018-012/2005 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-012/04-31-425

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata, članice mag. Metka Cerar kot poročevalke in članice Vesne Cukrov kot članice senata, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za "medicinski potrošni material" po sklopih in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje BIOKORP d.o.o., Prežihova 2, Murska Sobota (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.02.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o priznanju sposobnosti, št. 557-DS/04, z dne 25.11.2005, in sicer v delu, ki se nanaša na ugotovitev naročnika, da se vlagatelju ne prizna sposobnosti za artikle indent 329738 iz skupine 38, identa 313793, 323756 iz skupine 54 ter identi 486035, 504696, 504793, 504700, 481777 in 504718 iz skupine 55.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 420.000,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

3. Preostanek predujma za izvedbo dokaza s strokovnjakom v višini 280.000,00 SIT se vrne vlagatelju na njegov transakcijski račun.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.09.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 09/DS-1/04, za nabavo blaga "medicinski potrošni material", in sicer za 65 sklopov, po omejenem postopku v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 81-84/04, z dne 30.07.2004, pod številko objave Ob-20666/04, objavil predhodni razpis ter v Uradnem listu RS, št. 101/04, z dne 17.09.2004, pod številko objave Ob-24499/04, pa javni razpis po sklopih za I. fazo omejenega postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je objavil predmetni javni razpis tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 10.12.2004, v katerem kot razlog za vložitev zahtevka za revizijo navaja preskromne specifikacije naročnika ter dejstvo, da naj bi posamezni artikli, ki jih je ponudil, ustrezali specifikacijam, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj tako navaja trinajst (13) artiklov, za katere je naročnik (kot izhaja iz obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 25.11.2004) ugotovil, da ne ustrezajo zahtevni kvaliteti.
Pri tem vlagatelj tudi opozarja, da je iz specifikacije razvidno, da naročnik želi nože točno določenega proizvajalca, saj ponujenih vlagateljevih nožev sploh ni vzel v ocenitev, temveč jih je videl samo v katalogu.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je s sklepom, št. NK-R2/04, z dne 27.12.2004, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik za vsakega od spornih trinajstih artiklov navaja razloge, zakaj je posamezen artikel ocenil kot neustrezen. Naročnik meni, da je blago, ki je predmet revizijskega zahtevka, opisal razumljivo, saj nihče od ponudnikov v zvezi s tem blagom ni zahteval dodatnih pojasnil.
Glede na ugotovljeno je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila in vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, da v treh dneh sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 03.12.2004, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ter hkrati tudi navedel, da z gotovostjo trdi, da artikli pod indentami 329738 iz skupine 38, identami 313793, 323756 iz skupine 54 ter identami 486035, 504696, 504793, 504700, 481777 in 504718 iz skupine 55 ustrezajo razpisnim pogojem.

Naročnik je dne 06.01.2005 z dopisom, št. NK-4/01-05, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN dne 14.01.2005, z dopisom, naročnika pozvala, da ji posreduje dodatno dokumentacijo. Istega dne je s sklepom, št. 018-12/05-31-122, določila tudi izvedenca medicinske stroke - oftalmologije in vlagatelju naložila, da mora založiti predujem za izvedbo dokaza z izvedencem, kar je vlagatelj zahtevka tudi storil.
Dne 09.02.2005 je Državna revizijska komisija prejela mnenje izvedenca, ki ga je z dopisom, z dne 11.02.2005, posredovala v mnenje naročniku in ponudniku ter ju pozvala, da na strokovno mnenje odgovorita v roku treh dni od njegovega prejema. V določenem roku Državna revizijska komisija ni prejela niti odgovora vlagatelja niti odgovora naročnik na mnenje izvedenca.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je najprej ugotovila, da vlagatelj v dopisu, z dne 03.12.2004 navaja, da z gotovostjo trdi, da devet (9) artiklov povsem ustreza razpisnim pogojem, medtem ko je vlagatelj v zahtevku za revizijo navajal trinajst (13) artiklov. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija štela, da se vlagatelj strinja z odločitvijo (obrazložitvijo) naročnika o zavrnitvi zahtevka za revizijo v delu, ki se nanaša na štiri artikle (pod identom 436453 iz skupine 54 ter 399469, 416916 in 419583 iz skupine 55), za katere je naročnik ugotovil, da ne ustrezajo specifikacijam. Državna revizijska komisija je tako zahtevek za revizijo presojala le v delu, ki se nanaša na naslednjih devet artiklov, in sicer: indent 329738 iz skupine 38, identa 313793, 323756 iz skupine 54 ter identi 486035, 504696, 504793, 504700, 481777 in 504718 iz skupine 55 (v nadaljevanju: sporni artikli).

Iz mnenja izvedenca med drugim izhaja, da je naročnik že v okviru specifikacij, v rubriki "naziv artikla, pogosto uporabil ime proizvajalca za določen artikel (verjetno tistega, katerega artikle je uporabljal že doslej), s tem pa je naročnik praktično onemogočil, da ponudniki ponudijo tudi artikle drugih proizvajalcev.
Izvedenec nadalje ugotavlja, da so razlogi, zaradi katerih je naročnik sporne artikle ponudnika izločil kot neustrezne, preveč pavšalni, saj naročnik največkrat za označitev lastnosti artikla uporablja izraz "neprimeren" ali "manj primeren". Pri tem naročnik pomanjkljivo navaja razloge za odklonitev posameznega artikla, natančno ne razloži svojih ali tujih izkušenj z različnimi ponujenimi artikli ali s statistiko iz literature oziroma iz objavljenih člankov in poročil (iz strokovnih domačih in tujih kongresov). Izvedenec navaja, da navedeno velja predvsem za intraokularne leče ter dodaja, da poročila in objavljeni članki o intraokularnih lečah govore o različnih sekundarnih komplikacijah na lečah ali na lečni ovojnici, ki včasih vodijo k dodatnim posegom, operacijam in celo zamenjavam že vstavljenih intraokularnih leč, pa tudi intraoperativno obnašanje (debelina, zvijuganje, razpiranje, površina in namestitev) intraokularnih leč se razlikuje zaradi materialov in tehnoloških postopkov proizvodnje. Izvedenec meni, da (kljub pomanjkljivosti pri specifikaciji naročnika in pomanjkljivosti pri analizi primernosti prijavljenih vrst blaga in obrazložitvi naročnika) ni mogoče mimo bazičnih načel, ki naj vodijo v izbiro in sicer, da naj si kirurg sam izbere materiale, s katerimi že vrsto let dela brez operativnih zapletov in s katerimi se dosega najboljše rezultate in tako v celoti lahko prevzame odgovornost za izvedbo posega nase. Hkrati izvedenec ugotavlja, da vsi ponujeni artikli vlagatelja ustrezajo specifikacijam, ki jih je naročnik navedel v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je navedba vlagatelja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji dejansko specificiral posamezne artikle tako, da je zapisal ime proizvajalca, prepozna v smislu 5. odstavka 12. člena ZRPJN. Upoštevajoč dejstvo, da se je do tega vprašanja opredelil tudi izvedenec v svojem mnenju, Državna revizijska komisija, sledeč navedbam naročnika, da je na tak način določi nivo kakovosti razpisanih vrst blaga (kar je razvidno tudi iz 11. člena razpisne dokumentacije), na tem mestu zgolj ugotavlja, da ZJN-1 v tretjem odstavku 32. člena izjemoma dopušča takšen način določitve predmeta javnega naročila. Navedbi vlagatelja, da je iz specifikacije razvidno, da naročnik želi točno določenega proizvajalca tako ni bilo mogoče slediti.

Pri presoji, ali sporni artikli vlagatelja ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija sledila mnenju izvedenca medicinske stroke, ki je ugotovil, da (ob odsotnosti ustrezne strokovne obrazložitve s strani naročnika) formalno vsi sporni artikli vlagatelja ustrezajo tehničnim specifikacijam, ki jih je naročnik navedel v razpisni dokumentaciji.
Državna revizijska komisija se strinja z mnenjem izvedenca tudi v delu, kjer dopušča možnost, da si kirurg sam izbere materiale, s katerimi že vrsto let dela brez operativnih zapletov in s katerimi se dosega najboljše rezultate, vendarle bi morali biti razlogi, zaradi katerih naročnik označi posamezne artikle kot neustrezne, jasneje opredeljeni in strokovno obrazloženi na objektivni podlagi. Le tako je namreč mogoče v postopku revizije oddaje javnega naročila zagotavljati ustrezno pravno varstvo ponudnikov oziroma v tem konkretnem primeru preveriti, ali ponujeni artikli ustrezajo zahtevam naročnika in s tem posledično omogočajo zdravljenja brez operativnih zapletov (vendar, kot je ugotovil tudi izvedenec v svojem mnenju, naročnik strokovno ne pojasni, zakaj sporni artikli vlagatelja niso ustrezni).

Ker naročnik ni uspel dokazati, da ponujeni artikli ne ustrezajo zahtevam naročnika, kot izhajajo iz tehnične specifikacije razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN sklenila, da se vlagatelju priznajo stroški, ki so bili potrebni za vodenje tega revizijskega postopka, in sicer stroški v višini 420.000,00 SIT, od tega stroški plačane takse (200.000,00 SIT) in stroški za izdelavo strokovnega mnenja (220.000,00 SIT). Priznane stroške, nastale z revizijo, je naročnik dolžan povrniti vlagatelju v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka tega sklepa.

Ker je vlagatelj plačal kot predujem za stroške izvedenca 500.000,00 SIT, stroški za izdelavo izvedeniškega mnenja pa so znašali 220.000,00 SIT, se mu preostanek vrne na njegov transakcijski račun.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 3. izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.02.2005
Predsednik senata:
dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor
- BIOKORP d.o.o., Prežihova 2, Murska Sobota
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana