018-277/03

Številka: 018-277/03-21-2028

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu â??â??., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala, ki ga je vložilo podjetje â??.. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??.

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se delno ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 462-02/151-9/2003/0520-900, z dne 24.10.2003, in sicer za lokacijo â??â??..

2. V ostalem se zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.

3. Naročnik je vlagatelju dolžan plačati stroške, nastale z revizijo, in sicer takso v višini 100.000,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 26.08.2003 sprejel sklep, št. 462-02/151-1/2003/520-900, o začetku postopka oddaje javnega naročila za nakup pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala in imenovanju strokovne komisije za ocenitev ponudb. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil dne â??.. v Uradnem listu RS, št. â??.. pod številko objave Ob- â??.. Iz zapisnika o odpiranju ponudb, št. 462-02/151-7/2003/0520-900, z dne 23.10.2003, je razvidno, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe.

Naročnik je v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 462-02/151-9/2003/0520-900, z dne 24.10.2003, navedel ponudnike, ki jih je izbral za posamezne lokacije, in sicer:
- za Carinski urad Celje: â??â??. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik 1)
- za Carinski urad Dravograd: vlagatelj
- za Carinski urad Jesenice: izbrani ponudnik 1
- za Carinski urad Koper: vlagatelj
- za Carinski urad Ljubljana: izbrani ponudnik 1
- za Carinski urad Maribor: izbrani ponudnik 1
- za Carinski urad Murska Sobota: izbrani ponudnik 1
- za Carinski urad Nova Gorica: â??â??.. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik 2)
- za Carinski urad Sežana: izbrani ponudnik 2
- za Generalni carinski urad: izbrani ponudnik 1.

Vlagatelj je naročniku posredoval dopis: "Prošnja za vpogled v razpisno dokumentacijo", z dne 27.10.2003, na katerega je naročnik odgovoril z dopisom, št. 462-02/151-10/2003/0520-900, z dne 29.10.2003.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 03.11.2003, zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, v katerem navaja, da je iz naročnikovega obvestila o oddaji javnega naročila razvidno, da je pri določenih Carinskih uradih preveliko odstopanje med ponudniki, do česar je prišlo bodisi zaradi nerazumno nizkih cen posameznih artiklov bodisi zaradi neupoštevanja merskih enot artiklov, ki so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji. Opozarja tudi na dejstvo, da gre pri izbranem ponudniku 1 in izbranem ponudniku 2 za skupen nastop, saj sta po določilih Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 6/99, 54/99, 45/01) povezani družbi, ter meni, da bi moral naročnik iz javnega razpisa izločiti izbranega ponudnika 1 ter obravnavati le ponudbi izbranega ponudnika 2 in vlagatelja.

Naročnik je vlagatelju posredoval dopis (Zadeva: Vpogled v razpisno dokumentacijo, Zveza: Zahteva za obrazloženo obvestilo o oddaji naročila - dopolnitev), št. 462-02/151-11/2003/0520-900, z dne 04.11.2003, v katerem navaja, da je v predmetnem javnem razpisu pridobil dve samostojni pravilni ponudbi od kapitalsko nepovezanih ponudnikov in s tem zadostil vsem zakonskim zahtevam ter vlagatelja dne 06.11.2003 povabil da vpogleda v ponudbeno dokumentacijo ostalih izbranih ponudnikov, o čemer je istega dne napravil tudi zapisnik. Po vpogledu vlagatelja v ponudbeno dokumentacijo ostalih dveh izbranih ponudnikov ga je naročnik obvestil, da mu je z dnem vpogleda pričel teči rok za vložitev zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je dne 14.11.2003 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da sta ponudbi izbranega ponudnika 1 in izbranega ponudnika 2 napačni in bi ti kot takšni morali biti izločeni. Vlagatelj navaja, da je dne 06.11.2003 po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo ostalih dveh izbranih ponudnikov ugotovil kršitve neupoštevanja razpisanih merskih enot v razpisni dokumentaciji in določanja nerazumno nizkih cen posameznih artiklov. Z neupoštevanjem merskih enot, kot jih je točno določil naročnik, sta izbrana ponudnika po mnenju vlagatelja kršila določila 34. in 53. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj zahtevku za revizijo prilaga primerjalno tabelo za Carinski urad Ljubljana, na podlagi katere ugotavlja, da sta izbrana ponudnika pri nekaterih artiklih ponudila ceno za posamezen kos (ki je v zavoji ali škatli) in ne za zavoj ali škatlo, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nadalje navaja, da so tudi njune cene posameznih tiskovin pod nabavno ceno, ki jo dosežeta pri proizvajalcu. Po mnenju vlagatelja naročnik od izbranih ponudnikov tako ni dobil zahtevanih in ustreznih ponudb, zato naj bi bili obe izbrani ponudbi neprimerni za ocenjevanje in primerjavo.
Vlagatelj iz analize ponudb za navedeno lokacijo sklepa, da sta izbrana ponudnika pripravljala ponudbe po enaki metodi tudi za ostale carinske urade, ne glede na to pa po mnenju vlagatelja ostaja dejstvo, da sta izbrana ponudnika pripravila neustrezno ponudbo za Carinski urad Ljubljana in tako tudi celotno ponudbo za predmetni javni razpis.
Vlagatelj dodaja, da imajo ravnanja obeh izbranih ponudnikov tudi znake kaznivih dejanj goljufije, poslovne goljufije in preslepitve kupca in bi ju zato moral naročnik kazensko ovaditi. Vlagatelj še meni, da sta se izbrana ponudnika dogovorila o skupnem nastopu in zavestno pripravila napačne podatke. Vlagatelj naročniku predlaga delno razveljavitev oddaje predmetnega javnega naročila, in sicer v delu, ki se nanaša na izbiro ostalih dveh ponudnikov kot najugodnejših in v katerem so jima dodeljeni carinski uradi in generalni carinski urad, sklep o izbiri vlagatelja za oskrbovanje carinskih uradov Koper in Dravograd pa naj ostane v veljavi. Vlagatelj naročnika tudi poziva, naj prične postopek v skladu z 20. členom ZJN-1, t.j. naj glede ostalih organizacijskih enot z vlagateljem sklene ustrezen sporazum, zoper oba izbrana ponudnika pa naj sproži ustrezne postopke. Vlagatelj od naročnika zahteva še povrnitev stroškov, ki so mu nastali z vložitvijo zahtevka za revizijo v znesku 100.000,00 SIT.

Naročnik je izbranemu ponudniku 1 in izbranemu ponudniku 2 poslal dopis, z dne 20.11.2003, v katerem ju seznanja z navedbami vlagatelja v revizijskem zahtevku ter ju sprašuje, ali so bile njune ponujene cene v skladu z zahtevami, ki se nanašajo predvsem na embalažne enote, in ali so ponujeni artikli v skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila, kot jih je naročnik natančno opredelil v razpisni dokumentaciji in pojasnilih k le-tej.

Dne 21.11.2003 je naročnik od izbranega ponudnika 2 prejel dopis, v katerem potrjuje, da je njegova ponudba izdelana v skladu z vsemi tehničnimi zahtevami, ostalimi razpisnimi zahtevami in prejetimi pojasnili na zastavljena vprašanja. Istega dne je naročnik prejel dopis od izbranega ponudnika 1, ki ravno tako ugotavlja, da je njegova ponudba povsem korektna in pravilna ter da ne vsebuje kršitev, ki jih očita vlagatelj.

Naročnik je dne 21.11.2003, z dopisom: Obvestilo o vloženem zahtevku za revizijo, št. 462-02/151-15/2003/0520-900, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji kot merili za vrednotenje ponudb določil: 1. ceno in 2. popust na uradni cenik za blago izven specifikacije; predmet vrednotenja pa niso bile cene posameznih artiklov, temveč ponudbene cene po posameznih lokacijah in morebitni zgoraj navedeni popust. Naročnik nadalje razlaga, da je njegov interes dobiti vse artikle, ki so predmet povpraševanja, po čim nižji skupni ceni. Vsak potencialni ponudnik je v predračunu navedel cene, po katerih bo dobavljal posamezne artikle, te cene so dokončne in jih po oddaji ponudbe ni več mogoče spreminjati, zato je vsak izbrani ponudnik dolžan dobavljati posamezne artikle v predpisani kvaliteti po cenah, ki jih je določil v predračunih. Naročnik ugotavlja, da je za lokacijo Carinski urad Ljubljana, ki ga je vlagatelj vzel v primerjavo, izbrani ponudnik 1 ponudil 11% nižjo ceno od vlagatelja ter 12% nižjo ceno od izbranega ponudnika 2, kar pri naročniku ni vzbudilo suma o neobičajno nizki ceni in dvoma o možnosti izvedbe javnega naročila s strani izbranih ponudnikov, v smislu 53. člena ZJN-1. Naročnik tudi pojasnjuje, da je vlagateljeve trditve še enkrat preveril pri obeh ostalih izbranih ponudnikih, ki sta pisno potrdila pravilnost svojih ponudb. V primeru, da izbrani ponudnik za posamezen sklop ne bi izvedel vseh pogodbenih del v skladu z določili pogodbe, bi naročnik lahko unovčil instrument za finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik poudarja, da je skladno z določbo 76. člena ZJN-1 pridobil dve samostojni pravilni ponudbi od kapitalsko nepovezanih ponudnikov in da se ponudniki kljub možnosti, da se odločijo za skupni nastop, tega niso poslužili in so se rajši odločili za samostojni nastop. Naročnik zaključuje, da je izpeljal zakonit postopek oddaje javnega naročila, v skladu z objektivnimi kriteriji, ki jih zanj postavlja ZJN-1, in zato vlagateljevemu zahtevku ni ugodil.
Naročnik je vlagatelja pozval, naj mu v roku treh dni od prejema tega obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 24.11.2003, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj prilaga tabelo, na podlagi katere utemeljuje, da naj cene in mere ponudnikov ne bi bile primerljive, saj sta izbrani ponudnik 1 in izbrani ponudnik 2 ponujala artikle, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Vlagatelj nadaljuje, da naročnik ne more primerjati cen, ki so dane za en list, s ceno, ki je dana za cel zavitek, saj se papir prodaja zgolj v zavitku. Vlagatelj dodaja, da so cene izbranega ponudnika 1 pri nekaterih artiklih veliko nižje od obeh ponudb, oba izbrana ponudnika pa sta ponudila za tonerje nižjo ceno od nabavne cene, kar predstavlja nelojalno konkurenco in dumpinški uvoz.

Naročnik je z dopisom, z dne 26.11.2003, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo z vso dokumentacijo za predmetno javno naročilo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je izbranega ponudnika 1 z dopisom, št. 018-277/03-21-1943, z dne 04.12.2003, skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN, zaprosila za dodatna pojasnila, katera je le-ta posredoval z dopisom, z dne 08.12.2003.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija je iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, preverjala utemeljenost vlagateljevih navedb zgolj v zvezi z lokacijo Carinski urad Ljubljana. Vlagatelj je zahtevku za revizijo priložil primerjalno tabelo za Carinski urad Ljubljana, iz katere naj bi izhajalo, da izbrana ponudnika nista upoštevala razpisanih merskih enot v razpisni dokumentaciji ter da so cene posameznih tiskovin nerazumno nizke. V zvezi z revizijskimi navedbami glede posameznih navedenih artiklov je Državna revizijska komisija izbranega ponudnika 1 pozvala, naj pojasni, kako je oblikoval ponudbeno ceno, in sicer glede na predpisane merske (embalažne) enote, določene v razpisni dokumentaciji. Iz pridobljenih dodatnih pojasnil izbranega ponudnika 1 izhaja, da je le-ta pri artiklu:

- toner za fotokopirni stroj CANON NP 1010 navedel ceno, oblikovano za 1 kos - toner črni 105g proizvajalca Canon,
- toner za fotokopirni stroj CANON NP 1020 navedel ceno, oblikovano za 1 kos - toner črni 105g proizvajalca Canon,
- toner za fotokopirni stroj CANON NP 2010 navedel ceno, oblikovano za 1 kos - toner črni 190g proizvajalca Canon,
- toner za fotokopirni stroj CANON NP 2020 navedel ceno, oblikovano za 1 kos - toner črni 190g proizvajalca Canon,
- seznam štampiljk (obr. 0,82) navedel ceno, oblikovano za knjigo, vezano 1/15 pol,
- blazinice za žig Trodat 5480 napravilno vnesel ceno, kar je izbrani ponudnik 1 ugotovil pri naknadnem pregledu ponudbe. Do napake je prišlo pri vnosu cene 581,40 SIT v preglednico, in sicer je bila decimalna vejica nepravilno postavljena. Cena na podano mersko enoto bi morala biti 5814,00 SIT,
- sponke za spenjalo Leitz 5550 v kaseti kot npr. debeline K10 navedel ceno, oblikovano za zavitek 5 kosov (škatlic) sponk debeline K10 proizvajalca Leitz,
- sponke za spenjalo Leitz 5550 v kaseti kot npr. debeline K12 navedel ceno, oblikovano za zavitek 5 kosov (škatlic) sponk debeline K12 proizvajalca Leitz,
- kopirni papir za ročno pisanje A4 format navedel ceno, oblikovano za zavitek 100 listov kopirnega papirja za ročno pisanje.
Glede artiklov: mapa PVC L, format A4, okvir za kocko in papir za fotokopiranje A4, izbrani ponudnik 1 pojasnjuje, da artikli ustrezajo kakovostnim zahtevam v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija je na podlagi pridobljenih dodatnih pojasnil izbranega ponudnika 1 ugotovila, da je pri pripravi ponudbene cene za blazinice za žig Trodat 5480 prišlo do napake. Glede na to se postavlja vprašanje, ali Državna revizijska komisija pri presoji zahtevka za revizijo navedeno napako lahko upošteva ali ne. V skladu z določilom prvega odstavka 54. člena ZJN-1, naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene. Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo tudi zavrne. Ker v tem primeru ne gre za računsko napako (naročnik v razpisni dokumentaciji sicer ni opredelil eventualne možnosti in načina popravljanja računskih napak, vendar se kot računske napake lahko upoštevajo le napake pri osnovnih računskih operacijah, npr. množenju, seštevanju ipd.), bi lahko izbrani ponudnik 1 popravil "napako" v ponudbenem predračunu vse do poteka roka za oddajo ponudbe, po poteku tega roka pa ponudnik ne sme več spremeniti svoje ponudbe (arg. četrti odstavek 55. člena ZJN-1), saj bi v nasprotnem primeru šlo za nedopustno spremembo ponudbe.

Državna revizijska komisija pa hkrati ni mogla zavrniti vlagateljevih pomislekov glede nesorazmerno nizkih cen posameznih artiklov v ponudbi izbranega ponudnika 1, da bi bili le-ti ustrezni za primerjavo z artikli iz posameznih ponudb ostalih ponudnikov. Ne glede na to, da "napake" v zvezi z artiklom: blazinice za žig Trodat 5480 v tej fazi ni več mogoče popraviti, pa je tako potrebno ugotoviti, da je povsem utemeljena vlagateljeva navedba glede njegove "nerazumno nizke cene". Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila dolžan analizirati prejete ponudbe. Načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1) in dolžnost skrbnega poslovanja zahtevata, da se v primeru, ko je pri določenih postavkah med ponudbami tudi nekaj 1000% razlike v cenah, s pomočjo pojasnil, tudi po 54. členu ZJN-1, ugotovi oziroma razjasni dejansko stanje, lahko! pa se uporabi tudi institut neobičajno nizke cene, določen v 53. členu ZJN-1. V vsakem primeru pa načelo primerljivosti (ki izhaja iz načela enakopravnosti ponudnikov), ko gre za uporabo enakih pravnih položajev za bistveno različne dejanske položaje, zahteva, da se artikulirajo razlogi opustitve pridobivanja dodatnih pojasnil v postopkih oddaje javnih naročil.

Ker je Državna revizijska komisija (že) na tej točki presoje revizijskih navedb ugotovila, da je zahtevek za revizijo (delno) utemeljen, je skladno s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa. Presoja preostalih navedb vlagatelja je brezpredmetna, saj le-te ne morejo vplivati na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku, zato jih Državna revizijska komisija v skladu z načelom hitrosti (3. člen ZRPJN), ki je eno izmed temeljnih načel revizijskega postopka pri odločanju o vloženih zahtevkih za revizijo, tudi ni vsebinsko presojala. Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 23. člena ZRPJN, naročnika napotuje, naj pri ponovnem pregledu ponudb za lokacijo: Carinski urad Ljubljana zagotovi takšno ocenjevanje, da bodo spoštovana vsa temeljna načela javnega naročanja, pri tem pa naj dosledno upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije v predmetnem postopku revizije. S tega vidika naj naročnik ustrezno preveri tudi utemeljenost tistih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na ostale artikle in jih Državna revizijska komisija ni vsebinsko obravnavala.

Ker Državna revizijska komisija odloča o kršitvah naročnika v postopku pravnega varstva ponudnikov in javnega interesa v postopku oddaje javnih naročil, glede očitanih kaznivih dejanj obeh izbranih ponudnikov zgolj pripominja, da lahko vlagatelj, če meni, da obstaja sum storitve kaznivega dejanja, v skladu s 146. oziroma 147. členom Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 72/98, 6/99, 66/00, 111/01, 56/03) poda ovadbo pristojnemu državnemu tožilcu.

Državna revizijska komisija se tudi ne more opredeljevati do vlagateljevih navedb, glede dejanj nelojalne konkurence izbranega ponudnika 1. Vlagatelja namreč opozarja, da je varstvo pred nelojalno konkurenco zagotovljeno s civilnopravnimi, kazenskopravnimi in upravnopravnimi sankcijami. Če vlagatelj meni, da ravnanja izbranega ponudnika 1 predstavljajo dejanja nelojalne konkurence, lahko sproži ustrezne postopke, ki jih določa Zakon o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/93, 56/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZVK). Tako lahko vlagatelj v skladu s 26. členom ZVK s tožbo v pravdnem postopku zahteva prepoved nadaljnjih dejanj nelojalne konkurence, uničenje predmetov, s katerimi je bilo storjeno dejanje nelojalne konkurence in vzpostavitev prejšnjega stanja, če je to mogoče, ter če mu je bila povzročena škoda, skladno s 27. členom ZVK tudi odškodnino. V skladu z drugo alineo drugega odstavka 28. člena ZVK lahko vlagatelj organu tržne inšpekcije poda pobudo, naj začasno prepove dejanja, za katera je vložena tožba ali ovadba zaradi dejanja nelojalne konkurence.

Državna revizijska komisija pa se prav tako ne more opredeljevati do vlagateljevih navedb, s katerimi vlagatelj implicite zatrjuje kršitev posameznih institutov omejevanja konkurence. Če vlagatelj meni, da je prišlo do kršitev Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 59/99, v nadaljevanju ZPOmk), mora sprožiti ustrezne postopke, ki jih določa ZPOmk. Tako na primer lahko vlagatelj na podlagi 23. člena ZPOmK, zahteva, da Urad za varstvo konkurence začne postopek, če vlagatelj v vlogi izkaže pravni interes za izvedbo postopka in če bi iz njegove vloge izhajala verjetnost obstoja kršitev iz prejšnjega odstavka tega člena. Vlagatelj pa ima skladno s določilom 43. člena ZPOmK zoper odločbo Urada za varstvo konkurence zagotovljeno tudi sodno varstvo v upravnem sporu, če le-ta ni izrecno izključen. Prav tako pa ima vlagatelj skladno s 44. členom ZPOmK pravico po pravilih obligacijskega prava uveljavljati odškodninski zahtevek, če bi mu bila z dejanji, ki so po tem zakonu nedopustna, storjena škoda. ZPOmK v 1. alineii prvega odstavka 52. člena na primer dejanje sklenitve sporazuma o omejevanju konkurence definira kot prekršek, za katerega se izreče kaznovalno-pravna sankcija, predlog za uvedbo postopka o prekršku pa v skladu s 56. členom ZPOmK poda Urad za varstvo konkurence.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.


Glede predloga vlagatelja, naj naročnik prične postopek po 20. členu ZJN-1, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ne navaja dejstev, ki bi takšno odločitev utemeljevali.

Državna revizijska komisija tudi ni mogla slediti navedbi vlagatelja, da je izbrani ponudnik 1, zaradi neustrezne ponudbe za Carinski urad Ljubljana, pripravil posledično tudi neustrezno celotno ponudbo za predmetni javni razpis. Ker se v skladu z 10. točko Navodil (Obseg ponudbe) lahko ponudba nanaša na celotni predmet javnega naročila, t.j. na dobavo pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala na vse razpisane lokacije naročnika, ali le na njegov del, t.j. na njegove posamezne lokacije, je bilo potrebno zahtevek za revizijo v tem delu zavrniti kot neutemeljen.

V skladu s citirano določbo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Skladno z navedenim, Državna revizijska komisija tako ni (v celoti) sledila vlagateljevemu predlogu, naj se postopek oddaje predmetnega javnega naročila delno razveljavi, in sicer v delu, ki se nanaša na izbiro ostalih dveh ponudnikov kot najugodnejših, saj vlagatelj ni podrobneje pojasnil očitanih kršitev naročnika pri lokacijah: Carinski urad Celje, Carinski urad Jesenice, Carinski urad Maribor, Carinski urad Murska sobota, Generalni carinski urad, Carinski urad Nova Gorica in Carinski urad Sežana. Na podlagi pravil o trditvenem in dokaznem bremenu (ki izhajajo iz subsidiarne uporabe postopkovnih pravil Zakona o pravdnem postopku, 7., 212. člen in nasl., Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), ki so na strani vlagatelja, tako ni mogoče zaključiti, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami ZJN-1, ko je za lokacije: Carinski urad Celje, Carinski urad Jesenice, Carinski urad Maribor, Carinski urad Murska sobota in Generalni carinski urad izbral izbranega ponudnika 1 ter za lokacije: Carinski urad Nova Gorica in Carinski urad Sežana izbral izbranega ponudnika 2. Glede na ugotovitev naročnika v obvestilu o oddaji javnega naročila, da je bil za lokacijo Carinski urad Ljubljana izbran izbrani ponudnik 1, Državna revizijska komisija tako tudi ni presojala (ne)ustreznosti ponudbe izbranega ponudnika 2. Ob zapisanem pa gre dodati, da ni nujno, da bi bila tudi ob predložitvi dokazov glede teh zatrjevanih kršitev, odločitev Državne revizijske komisije v tem delu enaka.

S tem je utemeljena odloč