018-059/2005 DARS d.d.

Številka: 018-59/05-31-448

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za izdelavo projekta sanacije vkopnih brežin na odseku ceste A1, 0658 Senožeče - Gabrk, ter na podlagi pritožbe vlagatelja P.E.D. Sava d.o.o., Maistrov trg 13, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.02.2005

ODLOČILA

Pritožba vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.11.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za izdelavo projekta sanacije vkopnih brežin na odseku ceste A1, 0658 Senožeče - Gabrk, ter k oddaji ponudb povabil pet ponudnikov.

Naročnik je dne 13.12.2004 sprejel sklep o oddaji javnega naročila (s strani uprave je bil potrjen 25.01.2005) iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje PUH team d.o.o., Ljubljana. Vlagatelj je dne 20.01.2005 vložil pritožbo v kateri navaja, da je bila njegova ponudba odprta in zalepljena ter da se s takšnim načinom ne strinja.
Naročnik je vlagatelja, z dopisom, z dne 01.02.2005, seznanil, da iz njegove pritožbe ni razvidno, ali je vlagatelj vložil pravno sredstvo v skladu z ZRPJN ter vlagatelja pozval, da (v kolikor šteje pritožbo za pravno sredstvo v skladu z ZRPJN) le - to dopolni v skladu z 12. členom ZRPJN, tako da jo bo mogoče šteti za zahtevek za revizijo. Naročnik je določil, da mora vlagatelj dopolniti pritožbo v skladu z 12. členom ZRPJN v roku treh dni po prejemu te zahteve.
Vlagatelj je zahtevo naročnika za dopolnitev pritožbe prejel 04.02.2005 ter na podlagi poziva naročnika vložil zahtevek za revizijo (oziroma dopolnil pritožbo v skladu z zahtevami naročnika). Zahtevek za revizijo je bil oddan na pošto dne 09.02.2003 (ovojnica).
Naročnik je sklep o oddaji javnega naročila, z dne 26.01.2005, posredoval ponudnikom, dne 10.02.2005. Vlagatelj ga je prejel dne 11.02.2005.

Naročnik je s sklepom, z dne 10.02.2005, zahtevek za revizijo (pritožbo) zavrgel, ker vlagatelj v roku določenem v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN pritožbe ni dopolnil. Naročnik je vlagatelja v pravnem pouku, skladno z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN, obvestil, da lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Kot izhaja iz dokumentacije (potrjena povratnica) je vlagatelj ta sklep prejel 16.02.2005.
Vlagatelj je na naročnika naslovil zahtevo za nadaljevanje postopka, z dne 16.02.2005, ki jo je le-ta odstopil Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje postopka od naročnika prejela dne 21.02.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, v skladu z določbo drugega odstavka 13. člena ZRPJN, šteti za pritožbo, ki je podana v zakonsko določenem roku (pravočasno).

Državna revizijska komisija ugotavlja nesporno tudi dejstvo, da je vlagatelj, kljub pravilnemu pravnemu pouku v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo, pravno varstvo v postopku revizije uveljavljal tako, da je pri napačnem organu (namreč pri naročniku) vložil napačno pravno sredstvo (namreč zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, ki je v primeru v primeru zavrženja zahtevka za revizijo nedopustno pravno sredstvo). Kljub temu, da je vlagatelj svoj dopis, z dne 16.02.2004 označil, kot "nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", pa je njegov dopis, glede na vsebino (upoštevajoč drugi odstavek 13. člena ZRPJN), obravnavati izključno kot pritožbo.

Pravno sredstvo v primeru zavrženja zahtevka za revizijo s strani naročnika, je pritožba na Državno revizijsko komisijo. Drugi odstavek 13. člena ZRPJN namreč določa, da lahko vlagatelj, v kolikor meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, v treh dneh od prejema naročnikovega sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. ZRPJN v navedenem členu torej določa procesno predpostavko, ki jo mora vlagatelj izpolniti, če želi biti deležen nadaljnjega pravnega varstva. V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija ugotovila, da pritožba ni prepozna.

Kljub temu, da je vlagatelj uveljavljal napačno pravno sredstvo, pri napačnem organu (naročniku), Državna revizijska komisija opozarja, da se je rok za vložitev pritožbe na Državno revizijsko komisijo kot na pristojni organ iztekel v soboto, dne 19.02.2005 (oziroma prvi naslednji delovni dan, torej najpozneje v ponedeljek, 21.02.2005).

Glede na navedeno Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je prejela pritožbo (čeprav s strani naročnika), dne 21.02.2005 (to je v okviru tri dnevnega zakonskega roka za vložitev pritožbe), zato je pritožbo šteti za pravočasno.

Državna revizijska komisija je tako v nadaljevanju presojala ali je naročnik ravnal pravilno, ko je dopolnitev zahtevka za revizijo zavrgel kot prepozen.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj naročnikov poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo (pritožbe) prejel dne 04.02.2005. Kot izhaja iz ovojnice, v kateri je bil posredovana dopolnitev zahtevka za revizijo in prav tako iz navedb vlagatelja (dopis "nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 16.02.2004) je vlagatelj dopolnitev zahtevka za revizijo (pritožbe) oddal na pošto dne 09.02.2005. V drugem odstavku 112. člena ZPP je določeno, da se v primeru, da se vloga pošlje po pošti ali brzojavno, šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču (organu), na katero je naslovljena. Upoštevajoč navedeno določbo se šteje, da je bila dopolnitev zahtevka za revizijo izročena naročniku dne 09.02.2005.
ZPP v 111. členu prav tako določa način računanja rokov in sicer v drugem odstavku določa: "Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan." in v četrtem odstavku: "Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika.".
Glede na navedeni določbi zakona je vlagatelju tridnevni rok za dopolnitev zahtevka za revizijo začel teči dne 05.02.2005, na tek roka pa ni vplivala sobota in nedelja (praznik ali drugi dela prosti dnevi, ki jih določa zakon o praznikih), zato se je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo za vlagatelja iztekel dne 07.02.2004 (delovni dan). Najkasneje tega dne bi moral vlagatelj dopolnitev zahtevka za revizijo vročiti naročniku oziroma ga oddati na pošto. Sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan na tek rokov vpliva le v primeru, če je to zadnji dan roka in je tako mogoče vlogo vložiti še prvi delavnik, ki sledi temu dnevu.
Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik ravnal v skladu z zakonom, ko je zahtevek za revizijo zavrgel, ker vlagatelj ni dopolnil zahtevka za revizijo (pritožbe) v roku določenem v četrtem odstavku 12. člena ZRPJN. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija pritožbo vlagatelja zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 24.02.2005

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana
- P.E.D. Sava d.o.o., Maistrov trg 13, Kranj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana