018-281/03

Številka: 018-281/03-21-2098

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po â??â?? v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo pisarniškega in računalniškega materiala po specifikaciji, ki je del razpisne dokumentacije ter na podlagi zahtevka za revizijo podjetja â??.. (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika â??â??. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??
.

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika vsebovana v "Poročilu o oddaji javnega naročila za dobavo pisarniškega in računalniškega materiala", št. SU 040801/203, z dne 13.11.2003.

2. Naročnik je dolžan vrniti vlagatelju stroške takse v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.09.2003 sprejel sklep, št. Su 040801/2003, o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo pisarniškega in računalniškega materiala po specifikaciji, ki je del razpisne dokumentacije. Naročnik je predmetni javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. â??.., z dne â??.., pod št. objave Ob-â??... Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. Su 040801/2003, z dne 04.11.2003, je razvidno, da so pravočasno prispele štiri (4) ponudbe. Naročnik je dne 13.11.2003 izdal "Poročilo o oddaji javnega naročila za dobavo pisarniškega in računalniškega materiala", št. Su 040801/203, z dne 13.11.2003 iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â??â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ki je izbrani ponudnik.


Vlagatelj je dne 14.11.2003, z dopisom od naročnika na podlagi 79. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.: 39/00, 102/00, v nadaljevanju: ZJN-1) zahteval izdajo obrazloženega obvestila o oddaji predmetnega javnega naročila in vpogled v dokumentacijo izbranega ponudnika. Naročnik je vlagatelju izdal "Obrazloženo poročilo o oddaji javnega naročila za dobavo pisarniškega in računalniškega materiala", Su 040801/2003 z dne 17.11.2003 in vlagatelju dovolil vpogled v ponudbeno dokumentacijo.

Vlagatelj je po prejemu "Obrazloženega poročilo o oddaji javnega naročila za dobavo pisarniškega in računalniškega materiala" dne 24.11.2003 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je izbrani ponudnik predložil napačno ponudbo, ki bi morala biti izločena ter naročniku očita, da je napačno upošteval izračun izbranega ponudnika. Na podlagi vpogleda je vlagatelj ugotovil, da so na predračunu ponudbe izbranega ponudnika ob vrednostih vnesenih z kemičnim svinčnikom, ki so prečrtane zapisane tudi nove vrednosti zapisane z grafitnim svinčnikom. Na podlagi tega je vpisana z grafitnim svinčnikom vrednost 14.126.450,00 SIT, ki pa je še vedno napačna. Prava vrednost naročila izbranega ponudnika za sklop računalniški material je 14.849.082,00 SIT, kar pomeni, da je vrednost najvišja med ponudniki računalniškega materiala. V kolikor bi naročnik upošteval ta izračun, bi bil kot najboljši ponudnik izbran drugi vlagatelj. Pri ponudbi za pisarniški material, so vpisane vrednosti prečrtane s grafitnim svinčnikom, dopisana pa je bila vrednost 6.165.132,00 SIT. Vlagatelj navaja, da je komisija naročnika tako pri ocenjevanju ponudb uporabljala napačne podatke, ki so pripeljali do izbire napačne ponudbe, zato naročniku predlaga, da razpis, v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN, delno razveljavi, izloči ponudbo izbranega ponudnika in po ponovnem pregledu in ocenjevanju ponudb kot najugodnejšega ponudnika izbere vlagatelja. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov za vložitev zahtevka za revizijo v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. Su 040801/2003, z dne 25.11.2003, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik navaja, da je pregledal vse štiri prejete ponudbe in ugotovil, da so vse popolne in so bile zato sprejete v nadaljnje obravnavanje. Naročnik navaja, da je vlagatelj v predračunu za pisarniški material navedel za 34 artiklov nepravilni končni znesek ter v predračunu za računalniški material za 19 artiklov nepravilni končni znesek. Naročnik nadaljuje, da je komisija po pregledu ugotovila, da je prišlo v predračunih pri vseh ponudnikih do računskih napak. Naročnik potrjuje vlagatelju, ki v zahtevku navaja, da so na predračunu za računalniški material vpisane s kemičnim svinčnikom napačne vrednosti. Naročnik je napačne zneske v predračunu, ki so bile izpisane s kemičnim svinčnikom prečrtal in z navadnim oz. grafitnim svinčnikom pripisal pravilni znesek. Prav tako je naročnik na podlagi ugotovljenih nepravilnosti popravil skupno vrednost predračuna in to končno ceno (cena z DDV) upošteval pri ocenitvi ponudb. Naročnik se ne strinja z navedbo vlagatelja, da je pripisana vrednost z grafitnim svinčnikom še vedno napačna in dodaja, da je naročnik ob pregledu priloge I Zahtevka za revizijo(tabela ponudbe â??â??) ugotovil nepravilnosti in sicer, da je vlagatelj za računalniški material, pod zaporedno št. 1. fotokopirni papir Xerox A4, navedel ceno za zavitek brez DDV v znesku 757,24 SIT in skupno vrednost za 3.000 zavitkov tega artikla 2.271.720,00 SIT, kar pa je, po naročnikovem mnenju, napačno. Kot izhaja iz predračuna izbranega ponudnika, je cena brez DDV za en zavitek fotokopirnega papirja Xerox A4 557,24 SIT in skupni znesek za 3.000 zavitkov tega artikla znaša 1.671.720,00 SIT. Upoštevaje napako vlagatelja, je skupni znesek za vse artikle po predračunu skupaj z DDV (to ceno je naročnik ocenil, enako pri vseh ponudnikih) 14.126.450,00 SIT. Naročnik je prav tako napačne zneske za pisarniški material prečrtal in za grafitnim svinčnikom vpisal pravilni znesek in ne znesek, ki ga navaja vlagatelj Ker so bile pri izbranem ponudniku za pisarniški material ugotovljene računske napake je naročnik skupni znesek preračunal (cena skupaj z DDV) in popravil ta znesek na 6.165.192,00 SIT. Naročnik v nadaljevanju navaja, da je določil dve enakovredni merili in sicer: cena in dobavni rok. Obe merili je enakovredno upošteval in tako seštel točke, ki so jih ponudniki prejeli na podlagi cene v ponudbi kot tudi dobavnega roka.
Glede na navedene razloge je naročnik zavrnil zahtevek vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila in vlagatelja pozval, da v treh dneh sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 26.11.2003, v skladu s 17. členom ZRPJN, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, št. SU 040801/2003 z dne 28.11.2003, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo z vso dokumentacijo za predmetno javno naročilo v odločanje Državni revizijski komisiji.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.


Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".


V obravnavani zadevi je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da je naročnik pri ocenjevanju ponudb upošteval napačne vrednosti ponudb, zaradi česar je prišlo v postopku oddaje javnega naročila do napačne izbire.


Na tem mestu Državna revizijska komisija na začetku ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo navaja, da je izbrani ponudnik predložil "napačno ponudbo". V zvezi s tem velja ugotoviti, da ZJN-1 ne definira napačne ponudbe in da se termin "napačna ponudba" ne uporablja v pravu javnih naročil, ki v 16., 17., 18. in 19. točki prvega odstavka 3. člena ZJN-1 za označitev lasnosti ponudb uporablja zgolj termine pravočasna ponudba (oz. nepravočasna), pravilna ponudba (op. nepravilna), sprejemljiva ponudba (oz. nespremenljiva) in primerna (oz. neprimerna). Iz samih navedb vlagatelja smiselno izhaja, da vlagatelj termin "napačna" ponudba uporablja za ponudbo za katero meni, da ni pravilna, saj naj ne bi bila, po navedbah vlagatelja, predložena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
ZJN-1 v 18. točki prvega odstavka 3. člena določa: "Pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije". Upoštevajoč navedeno določilo je nepravilna ponudba tista ponudba za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Naročnik je v zvezi z predložitvijo obrazca predračun zapisal, da mora biti izpolnjen na obrazcih iz priloge št. H, ter da ga ponudnik sestavi tako, da v obrazec vnese cene posameznih artiklov za posamezni sklop ter s pomočjo potrebnih računalniških operacij vnese izračunano vrednost blaga po posameznih sklopih. V obrazec je bilo potrebno vnesti ceno na enoto brez DDV, stopnjo DDV, ceno na enoto z DDV in skupno vrednost z DDV.
V zvezi z navedenim je Državna revizijska komisija pregledala dokumentacijo izbranega ponudnika in vpogledala predvsem v oba obrazca "predračun" in ugotovila, da je sta oba predložena obrazca predračuna (za pisarniški material in za računalniški material) v celoti izpolnjena in da so v celoti izpolnjene vse kolone in vrstice.


V zvezi s popravki vrednosti podanih v ponudbah velja ugotoviti, da ZJN-1 v 54. členu določa: "Naročnik sme zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila ustrezno. Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo zavrne". Naročnik sme zahtevati od ponudnikov le pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb. Izjemoma pa prvi odstavek 54. člena ZJN-1 dopušča, da sme izključno naročnik v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo zavrne. ZJN-1 torej dopušča popravo računske napake, če le-to v postopku pregledovanja ponudb odkrije sam naročnik in se odloči, da take ponudbe ne bo zavrnil, temveč bo dopustil popravo računske napake, ter če med naročnikom in ponudnikom obstaja soglasje glede obstoja, vrste in načina poprave računske napake. Bistveno pa je, da je pod navedenimi pogoji dopustno popravljati le dejanske, resnične računske napake, torej napake, ki nastanejo pri računskih operacijah izračunavanja cen, količin ali drugih številskih parametrov ponudbe. Ni pa dopustno popravljati drugih napak, ki jih pri pripravi ponudbe napravi ponudnik in ki imajo za posledico nepravilnost same ponudbe. Dopustnost popravljanja računskih napak je namreč izjema od že omenjenega pravila, da ponudb po izteku roka za njihovo predložitev ni več dopustno kakorkoli spreminjati ali dopolnjevati. Izjeme pa je vedno potrebno razlagati restriktivno - v dvomu, ali gre za računsko napako, je zato treba upoštevati osnovno pravilo o nespreminjanju ponudb. Določba prvega odstavka 54. člena ZJN-1, katere namen je skozi načelo formalnosti zagotoviti enakopravno obravnavanje vseh ponudnikov, je kogentne narave.


Kot izhaja iz predložene dokumentacije je naročnik pri vseh štirih ponudnikih, ki so oddali pravilno ponudbo ugotovil računske napake in jih brez soglasja ponudnikov odpravil, s tem, da je z enostavnimi operacijami, kot so množenje in seštevanje prišel do končne ponudbene vrednosti posameznih ponudb.
Primeroma Državna revizijska komisija navaja izračun cene naročnika pri artiklu pod zaporedno številko 24 - vložek za kemični svinčnik, kjer je izbrani ponudnik navedel ceno na kos z vključenim DDV 120,00 SIT, na kar je za količino 1000 kosov vpisal vrednost 12.000,00, čeprav ta znesek na podlagi matematičen operacije množenja znaša 120.000,00 SIT. Navedeno računsko napako je naročnik odpravil z vpisom pravilnega zneska z grafitnim svinčnikom. To in vse ostale računske napake je naročnik opravil brez potrebnega soglasja ponudnikov, saj iz predložene dokumentacije ni razvidno, da bi naročnik v zvezi z odpravo računskih napak pridobil njihovo soglasje. Naročnik je tako ravnal v nasprotju s 54. členom ZJN-1, ki določa, da mora naročnik odpraviti računske napaka v soglasju s ponudnikom. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila kršil zakon, zato je Državna revizijska komisija razveljavila odločitev naročnika vsebovano v "Poročilu o oddaji javnega naročila za dobavo pisarniškega in računalniškega materiala", št. Su 040801/203, z dne 13.11.2003, s katerim je naročnik obvestil ponudnike o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku.

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila. Naročnik je dolžan ponovno opraviti pregled in ocenjevanje ne le vlagateljeve ponudbe, ampak tudi vseh ostalih ponudb, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je od naročnika zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer vračilo vplačane takse v višini 100.000,00 SIT. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi četrtega odstavka 22. člena ZRPJN ter v skladu z vlagateljevo zahtevo po povrnitvi vplačane takse odločila, da se vlagatelju povrnejo stroški, nastali z revizijo, in sicer taksa v zahtevani višini 100.000,00 SIT.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??..