018-007/02-2

Številka: 018-07/02

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 18. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999; v nadaljevanju: ZRPJN), v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN in na podlagi tretjega odstavka 188. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99; v nadaljevanju ZPP), v senatu članov â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za čiščenje prostorov â?? ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

1. Umik zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo se vzame na znanje in se ustavi revizijski postopek za oddajo javnega naročila za čiščenje prostorov â??, objavljen v Uradnem listu RS št. â??, z dne ...

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 80.000,00 SIT v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je, dne â??, sprejel sklep, št. â??, o začetku postopka oddaje javnega naročila za opravljanje storitev čiščenja prostorov â?? v ocenjeni vrednosti â?? Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??.

Vlagatelj je pred datumom javnega odpiranja ponudb vložil zahtevek za revizijo, z dne 10.01.2002, v katerem navaja, da je merilo "reference ponudnika" diskriminatorno ter da onemogoča pošteno konkurenco med ponudniki. Vlagatelj meni, da je način uporabe predmetnega merila določen tako, da lahko le en ponudnik doseže maksimalno število 20 točk. Tako postavljen način uporabe merila je subjektiven ter prilagojen ponudniku, ki v pretežni meri opravlja storitve čiščenja v bolnišnicah in zdravstvenih domovih, saj ni postavljene zgornje meje upoštevanih referenc. Vlagatelj trdi, da je z opisanim naročnik v celoti razvrednotil merilo "cena", saj bi morali ponudniki (razen ponudnika, ki že sedaj opravlja dejavnost čiščenja pri naročniku), če bi želeli konkurirati za pridobitev naročila, po merilih, kot jih je oblikoval naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, ponuditi za več kot 15% nižjo ceno. Vlagatelj je v nadaljevanju še zapisal, da naročniki menijo, da se kakovost družbe lahko meri tudi s pridobljenimi certifikati za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001, kar je za zdravstvene in bolnišnične ustanove še posebej pomembno, saj s tem ponudniki zagotavljajo kontinuirano kakovost, ustreznost čistil in primerno skrb za okolje. Vlagatelj predlaga, da naročnik v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila.Vlagatelj je potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN v višini 80.000,00 SIT priložil zahtevku za revizijo.

Naročnik je z dokumentom št. 551/01, z dne 08.01. 2002, zahtevku za revizijo pretežno ugodil, tako, da je istega dne spremenil način uporabe merila "reference ponudnika", tako, da je določil, da bo upošteval (vse) reference, ki so jih ponudniki pridobili v zadnjih treh letih (in ne le s področja zdravstva, socialnega varstva ali zdraviliške dejavnosti), seveda ob upoštevanju, da bodo izpolnili naročnikov pogoj po izkazu najmanj enoletnih izkušenj s storitvami čiščenja v vsaj eni ustanovi iz področja zdravstva, socialnega varstva ali zdraviliške dejavnosti. Hkrati je spremenil tudi način uporabe merila "vodenje in zagotavljanje kakovosti", z obrazložitvijo, da bo po le- tem prejel 20 točk vsak ponudnik, ki bo dokazal, da razpolaga bodisi z enim od certifikatov za vodenje sistemov kakovosti bodisi s certifikatom za sistem ravnanja z okoljem (in ne več le z enim od certifikatov za vodenje sistemov kakovosti).

Naročnik je z v prejšnjem odstavku navedenim dokumentom vlagatelja v skladu s 17. členom ZRPJN pozval, naj mu v roku tri dni od prejema le-tega pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek umika.

Dne 11.01.2002 je vlagatelj z dopisom, z dne 10.01.2002, obvestil naročnika, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN dne 21.01.2002 z dopisom št. 551/01, Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo.

Vlagatelj je dne 28.01.2002 (z dopisom z dne 28.01.2002) umaknil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z navedbo, da je naročnik njegovemu zahtevku za revizijo v pretežni meri ugodil.
Hkrati je dne 28.01.2002 (z dopisom s dne 24.01.2002) zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, v višini 80.000,00 SIT.

Na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN se za revizijo postopkov oddaje javnih naročil subsidiarno uporablja ZPP, ki v tretjem odstavku 188. člena določa: "Če je tožba umaknjena, izda sodišče sklep o ustavitvi postopka. Ta sklep se vroči toženi stranki samo, če ji je bila predhodno vročena tožba.". Ker je vlagatelj pri Državni revizijski komisiji pisno podal izjavo o umiku zahteve za nadaljevanje postopka, je Državna revizijska komisija na podlagi navedenega in na podlagi tretjega odstavka 188. člena ZPP v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Naročnik je na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo spremenil način uporabe meril za izbiro najugodnejše ponudbe ter z opisanim dne 08.01.2002, seznanil vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo, Ker tretji odstavek 50. člena ZJN-1 ne dopušča spremembe meril po objavi javnega razpisa, mora naročnik skladno z določilom petega odstavka 25. člena ZJN-1 ponovno določiti rok za predložitev ponudb in ga objaviti v Uradnem listu RS ter o le-tem obvestiti vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo. Naročnik mora nov rok za predložitev ponudb določiti tako, da bo s tem spoštovano določilo drugega odstavka 60. člena ZJN-1.
Vlagatelj je Državni revizijski komisiji posredoval zahtevo za povračilo stroškov nastalih z revizijo, in sicer takse iz prvega odstavka 22. člena ZRPJN v znesku 80.000,00 SIT. Ker je naročnik pretežno ugodil vlagateljevemu zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija na osnovi petega odstavka 22. člena ZRPJN v povezavi s sedmim odstavkom 163. člena ZPP in tretjim odstavkom 154. člena ZPP odločila, da se vlagatelju priznajo stroški takse v znesku 80.000,00 SIT.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??
â??.