018-053/2005 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-53/05-33-434

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka za nakup pralnih in čistilnih sredstev in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje JOHNSON DIVERSEY d.o.o., Tržaška 37a, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Milena Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 26, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.02.2005

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep, št. 02/PW-3/05, z dne 11.02.2005.

2. Odločitev o stroških pritožbe se pridrži za odločitev o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.07.2004 izdal sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku in dne 13.08.2004 objavil javni razpis v Uradnem listu RS, št. 88-90, pod št. objave Ob-21785/04.

Vlagatelj je dne 28.12.2004 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je zahteval delno razveljavitev obvestila o priznanju sposobnosti (dokument št. 54-DeS/04) in povrnitev stroškov v višini plačane takse (100.000,00 SIT) in stroškov odvetniškega zastopanja ter stroškov priprave revizijskega zahtevka v višini 2000 točk ter DDV in 3% materialnih stroškov.

Naročnik je dne 13.01.2005 sprejel sklep, št. NK-R1/05, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da je potrdilo o plačilu takse prejel po telefaksu dne 29.12.2004. Ker mu le-to ni bilo vročeno po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, overjeno s kvalificiranim potrdilom, je naročnik vlagatelja pozval k dopolnitvi revizijskega zahtevka. Ker vlagatelj zahtevka za revizijo ni dopolnil v zakonskem roku, ga je naročnik zavrgel.

Vlagatelj je dne 20.01.2004 vložil pritožbo, v kateri je navedel, da je naročnik zahtevek za revizijo neupravičeno zavrgel, saj mu je potrdilo o plačilu takse poslal že 29.12.2004, torej pred dnem, ko naj bi ga naročnik pozval k dopolnitvi vloge. Vlagatelj je še navedel, da bi moral naročnik, skladno s 137. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03 in 2/04), ki se, glede na peti odstavek 3. člena ZRPJN, v revizijskem postopku uporablja subsidiarno, zahtevo za dopolnitev revizijskega zahtevka poslati njegovi pooblaščenki, česar pa ni storil.
Vlagatelj je priglasil stroške za sestavo pritožbe v višini 1000 odvetniških točk, 3% materialnih stroškov ter DDV. Vlagatelj je na novo priglasil stroške, ki jih je priglasil v revizijskem zahtevku. Vlagatelj je navedel, da je pri pripravi revizijskega zahtevka prišlo do tipkarske napake in se zahtevek pravilno glasi 3000 odvetniških točk (in ne 2000 odvetniških točk), DDV in 3% materialnih stroškov ter povračilo plačila takse (100.000,00 SIT).

Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-27/05-33-224, z dne 25.01.2005, pritožbi ugodila in napotila naročnika naj, v skladu z določbami ZRPJN, odloči o vloženem zahtevku za revizijo. Odločitev o stroških pritožbe je Državna revizijska komisija pridržala za odločitev o zahtevku za revizijo.

Naročnik je dne 11.02.2005 sprejel sklep, št. 02/PW-3/05, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel in zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka zavrnil. Naročnik navaja, da je, upoštevajoč sklep Državne revizijske komisije, vlagatelja pisno pozval, naj mu sporoči, ali vztraja pri revizijskem zahtevku in ali šteje potrdilo o plačilu takse, ki ga je dne 29.12.2004 naročniku po telefaksu posredoval gospod Ivan Bohnec, za dopolnitev revizijskega zahtevka v smislu 12. člena ZRPJN. Dne 07.02.2005 je naročnik prejel pisni odgovor vlagatelja, da v celoti vztraja pri vloženem zahtevku za revizijo ter šteje, da je s strani vlagatelja revizijska taksa plačana.
Naročnik še navaja, da je po pregledu zahtevka za revizijo, z dne 28.12.2004 in dopolnitve le-tega, z dne 29.12.2004, ki ga, skladno z ugotovitvami Državne revizijske komisije, naročnik šteje kot posredovanega in prejetega na ustrezen način, ugotovil, da zahtevek tudi po dopolnitvi ne izpolnjuje zahtev 6. točke tretjega odstavka 12. člena in prvega odstavka 22. člena ZRPJN. Iz prejete kopije plačilnega naloga je namreč razvidno, da taksa ni bila vplačana na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, kot to zahteva prvi odstavek 22. člena ZRPJN, temveč na račun št. 045150000578046, ki je identičen računu vlagatelja. Naročnik tako ugotavlja, da vlagatelj zahtevka za revizijo ni dopolnil s potrdilom o plačilu takse na način, kot to določa 6. točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN in prvi odstavek 22. člena ZRPJN, zaradi česar je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel.

Vlagatelj je zoper sklep o zavrženju vložil pritožbo. Vlagatelj navaja, da mu je naročnik, v prvotnem sklepu o zavrženju očital zgolj nepravilno vročitev potrdila o plačilu takse, med strankama pa ni bil sporen sam račun, na katerega naj bi bila taksa nakazana. V izpodbijanem sklepu pa je naročnik navedel, da taksa ni bila vplačana na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance. Če bi naročnik vlagatelja pozval k dopolnitvi vloge, bi mu vlagatelj takoj predložil potrdilo o plačilu takse na ustrezen račun pri ministrstvu za finance. Vlagatelj je namreč napako v sklicu ugotovil dne 28.12.2004 in jo je popravil že dne 29.12.2004, vendar pa je bil mnenja, da navedeno med strankama ni sporno, zato potrdila o le-tem naročniku ni predložil. Naročnik je sicer dne 28.01.2005 vlagatelju poslal dopis št. 01/PW-3/05, v katerem je vlagatelja pozval naj mu sporoči, ali vztraja pri revizijskem zahtevku in ali šteje potrdilo o plačilu takse, ki ga je dne 29.12.2004 naročniku posredoval g. Bohnec, za dopolnitev revizijskega zahtevka. Iz navedenega dopisa pa ne izhaja, da je naročnik z njim pozval vlagatelja k dopolnitvi vloge iz razlogov, ki jih je nato navedel v sklepu o zavrženju, niti ni razvidno, da bi lahko šlo za poziv k dopolnitvi vloge iz kakršnegakoli razloga.
Vlagatelj še navaja, da naročnik o vloženem zahtevku za revizijo očitno ne želi vsebinsko odločiti oz. želi zadevo čimbolj zavleči, o čemer priča tudi nadaljevanje obravnavanega postopka oddaje javnega naročila, kljub dejstvu, da o vloženem zahtevku za revizijo še ni bilo pravnomočno odločeno. Naročnik je namreč dne 03.02.2005 izdal obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila v drugi fazi, zoper katero je vlagatelj vložil še en revizijski zahtevek, in sicer zaradi kršitve 11. člena ZRPJN.
Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi sklep naročnika št. 02/PW-3/05, z dne 11.02.2005, s katerim je naročnik zahtevek za revizijo kot nepopoln zavrgel ter ugotovi, da je vložen zahtevek za revizijo popoln in naloži naročniku, da o vloženem zahtevku za revizijo odloči. Vlagatelj priglaša stroške priprave te pritožbe po odvetniški tarifi v skupni višini 1000 točk ter DDV in 3% materialnih stroškov.

Pritožbi vlagatelja zoper sklep naročnika, št. 02/PW-3/05, z dne 11.02.2005, s katerim je naročnik zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, je bilo potrebno ugoditi, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v obravnavani zadevi ugotavljala, ali je vlagateljev očitek o tem, da je naročnik neupravičeno zavrgel njegov zahtevek za revizijo, utemeljen.

Naročnik je svojo odločitev o tem, da zavrže vlagateljev zahtevek za revizijo oprl na določilo četrtega odstavka 12. člena ZRPJN. ZRPJN v 12. členu ureja določena procesna vprašanja v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo, kot so roki za vložitev, oblika in vsebina revizijskega zahtevka. Med procesnimi predpostavkami za odločanje o zahtevku za revizijo zakon v 12. členu omenja tudi potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Kot je razvidno iz določb 12. in 22. člena ZRPJN, zakon plačilo takse obravnava kot procesno predpostavko. ZRPJN torej meritorno odločanje o zahtevku za revizijo pogojuje (med drugim tudi) s plačilom takse, ki jo je potrebno plačati ob vložitvi zahtevka, na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance (prvi odstavek 22. člena ZRPJN). Način plačila takse za vodenje postopka revizije javnega naročila je določen v 1. točki šestega odstavka 8. člena Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 114/02; v nadaljevanju: Pravilnik), ki je veljal v času plačila takse s strani vlagatelja. Iz navedene določbe Pravilnika izhaja, da se taksa za postopek revizije javnega naročanja plačuje na podračun št. 01100-1000358802 - taksa za postopek javnega naročanja.
Dalje ZRPJN v četrtem odstavku 12. člena določa, da mora naročnik, če ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz predhodnega odstavka tega člena (med katerimi je tudi potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN), nemudoma pozvati vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj tega v zakonitem roku ne stori, naročnik zahtevek za revizijo zavrže.

Kot izhaja iz dokumentacije iz spisa je naročnik ugotovil, da vlagatelj takse ni plačal na ustrezen račun pri ministrstvu za finance, pač pa je revizijsko takso nakazal na račun št. 04515-0000578046. Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju, bi moral naročnik vlagatelja pozvati, da revizijski zahtevek dopolni s potrdilom o vplačilu takse na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, torej s potrdilom o pravilnem plačilu takse na podračun št. 01100-1000358802.
Iz predložene dokumentacije ni razvidno, da bi naročnik, ob ugotovitvi, da taksa ni plačana na ustrezen račun pri ministrstvu za finance, vlagatelja pozval, naj zahtevek za revizijo dopolni. Naročnik je vlagatelju sicer posredoval dopis, št. 01/PW-3/05, z dne 28.01.2005 (Javno naročilo za dobavo pralnih in čistilnih sredstev), katerega pa ni mogoče obravnavati kot poziv k dopolnitvi revizijskega zahtevka v smislu četrtega odstavka 12. člena ZRPJN. Naročnik je namreč z le-tem vlagatelja zaprosil, da naj mu, v roku treh dni od datuma prejema tega dopisa, pisno sporoči, ali vztraja pri vloženem zahtevku za revizijo in ali kot kontaktna oseba po ZRPJN šteje potrdilo o plačilu takse, ki ga je dne 29.12.2004 naročniku po telefaksu posredoval g. Ivan Bohnec, za dopolnitev revizijskega zahtevka v smislu 12. člena ZRPJN. Naveden dopis bi bilo mogoče, po svoji vsebini, obravnavati kvečjemu kot poziv iz prvega odstavka 17. člena ZRPJN, ki pa ga mora naročnik posredovati vlagatelju (izključno in šele) v primeru, ko je že sprejel meritorno odločitev o zahtevku za revizijo.

Ker naročnikovega dopisa ni mogoče šteti kot poziv k dopolnitvi revizijskega zahtevka v smislu četrtega odstavka 12. člena ZRPJN in ker je vlagatelj k obravnavani pritožbi (tokrat) priložil potrdilo o vplačilu takse (plačilni nalog), iz katerega izhaja, da je dne 29.12.2004 takso v višini 100.000,00 SIT plačal na (ustrezen) račun pri ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 (Državna revizijska komisija je v zvezi s tem opravila tudi poizvedbo pri Ministrstvu za finance, ki je potrdilo plačilo revizijske takse, s strani vlagatelja v višini 100.000,00 SIT, z dne 29.12.2004, in sicer na podračun takse za postopek javnega naročanja, številka podračuna 01100-1000358802 in hkrati priložilo nalog za prenos), s čimer je izpolnjena procesna predpostavka iz 6. točke tretjega odstavka 12. člena ZRPJN (in iz 22. člena ZRPJN), je bilo potrebno na podlagi tretje alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevi pritožbi ugoditi in razveljaviti sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, št. 02/PW-3/05, z dne 11.02.2005.

Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN napotuje naročnika, da upoštevaje zgornje ugotovitve skladno z določili 9., 12., 13. in 16. člena ZRPJN odloči o vloženem zahtevku za revizijo ter o svoji odločitvi obvesti vlagatelja in ga pozove, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. V kolikor bo vlagatelj zahteval nadaljevanje, pa skladno z določilom drugega odstavka 17. člena ZRPJN, v treh dneh odstopi vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval povrnitev stroškov v zvezi s pritožbo. Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 165. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila, da bo o stroških pritožbe odločeno ob vsebinski obravnavi zahtevka za revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.02.2005

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor,
- Odvetnica Milena Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 26, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.