloveniji, I. faza". Z istim sklepom je imenoval tudi strokovno komisijo za izvedbo predmetnega javnega naročila. Javni razpis je objavil dne â??, v Uradnem listu RS števâ??, pod številko objave Ob-â??. Iz zapisnika o odpiranju ponudb, št. 347-08-11/01 2415-01-000516/0, z dne 25.09.2001, je razvidno, da je naročnik pridobil 4 (štiri) pravočasne ponudbe. Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila, štev. B-6/01 347-08-11/01, z dne 28.11.2001, priznal sposobnost za dobo 36 mesecev naslednjim ponudnikom: â??. Sposobnosti pa ni priznal ponudniku â??. V obrazložitvi