018-050/2005 Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-50/05-34-420

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Državne revizijske komisije Franciju Kodela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava posipnih materialov za državne ceste- I. faza", in na podlagi pritožbe vlagatelja Droga Portorož, Živilska industrija d.d., Industrijska cesta 21, Izola, ki jo zastopa Primož Raktelj, pravnik družbe z opravljenim pravniškim državnim izpitom (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 22.02.2005

ODLOČILA

Pritožbi, z dne 14.02.2005, se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep, št. JN-B-2B-2004, z dne 07.02.2005, o zavrženju zahtevka za revizijo.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti v skladu z določili 12., 13. oz. 16. člena ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je dne 05.03.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo posipnih materialov za državne ceste. Javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila po sklopih je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 32/04, z dne 02.04.2004, pod številko objave Ob-8813/04.

Naročnik je dne 09.12.2004 izdal obvestilo o priznanju sposobnosti, iz katerega izhaja, da je za prvi in drugi sklop javnega naročila priznal sposobnost trem ponudnikom in sicer vlagatelju, ponudniku MA.CO.T d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana, ter ponudniku SCP d.o.o., Dunajska 56, Ljubljana (v nadaljevanju: SCP d.o.o.). Obvestilo o priznanju sposobnosti je bilo vlagatelju vročeno dne 15.12.2004.

Dne 20.12.2004 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za obrazloženo obvestilo o priznanju sposobnosti za 1. in 2. sklop javnega naročila. Naročnik je z dopisom, z dne 10.01.2005, ki ga je odposlal 17.01.2005, vlagatelja obvestil, da lahko zahtevo za obrazloženo obvestilo, skladno z 78. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1), vloži samo neizbrani ponudnik, zaradi česar obrazloženega obvestila vlagatelju ni posredoval. Vlagatelj je naročnikov dopis prejel dne 18.01.2005.

Dne 21.01.2005 je vlagatelj, takrat zastopan po Vanessi Grmek, pravnici družbe z opravljenim pravniškim državnim izpitom, na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem je zahteval, da se razveljavi odločitev naročnika, z dne 10.01.2005, s katero vlagatelju ni priznal pravice do obrazloženega obvestila o priznanju sposobnosti, ter da se mu izda obrazloženo obvestilo, ravno tako pa je zahteval tudi razveljavitev odločitve naročnika o priznanju sposobnosti za izvedbo javnega naročila ponudniku SCP d.o.o., z dne 09.12.2004. V obrazložitvi svojega zahtevka je navedel, da ima nedvomno pravni interes za izdajo obrazloženega obvestila, saj se le na ta način lahko seznani z morebitnimi kršitvami ter potrebnimi dejstvi in dokazi za vložitev zahtevka za revizijo. Določila 78. člena ZJN-1 je potrebno razlagati v skladu z namenom vsebine zakona, tako pa ima pravico do obrazloženega obvestila v primeru večjega števila izbranih kandidatov tudi vsak izbrani kandidat. Takšno stališče je Državna revizijska komisija že zavzela v zadevi "276/2002" (pravilno domnevno zadeva: 018-276/02-24-2191). Vlagatelj je v zahtevku za revizijo navedel tudi argumente v zvezi z njegovo zahtevo, da se ponudniku SCP d.o.o. ne prizna sposobnosti za izvedbo javnega naročila. Vlagatelj je zahtevek za revizijo dne 31.01.2005 dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijo.

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št. 347-08-6/2004, z dne 07.02.2005, s katerim je le-tega zavrgel. V obrazložitvi svoje odločitve je znova navedel, da ima pravico do obrazloženega obvestila zgolj neizbrani ponudnik, izdaja obrazloženega obvestila vlagatelju pa ne bi bila smiselna, ker mu je bila sposobnost priznana. Naročnik je dalje navedel, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z določili prvega odstavka 12. člena ZRPJN, deset dni do dne prejema odločitve o priznanju sposobnosti. Vlagatelj revizijskega zahtevka bi zato moral svoj zahtevek vložiti najkasneje do 27.12.2004, vendar ga je vložil šele 24.01.2005 (dejansko 21.01.2005), kar je po poteku zakonskega roka. Iz navedenih razlogov je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Odločitev o zahtevku za revizijo je bila vlagatelju vročena dne 11.02.2005.

Dne 14.02.2005 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo. V njej je znova izpostavil, da je naročnikovo razumevanje 78. člena ZJN-1 napačno in temelji izključno na jezikovni metodi, ki pa ni najbolj primerna in pomembna metoda razlage. Naročnikova interpretacija bi pomenila, da bi bilo vlagatelju brez pojasnila o tem, zakaj je bila preostalim kandidatom priznana sposobnost, onemogočena pravica do učinkovitega pravnega varstva. Vlagatelj bi lahko v tem primeru zgolj ugibal, zakaj je naročnik preostalim kandidatom priznal sposobnost. Naročnik tudi sam vlagatelju priznava pravico do vložitve zahtevka za revizijo, hkrati pa mu odreka pravico do obrazloženega obvestila. Prav slednje pa bi lahko vlagatelja prepričalo, da zahtevka za revizijo sploh ne bi vlagal. Obrazloženo obvestilo ne bi bilo smiselno le v primeru, če bi bila sposobnost priznana zgolj vlagatelju. V tem primeru slednji namreč ne bi imel pravnega interesa za vložitev zahtevka za revizijo, tako pa tudi ne za zahtevo za obrazloženo obvestilo. Vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da v celoti ugodi njegovemu zahtevku in razveljavi odločitev naročnika, z dne 10.01.2005, s katero vlagatelju ni priznal pravice do obrazloženega obvestila o priznanju sposobnosti, ter da se mu izda obrazloženo obvestilo, podrejeno pa, da razveljavi odločitev naročnika o priznanju sposobnosti za izvedbo javnega naročila ponudniku SCP d.o.o., z dne 09.12.2004. Naročniku naj naloži tudi povrnitev stroškov postopka v višini 100.000,00 SIT.

Državna revizijska komisija je z dopisoma, z dne 16.02.2005, vlagatelja in naročnika pozvala k posredovanju dodatnih pojasnil glede postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je dodatna pojasnila Državni revizijski komisiji posredoval dne 21.02.2005, vlagatelj pa dne 22.02.2005.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 3. alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V konkretni zadevi je med strankama sporno, ali je vlagatelj upravičen do obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila, v skladu z 78. členom ZJN-1. V kolikor je do slednjega upravičen, desetdnevni zakonski rok za vložitev zahtevka za revizijo namreč ni začel teči z dnem vlagateljevega prejetja obvestila o priznanju sposobnosti, to je dne 15.12.2004, temveč bi začel teči z dnem prejetja obrazloženega obvestila, ki pa ga naročnik vlagatelju ni izdal.

Iz določil drugega odstavka 78. člena ZJN-1 izhaja: "Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zahteva se lahko vloži v osmih dneh od dneva prejema pisnega odpravka odločitve naročnika. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve. Obrazložitev mora vsebovati:
- razloge za zavrnitev njegove ponudbe;
- prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev.
Od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja.".

Iz obrazložitve naročnikove odločitve o zavrnitvi izdaje obrazloženega obvestila o priznanju sposobnosti in zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo izhaja, da je naročnik pri razlagi zgoraj citiranih določil ZJN-1 uporabil jezikovno razlago, izključna uporaba katere pa, kot pravilno ugotavlja vlagatelj, v konkretnem primeru ni pravilna. Državna revizijska komisija izpostavlja, da je namen instituta obrazloženega obvestila o oddaji naročila oz. priznanju sposobnosti v seznanitvi ponudnika, ki obrazloženo obvestilo zahteva, z razlogi, s katerimi naročnik utemeljuje svojo odločitev o (ne)dodelitvi naročila oz. (ne)priznanju sposobnosti temu ali drugim ponudnikom. šele na podlagi seznanitve s temi razlogi se lahko namreč ponudnik odloči, ali bo vložil zahtevek za revizijo ali pa se bo zadovoljil že z v obrazloženem obvestilu vsebovanimi informacijami. Državna revizijska komisija izpostavlja tudi, da glede na določila ZRPJN, kot tudi navedbe obeh strank, ni sporno, da ima ponudnik, ki mu je priznana sposobnost za izvedbo javnega naročila, pravni interes za vložitev zahtevka za revizijo, če je bila sposobnost za izvedbo javnega naročila priznana še kateremu od ponudnikov. Prav iz tega dejstva pa je mogoče izpeljati zaključek, da je tak ponudnik nedvomno upravičen tudi do obrazloženega obvestila o priznanju sposobnosti, na podlagi katerega se bo lahko odločil za vložitev zahtevka za revizijo in s katerim bo seznanjen z dejstvi, na podlagi katerih bo svoj zahtevek največkrat sploh lahko oblikoval. V kolikor bi zavzeli drugačno stališče bi ponudniku posledično omejili njegovo pravico do priprave kakovostnega pravnega sredstva, kar pa bi bilo v nasprotju z namenom ZJN-1 in ZRPJN.
Ob upoštevanju zapisanih argumentov gre ob teleološki razlagi 78. člena ZJN-1 zaključiti, da je vlagatelj upravičen do zahteve za izdajo obrazloženega obvestila o priznanju sposobnosti, naročnik pa mu je bil takšno obvestilo na njegovo zahtevo dolžan izdati. V posledici tega dejstva rok za vložitev zahtevka za revizijo ni pričel teči z dnem vlagateljevega prejetja obvestila o priznanju sposobnosti, to je dne 15.12.2004, temveč bi lahko pričel teči šele z dnem prejetja obrazloženega obvestila o priznanju sposobnosti, ki pa ga naročnik ni izdal. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil v zakonskem roku desetih dni od prejema naročnikove odločitve o tem, da mu obrazloženega obvestila o priznanju sposobnosti ne bo izdal, gre vlagateljev zahtevek za revizijo šteti za pravočasen. Ker je naročnik s sklepom, št. 347-08-6/2004, z dne 07.02.2005, zahtevek za revizijo zavrgel, pa je s tem ravnal v neskladju z ZRPJN. Državna revizijska komisija je iz navedenih razlogov vlagateljevi pritožbi zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, v skladu z 3. alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN, ugodila, naročnik sklep, št. JN-B-2B-2004, z dne 07.02.2005, pa razveljavila.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo, glede na izpolnjevanje procesnih predpostavk za meritorno obravnavo, odločiti v skladu z določili 12., 13. oz. 16. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija v okviru pritožbenega postopka ni presojala utemeljenosti vlagateljeve zahteve po razveljavitvi naročnikove odločitve o priznanju sposobnosti za izvedbo naročila ponudniku SCP d.o.o., saj mora o tem, v okviru presoje vlagateljevega revizijskega zahtevka, najprej odločiti naročnik. Državna revizijska komisija v okviru pritožbenega postopka naročniku ravno tako ne more naložiti izdaje obrazloženega obvestila o priznanju sposobnosti, kot je predlagal vlagatelj, saj mora tudi o tej zahtevi, ponovno v okviru presoje vlagateljevega revizijskega zahtevka, najprej odločiti naročnik. Po naročnikovi meritorni odločitvi o zahtevku za revizijo pa bo imel vlagatelj, skladno z določili prvega odstavka 17. člena ZRPJN, možnost zahtevati nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija, skladno z zapisanimi argumenti, v postopek ponovnega odločanja o revizijskem zahtevku, ki ga bo izvedel naročnik, prepušča tudi odločitev o stroških postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23.člena ZRPJN).

Ljubljana, 22.02.2005


Franci Kodela, univ. dipl. prav.,
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
- Primož Raktelj, univ. dipl. prav., Droga Portorož, Živilska industrija d.d., Industrijska cesta 21, Izola,
- MA.CO.T d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana,
- SCP d.o.o., Dunajska 56, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.