018-016/02

Številka: 018-16/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za izvajanje storitev fizičnega varovanja z receptorskimi deli sodnih objektov za â??, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljnjem besedilu: prvi vlagatelj) ter zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljnjem besedilu: drugi vlagatelj), ki ga zastopa odvetnica â??, zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??.

ODLOČILA

1. Zahtevkoma za revizijo se ugodi in se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila za izvajanje storitev fizičnega varovanja z receptorskimi deli sodnih objektov â??. objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, pod štev. objave Ob-â??.
2. Naročnik je dolžan plačati prvemu vlagatelju stroške, nastale z revizijo, in sicer takso v višini 80.000,00 SIT in poštnino v višini 431,00 SIT, ter drugemu vlagatelju stroške, nastale z revizijo, in sicer takso v višini 80.000,00 SIT in odvetniške storitve v višini 50.000,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za izvajanje storitev fizičnega varovanja z receptorskimi deli sodnih objektov za â??. Nekateri potencialni ponudniki so naročnika zaprosili za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 19.10.2001, je razvidno, da je naročnik pridobil 5 ponudb. Naročnik je dne 24.10.2001 pozval vseh pet ponudnikov, da predložijo dokazila o izpolnjevanju meril za izbor najugodnejšega ponudnika, in sicer v zvezi s prilogo št. 7 (dokazila o aktivnem znanju enega tujega jezika varnostnikov, ki so redno zaposleni pri ponudniku) in št. 8. (dokazila o aktivnem znanju italijanskega jezika varnostnikov) razpisne dokumentacije. Iz poročila o oddaji javnega naročila, št. Su 404801/2001, z dne 04.12.2001, je razvidno, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â?? (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). Prvi vlagatelj, drugi vlagatelj in ponudnik â?? so od naročnika v skladu z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) zahtevali obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, ki ga je naročnik izdal dne 17.12.2001.

Prvi vlagatelj je dne 24.12.2001 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila, v katerem navaja, da naročnik ni izločil ponudnika, ki je predložil neresnične reference in je bil na to opozorjen dne 13.11.2001, za kar ima prvi vlagatelj notarsko overjeno izjavo prič. Nadalje navaja, da je bil kršen tretji odstavek 25. člena ZJN-1 ter 50. člen ZJN-1, s tem ko naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel in opisal vnaprej vsa merila (merila za znanje italijanskega jezika), ki jih bo uporabil. Pri ocenjevanju ponudb pa bi moral naročnik uporabiti le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in na način, kot so bila opisana in vrednotena. Naročnik ne sme uporabiti nobenega merila, ki ni bilo navedeno v razpisni dokumentaciji. Prav tako je bila kršena 8. točka drugega odstavka 41. člena ZJN-1. Da je bil kršen 25. in 50. člen ZJN-1 prvi vlagatelj utemeljuje z dejstvom, da je dne 09.11.2001 prejel fax sporočilo pod Opr. št. Su 040801/2001, v katerem ga je naročnik naprosil za pojasnilo oziroma za predložitev dokazil o aktivnem znanju italijanskega jezika, ki je bilo eno od meril. V omenjenem dopisu je stavek, ki se glasi: "Kot smo že navajali se šteje, da zaposleni obvlada aktivno tuji jezik v kolikor ima zaključeno najmanj V. stopnjo izobrazbe oz. opravljen ustrezni verificiran jezikovni tečaj." Dne 13.11.2001 je direktor prvega vlagatelja v prisotnosti direktorja podjetja â?? in â??, ki je nastopal kot podizvajalec dostavil manjkajoča dokazila. Prvi vlagatelj je naročniku zastavil vprašanje kako, da so bili kriteriji za priznanje tujega jezika oblikovani šele z dodatnimi zahtevami v dopisu, z dne 09.11.2001, in ne že v razpisu samem. V odgovor je naročnik navedel, da so nekateri ponudniki v fazi pred oddajo ponudb zastavili vprašanje o kriterijih za priznanje aktivnega znanja tujega jezika in, da jih je posredoval le tistim, ki so vprašanje postavili. Prvi vlagatelj je nastopal s podizvajalci iz razloga, da bi zbral maksimalno število točk tudi pri znanju italijanskega jezika. Ker o kriterijih ni bil naknadno obveščen je bil s tem kršen tretji odstavek 25. člena ZJN-1, kar je imelo za posledico, da zahtevi ni zadostil, saj je smatral, da navedeni varnostniki, ki izhajajo iz dvojezičnega področja, kjer je italijanski jezik obvezen v vseh razredih osnovne šole, izpolnjujejo zahtevo o znanju italijanskega jezika, navedeno v razpisu kakor tudi zahtevnosti del ter za to zahtevani izobrazbi po Zakonu o zasebnem varovanju in Kolektivni pogodbi za dejavnost zasebnega varovanja. S tem je bil prvi vlagatelj oškodovan pri merilu "aktivno znanje italijanskega jezika" za dve točki. Prvi vlagatelj nadalje navaja, da je naročnik kršil sam razpisni postopek, s tem ko ni izločil drugega vlagatelja, ki je navajal neresnične podatke (kot reference je navedel â??.).
Naročnik je dne 04.01.2002 prejel zahtevek za revizijo drugega vlagatelja. V zahtevku drugi vlagatelj navaja, da iz obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 17.12.2001, izhaja, da je naročnik dne 04.12.2001 pregledal prispele ponudbe ponudnikov ter ugotovil, da so vse popolne in pravilne ter posledično nobena od ponudb ni bila izločena. Nadalje navaja, da iz navodil ponudnikom za izdelavo ponudb-točka 2, izhaja, da se je naročnik zavezal, da bo pri izvedbi javnega razpisa med drugim upošteval tudi Zakon o gospodarskih družbah. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 19.10.2001, pod točko III izhaja, da je drugi vlagatelj pod zaporedno številko 28. predložil tudi licenco za fizično varovanje, dočim pa iz obrazloženega obvestila, z dne 17.12.2001, pod točko 6-varovanje objektov enake ali podobne dejavnosti-točka a (vrste objektov) izhaja, da je naročnik drugega vlagatelja ocenil s 3 točkami, ker je smatral, da ne varuje nobenega objekta enake ali podobne dejavnosti, čeprav iz priloge št. 11 povsem jasno izhaja, da drugi vlagatelj varuje 2 sodna objekta in sicer â?? ter â?? resda varuje družba â??., vendar pa bi glede na izrecno zavezo naročnika, da bo pri izvedbi javnega naročila upošteval tudi določbe ZGD, le-tega tudi moral uporabiti, pa ga ni. V smislu 460. člena ZGD se za povezane družbe štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako,
- da ima ena družba v drugi večinski delež,
- da je ena družba odvisna od druge,
- da so koncernske družbe,
- da sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi,
- da so povezane s podjetniškimi pogodbami.
Drugi vlagatelj je obvladujoča družba, dočim je â?? odvisna družba. Poleg tega pa drugi vlagatelj še opozarja na pomanjkljivosti v obrazloženem obvestilu o oddaji naročila, in sicer da naročnik ni navedel podatkov iz prve in tretje alinee drugega odstavka 79. člena ZJN-1. Glede na to, da naročnik ni obrazložil zakaj ni upošteval vlagateljeve izjave, da varuje 2 objekta enake dejavnosti, je obrazloženo obvestilo o oddaji naročila neobrazloženo in ga ni moč preveriti. Glede na navedeno drugi vlagatelj naroÄ