018-011/02

Številka: 018-11/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po â?? v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za varovanje - fizično varovanje, receptorska dela in obhodno varovanje objektov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne â?? v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za varovanje - fizično varovanje, receptorska dela in obhodno varovanje objektov. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 19.10.2001, je razvidno, da je naročnik pridobil 4 pravočasne ponudbe. Naročnik je dne 18.12.2001 izdal obvestilo o oddaji naročila, št. 444/6-2001, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je po prejemu obvestila o oddaji naročila vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, z dne 28.12.2001, v katerem navaja, da ga vlaga zaradi kršitev materialnih in postopkovnih pravil. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb izhaja, da je komisija ugotovila, da vse predložene ponudbe ustrezajo razpisnim pogojem. Komisija pa na javnem odpiranju ponudb ni ugotavljala utemeljenosti pripomb prisotnih predstavnikov ponudnikov. Vlagatelj meni, da temelji izbira komisije na nelojalnem ravnanju nekaterih ponudnikov, zlasti izbranega ponudnika. Pri tem se vlagatelj sklicuje na Kodeks služb zasebnega varovanja (v nadaljevanju: Kodeks), ki je bil sprejet v okviru Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje (v nadaljevanju: Zbornica), in na Sporazum, z dne 28.07.2000, ki je bil na Zbornici sprejet zaradi uresničevanja Kodeksa. Po navedenem Sporazumu imajo podjetja za zasebno varovanje določene medsebojne poklicne in moralne dolžnosti, pri čemer je pomembno določilo, da si ne smejo medsebojno nelojalno konkurirati z dumpinškimi cenami. Vlagatelj meni, da gre v tem primeru za nelojalno konkurenco vseh ostalih ponudnikov, saj so njihove ponujene cene storitev v nasprotju z omenjenimi internimi akti zbornice. Na podlagi Kodeksa in Sporazuma ter po analitičnem obračunu obveznosti do delavcev po kolektivni pogodbi (plače, nadomestila, dodatki, regres za dopust, prehrano â??) je Upravni odbor Zbornice na svojih sejah od dne 05.11.1997 do 29.09.2000 določil najnižjo vrednost izhodiščnih postavk cene storitev fizičnega in tehničnega varovanja. Spodnja meja ure varnostnika je tako 1.333,20 SIT, to pa je znesek, ki ga je ponudil vlagatelj. Vse ostale ponudbe so, ob upoštevanju navedenega, po mnenju vlagatelja nelojalne. Vlagatelj je pri Zbornici tudi sprožil ustrezne postopke, saj pomenijo ponujene cene storitev varovanja hujšo kršitev kodeksa, katerega posledica je preverjanje poslovanja. Akti, sprejeti na Zbornici, so zaradi podeljevanja in odvzema licenc za varovanje zavezujoči in jih je potrebno spoštovati, saj lahko pride do odvzema licence in s tem nezmožnosti opravljanja dejavnosti varovanja. Vlagatelj dalje navaja, da izbira ponudnika, katerega ponudba pomeni hujšo kršitev Kodeksa, ne bi smela vzdržati, poleg tega pa bo trpela tudi kvaliteta storitev, ker stroški ponudnika ne bodo prenesli ponujene cene. Dva ponudnika nimata svojega sedeža na območju naročnika, kar pomeni še dodatno povečanje stroškov, to pa potrjuje domnevo, da pomenijo ponudbe ostalih ponudnikov nelojalno konkurenco. Vlagatelj meni, da so lahko realno konkurenčne samo ponudbe domačih podjetij, predvsem zaradi manjših stroškov delovne sile. Vlagatelj je tako ponudil najnižjo dovoljeno ceno, kar pa je lahko storil le zato, ker razpolaga z delovno silo z območja sedeža naročnika. Vlagatelj je prepričan, da bi ga moral naročnik izbrati tudi za nadaljnje razpisno obdobje, saj je le on podal korektno in realno ponudbo, naročnik pa se je lahko na podlagi dosedanjega poslovnega sodelovanja že prepričal o korektnosti in kvaliteti njegovih storitev. Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik razveljavi obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika in opravi ponovno izbiro.

Naročnik je dne 08.01.2002 sprejel sklep, št. 1/1-2002, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik navaja, da ne more upoštevati vlagateljevih navedb iz zahtevka za revizijo, ker je le-ta vložen prepozno. Skladno z določbo petega odstavka 12. člena ZRPJN ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. Po naročnikovem mnenju iz zahtevka za revizijo izhaja, da so bili razlogi za revizijo, ki jih vlagatelj navaja v zahtevku, zlasti glede cen ponudb, vlagatelju znani že ob javnem odpiranju ponudb, dne 19.10.2001. Kljub temu pa vlagatelj ni dal pripomb na zapisnik o javnem odpiranju ponudb oz. ni vložil zahtevka v tej stopnji postopka. Vsi ponudniki so takoj po končanem odpiranju ponudb prejeli izvod zapisnika o odpiranju, v katerega so bile, med drugim, vpisane tudi cene posameznih ponudb in pripombe, ki so jih podali ponudniki. Pripombe ponudnikov pa se niso nanašale na razloge, ki jih navaja vlagatelj v zahtevku. Nihče od ponudnikov ni dal kakršnekoli pripombe glede cene oz. kršitve navedenih pravnih aktov Zbornice, kot je sicer razvidno iz zapisnika. Prisotni predstavniki ponudnikov so s svojim podpisom potrdili pravilnost podpisnika. Če vlagatelj meni, da gre v konkretnem primeru za nelojalno konkurenco, bi moral svoje pripombe podati že ob odpiranju ponudb oz. zahtevek za revizijo vložiti najpozneje pred sprejemom odločitve o dodelitvi naročila. Glede na navedeno je naročnik na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo.
Naročnik je vlagatelja na podlagi 17. člena ZRPJN pozval, naj ga v treh dneh od prejema sklepa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 12.01.2002, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, z dopisom, z dne 18.01.2002, pa mu je poslal potrdilo o plačilu revizijske takse iz 22. člena ZRPJN v višini 80.000,00 SIT.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 24.01.2002 (z dopisom, št. 1/6-2002, z dne 21.01.2002) odstopil zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo. V priloženem mnenju naročnik ponavlja svoje navedbe iz sklepa o zavrnitvi zahtevka, z dne 08.01.2002, in dodaja, da se ni spuščal v obravnavo utemeljenosti razlogov iz zahtevka za revizijo. Iz previdnosti pa navaja, da cena ni bila edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika. Na podlagi ocenjevanja po merilih iz razpisne dokumentacije (cena, plačilni pogoji, reference) je vlagatelj dosegel najnižje število točk. Naročnik meni, da vlagateljeva navedba, da komisija naročnika ni ugotavljala utemeljenosti pripomb prisotnih predstavnikov ponudnikov na javnem odpiranju ponudb, ni točna. Vse pripombe, ki so jih ponudniki podali na odpiranju, je komisija evidentirala v zapisniku. Dane pripombe pa se niso nanašale na ceno ali na kršitev omenjenih pravnih aktov Zbornice. Komisija tega ni mogla ugotavljati, saj ji razlogi gl