018-013/02

Številka: 018-13/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 18. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje predmeta javnega razpisa za projekt â?? ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil konzorcij â??, ki ga zastopa â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje konzorcija občin â?? (v nadaljevanju: konzorcij občin), dne â??

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

Konzorcij občin je v Uradnem listu RS št. â?? in št. â??, pod številkama objave Ob-â?? in Ob-â??, objavil javni razpis za izbiro dobavitelja opreme â??, s katerim so bili ponudniki povabljeni k oddaji ponudb za dobavo opreme v štirih sklopih in sicer za postavitev daljinskega omrežja za â??, za postavitev daljinskega omrežja za â??, za postavitev kotla za lesno biomaso s kondenzacijsko napravo in kotla za kurilno olje za â?? ter za postavitev kotla za lesno biomaso s kondenzacijsko napravo in kotla za kurilno olje za â??. Konzorcij občin je dne 21.12.2001 vlagatelja obvestil, da se pogodba za lota 1 in 2 sklene s podjetjem ..., in za lota 3 in 4 z družbo â??

Vlagatelj v zahtevku za revizijo, ki ga je vložil dne 07.01.2002, navaja, da ga vlaga zoper zgoraj navedeno obvestilo ter hkrati zoper celoten postopek oddaje javnega naročila ter v njem uveljavlja bistvene kršitve postopkovnih določb, zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja ter napačno uporabo materialnega prava. Vlagatelj predlaga, da pristojni organ izpodbijani sklep spremeni, tako, da za najugodnejšega ponudnika v obravnavanem razpisnem postopku izbere vlagatelja, oziroma podrejeno, da postopek v celoti razveljavi in razpis ponovi. Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je bil konzorcij občin dolžan objaviti razpis skladen z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), saj obravnavani razpis ne predstavlja izjeme za katero bi bilo potrebno uporabiti 2. a točko 2. člena ZJN-1. Navedeni člen je po mnenju vlagatelja potrebno tolmačiti tako, da je pri določitvi izjeme potreben kumulativni izkaz vseh okoliščin, to je naročila dodeljena po mednarodnem sporazumu, da so dobave blaga, gradenj in storitev namenjene skupnemu izvajanju držav ali organizacij, ki so sporazum sklenile. Ob dejstvu, da so razpis objavile občine, ki so ležeče na ozemlju RS, ni moč govoriti, da je le-ta namenjen skupnemu izvajanju ali izkoriščanju držav ali organizacij, ki so takšen mednarodni sporazum sklenile, prav tako pa razpisna ponudba ni predmet mednarodnega sporazuma in je vsled tega potrebna uporaba določb ZJN-1. Dejstvo je namreč, da gre pri zadevnem razpisu za izbiro dobavitelja opreme, katere dobava se bo financirala iz občinskih sredstev. Ob dejstvu obvezne uporabe ZJN-1, je konzorcij občin zagrešil še več drugih kršitev, vse pa sodijo v okvir napačne uporabe materialnega prava. Tako je bil konzorcij občin dolžan pripraviti razpisno dokumentacijo in postopek skladno z 12. členom ZJN-1 voditi v slovenskem jeziku. Vlagatelj nadalje navaja, da izpodbijani sklep pravnoformalno niti ni sklep temveč zgolj dopis ali obvestilo, čeprav bi skladno z zakonom moral biti sklep in vsebovati vse sestavine, ki jih po procesni zakonodaji sklep mora imeti, ravno tako pa je le-ta vsebinsko povsem neobrazložen, saj v njem manjkajo razlogi o odločilnih dejstvih. V obvestilu ni obrazloženo v čem naj bi bile reference izbranega ponudnika boljše od vlagateljevih. Ravno tako ni obrazloženo katere konkretne dokaze sta komisija oziroma konzorcij občin izvedla pri ugotavljanju dejanskega stanja. Glede na navedeno je obvestilo revizijskega preizkusa in jo je že iz povsem procesnih razlogov potrebno razveljaviti. Kršeno pa je tudi načelo ustnosti, javnosti in neposrednosti obravnavanja, saj izvajanje dokazov ni potekalo skladno z navedenimi načeli. Ker je bila odločitev sprejeta na temelju zgolj posredno izvedenih dokazov in si komisija oziroma konzorcij občin sploh ni ogledal ponudb vseh vlagateljev. Vlagatelj še navaja, da je sam razpis z razpisnimi pogoji nezakonit, saj je povsem očitno, da je vnaprej prilagojen znanemu ponudniku, ki je kasneje tudi formalno izbran. Ponudba vlagatelja je ugodnejša za najmanj 15% od ponudbe izbranega ponudnika, kar pa pomeni, da je naročnik z izbiro le-tega kršil tudi načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev. Vlagatelj zahteva povračilo stroškov postopka po priloženi specifikaciji.
Konzorcij občin z dopisom, brez številke, z dne 17.01.2002, zahtevek za revizijo zavrača kot neutemeljen in navaja, da ZJN-1 v alinei a, 2. točke 2. člena določa, da se ta zakon ne uporablja za naročila za katera veljajo drugačna pravila naročanja in so dodeljena po mednarodnem sporazumu, ki opredeljujejo dobavo blaga, oddajo gradenj ali storitev ali javne natečaje za načrte, ki so namenjeni skupnemu izvajanju ali izkoriščanju projekta držav ali oraganizacij, ki so sklenile tak sporazum. Javni razpis za projekt Development of Biomasss District Heating Systems, SL-9912.01, je bil izveden na podlagi Finančnega sporazuma (Financing Memorandum) med Evropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije, ki je bil podpisan 23.12.1999, in na osnovi projektne naloge (Project Fische SL 9912.01), v kateri so navedene tudi konkretne občine kot prejemnice sredstev ter tudi to, da je pri pripravi dokumentacije in izvedbi razpisa potrebno upoštevati postopek Phare decentraliziranega implementacijskega sistema (DIS). Postopek za razpis je bil izveden pod kontrolo pristojnih slovenskih institucij in potrjen s strani Delegacije evropske komisije v Sloveniji ter v celoti ustreza zahtevam DIS. Konzorcij občin je začuden nad dejstvom, da kljub temu, da je bil vlagatelj obveščen o pogojih javnega razpisa iz objave in iz razpisne dokumentacije, ni podal pripomb v zvezi z le-tem niti na sestanku z interesenti (Clarification Meeting) dne 18.05.2001, niti kasneje na odpiranju ponudb (Opening Session) dne 03.09.2001, kjer so bili pozvani k temu.

Konzorcij občin je dne 24.01.2002 Državni revizijski komisiji odstopil del dokumentacije in po pozivu s strani Državne revizijske komisije (dokument z dne 01.02.2002), dne 04.02.2002, dne11.02.2002 in dne 14.02.2002 še vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in konzorcija občin, je Državna revizijska komisija sklenila, da je potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo zavreči kot nedopusten, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZJN-1 v 2. členu (Izjeme, ki niso predmet javnega naročanja), v 2. točki določa, da se ta zakon ne uporablja za naročila za katera veljajo drugačna pravila naročanja in so dodeljena (alinea a) "po mednarodnem sporazumu, ki opredeljuje dobavo blaga, oddajo gradenj ali storitev ali javne natečaje za načrte, ki so namenjeni skupnemu izvajanju ali izkoriščanju projekta držav ali organizacij, ki so sklenile tak sporazum. O sklenitvi takega sporazuma je treba obvestiti Evropsko komisijo".
Zakonodajalec je v citirani alinei izrecno izključil uporabo ZJN-1 med drugim tudi v primerih, ko se postopki v zvezi z nabavo blaga, oddajo gradenj in storitev izvajajo v skladu z mednarodni sporazumi in pravili mednarodnih organizacij. Zaradi možne kolizije z nacionalnimi pravili je za takšne primere torej določeno, da se pogodbenega partnerja izbere po pravilih mednarodnih organizacij in ne po pravilih ZJN-1.
Kot izhaja iz dokumentacije iz spisa je bil obravnavani razpisni postopek izveden na podlagi Finančnega sporazuma (Financing Memorandum) med Evropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije, ki je bil podpisan 23.12.1999 in na osnovi projektne naloge (Project Fiche SL 9912.01). V obeh navedenih dokumentih je navedeno, da je pri pripravi razpisne dokumentacije in izvedbi razpisnega postopka potrebno upoštevati postopek Phare decentraliziranega implementacijskega sistema DIS. Iz obeh dokumentov nadalje izhaja, da so sredstva, ki se zagotavljajo v okviru programa Phare za obravnavani projekt, predvidena v višini 1,5 MIO EVR.
Čeprav se postopek Phare decentraliziranega implementacijskega sistema DIS (Settlement of Disputes in Phare matters - Decentralised Implementation System) sklicuje na uporabo domačega prava prejemnika sredstev (prejemnice sredstev v predmetni zadevi so torej občine Gornji Grad, Preddvor, Nazarje in Solčava), pa je potrebno hkrati ugotoviti, da ZRPJN v 1. členu (Predmet zakona) določa, "da se s tem zakonom ureja pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v zakonu o javnih naročilih, organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in postopek, ki ureja delo organov po tem zakonu". Postopke za oddajo javnih naročil ureja ZJN-1, ki v 1. in 2. odstavku 1. člena (Predmet zakona) med drugim navaja, da ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri oddaji javnih naročil za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev, kot tudi obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov na področju oddaje javnih naročil pri nabavi blaga, oddaji gradenj in naročanju storitev na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju.
Sam pojem javnega naročila je nadalje opredeljen v 2. točki 1. odstavka 3. člena (Pomen v zakonu uporabljenih pojmov), kjer je določeno, da je javno naročilo celotni skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradenj po tem zakonu.
Ker je glede na navedeno potrebno ugotoviti, da obravnavano naročilo ni bilo oddano kot javno naročilo v smislu določb ZJN-1, vlagatelj v tem postopku ne more biti deležen pravnega varstva, kot ga za postopke oddaje javnih naročil določa ZRPJN.
Ker torej v obravnavani zadevi ne gre za postopek oddaje javnega naročila v smislu določil tako ZJN-1 kot tudi ZRPJN, odločanje v sporu, ki se nanaša na razmerja med zgoraj navedenima strankama, ne sodi v pristojnost Državne revizijske komisije.
Državna revizijska komisija opozarja vlagatelja, da bi morala, tudi v primeru, če bi odločanje o sporu sodilo v njeno pristojnost, ugotoviti, da so navedbe o obveznosti uporabe ZJN-1 ter na to dejstvo vezani atributi v smislu člena 12/5 prepozne in jih posledično ne bi bilo več mogoče obravnavati po vsebini. ZRPJN v 5. odstavku 12. člena namreč določa, da ponudnik po odločitvi o dodelitvi naročila ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa ga klub temu ni vložil že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. Navedeno zakonsko pravilo uveljavlja načelo hitrosti revizijskega postopka (3. člen ZRPJN), ter skuša obenem preprečiti morebitne špekulacije, ko ponudnik ne reagira zoper kršitev, ker meni, da bo morda imel od nje korist.

Ob vsem navedenem, se je bila Državna revizijska komisija na podlagi 18. člena in 23. člena ZRPJN ter 5. odstavka 3. člena ZRPJN v zvezi z 18. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS št. 26/99) dolžna izreči za nepristojno, vlagateljevo vlogo pa je morala kot nedopustno zavreči.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??â??