018-019/02

Številka: 018-19/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99 in 90/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za telekomunikacijske storitve - vzdrževanje omrežja CATV â?? in na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila, ki ga je vložilo podjetje â??, ki ga zastopa odvetnik â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 26.02.2002

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

Javni razpis za oddajo predmetnega naročila je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.: â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??. Dne 21.12.2001 je naročnik sprejel sklep o oddaji javnega naročila, št.: 583/242, in oddal razpisane storitve ponudniku â??(v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). Vlagatelj je 31.12.2001 v skladu z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.: 39/2000 in 102/2000; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) od naročnika zahteval izdajo obrazloženega obvestila o oddaji naročila ter hkrati vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da ocenjevanje ni bilo izvedeno v skladu z merili, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji ter da je naročnik uporabil merila, ki niso bila navedena v razpisni dokumentaciji. Naročnik je zahtevano obrazloženo obvestilo oziroma analizo ponudb posredoval vlagatelju dne 09.01.2002.

Dne 16.01.2002 je vlagatelj dopolnil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da naročnik ni izbral najugodnejšega ponudnika po merilih, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik, je ponudil 1.120,40 SIT/priključek, medtem ko je ponudil vlagatelj 1.104,48 SIT/priključek. Ker je vlagatelj ponudil nižjo ceno, mu gre iz naslova cene 40 od 100 odstotnih točk, med tem ko izbranemu ponudniku iz tega naslova ne gre nobena točka. Iz analize ponudb naročnika izhaja, da sta oba ponudnika izenačena tako glede tehnične in kadrovske usposobljenosti in referenc. Zato iz obeh meril oba dobita 50 odstotnih točk. Glede programa posodobitve je po analizi ponudb naročnika kvalitetnejši izbrani ponudnik. Vlagatelj meni, da je to merilo povsem nedefinirano in ne more biti objektivno merilo izbora. Gre namreč za standard brez vsebine, ki ga lahko vsakdo drugače pojmuje. Pa četudi se to merilo upošteva dobi izbrani ponudnik 10 točk, vlagatelj pa nič. Ob seštevku tako dobi vlagatelj 90 točk in izbrani ponudnik 60 točk, iz česar izhaja, da je na osnovi postavljenih meril iz razpisne dokumentacije najugodnejša ponudba vlagatelja.
Vlagatelj zahteva odpravo sklepa naročnika o oddaji javnega naročila, št.: 583/242, z dne 21.12.2001 in izdajo novega sklepa, s katerim se naj kot najugodnejšega ponudnika izbere vlagatelja, ali podrejeno razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti. Vlagatelj zahteva tudi povračilo plačane takse za revizijski postopek ter povračilo odvetniških stroškov v višini 2000 točk, kar zanaša 200.000,00 SIT (za študij zadeve, konferenco s stranko in pripravo zahtevka in dopolnitve zahtevka za revizijo) in DDV v višini 20%.

Naročnik je dne 04.02.2002 s sklepom, št.: 042/033, zavrnil zahtevek za revizijo postopka predmetnega javnega naročila. V prilogi je naročnik podal še dodatno analizo ponudb, iz katere izhaja, kako je ocenil prispele ponudbe.
1. Cena 40%
Točke ponudnika = 100 - ((Cp - Cn)/ Cn) x 100
Cp = cena posameznega ponudnika, Cn = najnižja ponudbena cena.
Izračunane točke posameznega ponudnika se množijo s koeficientom 0,4 in predstavljajo končno število točk.
Vlagatelj je po tem merilu za ceno 1104,40 SIT dobil 40 točk, izbrani ponudnik pa za ceno 1120,40 SIT 39,42 točk.
2. Tehnična in kadrovska usposobljenost 30%
V skladu z Zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, št.: 30/01) mora operater zagotoviti ustrezno kadrovsko in tehnično usposobljenost, tako da ima minimalno 2 strokovno usposobljena delavca za upravljanje sistema in da razpolaga s tehnično opremo za izvajanje operaterskih del. Ponudnik, ki izpolnjuje te zahteve dobi 100 točk, ponudnik, ki ne izpolnjuje teh zahtev, dobi 0 točk.
Izračunane točke posameznega ponudnika se množijo s koeficientom 0,3 in predstavljajo končno število točk.
Po tem merilu sta tako vlagatelj kot izbrani ponudnik dobila 30 točk.
3. Reference 20%
Ponudnik mora imeti vsaj eno referenco za opravljanje operaterja sistema oziroma da je deloval v sistemu CATV kot vzdrževalec več kot 3 leta. Ponudnik, ki izpolnjuje te zahteve dobi 100 točk, ponudnik, ki ne izpolnjuje teh zahtev, dobi 0 točk.
Izračunane točke posameznega ponudnika se množijo s koeficientom 0,2 in predstavljajo končno število točk.
Po tem merilu sta tako vlagatelj kot izbrani ponudnik dobila 20 točk.
4. Program posodobitve sistema
Program posodobitve sistema je sestavljen iz:
1.opis posodobitve sistema - tekstualni del
2.ovrednotenje posodobitve sistema, ki je sestavni del oblikovanja ponudbene cene stroškov investicijskega vzdrževanja in stroškov vlaganj v posodobitev sistema. Za vsak del programa pridobi ponudnik 50 točk.
Točke posameznega ponudnika se množijo s koeficientom 0,1 in predstavljajo končno število točk.
Po tem merilu je vlagatelj dobil 5 točk, izbrani ponudnik pa 10 točk.
Naročnik je podal še dodatno obrazložitev izbire izbranega ponudnika in sicer izbrani ponudnik nudi za 131,43 SIT/uporabnika nižje stroške operaterja od vlagatelja, za investicijsko vzdrževanje (vlaganje v posodobitev sistema) pa namenja 204,37 SIT/uporabnika več od vlagatelja. Poleg tega je izbrani ponudnik pri sistemu CATV â?? že aktivno sodeloval kot projektant, izvajalec in operater in so uporabniki z njegovim delom zadovoljni.

Naročnik je vlagatelja pozval, da mu v treh dneh sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek umika. Vlagatelj je naročnika dne 11.02.2001 z dopisom, z dne 05.02.2002, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 12.02.2002 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila in dokumentacijo o postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je skladno z določili drugega odstavka 21. člena ZRPJN z dopisom, št.: 018-19/02-24-168, z dne 13.02.2002, naročnika pozvala, da dopolni dokumentacijo z razpisno dokumentacijo, kot so jo prejemali potencialni ponudniki ter zahtevala dodatna pojasnila in sicer:
- Ali so za izvajanje razpisanih storitev uporabljana javna sredstva"
- Kdo je plačnik razpisanih storitev"

Državna revizijska komisija je dne 18.02.2002 prejela zahtevano pojasnilo oziroma dodatno dokumentacijo naročnika, št.: 057/045, z dne 15.02.2002. Naročnik je posredoval tudi Odlok Mestne občine â?? pristojnostih in nalogah pri upravljanju kabelsko distribucijskega sistema "CATV Ptuj" (Uradni vestnik, št.: 5/2201). Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 20.02.2002 posredoval še dodatno pojasnilo, iz katerega izhaja, da operater v skladu s pogodbo zaračunava stroške mesečnega vzdrževanja sistema CATV Ptuj vsem uporabnikom (fizične in pravne osebe), ki so priključeni v sistem. Na osnovi izdanih računov so porabniki dolžni poravnati obveznosti. Operater vodi evidenco uporabnikov ter realizacijo plačil. Iz prihodkov mesečnih vzdrževalnin se poravnavajo stroški operaterja, stroški zakupov programov in avtorskih pravic ter vlaganja v posodobitev in rekonstrukcijo sistema.

Državna revizijska komisija je skladno z določili drugega odstavka 21. člena ZRPJN z dopisom, št.: 018-19/02-24-213, z dne 22.02.2002, naročnika ponovno pozvala, da dodatno pojasni:
- Ali so za izvajanje razpisanih storitev uporabljana javna sredstva"

Naročnik je dne 25.02.2002 Državni revizijski komisiji posredoval dodatno pojasnilo, v katerem navaja, da za izvajanje razpisanih storitev ne gre za porabo sredstev občinskega proračuna oziroma proračuna druge lokalne skupnosti. Naročnik pa navaja, da z ozirom, da se sredstva za izvajanje razpisanih del pridobijo iz plačevanja vzdrževanja od vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so priključeni na sistem CATV ter glede na veliko število teh naročnikov (5037), so lahko ta sredstva opredeljena kot javna sredstva.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter dodatnih pojasnil naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah oddaje javnih naročil (prvi odstavek 4. člena ZRPJN). Za njeno postopanje mora biti izpolnjena predpostavka, da je zahtevek za pravno varstvo (zahtevek za revizijo) vezan na postopek oddaje javnega naročila.

Po 2. točki prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je "javno naročilo" celotni skupek dejanj, ki jih opravi javnih naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradenj, po 3. točki istega člena pa je "pogodba o oddaji javnega naročila" v skladu z izvedenem postopkom v pisni obliki sklenjena odplačna pogodba med naročnikom in dobaviteljem, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katere predmet je nabava blaga, izvedba gradnje ali storitve. V 1. točki prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je "naročnik" v točki a) in b) definiran kot neposredni oziroma posredni uporabnik proračuna. Glede na navedeno, je ena izmed predpostavk za obstoj javnega naročila, poraba javnih sredstev. Če ne gre za porabo javnih sredstev, v konkretnem primeru za porabo sredstev občinskega (ali drugega lokalnega) proračuna, o javnem naročilu ni mogoče govoriti.

Državna revizijska komisija iz posredovane dokumentacije ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v obrazcu ponudbe v točki 2.2 predvidel, da ponudnik vpiše ceno po priključku in določil, da se uporabnikom zaračunava ponudbena cena mesečno po evidenci naročnikov, kateri se prištejejo stroški zakupa plačljivih programov in avtorskih pravic. Rok plačila je vsakega 20. v mesecu za pretekli mesec. V predlogu pogodbe je naročnik v 15. členu določil, da se pogodbena vrednost za dela po 1. členu te pogodbe zaračunavajo uporabnikom mesečno (v SIT/uporabnik). Tudi iz same analize ponudb, priložene sklepu, s katerim je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, št.: 042/033, z dne 04.02.2002, izhaja, da je naročnik analiziral ponudbene cene v SIT/priključek.

Glede na to, da za izvedbo predmetnega postopka (vzdrževanje omrežja CATV â??) ne bo namenjenih javnih sredstev, ampak bodo izvajanje razpisanih storitev plačevali neposredno uporabniki storitev sami, ni mogoče govoriti o postopku oddaje javnega naročila.

Dejstvo, da je naročnik v skladu z 9. in 10. členom Odloka Mestne občine â?? o pristojnostih in nalogah pri upravljanju kabelsko distribucijskega sistema "CATV â??" smiselno uporabil ZJN-1 v postopku javnega razpisa, ne more dati predmetnemu postopku status postopka oddaje javnega naročila, v kolikor osnovna predpostavka zanj - poraba javnih sredstev, ni izpolnjena. Smiselna uporaba določenega zakona (ZJN-1), določena z občinskim predpisom, namreč ne more zavezovati Državne revizijske komisije, da odloča izven pristojnosti, ki jih okvirjata ZRPJN in ZJN-1.

Ker predmetni postopek ni bil voden po ZJN-1, Državna revizijska komisija ni pristojna za odločanje o predmetnem zahtevku za revizijo, saj ZRPJN v 1. členu določa: "S tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v zakonu o javnih naročilih, organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in postopek, ki ureja delo organov po tem zakonu." Državna revizijska komisija namreč zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil (prvi odstavek 4. člena ZRPJN), nima pa pristojnosti zagotavljati pravnega varstva ponudnikov v tistih postopkih, za katere se ZJN-1 ne uporablja.

Glede na zapisano je potrebno ponoviti, da v predmetni zadevi ne gre za javno naročilo, zato Državna revizijska komisija o zahtevku za revizijo ni pristojna odločati. Skladno s tem je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št.: 26/99), v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, zaradi nepristojnosti zavrgla.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljani, dne â??
â??