018-222/03

Številka: 018-222/03-24-1622

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, štev. 78/99, 90/99, 110/2002, 14/2003 v nadaljevanju: ZRPJN) po članu â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za servisiranje in umirjanje merilnih in krmilnih naprav-sklop 1 direktni števci električne energije, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba â??, ki jo zastopa odvetnica â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper obvestilo o oddaji javnega naročila, št. MK/kš-4093/03, z dne 08.05.2003, in obrazloženo obvestilo, št. km/as-6322/03, z dne 01.08.2003, naročnika â??, ki ga zastopa direktor â?? (v nadaljevanju: naročnik),

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi. Razveljavi se odločitev naročnika, kot izhaja iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. MK/kš-4093/03, z dne 08.05.2003, in obrazloženega obvestila, št. km/as-6322/03, z dne 01.08.2003 (sklop 1).
2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 364.000,00 SIT v 15-ih dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. â??, z dne â??, pod štev. objave Ob-â??, objavil javni razpis za servisiranje in umirjanje merilnih in krmilnih naprav.

Naročnik je prejel tri ponudbe glede katerih je ugotovil, da so bile vse pravočasne.

Kot najugodnejšega ponudnika za sklop 1- direktni števci električne energije, je naročnik izbral ponudnika â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). O svoji izbiri je naročnik obvestil ponudnike z obvestilom o oddaji javnega naročila št.: MK/kš-4093/03, z dne 08.05.2003, v katerem je v obrazložitvi navedel, da je bila ponudba ponudnika â?? izbrana kot najugodnejša, ker je na podlagi meril iz razpisne dokumentacije dosegla najvišje število točk.

Dne 20.05.2003 je naročnik prejel zahtevo vlagatelja, v kateri je vlagatelj pozval naročnika naj mu v skladu z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) pošlje obrazloženo obvestilo iz katerega bodo razvidni razlogi zaradi katerih je bila njegova ponudba zavrnjena. Vlagatelj je naročnika izrecno pozval, naj obrazloženo obvestilo vsebuje vse podatke iz 2. odstavka 79. člena ZJN-1. Vlagatelj je obenem prosil naročnika, naj ponovno pregleda ponudbo izbranega ponudnika, saj po njegovem mnenju ni pravilna, ker ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije glede referenc, ki so v skladu z razpisno dokumentacijo merilo. Po vlagateljevem mnenju je naročnik zahteval reference za vsako distributivno podjetje, katerih je pet, s tem, da morajo ponudniki za vsako distributivno podjetje predložiti vsaj eno referenco, kar naj bi bilo zapisano na 11 strani razpisne dokumentacije pod točko 4 Merila za ocenjevanje ponudb. Po podatkih s katerimi razpolaga vlagatelj pa izbrani ponudnik ni mogel predložiti reference za vsako distributivno podjetje.

Po prejemu zahteve je naročnik z dopisom, št.: km/kš-4553/03, z dne 26.05.2003, zahteval od enega izmed distributivnih podjetij-â?? pojasnilo, ali je potrdilo o referencah vlagatelja veljavno, oziroma ali je prišlo do pomote pri potrjevanju potrdila o referencah. Na to zaprosilo je naročnik prejel dopis od distributivnega podjetja â??, v katerem slednje preklicuje potrdilo o referencah izdano vlagatelju in to utemeljuje s tem, da na področju merjenja merilnih in krmilnih naprav za potrebe tarifnega odjema, ni bilo poslovnega sodelovanja z vlagateljem.

Dne 03.06.2003 je naročnik izdal obrazloženo obvestilo za oddajo javnega naročila za sklop 1 direktni števci električne energije, v katerem navaja, da ponudba vlagatelja ni bila zavrnjena temveč zgolj ni bila izbrana, saj ni dosegla največjega števila točk. Glede referenc pa naročnik podaja mnenje, da razumevanje vlagatelja ni v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. Navedeno merilo naročnik razlaga tako, da se za vsako referenco distributivnega podjetja pridobi 2 točki, ne pomeni pa, da je potrebno predložiti reference za vseh pet distributivnih podjetij, saj je navedba o številu distribucijskih podjetij po razlagi naročnika zgolj informativna. Besedilo razpisne dokumentacije na strani 11 pod točko 4 Merila za ocenjevanje ponudb, ki glasi "vsaj 1 referenca za vsakega naročnika" pomeni, da mora imeti ponudnik vsaj eno referenco distributivnega podjetja.

Dne 16.06.2003 je naročnik prejel zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj navaja, da iz obrazloženega obvestila ne izhaja koliko točk je prejel izbrani ponudnik in zakaj je bil izbran kot najugodnejši oziroma v čem je bila izbrana ponudba boljša in bolje točkovana kot ponudba vlagatelja, čeprav to 79. člen ZJN-1 nesporno določa. Glede zavrnitve ponudbe vlagatelj navaja, da je v svojem dopisu uporabil terminologijo, ki jo ZJN-1 določa v 2. odstavku 79. člena, ki govori o obligatornih podatkih, med njimi tudi o razlogih za zavrnitev ponudbe neizbranega ponudnika. Nadalje je po mnenju vlagatelja naročnik podal napačno obrazložitev merila reference, saj je naročnik tako v objavi razpisa kot v razpisni dokumentaciji jasno in nedvoumno zahteval od ponudnikov, da morajo predložiti reference za vsako distributivno podjetje, pri čemer je navedel, da gre za 5 podjetij tudi na razpisnem obrazcu reference ponudnika, stran 18 razpisne dokumentacije. Končno vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahteve za ugotavljanje sposobnosti, da čisti dohodek od prodaje a zadnja tri leta dosega letno povprečje najmanj v višini enkratne ponudbene vrednosti. Tudi iz tega razloga bi moral biti izbrani ponudnik izločen.

Naročnik je s sklepom št.: 35101-15/03, z dne 24.04.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi svoje odločitve je naročnik po obsežnem navajanju vlagateljevih navedb zgolj zapisal, da se ne strinja z navedbami vlagatelja v zahtevku za revizijo glede referenc in ponovno potrjuje svojo obrazložitev.
Vlagatelj je dne 15.07.2003 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je dne 16.07.2003 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o vodenju postopka oddaje javnega naročila Državni revizijski komisiji v pristojno odločanje.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-146/03-1030, z dne 21.07.2003 zahtevku za revizijo ugodila in naložila naročniku, da mora izdati obrazloženo obvestilo skladno z 79. členom ZJN-1.

Naročnik je izdal obrazloženo obvestilo, št. km/as-6322/03, z dne 01.08.2003, v katerem navaja, da ponudba vlagatelja ni bila zavrnjena, ampak ni bila izbrana, ker ni bila prva na ocenjevalni lestvici. Dalje naročnik navaja nazive ponudnikov, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje in merila in pojasnjuje, da je prednost prejete ponudbe predvsem v ceni. Tako je izbrani ponudnik dosegel skupaj 95 točk, vlagatelj pa je dosegel na postavljena merila skupaj 85 točk.

Dne 26.08.2003 je naročnik prejel zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj navaja, da vlaga to zahtevo zaradi bistvenih kršitev ZJN-1 in določil razpisne dokumentacije. Vlagatelj navaja, da iz obrazloženega obvestila izhaja, da je naročnik izbral izbranega ponudnika in sicer iz razloga prednosti v ponudbeni ceni ter točk glede na postavljena merila. Izbrani ponudnik je prejel 95 točk, vlagatelj pa 85 točk. V podtočki 3 točke 4 obrazloženega obvestila, je naročnik ocenil izbranega ponudnika tako, da mu je upošteval v prvi alinei 3 distributivna podjetja in sicer tako, da je izbrani ponudnik prejel pri vsaki referenci distributivnega podjetja dve točki. Naročnik je v razpisni dokumentaciji in sicer v točki 4 -merila za ocenjevanje navedel, da morajo ponudniki predložiti reference za vsako distributivno podjetje (in sicer za 5 podjetij). Vlagatelj dalje navaja, da je naročnik tudi eksplicitno zahteval, da morajo ponudniki predložiti vsaj eno referenco za vsakega naročnika. Iz vsebine razpisne dokumentacije torej nesporno izhaja, da morajo ponudniki predložiti vsaj eno referenco za vsakega naročnika oz. distributivno podjetje. V primeru, da ponudnik ne predloži vsaj ene reference navedenih distributivnih podjetij, bi moral naročnik takšno ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave kot neprimerno, saj ne izpolnjuje pogoja iz razpisne dokumentacije. Na napačno interpretacijo svoje lastne razpisne dokumentacije je vlagatelj naročnika opozoril v zahtevi po obrazloženem obvestilu dne 19.5.2003. Predvidevanja, da izbrani ponudnik ni predložil reference za vsako distributivno podjetje sedaj nesporno izhajajo iz obrazloženega obvestila, iz katerega izhaja, da je izbrani ponudnik priložil reference za distributivna podjetja in sicer â??. Očitno je naročnik za to, da bi lahko izbral izbranega ponudnika, začel drugače interpretirati določila svoje razpisne dokumentacije, ki so jasna in tudi logična. Vlagatelj dalje navaja, da je naročnik prav tako spremenil svojo razpisno dokumentacijo, v kateri je zahteval, da morajo ponudniki biti finančno sposobni in da morajo svoj finančni položaj dokazati tudi z bilanco stanja oz. uspeha, kjer morajo čisti dohodki od prodaje za zadnja tri leta in sicer leto 1999, 2000 in 2001 biti v višini dvakratne ponudbene vrednosti (letno povprečje). Vlagatelj je mnenja, da je naročnik popravil razpisno dokumentacijo ravno zaradi izbranega ponudnika, saj le-ta ne bi mogel izkazati letnega povprečja čistih prihodkov od prodaje za zadnja tri leta najmanj v višini dvakratne ponudbene vrednosti. Vlagatelj razpolaga s podatkom, da kljub popravku razpisne dokumentacije, čisti dohodki od prodaje izbranega ponudnika v povprečju ne dosegajo enkratno ponudbeno vrednost (nova zahteva). Zato je mnenja, da sprememba razpisne dokumentacije ni bila objavljena po postopku in na način, kot to zahteva ZJN-1. Naročnik je kljub neizpolnjevanju dodatnega pogoja, ki se nanaša na finančni položaj izbranega ponudnika, le-tega uvrstil v nadaljnje obravnavanje, še več, ponudnika je izbral kot najugodnejšega ponudnika. Iz navedenega nesporno izhaja, da naročnik ni pregledal razpisne dokumentacije izbranega ponudnika dovolj temeljito oz. je dikcije iz razpisne dokumentacije priredil na ponudbo izbranega ponudnika.
Glede na navedeno, vlagatelj predlaga, da naročnik sprejme sklep, s katerim razveljavi svoje obvestilo pod opr.št. MK/ks-4093/03 z dne 8.5.2003 za sklop 1 direktni števci električne energije in obrazloženo obvestilo opr.št. km/as-6322/03 z dne 1.8.2003 za sklop 1 direktni števci električne energije ter opravi ponovno ocenjevanje in izbor najugodnejšega ponudnika, hkrati pa vlagatelj tudi priglaša odvetniške stroške za sestavo zahteve za revizijo postopka v višini 2000 odvetniških točk ter stroške plačila takse.

Naročnik je z dopisom št. km/kš 6998/03, z dne 02.09.2003, zahteval od vlagatelja, da dopolni zahtevek s potrdilom o plačilu takse. Dne 09.09.2003 je naročnik prejel dokazilo o plačilu takse. Naročnik je s sklepom št. MK/kš 7496/03, z dne 23.09.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi naročnik povzema nekatere navedbe vlagatelja in navaja, da se ne strinja z navedbami vlagatelja glede referenc in ponovno poudarja, da je pri merilu-reference (stran 11 razpisne dokumentacije) določil, da dobi ponudnik za vsako distributivno podjetje po 2 točki za posameznega naročnika in ni zahteval, da mora ponudnik imeti oz. pridobiti reference za vsa distributivna podjetja. Naročnik navaja, da mu je znano, da v republiki Sloveniji noben servis ne servisira merilne naprave za vsa distributivna podjetja in zato bi bilo nesmiselno zahtevati reference za vseh pet distributivnih podjetij. S tako postavljeno zahtevo ne bi pridobili pravilnih ponudb. V oklepaju je bilo samo informativno navedeno število pet distributivnih podjetij. Glede navedb vlagatelja, da so vprašljive tudi reference drugih naročnikov, pa naročnik smatra, da je pridobljena referenca za servisiranje in umerjanje merilnih naprav, kateregakoli naročnika take storitve pozitivna, če jo opravi družba, podjetje ali s.p., ki ima za to dejavnost vsa potrebna dovoljenja, kar izbrani ponudnik ima. Naročnik priznava, da je popravil oz. znižal zahtevo, da prihodki od prodaje za zadnja tri leta dosegajo enkratno ponudbeno vrednost namesto dvakratno, toda to je opravil v skladu s 25. členom ZJN-1 20.3.2003 torej enajst dni pred oddajo ponudb. Pri ugotavljanju finančnega položaja pa je naročnik upošteval povprečno vrednost za zadnja tri leta za ponudbeno vrednost v posameznem letu. Naročnik je pri vrednotenju ponudb upošteval navedene kriterije, da bi lahko, glede na oddano razpisno dokumentacijo pridobil vsaj dve pravilni ponudbi (76.člen ZJN-1) in s tem uspešno izvedel postopek oddaje javnega naročila. Na podlagi navedenega je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in vlagatelja pozval da mu najkasneje v treh dneh pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je dne 26.09.2003 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 26.09.2003 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo in mnenjem v zvezi z zahtevkom za revizijo Državni revizijski komisiji v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2.) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

V zvezi z zahtevkom za revizijo gre uvodoma opredeliti se do tistega dela zahtevka za revizijo, v katerem vlagatelj zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna. Pogoj je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen tako, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave (12. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Navedbo, da mora biti pogoj izpolnjen v "ponudbi" velja razlagati tako terminsko (ob predložitvi ponudbi oziroma do skrajnega roka za predložitev ponudbe), kot fizično (praviloma se izpolnjevanje pogoja dokazuje z listinami oziroma podatki v ponudbeni dokumentaciji). Pogoj se lahko nanaša na ponudnikove osebne lastnosti (finančno, tehnično sposobnost) ali pa neposredno na ponudbo (rok za dokončanje del, garancijsko doboâ??). Pogoj se od merila razlikuje po tem, da ne vpliva na uvrstitev na ocenjevalni lestvici, temveč je prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Če pogoj ni izpolnjen, se ponudnika izloči iz postopka.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki 3 "obrazec za ugotavljanje sposobnosti ponudnika" pod točko 3.1.6 alinea 11 določil, da mora biti letno povprečje čistega prihodka od prodaje za zadnja tri leta (leto 1999, leto 2000, leto 2001) najmanj v višini dvakratne ponudbene vrednosti. Kasneje je naročnik pogoj spremenil in določil tako, da mora biti letno povprečje najmanj v višini enkratne ponudbene vrednosti. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je pogoj, določen v razpisni dokumentaciji, jasen, prav tako v postopku oddaje javnega naročila do odločitve o izbiri ni bil vložen zahtevek za revizijo, zato izpodbijanje spremembe pogoja v tej fazi postopka oddaje javnega naročila ni dopustno (arg. petega odstavka 12. člena ZRPJN). Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je ponujena vrednost izbranega ponudnika 36.420.096 SIT skupaj z DDV (samo za izpodbijan sklop), medtem, ko čisti prihodki od prodaje izbranega ponudnika znašajo za leto 1999 12.122.648 SIT, za leto 2000 14.939.303 SIT ter za leto 2001 25.539.877 SIT. Pogoj je bil določen kot letno povprečje najmanj v višini enkratne ponudbene vrednosti, kar pri izbranem ponudniku znaša, kot že zapisano 36.420.096 SIT skupaj z DDV, povprečje čistih prihodkov od prodaje pa 17.533.942 SIT. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da pogoj pri izbranem ponudniku, ki ga je določil naročnik v svoji razpisni dokumentaciji, ni izpolnjen, zato je takšna ponudba v smislu 18. točke 3. člena ZJN-1 nepravilna.

Ker je bilo potrebno ugoditi zahtevku za revizijo že iz zgoraj navedenih razlogov Državna revizijska komisija ni meritorno presojala preostalih navedb vlagatelja in odgovorov naročnika.

Zgolj kot pojasnilo želi dodati, da merilo za ocenjevanje ponudb, kot je bilo določeno v razpisni dokumentaciji (da morajo ponudniki predložiti vsaj eno referenco za vsakega naročnika oziroma distributivno podjetje), samega po sebi ni mogoče razumeti na način, kot to skuša prikazati vlagatelj, hkrati pa so tudi njegovi pomisleki o vprašljivosti upoštevanja točk pri referencah drugih naročnikov z vidika petega odstavka 12. člena ZRPJN prepozni.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena pod 1. točko izreka tega sklepa.

ZRPJN v tretjem odstavku 22. člena določa, da če se zahtevku za revizijo ugodi, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka povrniti stroške, ki so bili potrebni za vodenje revizijskega postopka, medtem ko v petem odstavku istega člena določa, da morata stranki v zahtevi opredeljeno navesti stroške za katere zahtevata povračilo. Vlagatelj je v zahtevku priglasil stroške, ki jih je imel v zvezi z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, ki so bili potrebni za vodenje revizijskega postopka, v višini plačane takse, to je v višini 100.000,00 SIT in stroške za zastopanje po pooblaščencu odvetniku v skladu z Odvetniško tarifo (tar. št. 18) v višini 2000 odvetniških točk ter 20% DDV v znesku 264.000,00 SIT, skupaj torej stroške v znesku 364.000,00 SIT.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepaPOUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani,