018-290/03-1

Številka: 018-290/03-22-2056

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), po â??â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo negovalnih električnih postelj in nočnih omaric in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??â??.., ki ga zastopa â??â??. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??

ODLOČILA

1.) Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2.) Zahteva naročnika za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. â??., z dne â??., pod štev. objave Ob-â??., objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za dobavo in montažo negovalnih električnih postelj in nočnih omaric.

Naročnik je dne 28.10.2003 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, štev. 1-B/JN/2003, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšo ponudbo izbral ponudbo ponudnika â??.. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 29.10.2003, od naročnika zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila v skladu z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 39/00 in 102/00 - v nadaljevanju: ZJN-1).

Naročnik je dne 06.11.2003 izdal obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, štev. 1-B/JN/2003, ki ga je vlagatelj prejel dne 07.11.2003. V obrazloženem obvestilu je naročnik navedel, da je bila vlagateljeva ponudba izločena iz izbora, ker ni izpolnjevala z razpisom zahtevanih karakteristik za posamezno skupino, in sicer za skupino 1 vlagateljeva ponudba ni izpolnjevala vseh zahtev po obrazcu 13.0 razpisne dokumentacije, štev. 1-B/JN/2003, z dne 05.09.2003 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), za skupino 2 pa ni izpolnjevala vseh zahtev po obrazcu 14.0 razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo, z dne 12.11.2003, v katerem navaja, da njegova ponudba izpolnjuje prav vse zahteve naročnika iz točke 13.0 (za skupino 1) oziroma točke 14.0 (za skupino 2) razpisne dokumentacije (to je vseh 25 karakteristik za posteljo, 5 za vzmetnico in 4 za trapez ter vseh 14 zahtevanih karakteristik za nočno omarico, kot tudi vseh 8 za servirno mizico). Vlagatelj opozarja, da naročnik v obrazloženem obvestilu sploh ni konkretno navedel, katerih zahtev po obrazcih 13.0 in 14.0 vlagatelj ne izpolnjuje, zaradi česar vlagatelj niti ne more podati konkretnih revizijskih navedb glede izpolnjevanja zahtevanih karakteristik, s tem pa je naročnik po njegovem mnenju kršil tudi postopek izdaje obrazloženega obvestila, saj je s svojim ravnanjem vlagatelju onemogočil pravico do pritožbe. Zgolj pavšalna navedba, da ponudba "ni izpolnjevala vseh zahtev po obrazcu 13.0 oziroma 14.0 razpisne dokumentacije", po prepričanju vlagatelja ni zadostna in tehtna, takšne odločitve pa v postopku tudi ni mogoče preizkusiti. Vlagatelju se tako poraja dvom v korektnost izbire ponudb, saj bi moral naročnik po njegovem prepričanju jasno, predvsem pa določneje opredeliti tiste okoliščine, ki so predstavljale neizpolnjevanje razpisnih pogojev. Vlagatelj opozarja tudi na dejstvo, da iz objave razpisa v Uradnem listu RS izhaja, da je bilo merilo za ocenitev ponudb zgolj najnižja cena ter da ta pogoj vlagatelj izpolnjuje, saj je njegova ponujena cena občutno nižja od cene izbranega ponudnika (vlagatelj je za obe skupini ponudil ceno 25.059.840,00 SIT, medtem ko je bila cena izbranega ponudnika 33.740.603,52 SIT). Vlagatelj je prepričan, da ravnanje naročnika ni v skladu z objavljenim javnim naročilom in razpisno dokumentacijo ter zato zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti.

Naročnik je s sklepom, štev. 1-B/JN/2003, z dne 23.11.2003, zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljen. V obrazložitvi navedenega sklepa naročnik navaja, da vlagateljeva ponudba za skupino 1 brez dvoma ne izpolnjuje točke 7 v poglavju Postelja na obrazcu 13.0, ki specificira način montaže pogonskega agregata v opremo in s katero je pogojena vrsta dvižnega mehanizma v stranicah. Naročnik navaja, da je zahteva po dvižnem mehanizmu v stranicah postelje njegova izrecna zahteva, podana v razpisnih pogojih razpisne dokumentacije, namen te zahteve pa je lažje vzdrževanje čistoče pod posteljo. Naročnik pojasnjuje, da je pri posteljah z vgrajenim mehanizmom v stranicah razdalja med tlemi in spodnjim robom ležišča prosta in da se ta višina z dvigom ležišča poveča. Pri posteljah, ki imajo montiran pogonski mehanizem pod ležiščem, je razdalja med tlemi in spodnjim robom postelje nižja, saj del prostora pod dnom ležišča zavzame tudi pogonski mehanizem, ta razdalja pa ostane enako nizka tudi pri maksimalno dvignjenem ležišču, zaradi česar čiščenje pod posteljo sicer ni onemogočeno, je pa precej oteženo. Naročnik navaja, da ima oprema, ki jo ponuja vlagatelj, pogonske motorje za dvig postelje montirane pod ležiščem ter da je bila zato vlagateljeva ponudba spoznana kot neustrezna po obrazcu 13.0. Naročnik dodaja, da je vlagatelj s tem, ko ni upošteval zahteve po obrazcu 13.0, posledično dal tudi zavajajoče izjave po obrazcih 4.0, 5.0, 7.0. ter da mora biti ponudba vlagatelja v celoti izločena tudi zaradi neresničnih in zavajajočih izjav, in sicer na podlagi strinjanja vlagatelja na obrazcu 5.0
Naročnik dalje navaja, da je preveril tudi vlagateljevo trditev, da je njegova ponudba za skupino 2 izpolnjevala vse zahteve po obrazcu 14.0 razpisne dokumentacije, pri čemer pa ni uspel ugotoviti ustreznost vlagateljeve ponudba v točkah 5, 6, 10 in 15 poglavja Nočna omarica oziroma je brez dvoma ugotovil, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje točke 11 istega poglavja. Naročnik pojasnjuje, da točka 11 v poglavju Nočna omarica specificira lokacijo prostora za steklenice, ki mora biti v položaju, da ga lahko nepomični stanovalec doseže z roko, smisel te zahteve pa izvira iz potrebe omogočiti nepomičnemu, ležečemu oskrbovancu, da si sam postreže s požirkom pijače. Naročnik ugotavlja, da ima vlagateljeva nočna omarica prostor za steklenice na zgornji ploskvi, da je ta prostor narejen kot izvrtina v zgornjo ploskev ter da mora biti uporabnik za dvig steklenice iz prostora na vrhnji ploskvi dovolj pokreten, saj samo tako lahko dovolj visoko dvigne steklenico. Ker je v zgornji ploskvi odprtina, se naročniku postavlja tudi vprašanje, kako vlagatelj zagotavlja izpolnjevanje točke 7, ki zahteva, da je zgornja ploskev iz enega dela in ima ob strani dvignjen rob, da tekočina ne odteka in ni možnosti zdrsa, saj se pri izvrtini v zgornjo ploskev ob politju večje količine tekočine zelo verjetno le-ta izlije tudi v izvrtino. Zaradi navedenega naročnik ugotavlja, da ponudba vlagatelja ni ustrezna tudi za skupino 2. Naročnik dodaja, da je vlagatelj s tem, ko ni upošteval zahteve po obrazcu 14.0, posledično dal tudi zavajajoče izjave po obrazcih 4.0, 5.0, 7.0 ter da mora biti njegova ponudba v celoti izločena tudi zaradi neresničnih in zavajajočih izjav.
Naročnik zavrača tudi vlagateljevo trditev, da v obrazloženem obvestilu ni konkretno navedel, katerih zahtev po obrazcih 13.0 in 14.0 razpisne dokumentacije vlagatelj ne izpolnjuje ter s tem v zvezi navaja, da je vlagatelj prejel obrazloženo obvestilo, ki v celoti izpolnjuje zahteve 79. člena ZJN-1, pri čemer je bilo obvestilo napisano po alineah, kot jih določa citirani člen. Naročnik se sklicuje na dejstvo, da je vlagatelj proizvajalec opreme, ki se spozna na stroko, pozna specifiko trga, prav tako pa pozna tudi vsa konkurenčna podjetja, ki so nastopala na javnem razpisu ter opremo, ki jo ta podjetja ponujajo, kot tudi vse karakteristike in na funkcionalnost zahtevane opreme ter bi tako po mnenju naročnika lahko ponudil opremo, ki bi v celoti izpolnjevala ali celo bistveno presegala postavljene zahteve, seveda ob drugačni ceni.
V zvezi z vlagateljevim opozorilom, da je bilo merilo za ocenitev ponudb zgolj najnižja cena ter njegovim prepričanjem, da ta pogoj izpolnjuje, naročnik navaja, da je najnižja cena merilo in ne pogoj ter da je bila vlagateljeva ponudba, ker oprema ne izpolnjuje pogojev, izločena iz izbora, na izločeni ponudbi pa je nemogoče uporabiti merilo za ocenjevanje.
Naročnik od vlagatelja zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka, in sicer za revizijo postopka oddaje javnega naročila 500.000,00 SIT, za izdelavo poročila o postopku revizije 150.000,00 SIT ter za pripravo sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo 150.000,00 SIT, to je skupaj z DDV 960.000,00 SIT. Na koncu naročnik vlagatelja še obvešča, da bo zaradi sproženega zahtevka za revizijo onemogočen izvršiti celotno plačilo opreme pred koncem leta 2003 ter da mu bo zaradi predvidenih sprememb davčne zakonodaje v letu 2004 nastala materialna škoda, ki po trenutnem izračunu znaša minimalno 3.374.060,40 SIT. V kolikor bo materialna škoda dejanska in dokazljiva, naročnik napoveduje, da bo po nastanku škode uveljavljal povračilo z odškodninsko tožbo.

Naročnik je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN vlagatelja pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, štev. K 55/03, z dne 01.12.2003, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V navedenem dopisu vlagatelj navaja, da zahteva po dvižnem mehanizmu v stranicah postelje ni vsebovana v razpisnih pogojih na obrazcu 13.0, ki določa karakteristike in funkcije postelje ter da naročnik naknadno postavlja dodatne pogoje glede značilnosti, ki naj bi jo imela oprema. Vlagatelj navaja, da 7. alinea obrazca 13.0, na katero se sklicuje naročnik, določa: " - elektromotorji so skriti v stranicah postelje", pri čemer je po vlagateljevem mnenju že na prvi pogled očitno, da ni niti eksplicitno, niti smiselno govora o zahtevi po dvižnem mehanizmu v stranicah postelje oziroma, da dvižni mehanizem z zahtevo glede elektromotorjev ni definiran. Način, kot ga prezentira naročnik v obvestilu (to je, da je namen zahteve po dvižnem mehanizmu v stranicah izključno praktične narave, da ima oprema, ki jo je ponujal vlagatelj, pogonske motorje za dvig postelje montirane pod ležiščem ter da je zato vlagateljeva ponudba neustrezna, kot tudi, da naj bi vlagatelj dal neresnične in zavajajoče izjave), je, po prepričanju vlagatelja, nezakonit. Po vlagateljevem mnenju je očitno, da se zahteva po dvižnem mehanizmu v stranicah postelje prvič pojavi šele v obvestilu, z dne 23.11.2003, zato vlagatelj vztraja pri stališču, da je potrebno takšen razpis kot nezakonit razveljaviti. Vlagatelju se poraja tudi dvom v korektnost naročnika pri oblikovanju razpisnih pogojev, saj je prepričan, da so razpisni pogoji postavljeni zavajajoče. Vlagatelj dodaja, da je pri pripravi ponudbe upošteval zahtevane pogoje "od alinee do alinee" ter da bi zahtevo po dvižnem mehanizmu v stranicah postelje lahko brez večjih težav izpolnil, ko bi le vedel zanjo. Vlagatelj iz previdnosti zavrača tudi naročnikovo zahtevo po plačilu prijavljenih stroškov v višini 960.000,00 SIT kot tudi njegovo napoved o vložitvi odškodninske tožbe. V zvezi s tem vlagatelj navaja, da je ob vložitvi zahtevka za revizijo plačal predpisano takso v višini 100.000,00 SIT, ki po njegovem mnenju v celoti pokriva stroške revizijskega postopka, prav tako pa po vlagateljevem prepričanju v konkretnem primeru ne obstojijo predpostavke odškodninske obveznosti, temveč naročnik skuša le izvajati nezakonit pritisk na vlagatelja, da bi ne uveljavljal svojih legitimnih pravic.

Naročnik je v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN z dopisom, štev. 1-B/JN/2003, z dne 03.12.2003, Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila. Naročnik trdi, da vlagatelj ni vložil zahtevka za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v zakonsko določenem roku. Naročnik tudi ponovno poudarja, da vlagatelj ponuja opremo, ki ima pogonske motorje pod ležiščem postelje, kljub temu, da je bilo v razpisni dokumentaciji navedeno, da morajo biti motorji v stranicah postelje ter opozarja, da je bilo pred oddajo ponudb naročniku postavljeno tudi pisno vprašanje, ki se je nanašalo na montažo motorjev v stranice in da je bil vsem ponudnikom, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, podan pisni odgovor, kar je razvidno iz prilog. Odločitev o stroških, njih upravičenosti in višini, naročnik v celoti prepušča Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 10.12.2003 vlagatelja zaprosila, naj ji skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN posreduje dodatna pojasnila, katera je od vlagatelja prejela še istega dne.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter presoji s strani Državne revizijske komisije zahtevanih dodatnih pojasnil vlagatelja, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2.) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija je najprej preverila naročnikovo trditev o tem, da vlagatelj ni vložil zahtevka za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v zakonsko določenem roku.

ZRPJN v prvem odstavku 17. člena (Nadaljevanje postopka po odločitvi naročnika) določa, da mora naročnik o svoji odločitvi o zahtevku za revizijo v treh dneh obvestiti vlagatelja in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema naročnikovega obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. V primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer se izda sklep, zoper katerega je dopustna pritožba v treh dneh na Državno revizijsko komisijo.

Iz poštne povratnice, ki se nahaja v spisu, je razvidno, da je vlagatelj prejel naročnikov sklep, štev. 1-B/JN/2003, z dne 23.11.2003, s katerim je ta zavrnil njegov zahtevek za revizijo kot neutemeljen, v sredo, dne 26.11.2003. V skladu s pravili o štetju rokov iz 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in 96/02; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo tudi v postopku revizije javnih naročil, se je v obravnavanem primeru tri-dnevni rok iz prvega odstavka 17. člena ZRPJN iztekel v ponedeljek, dne 1.12.2003. Dalje je v obravnavanem primeru iz kopije oddajne knjige poštnih pošiljk (katero je vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji na njeno zahtevo posredoval dne 10.12.2003) razvidno, da je vlagatelj svoj dopis, štev. K 55/03, z dne 1.12.2003, s katerim je naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, oddal na pošto kot priporočeno pošiljko v ponedeljek, dne 1.12.2003. Ob upoštevanju pravila iz drugega odstavka 112. člena ZPP, ki določa, da se v primeru, če se vloga pošlje po pošti priporočeno ali brzojavno, dan oddaje na pošto šteje za dan izročitve organu, na katerega je pošiljka naslovljena, je potrebno ugotoviti, da je vlagateljevo pisno sporočilo naročniku o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vloženo pravočasno ter da je njegov zahtevek za revizijo potrebno obravnavati tudi po vsebini.

Državna revizijska komisija je morala razrešiti med strankama spor o tem, ali je naročnik ravnal v skladu z določili ZJN-1 in razpisne dokumentacije s tem, ko je vlagateljevo ponudbo zaradi domnevnih nepravilnosti izločil iz postopka ocenjevanja ponudb.

ZJN-1 v 18. točki prvega odstavka 3. člena (Definicije pojmov) določa, da je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Element, na podlagi katerega je v skladu z zakonom potrebno presojati o tem, ali je posamezna ponudba (ne)pravilna, je torej dejstvo, da le-ta izpolnjuje (oziroma ne izpolnjuje) naročnikove zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

V obravnavanem primeru je naročnik na 21. strani razpisne dokumentacije, pod točko 13.0. ("Specifikacija karakteristik in funkcije postelje, trapeza in vzmetnice"), med drugim zapisal tudi naslednjo zahtevo, ki se nanaša na zahtevane tehnične lastnosti opreme: " - elektromotorji so skriti v stranicah postelje" (7. alinea točke 13.0 razpisne dokumentacije).

Po pregledu ponudbene dokumentacije (ponudba, štev. P-030202, z dne 14.10.2003), ki jo je naročniku predložil vlagatelj, Državna revizijska komisija ugotavlja, da oprema, ki je predmet vlagateljeve ponudbe, ne izpolnjuje spredaj navedene zahteve naročnika. Vlagatelj je v tehničnem delu ponudbene dokumentacije, na 1. strani, pod rubriko "Opis izdelkov" v 7. alinei sicer res zapisal, da so pri opremi, ki jo ponuja ("Koval - postelja 4 delna električna - dvižna"), elektromotorji skriti v stranici postelje, vendar pa je v nasprotju z navedenim zapisom iz v ponudbo vključenih prospektov (slikovni material) za predmetno negovalno posteljo Koval razvidno, da se elektromotor za dvig posteljne konstrukcije v resnici ne nahaja v stranicah postelje, temveč je pritrjen neposredno pod kovinsko posteljno dno. Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju se naročnikova trditev, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje ene od izrecnih zahtev iz razpisne dokumentacije, izkaže kot točna.

Vlagatelj se v revizijskem postopku sicer sklicuje na samo besedilo sporne zahteve v razpisni dokumentaciji (" - elektromotorji so skriti v stranicah postelje") in trdi, da iz nje niti eksplicitno, niti smiselno ne izhaja zahteva po dvižnem mehanizmu v stranicah postelje, oziroma da dvižni mehanizem z zahtevo glede elektromotorjev sploh ni definiran. Vlagatelj dodaja, da je pri pripravi ponudbe upošteval zahtevane pogoje "od alinee do alinee" ter da bi zahtevo po dvižnem mehanizmu v stranicah postelje lahko brez večjih težav izpolnil, ko bi le vedel zanjo. Navedenim trditvam vlagatelja Državna revizijska komisija ni mogla slediti. Glede na naravo in opis predmeta javnega naročila (možnost dviga in spusta postelje do 50 cm, najnižja višina posteljnega ležišča 38-42 cm, možnost dviga posameznega dela štiridelnega kovinskega ležišča - vzglavje in vznožje električno nastavljivo, vse funkcije vodljive preko električnega daljinskega upravljavca na vrvici ipd.) besedilo navedene zahteve po mnenju Državne revizijske komisije nikakor ne more biti sporno. Zahtevo, ki se glasi: " - elektromotorji so skriti v stranicah postelje", namreč ni mogoče interpretirati drugače kot zahtevo po lokaciji električnega dvižnega mehanizma v stranicah postelje. Državna revizijska komisija se tako v celoti pridružuje mnenju naročnika, da je bilo vlagatelju kot proizvajalcu medicinske pohištvene opreme, ki so mu poznane splošne karakteristike in funkcionalnost tovrstne opreme, jasno oziroma bi mu moralo biti jasno, na kaj se sporna zahteva naročnika iz 7. alinee točke 13.0 razpisne dokumentacije nanaša. Nenazadnje pa je tudi iz odgovorov na vprašanja vlagatelja v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije (dopis z dne 8.10.2003) razvidno, da je vlagatelj na izrecno vprašanje: "Ali so elektromotorji nujno skriti v stranicah postelje, ali so lahko nameščeni tudi pod ležiščem"" od naročnika prejel odgovor, da so elektromotorji skriti v stranicah postelje. Iz vlagateljevega vprašanja je torej jasno razvidno, da je le-ta sporno zahtevo iz 7. alinee točke 13.0 razpisne dokumentacije že od vsega začetka razumel kot zahtevo po lokaciji dvižnega mehanizma (elektromotorjev) v konstrukciji postelje.

Ob vsem navedenem se trditev naročnika, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje ene od bistvenih zahtev naročnika, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, izkaže kot točna. Prav tako je potrebno pritrditi naročniku v tem, da je vlagatelj s tem, ko ni upošteval zahteve iz 7. alinee točke 13.0 razpisne dokumentacije, posledično dal tudi zavajajoče izjave po obrazcih 4.0, 5.0, 7.0 ter da mora biti ponudba vlagatelja izločena tudi zaradi zavajajočih podatkov, in sicer na podlagi strinjanja vlagatelja na obrazcu 5.0 ("Izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih"), ki vsebuje izjavo o tem, da so vsi podatki v vlagateljevi ponudbi resnični in nezavajajoči ter da je vlagatelj seznanjen s tem, da lahko naročnik njegovo ponudbo izloči iz ocenjevanja, če bo ugotovljeno, da so podatki v njegovi ponudbi zavajajoči.

Ker torej vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, je v nobenem primeru ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo v smislu določil ZJN-1. ZJN-1 namreč izrecno določa, da je "pravilna" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (18. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1), določa pa tudi, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti (drugi odstavek 76. člena ZJN-1). V obravnavanem primeru vlagateljeva ponudba ni v celoti izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zato jo je bil naročnik na podlagi določil ZJN-1 dolžan zavrniti kot nepravilno.

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s tem, ko je vlagateljevo ponudbo kot nepravilno izločil iz obravnavanega postopka oddaje javnega naročila, ni ravnal v nasprotju z zakonom in določili razpisne dokumentacije ter da vlagateljeva trditev o tem, da naj bi bila njegova ponudba pravilna, ni utemeljena.

Ker je Državna revizijska komisija že na tej točki presoje revizijskih navedb ugotovila, da vlagateljev zahtevek za revizijo ni utemeljen, je skladno z 2. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Zaradi ugotovitve, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje zahteve naročnika iz 7. alinee točke 13.0 razpisne dokumentacije, da jo kot takšno ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo v smislu 18. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 ter da jo je v skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1 potrebno ko nepravilno zavrniti, so ostale vlagateljeve navedbe brezpredmetne, saj ne morejo vplivati na izrek odločitve Državne revizijske komisije. Državna revizijska komisija zato ostalih navedb vlagatelja v skladu z načelom hitrosti (3. člen ZRPJN), ki je eno izmed temeljnih načel revizijskega postopka, pri odločanju o vloženem zahtevku za revizijo ni vsebinsko presojala.

Ob vsem opisanem je bilo potrebno zahtevek vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu z 2. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrniti kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.


Naročnik je sklepom, štev. 1-B/JN/2003, z dne 23.11.2003, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen, zahteval povrnitev stroškov revizijskega postopka v skupni višini 960.000,00 SIT. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahteva naročnika za povračilo stroškov neutemeljena. Iz pregleda naročnikove zahteve, v kateri je skladno s četrtim odstavkom 22. člena ZRPJN opredeljeno navedel stroške, za katere zahteva povračilo, je namreč razvidno, da gre izključno za stroške, ki so povezani z opravili, ki sodijo v okvir naročnikovih rednih aktivnosti, določenih z zakonom, in katere je naročnik dolžan opraviti na podlagi 16. in 17. člena ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??..