018-009/02

Številka: 018-9/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99 in 90/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članovâ??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z ureditvijo okolja in priključki za izgradnjo drugega stolpiča 34 varovanih stanovanj â?? in na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila, ki ga je vložilo â?? ki ga zastopa odvetniška pisarna â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnikov â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnika), dne ...

ODLOČILA

1. Odločitev naročnikov, s katero sta zavrgla zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 14.01.2002, se razveljavi.
2. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.
3. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnika sta dne 31.08.2001 sprejela sklep, št.: 2010-10/2001-02/3, o začetku postopka oddaje javnega naročila in odločbo o imenovanju strokovne komisije za oceno ponudb, št.: 2010-10/2001-02/3. â?? Naročnika sta javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila objavila dne â?? v Uradnem listu RS, št.: â??, pod številko objave Ob-â??. Dne 07.12.2001 sta naročnika z obvestilom o izbiri izvajalca, obvestila vse ponudnike, da sta kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo razpisanih del izbrala ponudnika â?? (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Dne 13.12.2001