018-298/03

Številka: 018-298/03-24-2080

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo elektromontažnega materiala, za sklop 4 (NN kabli 1 kV) in sklop 9 (1 kV samonosilni nadzemni kabelski snop), in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se delno ugodi, tako da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za sklop 4 (NN kabli 1 kV), vsebovana v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. KM/kš 8833/03, z dne 04.11.2003.
2. Zahtevek za revizijo se v delu, ki se nanaša na sklop 9 (1 kV samonosilni nadzemni kabelski snop) predmetnega javnega naročila, zavrne kot neutemeljen.
3. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT v roku 15-ih dni, da ne bo izvršbe. V preostalem se zahteva za povrnitev stroškov zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 20.05.2003 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo elektromontažnega materiala (po razpisni dokumentaciji 8/2003-B), št. 3471/03, ter dne â?? v Uradnem listu RS, št. â??, pod št. objave Ob-â??, objavil javni razpis za predmetno javno naročilo.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb je razvidno, da je naročnik prejel devet (9) pravočasnih ponudb.

Dne 04.11.2003 je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. KM/kš 8833/03, s katerim je predmetno javno naročilo za sklop 1 (vodniki AlFe) oddal ponudniku â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 1), za sklop 3 (SN 20 kV kablov), sklop 4 (NN kabli 1 kV) in sklop 9 (1 kV samonosilni nadzemni kabelski snop) ponudniku â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklope 3, 4 in 9), za sklop 5 (izolatorji 20 kV) ponudniku â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 5), za sklop 6 (betonski drogovniki) ponudniku â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 6) in za sklop 8 (jekleni pocinkani trak) ponudniku â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 8).

Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 07.11.2003, št. MK/kš 8913/03, obvestil, da njegova ponudba za sklop 1 (vodniki AlFe), sklop 4 (NN kabli 1 kV) in sklop 9 (1 kV samonosilni nadzemni kabelski snop) ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije, zato je bila iz nadaljnjega postopka izločena kot nepravilna. V obrazložitvi naročnik pojasnjuje, da je bila za sklop 1 postavljena zahteva priložiti dokument o tipskem preizkusu ponujenega vodnika, česar vlagatelj ni predložil, za sklop 4 v točki 9 ter za sklop 9 v točki 11 v tabelah navesti datum v proizvodnje, česar vlagatelj ni izpolnil.

Vlagatelj je dne 19.11.2003 naročniku poslal zahtevek za revizijo, ki ga je le-ta prejel dne 20.11.2003, v katerem naročniku očita kršitev Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, v nadaljevanju: ZJN-1), in sicer določb v zvezi s poročilom o oddaji naročila (78. člen ZJN-1) ter določb glede uporabe tehničnih specifikacij (32. člen ZJN-1).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo uvodoma navaja, da naročnik v času, ki ga je predvidel za sprejem odločitve, niti v času veljavnosti ponudb, ni izbral nobenega ponudnika. Vlagatelj tudi ugotavlja, da je naročnik njegovo ponudbo (ki ima rok veljavnosti do 31.12.2003) mesec dni po zapadlosti vseh ostalih ponudb izločil kot nepravilno. Vlagatelj ugovarja naročnikovemu razlogu za izločitev njegove ponudbe za sklop 4 in sklop 9, saj naj bi bil z razpisno dokumentacijo zahtevani datum proizvodnje po tehničnih standardih za predmet naročila neobvezen podatek. Vlagatelj še dodaja, da se "datum proizvodnje" razume kot "DD.MM.LLLL", torej kot dan, mesec in leto proizvodnje, kar pa je po vlagateljevem mnenju podatek, ki ga nihče ne more dati oz. je zavajajoč, zato je vlagatelj polje z omenjenim podatkom pustil prazno. Vlagatelj pojasnjuje, da se običajno navaja zgolj leto proizvodnje kabla, ta podatek pa je napisan na napisni ploščici, ki je pritrjena na kabelski boben, zato gre po vlagateljevem mnenju za samoumeven podatek. Vlagatelj meni, da je bila njegova ponudba tehnično ustrezna in pravilna in spričo navedenega neupravičeno izločena.

Naročnik je dne 01.12.2003 izdal sklep, št. MK/Kš 9732/03, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik ugotavlja, da navedbe vlagatelja delno držijo, vendar vztraja pri ugotovitvi, da ponudba vlagatelja ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov iz razpisne dokumentacije, saj tudi sam priznava, da je polje z zahtevanim podatkom pustil prazno. Naročnik tudi navaja, da skladno s 54. členom ZJN-1 ni mogel upoštevati kasnejših vlagateljevih obrazložitev, da je podatek o datumu proizvodnje naveden na napisni ploščici na bobnu in da je to samoumevno. Naročnik izjavlja, da ostalih navedb v zahtevku za revizijo ni obravnaval niti o njih odločal, ter je na podlagi navedenega zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega.

Vlagatelj je naročnikov sklep prejel dne 05.12.2003, nakar je naročnika z dopisom, z dne 08.12.2003, ki ga je (nepravilno) naslovil "Pritožba na sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo in nadaljevanje postopka revizije javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo", obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi".

Državna revizijska komisija se je uvodoma opredeljevala do vlagateljeve navedbe, da je naročnik sprejel odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe šele potem, ko je veljavnost ponudbe izbranega ponudnika že pretekla. Nastali položaj je potrebno presojati v smislu 31. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001, v nadaljevanju: OZ), ki ureja zapozneli sprejem ponudbe, in ki določa, da se z zamudo sprejeta ponudba šteje za novo ponudbo naslovnika, razen če ponudnik naslovniku takoj sporoči, da velja pogodba za sklenjeno po prvi ponudbi. Iz dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila je razvidno, da je izbrani ponudnik za predmetna sklopa potem, ko je od naročnika prejel Obvestilo o oddaji naročila, naročniku poslal izjavo, z dne 13.11.2003, s katero ga je obvestil, da je pripravljen skleniti pogodbo o izvedbi predmetnega javnega naročila pod pogoji iz njegove ponudbe z dne 29.07.2003. Z opisanim ravnanjem je izbrani ponudnik v skladu z določilom prvega odstavka 31. člena OZ svojo ponudbo, s katero se je prijavil na predmetni razpis in je bila v predmetnem postopku oddaje javnega naročila tudi izbrana kot najugodnejša, ohranil v veljavi, obenem pa je saniral tudi naročnikovo zamudo pri sprejemu njegove ponudbe. Državna revizijska komisija spričo navedenega ugotavlja, da naročnikovega ravnanja ne gre šteti za nezakonito, zaradi česar je vlagateljeva navedba v tem delu neutemeljena.

Državna revizijska komisija je nadalje presojala utemeljenost vlagateljeve navedbe, da je bila njegova ponudba za sklopa 4 in 9 neupravičeno izločena, ker naj bi bila zahteva naročnika v razpisni dokumentaciji po podatku o datumu proizvodnje neustrezna in nepravilna. Pri tem je Državna revizijska komisija morala glede načina izpolnjevanja zgoraj navedenega pogoja preveriti ponudbo vlagatelja in tudi ponudbo izbranega ponudnika za sklopa 4 in 9, pri čemer je ugotovila, da je vlagatelj polje zahtevanim podatkom v tabelah v obeh sklopih pustil prazno, medtem ko je izbrani ponudnik za sklop 4 navedel: "leto na plašču", za sklop 9 pa "letnica na plašču, točno na bobnu".

Državna revizijska komisija nesporno ugotavlja, da je v smislu 18. točke 3. člena ZJN-1 vlagateljeva ponudba glede obeh sklopov nepravilna, saj je polje, kamor bi moral vpisati podatek kot pogoj za izpolnjevanje zahtev razpisne dokumentacije, pustil prazno. Za sklop 4 gre presoditi, da navedenega pogoja tudi izbrani ponudnik ni izpolnil na način, ki je bil zahtevan z razpisno dokumentacijo, zaradi česar gre naročniku očitati različno stopnjo presoje pravilnosti pri vrednotenju ponudb in s tem kršitev določb prvega odstavka 7. člena ZJN-1. Spričo tega je potrebno razveljaviti naročnikovo izbiro za sklop 4.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Za sklop 9 je Državna revizijska komisija ugotovila, da je mogoče ponudbo izbranega ponudnika šteti kot pravilno in skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, saj je polje v tabeli izpolnil na način, da se relevanten podatek lahko razbere iz ponudbene dokumentacije. Zaradi navedenega gre vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer znesek plačila takse v višini 100.000,00 SIT ter stroške priprave revizijske vloge. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo za revizijo potrebni stroški, to je taksa v višini 100.000,00 SIT. Ostale stroške, ki jih je vlagatelj priglasil v zahtevku za revizijo, vendar jih ni specificiral, pa je potrebno zavrniti, ker Državna revizijska komisija ni našla pravne podlage za ugoditev takšni zahtevi.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne