018-062/2005 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Številka: 018-62/05-32-458

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalke Mateje Ažman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka za dobavo DMA instrumenta in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.02.2005

ODLOČILA

Pritožba se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 09.11.2004 izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo instrumenta za dinamično mehansko analizo (DMA instrument) in dne 26.11.2004 objavil javni razpis v Uradnem listu RS, št. 126-127/04, pod številko objave Ob-32589/04.

Vlagatelj je 01.02.2005 vložil zahtevek za revizijo zoper obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb, ki pa ga je naročnik dne 10.02.2005 s sklepom zavrnil kot neutemeljenega. Vlagatelj je omenjeni sklep prejel 11.02.2005 ter z dopisom, z dne 14.02.2005, naročniku dne 15.02.2004 po telefaksu in priporočeno po pošti posredoval izjavo, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je s sklepom o ustavitvi postopka revizije javnega naročila za dobavo DMA instrumenta, št. JN 3/04-296, z dne 17.02.2005, zaradi zamude tridnevnega roka, v katerem lahko, v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, vlagatelj pisno sporoči naročniku, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, predmetni revizijski postopek ustavil.

Vlagatelj je vložil pritožbo, z dne 15.02.2005, v kateri navaja, da je naročnikov sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo prejel v popoldanskem času dne 11.02.2005 (petek), sledil je vikend (dva dela prosta dneva), v ponedeljek pa je bila odgovorna oseba vlagatelja odsotna, zaradi česar je namestnik prejel pošto prepozno. Vlagatelj navaja, da je naročnikovo ravnanje nekorektno in izogibajoče Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) ter ZRPJN, saj je še pred iztekom roka za vložitev zahtevka za revizijo le-ta objavil ponovljeni javni razpis, v katerem je spremenil razpisne pogoje tako, da se na javni razpis lahko prijavi le en ponudnik. Po prejemu vlagateljevega zahtevka za revizijo pa je naročnik omenjeni postopek umaknil, zaradi česar vlagatelj sumi, da bo javno naročilo oddal po drugi nezakoniti poti. Vlagatelj predlaga, da se sklep naročnika o ustavitvi postopka revizije javnega naročila za dobavo DMA instrumenta, št. JN 3/04-296, z dne 17.02.2005, razveljavi ter nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je naročnika zaprosila za dodatno dokumentacijo, kar ji je naročnik posredoval v prilogi dopisa, z dne 23.02.2005.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagateljeva pritožba dopustna in pravočasna, saj je vložena skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN. Državna revizijska komisija pa v nadaljevanju ob vsebinski presoji pritožbe ugotavlja, da je le-ta neutemeljena.

Državna revizijska komisija ugotavlja naslednja, med strankama nesporna, dejstva in sicer:
- vlagatelj je naročnikov sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo prejel 11.02.2005,
- vlagatelj je z dopisom, z dne 14.02.2005, naročniku dne 15.02.2004 po telefaksu in istega dne priporočeno po pošti posredoval izjavo, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da prvi odstavek 17. člen ZRPJN določa, da mora naročnik o odločitvi o zahtevku za revizijo v treh dneh od sprejema le-te obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije.

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02; 110/02 in 2/04, v nadaljevanju: ZPP), ki se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporablja v revizijskem postopku glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, v 111. členu določa način računanja rokov in sicer v drugem odstavku določa: "Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan." in v četrtem odstavku: "Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika.".

Glede na citirane določbe ZRPJN in ZPP gre ugotoviti, da je vlagatelju tridnevni rok za sporočilo nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo začel teči dne 12.02.2005 (prvi dan po vročitvi sklepa), na tek roka pa ni vplivala sobota in nedelja (praznik ali drugi dela prosti dnevi, ki jih določa zakon o praznikih), zato se je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo za vlagatelja iztekel dne 14.02.2004 (delovni dan). Najkasneje tega dne bi moral vlagatelj sporočiti naročniku, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo oziroma dopis, s to izjavo, oddati priporočeno na pošto. Sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, na tek rokov namreč vpliva le v primeru, če je to zadnji dan roka in je tako mogoče vlogo vložiti še prvi delavnik, ki sledi temu dnevu.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik ravnal v skladu z zakonom, ko je sprejel sklep o ustavitvi postopka revizije, saj je vlagatelj izjavo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo naročniku posredoval šele 15.02.2005 (tako po telefaksu kot tudi priporočeno po pošti), torej en dan prepozno. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija pritožbo vlagatelja zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 25.02.2005

Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljubljana
- Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.