018-290/03-2

Številka: 018-290/03-22-2052

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 4. alinee prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), po â??â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo negovalnih postelj in nočnih omaric in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??â??, ki ga zastopa odvetnik â??.. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??.. (v nadaljevanju: naročnik) in na podlagi podane pisne izjave o umiku zahtevka za revizijo s strani vlagatelja, dne â??..

ODLOČILA

1.) Revizijski postopek oddaje javnega naročila za dobavo in montažo negovalnih postelj in nočnih omaric, objavljen v Uradnem listu RS, štev. â??., z dne â??., pod štev. objave Ob-â??.., se ustavi.

2.) Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3.) Zahteva naročnika za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. â??, z dne â??., pod štev. objave Ob-â??., objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za dobavo in montažo negovalnih postelj in nočnih omaric.

Naročnik je dne 28.10.2003 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, štev. 1-B/JN/2003, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšo ponudbo izbral ponudbo ponudnika â??â??.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 30.10.2003, od naročnika zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila v skladu z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1).

Naročnik je dne 6.11.2003 izdal obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, štev. 1-B/JN/2003, ki ga je vlagatelj prejel dne 7.11.2003.

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo, z dne 11.11.2003. V zahtevku za revizijo je vlagatelj od naročnika zahteval tudi povračilo stroškov revizijskega postopka, in sicer za povračilo vplačane takse za revizijo 100.000,00 SIT ter za povračilo nagrade za delo odvetnika po odvetniški tarifi (tarifna številka 18) v obsegu 1.500 točk + DDV, to je 165.000,00 SIT, skupaj torej 265.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, štev. 1-B/JN/2003, z dne 24.11.200, zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljen. V omenjenem sklepu je naročnik od vlagatelja zahteval tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka, in sicer za revizijo postopka oddaje javnega naročila 500.000,00 SIT, za izdelavo poročila o postopku revizije 150.000,00 SIT ter za pripravo sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo 150.000,00 SIT, to je skupaj z DDV 960.000,00 SIT.

Naročnik je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN vlagatelja pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, štev. 019/MZ-JN, z dne 27.11.2003, naročnika obvestil, da podaja pogojni umik zahtevka za revizijo. Z omenjeno vlogo je vlagatelj naročniku predlagal, naj mu ta povrne stroške revizijskega postopka v znesku 430.000,00 SIT, v nasprotnem primeru pa v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN odstopi vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji, da odloči o stroških revizijskega postopka. Vlagatelj navaja, da se na podlagi prejetega obvestila o opravljeni reviziji strinja z naročnikom, da negovalna postelja, ki jo je ponujal v svoji ponudbi, v celoti ne izpolnjuje pogoja iz tretje alinee točke 13.0. (Specifikacija karakteristik in funkcij postelje, trapeza in vzmetnice) na strani 21 razpisne dokumentacije, vendar obenem pripominja, da je to izvedel šele potom prejetega obvestila o opravljeni reviziji, pri čemer, kot navaja, zahtevka za revizijo ne bi vložil, če bi mu naročnik navedeno informacijo posredoval vsaj v obrazloženem obvestilu o oddaji javnega naročila. Vlagatelj pripominja, da je bil zato prisiljen vložiti zahtevek za revizijo, saj je le na takšen način lahko ugotovil, katerim karakteristikam ni zadostil. Na ta način so vlagatelju nastali dodatni nepotrebni stroški, ki so posledično vplivali tudi na nastanek stroškov za naročnika. Glede na navedeno vlagatelj navaja, da v celoti prereka prijavljene stroške naročnika v višini 960.000,00 SIT. Vlagatelj dalje navaja, da v želji po korektni in čimprejšnji rešitvi tega revizijskega postopka ter z interesom, da bi naročniku omogočil izvedbo naročila v predvidenih rokih, pogojno v celoti umika svoj zahtevek za revizijo pod pogojem, da mu naročnik najkasneje v roku treh dni po prejemu pogojnega umika zahtevka za revizijo povrne vse stroške, ki jih je opredelil že v zahtevku za revizijo, kot tudi stroške, ki so bili potrebni za sestavo predmetnega pogojnega umika, po odvetniški tarifi (tarifna številka 18), v obsegu 1.500 točk + DDV, to je 165.000,00 SIT, vse skupaj torej 430.000,00 SIT. Vlagatelj na koncu navaja, da v nasprotnem primeru umika svoj zahtevek za revizijo le v delu, ki se nanaša na sam temelj zahtevka, vztraja pa pri vloženem zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na stroške, o povrnitvi katerih naj odloči Državna revizijska komisija.

Naročnik je z dopisom, štev. 1-B/JN/2003, z dne 3.12.2003, Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila, pri čemer je navedel, da odločitev o stroških, njih upravičenosti in višini, v celoti prepušča Državni revizijski komisiji.

V obravnavanem primeru je vlagatelj svojo vlogo, z dne 30.10.2003, naslovil kot "pogojni umik zahtevka za revizijo", pri čemer je iz vsebine njegove vloge mogoče jasno razbrati, da vlagatelj umika svoj zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na temelj zahtevka, vztraja pa pri vloženem zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na stroške. Glede na to, da je vlagatelj izrecno izjavil, da umika zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na sam temelj zahtevka (da torej umika svojo zahtevo za pravno varstvo), je morala Državna revizijska komisija postopati v skladu s pravili ZRPJN, ki urejajo umik zahtevka za revizijo.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije), kjer je v 4. alinei prvega odstavka 23. člena določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj zahtevo za pravno varstvo umaknil pred sprejemom odločitve s strani Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo v skupni višini 430.000,00 SIT. Povračilo stroškov strank v revizijskem postopku je urejeno na podlagi kriterija uspeha - stranka, ki v revizijskem postopku s svojo zahtevo ne uspe, mora nasprotni stranki na njeno zahtevo povrniti stroške, nastale z revizijo (3. in 4. odstavek 22. člena ZRPJN).

V skladu s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, le v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen. V obravnavanem primeru je iz vlagateljeve vloge, štev. 019/MZ-JN, z dne 27.11.2003, razvidno, da se vlagatelj strinja z naročnikom, da negovalna postelja, ki jo je ponudil v svoji ponudbi, v celoti ne izpolnjuje pogoja iz tretje alinee točke 13.0. (Specifikacija karakteristik in funkcij postelje, trapeza in vzmetnice) na strani 21 razpisne dokumentacije. Ob opisanem dejanskem stanju (ki med strankama ni več sporno), Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagateljevemu zahtevku za revizijo ne bi bilo mogoče ugoditi, saj njegova ponudba ni izpolnjevala vseh zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji in je bila zato v skladu z določilom 18. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 nepravilna. Državna revizijska komisija je zato morala glede na navedeno ugotovitev vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka zavrniti kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Naročnik je sklepom, štev. 1-B/JN/2003, z dne 24.11.200, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen, zahteval povrnitev stroškov revizijskega postopka v skupni višini 960.000,00 SIT. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahteva naročnika za povračilo stroškov neutemeljena. Iz pregleda naročnikove zahteve, v kateri je skladno s četrtim odstavkom 22. člena ZRPJN opredeljeno navedel stroške, za katere zahteva povračilo, je namreč razvidno, da gre izključno za stroške, ki so povezani z opravili, ki sodijo v okvir naročnikovih rednih aktivnosti, določenih z zakonom, in katere je naročnik dolžan opraviti na podlagi 16. in 17. člena ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??..