018-010/02

Številka: 018-10/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.78/99, 90/99; v nadaljevanju ZRPJN) â?? v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in inštalacijo nevrofiziološkega sistema za evocirane potenciale in elektromiografijo ter na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja â??, ki ga zastopa Odvetniška pisarna â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), proti naročniku â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne .........

ODLOČILA

Obvestilo naročnika, z dne 09.01.2002, št. 52-336-55/01, o zavrženju zahtevka za revizijo, se razveljavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30.10.2001 sprejel sklep, št. 52-336-55/01, o pričetku oddaje javnega naročila po odprtem postopku za dobavo in inštalacijo nevrofiziološkega sistema za evocirane potenciale in elektromiografijo, z ocenjeno vrednostjo 8.500.000,00 SIT. V Uradnem listu RS, št. â??je dne â??, objavil javni razpis, št. objave Ob-â??, za oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik je, dne 11.12.2001, sprejel obvestilo o oddaji naročila, št. 52-336- 55/01, s katerim je bila ponudba ponudnika â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) izbrana kot najugodnejša.
Odvetniška pisarna â??, je v imenu ponudnika â??, dne 21.12.2001 vložila zahtevek za revizijo, št. 52-336-55/0 in predlagala, da naročnik razveljavi obvestilo o oddaji naročila ter ponovno opravi izbiro najugodnejše ponudbe glede na prispele ponudbe. V zahtevku za revizijo je navedeno, da iz obrazložitve v obvestilu o oddaji naroči