018-047/2005 Snaga d.o.o.

Številka: 018-47/05-32-414

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, v sodelovanju s svetovalko Matejo Ažman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila JN 13/04-P za: sklop A: dobava pisarniškega potrošnega materiala ter drobne opreme; sklop B: dobava računalniškega potrošnega materiala ter namizne opreme; sklop C: storitev izpisa faktur - posebnih položnic, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje DZS, založništvo in trgovina d.d., Divizija Veleprodaja, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Snaga Javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.02.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

3. Zahteva naročnika za povračilo stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 93/04, z dne 20.08.2004, pod številko objave Ob-21931/04, objavil razpis za javno naročilo JN 13/04-P po sklopih, in sicer: sklop A: dobava pisarniškega potrošnega materiala ter drobne opreme; sklop B: dobava računalniškega potrošnega materiala ter namizne opreme; sklop C: storitev izpisa faktur - posebnih položnic. Naročnik je izdal odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, z dne 30.09.2004, s katero je ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal naslednjim ponudnikom: za sklop A ponudniku Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska 29, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop A); za sklop B ponudniku XMAS d.o.o., Ul. Goceta Delčeva 20, Maribor; za sklop C ponudniku KRO d.o.o., Spodnje Pirniče 24i, Medvode.

Vlagatelj je od naročnika, skladno z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), z dopisom "zahteva za obrazloženo obvestilo o oddaji naročila in vpogled v dokumentacijo", z dne 08.10.2004, zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila in vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika za sklopa A. Naročnik je vlagatelju posredoval dopis, z dne 18.10.2004, v kateri je pojasnil način preveritve cen izbranega ponudnika za sklop A, njegovo zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo pa je zavrnil kot nezakonito.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 22.10.2004, v katerem predlaga, da se zaradi očitnih kršitev pravil javnega naročanja (4., 5., 6., 7., 23., 50. in 53. člena ZJN-1) v celoti razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj navaja, da je specifikacija materiala podana brez okvirnih količin, kar je v nasprotju s 6. točko 23. člena ZJN-1. V zvezi z naročnikovo obrazložitvijo, da količin ni podal, ker dobave posameznih postavk lahko varirajo, in ker so, glede na konkretne potrebe naročnika, lahko večje ali manjše od predvidenih količin, vlagatelj navaja, da je v tem primeru napačno izbral postopek oddaje javnega naročila (primernejši bi bil omejeni postopek). Vlagatelj navaja, da je zaradi tega kršeno tudi načelo gospodarnosti in transparentne porabe proračunskih sredstev. Vlagatelj sumi, da obstaja kartelni dogovor med naročnikom in izbranima ponudnikoma, kar utemeljuje s ponujenimi cenami in razveljavitvijo prvega postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj oporeka tudi postavljenim merilom, predvsem ceni, kjer je naročnik predvidel, da bodo z 0 točkami ocenjene tiste ponudbe, ki bodo presegale najnižjo ceno za več kot 100%. Vlagatelj meni, da je takšno merilo diskriminatorno ter da naročnik s tem očitno preferira dosedanjega dobavitelja, ki pozna dosedanje potrebe naročnika (lahko ponudi nizke cene za tiste artikle, ki jih naročnik ni dobavljal, pri tem pa ve, da naročnik dobavlja tudi artikle po bistveno višjih cenah izven ponudbenega predračuna). Vlagatelj opozarja na velike razlike v ponujenih cenah (tudi do 300-400%), kar pa je naročniku povsem sprejemljivo. Vlagatelj meni, da tudi razdelitev po sklopih ni najboljša, saj je za posamezni sklop izbran ponudnik, ki vseh artiklov ne nudi po najnižji ceni. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov v zvezi z zahtevkom za revizijo in sicer v znesku 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 27.10.2004 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo, skladno z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN, zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik v obrazložitvi namreč ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo navajal dejstva in razloge, ki so mu bili znani pred oddajo ponudbe.

Vlagatelj je na naročnika naslovil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 02.11.2004.

Naročnik je dne 09.11.2004 izdal sklep o ustavitvi postopka revizije zoper javni razpis JN 13/04-P, ker naj bi vlagatelj po preteklem zakonskem roku treh dni sporočil, da želi nadaljevati postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj je zoper sklep naročnika o ustavitvi postopka revizije pri Državni revizijski komisiji vložil pritožbo, z dne 11.11.2004, v kateri ugotavlja, da je bila njegova zahteva za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo pravilno in pravočasno podana. Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-280/04-24-2206, z dne 26.11.2004, vlagateljevi pritožbi ugodila in razveljavila naročnikov sklep o ustavitvi postopka revizije zoper javni razpis JN 13/04-P, z dne 09.11.2004, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 93/04, z dne 20.08.2004, pod številko objave Ob-21931/04.

Naročnik je po prejetju vlagateljevega dopisa, z dne 03.02.2005, s katerim mu ponovno sporoča, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, v prilogi dopisa, z dne 09.02.2005, odstopil celotno dokumentacijo, vključno z zahtevkom za revizijo, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju. Državna revizijska komisija je naročnikov predlog, da ga naj Državna revizijska komisija pred sprejemom odločitve zasliši, ki ga je le-ta podal v dopisu, z dne 09.02.2005, s katerim je odstopil celotno dokumentacijo vključno z zahtevkom za revizijo v odločanje Državni revizijski komisiji, kot nepotrebnega zavrnila, saj je dejansko stanje v predmetnem postopku že na podlagi same spisovne dokumentacije dovolj razjasnjeno.

Državna revizijska komisija je v luči vlagateljevih navedb preverila zakonitost izvedenega postopka oddaje javnega naročila, razvidnega iz predložene listinske dokumentacije, in pri tem ugotovila, da se večina vlagateljevih navedb nanaša na izbiro postopka in določila razpisne dokumentacije, kar pa je skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN, ki določa: "Vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti ponudnika ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti.", pravno formalno prepozno.

Citirano zakonsko pravilo uveljavlja načelo hitrosti in načelo učinkovitosti (3. člen ZRPJN) revizijskega postopka ter upravičencu do vložitve zahtevka za revizijo nalaga, da mora zoper morebitno kršitev reagirati takoj, kar naj omogoči sprotno odpravljanje nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila. Pravilo skuša preprečiti morebitne pravne situacije (špekulacije), ko ponudnik ne reagira zoper kršitev, ker meni, da bo morda imel v postopku korist. V obravnavanem primeru vlagatelj naročniku očita, da je naročnik sestavil razpisno dokumentacijo v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja (4., 5., 6. in 7. členom ZJN-1) in določili 23. člena ZJN-1, iz česar izvaja, da je naročnik tudi napačno izbral postopek oddaje javnega naročila (po njegovem mnenju bi bil primernejši omejeni postopek) ter merila oblikoval v nasprotju z določili 50 in 51. člena ZJN-1 (merilo cena naj bi bilo diskriminatorno in naj bi omogočalo preferiranje dosedanjih dobaviteljev). Ker gre pri navedenih očitkih za presojo vprašanj, ki so urejena že v razpisni dokumentaciji, je potrebno ugotoviti, da je navedeni vlagateljev očitek vložen prepozno. Vlagatelj je bil z vrsto razpisanega postopka (odprti postopek) seznanjen že ob objavi predmetnega javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 93/2004, pod številko objave Ob-21931/04, v točki IV.1) ter natančneje, hkrati tudi z vsemi drugimi določili razpisne dokumentacije, ob dvigu in pregledu le-te, zaradi česar je bil v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN dolžan svoje eventualne očitke, ki zadevajo sam postopek oddaje javnega naročila in vsebino določil razpisne dokumentacije, uveljavljati čim prej oziroma najkasneje do sprejema naročnikove odločitve o dodelitvi naročila. Določila, ki so vlagatelju bila ali bi mu morala biti znana pred prejemom odločitve o dodelitvi naročila ter parametri (predmet naročila, tehnične specifikacije, zahteve, pogoji, merila), določeni v razpisni dokumentaciji, postanejo po prejemu odločitve naročnika o dodelitvi naročila aksiom, vlagatelj pa postane prekludiran v možnosti njihovega izpodbijanja.

Državna revizijska komisija v zvezi z navajanjem vlagatelja, da je Državna revizijska komisija v sklepu, št. 018-103/04-23-854, z dne 24.05.2004, zahtevku za revizijo z istimi navedbami ugodila, še pripominja, da je bil v predmetnem postopku zahtevek za revizijo vložen pred odločitvijo naročnika o oddaji javnega naročila, zaradi česar je bilo mogoče, upoštevaje zgoraj citirano zakonsko določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN, meritorno presojati vlagateljeve navedbe v zvezi z razpisno dokumentacijo. V konkretnem primeru, ki ga presoja Državna revizijska komisija, pa je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo po odločitvi naročnika, zatorej vsebinska presoja revizijskih navedb o domnevno nezakonitem oblikovanju določil razpisne dokumentacije v tej fazi postopka ni več mogoča.

V zvezi z vlagateljevo navedbo v zahtevku za revizijo, kjer naročniku očita tudi, da iz ocenjevalne tabele izhaja, da so odstopanja med ponudbenimi cenami najcenejšega in drugega najcenejšega ponudnika za posamezni artikel iz sklopa A večja celo od 1000 %, v povprečju pa se gibljejo okrog 300-400%, kar se naj bi naročniku zdelo povsem sprejemljivo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj z omenjenim očitkom seznanil naročnika že ob tem, ko je podal zahtevo za obrazloženo obvestilo, z dne 08.10.2004. Naročnik je upoštevaje vlagateljeve navedbe pozval izbranega ponudnika za sklop A (dopis, z dne 11.10.2004), da mu natančno in nedvoumno obrazloži ponujene cene iz priloge - predračuna, poda pisno izjavo, da kvaliteta ponujenih artiklov bistveno ne odstopa od s strani naročnika podanih primerljivih artiklov ter predloži vzorce ter artiklov. Izbrani ponudnik za sklop A je naročniku zahtevano posredoval v prilogi dopisa, z dne 14.10.2004, v katerem je navedel, da so cene oblikovane v skladu s poslovno politiko podjetja in strategijo poslovanja na področju javnih naročil ter da se nanašajo na zahtevano enoto mere in vsebujejo vse stroške in DDV. Izbrani ponudnik za sklop A je podal tudi zahtevano izjavo, z dne 14.10.2004, da kvaliteta ponujenih artiklov (JN 13/04-P, ponudba z dne 09.09.2004) bistveno ne odstopa od s strani naročnika podanih primerljivih artiklov.

Državna revizijska komisija na podlagi ugotovljenega zavrača omenjeno vlagateljevo navedbo z obrazložitvijo, da je naročnik dejansko opravil preveritev nizkih cen, v skladu z določbami ZJN-1. Naročnik je namreč v dodatni obrazložitvi oddaje javnega naročila, z dne 18.10.2004, navedel, da je komisijsko pregledal dostavljene vzorce in ugotovil, da se oznake ujemajo z navedenimi v "Ponudbi - predračun za sklop A", prav tako pa je ugotovil, da tako kvantitativno kot kvalitativno dosegajo, v nekaterih primerih pa celo presegajo artikle, ki jih je naročnik označil kot primerljive. Državna revizijska komisija upoštevaje določila 53. člena ZJN-1 ugotavlja, da v primeru, da naročnik ugotovi, da je ponudbena cena oprta na objektivno podlago lahko tako ponudbo sprejme kot sprejemljivo oziroma pravilno in jo uvrsti v nadaljnji postopek oddaje javnega naročila - ocenjevanje ponudb in jo posledično izbere, v kolikor je po postavljenih merilih najugodnejša. V kolikor pa ponudnik ne bi mogel zadovoljivo pojasniti razlogov za tako ceno in bi naročnik ugotovil, da je ponujena cena nenormalno nizka glede na razmere na trgu, bi moral naročnik skladno s 3. alineo 4. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004) tako ponudbo označiti kot nesprejemljivo oziroma nepravilno in jo na podlagi prvega odstavka 76. člena ZJN-1 zavrniti.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik pri sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila, ravnal skladno z določili razpisne dokumentacije in ZJN-1, zaradi česar je potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo, skladno z določili prvega odstavka 23. člena ZRPJN, kot neutemeljenega zavrniti.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer vplačane takse v višini 100.000,00 SIT.

Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Naročnik je v dopisu, z dne 09.02.2005, s katerim je odstopil celotno dokumentacijo Državni revizijski komisiji v odločanje, navedel, da še ne zna oceniti v celoti stroškov revizije ter da bo stroške revizije v skladu z 22. členom ZRPJN Državni revizijski komisiji posredoval po zaslišanju.

Državna revizijska komisija lahko skladno z določilom četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odloči, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo povrniti naročniku potrebne stroške, nastale z revizijo, v kolikor njegov zahtevek za revizijo ni utemeljen. Upoštevaje določilo petega odstavka 22. člena ZRPJN morata stranki v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik do sprejema odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, ni specificiral oziroma natančneje opredelil stroškov, katerih povračilo zahteva. Glede na navedeno je potrebno naročnikovo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka zavrniti kot neutemeljeno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.04.2004


Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Snaga Javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor
- DZS, založništvo in trgovina d.d., Divizija Veleprodaja, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana,
- Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska 29, Ljubljana,
- XMAS d.o.o., Ul. Goceta Delčeva 20, Maribor,
- KRO d.o.o., Spodnje Pirniče 24i, Medvode,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.