018-048/2005 Institut informacijskih znanosti

Številka: 018-48/05-34-453

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov, kot predsednice senata, člana Francija Kodela, kot poročevalca senata, in člana Jožefa Kocuvana, kot člana senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za storitev GSM (in GPRS) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Western Wireless International, družba za telekomunikacije, d.o.o., Brnčičeva 49, Ljubljana- Črnuče (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Izum, Institut informacijskih znanosti, Prešernova 17, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.02.2005

ODLOČILA

- Pritožba, z dne 11.02.2005, se kot nedopustna zavrže.

- Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep, št. 0027/03-sš, z dne 07.02.2005, o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila, št. JNMV-0044/2004-POG, pričetega s sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila, z dne 06.12.2004, ter celoten postopek oddaje javnega naročila, št. JNMV-0001/2005-POG, pričet s sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila, z dne 11.01.2005.

- Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 06.12.2004 sprejel sklep, št. JNMV-0044/2004-POG, o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za storitev GSM.

Z dopisi, z dne 14.12.2004, je naročnik k oddaji ponudbe povabil štiri ponudnike, med njimi tudi vlagatelja. Dne 21.12.2004 je naročnik na vse ponudnike, ki jih je povabil k oddaji ponudbe, naslovil dopis, s katerim jih je pozval k zavrženju poslane jim razpisne dokumentacije, saj naj bi v njej prišlo do napake. Ob tem jim je posredoval tudi novo razpisno dokumentacijo. Naročnik je dne 23.12.2004 prejel vlagateljevo ponudbo, datirano z datumom 21.02.2004, ki pa je bila sestavljena na podlagi stare razpisne dokumentacije, zaradi česar jo je naročnik zavrgel.

Do roka za oddajo ponudb po spremenjeni razpisni dokumentaciji, to je do 30.12.2004, je naročnik prejel tri ponudbe, med njimi tudi novo vlagateljevo ponudbo.

Dne 07.01.2005 je naročnik na vse tri ponudnike, katerih ponudbe je prejel, naslovil dopis, v katerem je zapisal, da je po analizi prejetih ponudb ugotovil, "da je bila specifikacija ponudbe premalo natančna, saj ni zajemala vseh potrebnih podatkov". Iz navedenega razloga je postopek oddaje javnega naročila ustavil, po dopolnjeni specifikaciji pa naj bi ga v najkrajšem času ponovil. Vlagatelj je navedeni dopis, poslan mu z navadno pošto, sledeč njegovim navedbam, ki jih naročnik ni prerekal, prejel dne 11.01.2005.

Dne 11.01.2005 je naročnik sprejel nov sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, št. JNMV-0001/2005-POG, tokrat za storitev GSM in GPRS. Z dopisi, z dne 11.01.2005, je k oddaji ponudbe povabil vse tri ponudnike, ki so v predhodni fazi oddali svoje ponudbe, tako tudi vlagatelja, ki je povabilo prejel dne 12.01.2005.

Do roka za oddajo ponudb, ki je potekel dne 20.01.2005, je naročnik prejel ponudbi dveh ponudnikov, ne pa tudi vlagateljeve. Dne 20.01.2005 je naročnik izdal obvestilo o oddaji naročila, s katerim je izbranega ponudnika, Mobitel d.d., Vilharjeva 23, Ljubljana, obvestil o izbiri. Obvestilo neizbranemu ponudniku je naročnik izdal dne 21.01.2005.

Dne 21.01.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel dne 24.01.2005. V njem navaja, da je bil postopek oddaje javnega naročila pod oznako JNMV-0044/2004-POG ustavljen v nasprotju z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1), postopek pod oznako JNMV-0001/2005-POG pa uveden v nasprotju z določili ZJN-1. Vlagatelj zato predlaga, da se naročnikovo odločitev, z dne 07.01.2005, razveljavi in prvo omenjeni postopek oddaje javnega naročila dokonča v skladu z veljavno zakonodajo tako, da se izbere najugodnejšega ponudnika, drugo omenjeni postopek oddaje javnega naročila pa kot nezakonit razveljavi. V obrazložitvi zahtevka vlagatelj izpostavlja, da predstavlja postopek, ki ga naročnik vodi pod številko JNMV-0001/2005-POG, s 25. členom ZJN-1 neskladno dopolnitev predhodnega postopka oddaje javnega naročila in ne nov postopek oddaje javnega naročila. Naročnik je namreč v kasnejšem postopku oddaje javnega naročila vlagatelju posredoval identično povabilo k oddaji ponudbe kot v postopku pod oznako JNMV-0044/2004-POG, le da je dodatno zahteval še storitev GPRS. Dejstvo, da je svoje zahteve naročnik v prvotnem postopku napačno oblikoval, ne more iti v škodo vlagatelju, zato je naročnik dolžan prvotni postopek oddaje javnega naročila zaključiti in oddati naročilo, kasnejši postopek pa razveljaviti. Naročnik do razveljavitve prvotnega postopka oddaje javnega naročila ni upravičen, ker ni izkazal, da prispelih ponudb na podlagi razpisne dokumentacije ne more oceniti. Vlagatelj v zahtevku ne glede na zapisano navaja tudi, da je razpisna dokumentacija postopka oddaje javnega naročila pod oznako JNMV-0001/2005-POG oblikovana v nasprotju z načelom gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev. Naročnik je namreč kot merilo za izbiro najugodnejše ponudbe določil le merilo cena za preneseno količino podatkov, pri čemer pa ni upošteval elementa mesečne naročnine za tovrstno storitev, kar pomeni, da dejansko ne bo izbran najugodnejši ponudnik. Naročnik poleg tega ni navedel, zakaj za poslovanje potrebuje storitev GPRS, ki je izvenstandardna storitev v omrežjih GSM. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT.

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št. 0028/03-sš, s katerim je le temu v delu, v katerem se nanaša "preklic" postopka oddaje javnega naročila pod oznako JNMV-0044/2004-POG, delno ugodil in se zavezal v roku treh dni od izdaje sklepa o zahtevku za revizijo izdati sklep, s katerim bo to javno naročilo dokončno preklical, vsa pravna dejanja, storjena v tem postopku, pa razveljavil. V preostalem delu je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, ravno tako pa je zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da je pri opredelitvi predmeta javnega naročila storil napako, saj v razpisni dokumentaciji ni izrecno navedel, da zahteva tudi storitve GPRS; menil je namreč, da je to standardna storitev, zajeta v storitvi GSM. Naročnik je zaradi ugotovljene pomanjkljivosti želel ustaviti postopek oddaje javnega naročila pod oznako JNMV-0044/2004-POG, kar pa je namesto s sklepom storil z obvestilom. Naročnik se je zato zavezal izdati sklep, s katerim bo to javno naročilo dokončno preklical, vsa pravna dejanja, storjena v tem postopku, pa razveljavil. Ne glede na zapisano, pa po naročnikovem mnenju postopek oddaje javnega naročila pod oznako JNMV-0001/2005-POG, kot tudi izbira najugodnejšega ponudnika v tem postopku, ostajata v veljavi, saj gre za samostojno javno naročilo, ki ni del postopka oddaje javnega naročila pod oznako JNMV-0044/2004-POG. Tisti del zahtevka za revizijo, ki se nanaša na javno naročilo pod oznako JNMV-0001/2005-POG, je zato potrebno zavrniti in sicer na podlagi petega odstavka 12. člena ZRPJN. Vlagatelj, ki ni niti oddal ponudbe, se po izbiri najugodnejšega ponudnika ne more pritoževati zoper merila za izbiro oz. zoper pogoje za oddajo ponudb. Naročnik je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Dne 07.02.2005 je naročnik izdal sklep, št. 0027/03-sš, s katerim je "preklical" postopek oddaje javnega naročila male vrednosti pod oznako JNMV-0044/2004-POG, vse pravne posledice, nastale na podlagi tega postopka oddaje javnega naročila, pa razveljavil. V pravni pouk sklepa je naročnik zapisal, da ima zoper le-tega vlagatelj možnost vložiti pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Dne 11.02.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. V svoji vlogi je med drugim ponovno poudaril, da v konkretnem postopku ni mogoče govoriti o dveh postopkih oddaje javnega naročila, temveč le o enem postopku. Vlagatelj je opozoril tudi, da je bil naročnik po vložitvi zahtevka za revizijo dolžan zadržati postopek oddaje javnega naročila, česar pa ni storil.

Dne 11.02.2005 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, ki jo je poimenoval kot "Pritožba zoper sklep, št. 0027/03-sš, z dne 07.02.2005, izdan v postopku revizije javnega naročila male vrednosti opr. št. JNMV-0044/2004-POG, ponovljenega pod opr. št. JNMV-0001/2005-POG". V njej opozarja na nezakonitost naročnikovega sklepa, št. 0027/03-sš, z dne 07.02.2005, s katerim je ta odločil o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila pod oznako JNMV-0044/2004-POG.

Dne 16.02.2005 je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, poimenovano kot "Pojasnilo v zvezi z javnima naročiloma št. JNMV-0044/2004 in JNMV-0001/2005". V njej je dodatno pojasnil svoje poglede na obravnavani postopek oddaje javnega naročila ter na vlagateljev revizijski zahtevek.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 3. alineo prvega odstavka 23. člena in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je uvodoma presojala dopustnost vlagateljeve pritožbe, podane dne 11.02.2005, ob čemer je ugotovila, da je le-ta nedopustna. Skladno z določili ZRPJN ima vlagatelj možnost vložiti pritožbo na Državno revizijsko komisijo le v treh situacijah, predvidenih v četrtem odstavku 12. člena ZRPJN, drugem odstavku 13. člena ZRPJN ter prvem odstavku 17. člena ZRPJN. Naročnik je v svojem sklepu, št. 0027/03-sš, z dne 07.02.2005, v pravnem pouku napačno navedel, da ima vlagatelj možnost zoper sklep vložiti pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Ker v konkretni zadevi ni nastopila nobena od situacij, ki jih predvidevajo omenjeni členi ZRPJN, je potrebno ne glede na napačen pravni pouk v naročnikovem sklepu vlagateljevo pritožbo kot nedopustno zavreči, saj pravnega temelja zanjo v ZRPJN ni najti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevega revizijskega zahtevka, ob čemer je ugotovila, da je le-ta utemeljen, kar argumentira, kakor sledi.

Glede postopka oddaje javnega naročila, vodenega pod oznako JNMV-0044/2004-POG, pričetega s sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila, z dne 06.12.2004, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil zaključen v nasprotju z določili ZJN-1.

Iz dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila je mogoče ugotoviti, da je naročnik z dopisom, z dne 07.01.2005, ponudnike najprej obvestil, da je postopek oddaje javnega naročila pod oznako JNMV-0044/2004-POG ustavil, s sklepom, št. 0027/03-sš, z dne 07.02.2005, pa je ta postopek oddaje javnega naročila "preklical" ter razveljavil vse pravne posledice, ki so nastale na podlagi tega javnega naročila. Ker pojmov "ustavitev" ter "preklic" postopka oddaje javnega naročila ZJN-1 ne pozna, gre glede na vsebino omenjenih naročnikovih dokumentov ugotoviti, da je želel naročnik z njima postopek oddaje javnega naročila pod oznako JNMV-0044/2004-POG dejansko razveljaviti. V zvezi s takšno odločitvijo naročnika Državna revizijska komisija izpostavlja, da je razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v fazi, ko je že potekel rok za oddajo ponudb in je naročnik tudi prejel ponudbe, dopuščena zgolj iz razlogov, navedenih v drugem odstavku 25. člena ZJN-1, torej v primeru, če naročnik ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb. Ugotoviti gre, da naročnik dejstev, ki bi izkazovala njegovo nezmožnost oceniti prispele ponudbe na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije, ne izkazuje, zaradi česar je njegov sklep, št. 0027/03-sš, z dne 07.02.2005, s katerim je postopek oddaje javnega naročila male vrednosti navkljub temu razveljavil, brez ustrezne pravne podlage. Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija ugodila vlagateljevemu zahtevku za revizijo, v delu, v katerem se nanaša na naročnikov zaključek postopka oddaje javnega naročila pod oznako JNMV-0044/2004-POG, in naročnikov sklep, št. 0027/03-sš, z dne 07.02.2005, razveljavila.

Državna revizijska komisija pa ob tem pripominja, da ima naročnik postopek oddaje javnega naročila možnost zaključiti tudi z zavrnitvijo vseh ponudb, pri čemer pa mora upoštevati določila 77. člena ZJN-1. Iz slednjih med drugim izhaja, da mora naročnik v tem primeru svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb pisno utemeljiti, posebej natančno pa mora navesti razloge za zavrnitev. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o tem s pisnim obvestilom takoj obvestiti ponudnike ali kandidate in navesti razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek.

Glede postopka oddaje javnega naročila, vodenega pod oznako št. JNMV-0001/2005-POG, pričetega s sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila, z dne 11.01.2005, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je bil uveden in voden v nasprotju z določili ZJN-1 in ZRPJN.

Državna revizijska komisija ob presoji dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila, vodenega pod oznako JNMV-0001/2005-POG, najprej ugotavlja, da omenjeni postopek vsekakor predstavlja ponovitev postopka oddaje javnega naročila pod oznako JNMV-0044/2004-POG in ne novega, s prejšnjim nepovezanega postopka oddaje javnega naročila, kot to zatrjuje naročnik. Svoje stališče Državna revizijska komisija opira na dejstvo, da je naročnik v kasneje vodenem postopku oddaje javnega naročila ponovno oddajal še neoddano javno naročilo za storitve GSM, ki so bile že predmet postopka oddaje javnega naročila pod oznako JNMV-0044/2004, svojim prvotnim zahtevam pa je dodal le še zahtevo po storitvah GPRS, ki jih v prvotni razpisni dokumentaciji ni zaobsegel. Ob tem velja izpostaviti še, da je naročnik v dopisu, ki ga je dne 07.01.2005 poslal ponudnikom, katerih ponudbe je prejel, tudi sam zapisal, da namerava postopek oddaje javnega naročila ponoviti, takšno navedbo pa je ponovil tudi v sklepu, št. 0027/03-sš, z dne 07.02.2005, s katerim je "preklical" postopek oddaje javnega naročila pod oznako JNMV-0044/2004-POG.

Ob ugotovitvi, da gre v postopku oddaje javnega naročila pod oznako JNMV-0001/2005-POG za ponovitev postopka oddaje javnega naročila pod oznako JNMV-0044/2004-POG, pa je potrebno ugotoviti tudi, da je naročnik postopek oddaje javnega naročila ponovil še preden je bil predhodni postopek oddaje javnega naročila pravnomočno zaključen, s čemer je ravnal v neskladju z ZJN-1 in ZRPJN. Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, je naročnik namreč obvestilo o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila pod oznako JNMV-0044/2004-POG vlagatelju posredoval dne 07.01.2005, slednji pa ga je, sledeč njegovim navedbam, ki jih naročnik ni prerekal, prejel dne 11.01.2005. Tega dne je, skladno z določili prvega odstavka 12. člena ZRPJN, pričel teči tudi desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo, do poteka katerega naročnikov sklep ni mogel postati pravnomočen. Do trenutka nastopa pravnomočnosti predhodnega postopka oddaje javnega naročila naročnik ni upravičen do njegove ponovitve, saj bi to pomenilo, da hkrati tečeta dva postopka oddaje javnega naročila, s katerima naročnik (vsaj v pretežnem delu) naroča isti predmet javnega naročila. Ravnanje naročnika, ki je ponovljeni postopek oddaje javnega naročila pričel že dne 11.01.2005, pa je neskladno tudi z zahtevo po zagotovitvi učinkovitega pravnega varstva ponudnikov v postopkih javnega naročanja. Čeprav 11. člena ZRPJN določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije, gre iz teleološke razlage navedenega določila ZRPJN izpeljati stališče, da je postopek oddaje javnega naročila (tako pa tudi postopek ponovitve le-tega), v fazi po odločitvi o (ne)dodelitvi naročila oziroma (ne)priznanju sposobnosti, zadržan že med tekom roka, v katerem je zahtevek za revizijo lahko vložen. Le takšna razlaga določil ZRPJN, ki je skladna tudi s prakso Sodišča Evropskih skupnosti, ponudniku namreč omogoča učinkovitost njegovega pravnega sredstva, ki bi bila, v kolikor bi zavzeli drugačno stališče, močno omejena. Primeroma velja tako navesti, da bi ponudnik v slednjem primeru razveljavitev nekaterih dejanj postopka oddaje javnega naročila (izpodbijanje pogodbe o izvedbi naročila, sklenjene še pred pravnomočnostjo sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika) lahko zahteval zgolj v dolgotrajnem in po uspehu negotovem postopku pred sodiščem splošne pristojnosti, kar pa ne bi bilo skladno z zahtevo po zagotovitvi učinkovitega pravnega varstva v postopku oddaje javnih naročil.

V povzetku zapisanega gre ugotoviti, da je naročnik ponovljeni postopek oddaje javnega naročila, voden pod oznako JNMV-0001/2005-POG, pričel voditi še pred pravnomočnostjo zaključka predhodnega postopka oddaje javnega naročila, vodenega pod oznako JNMV-0044/2004-POG, s čemer je ravnal v neskladju z ZJN-1 in ZRPJN. Državna revizijska komisija je iz navedenih razlogov ugodila tudi delu vlagateljevega zahtevka za revizijo, ki se nanaša na spornost uvedbe postopka oddaje javnega naročila, vodenega pod oznako št. JNMV-0001/2005-POG, in ta postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavila.

Državna revizijska komisija ni presojala revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na pomanjkljivosti razpisne dokumentacije postopka oddaje javnega naročila pod oznako JNMV-0001/2005-POG, saj te kršitve, tudi če bi bile ugotovljene, ne bi mogle vplivati na zgoraj zapisano odločitev Državne revizijske komisije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je z zahtevkom za revizijo uspel, zato mu je naročnik, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške plačane takse za revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, ki mu jih Državna revizijska komisija, skladno z določili šestega odstavka 22. člena ZRPJN, v celoti priznava.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti priznane stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23.člena ZRPJN).

Ljubljana, 24.02.2005


Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Izum, Institut informacijskih znanosti, Prešernova 17, Maribor,
- Western Wireless International, družba za telekomunikacije, d.o.o., Brnčičeva 49, Ljubljana- Črnuče,
- Mobitel d.d., Vilharjeva 23, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.