018-198/03-2

Številka: 018-198/03-25-1649

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po â??.. v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo pohištvene opreme in telekomunikacijske opreme ter računalniške opreme. III. sklop, računalniška oprema ter na podlagi zahtevka za revizijo in pritožbe, ki jih je vložil vlagatelj â??. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??.

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika za sklop III. - računalniška oprema, ki je razvidna iz obvestila o oddaji naročila, z dne 31.07.2003, št. 012-124/2003-30.
2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške revizijskega postopka v višini 100.000,00 SIT v 15-ih dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne â??. v Uradnem listu RS, št. â??., pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za dobavo in montažo pohištvene opreme in telekomunikacijske opreme ter računalniške opreme za â??.. Naročnik je razpisal tri sklope: I. sklop: pohištvena oprema, II. sklop: telekomunikacijska oprema in III. sklop: računalniška oprema.
Naročnik je dne â??. v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??, objavil popravek javnega razpisa objavljenega pod št. Ob-â??.
Naročnik je dne 31.07.2003, izdal obvestilo o oddaji javnega naročila za sklop III. - računalniška oprema in izbral podjetje â??.. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).
Naročnik je dne 08.08.2003, z dokumentom št. 012-124/2003, izdal obrazloženo obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila. Za vlagatelja je naročnik zapisal, da je sicer ponudil najugodnejšo ceno, da pa je imel dobavne roke, garancijske roke ter storitve intervencijskega vzdrževanja manj ugodne od izbranega ponudnika.

Vlagatelj je dne 20.08.2003vložil revizijski zahtevek. V njem je zapisal, da je bil kršen tretji in četrti odstavek 50. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, v nadaljevanju: ZJN-1), prvi odstavek 54. člena ZJN-1, 4. člen in prvi odstavek 5. člena ZJN-1. Zapisal je, da je bilo zmotno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje glede sposobnosti izbranega ponudnika, da dejansko zagotovi določene navedbe elementov ponudbe, ki so bile upoštevane v merilih za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Po vlagateljevem mnenju je naročnik z zahtevo dodatnih pojasnil k ponudbi (št. 012-124/2003), kjer je zahteval realni odzivni čas za intervencijsko vzdrževanje po posameznih lokacijah, kjer bo oprema nameščena, kršil ZJN-1, saj je naknadno spremenil merila za ocenjevanje ponudb. Navedenega v objavljeni razpisni dokumentaciji ni bilo, niti ni bilo objavljeno po kakšni metodologiji bi se tak čas vrednotil. Vlagatelj tudi zapiše, kako si je sam predstavljal kaj pomeni odzivni čas.
Ker je naročnik dovolil spremembo elementov ponudbe izbranega ponudnika glede odzivnega časa storitev intervencijskega vzdrževanja, je kršil določila ZJN-1. Vlagatelj navaja po posameznih lokacijah za izbranega ponudnika, koliko je spremenil odzivni čas glede na zapisano v zapisniku o odpiranju ponudb. Ker je izbrani ponudnik po mnenju vlagatelja ponujal storitve z navajanjem neresničnih podatkov, oz. ker je dal ponudbo za katero je vedel, da jo ne bo mogel izpolniti, z namenom pridobitve materialne koristi in povzročitve škode drugemu, bi ga moral naročnik po mnenju vlagatelja izločiti iz postopka, ker je kršil Zakon o varstvu konkurence (Uradni list RS 18/93; v nadaljevanju ZVK).
Vlagatelj tudi zapiše, da se naročnik ni opredelil do dobavnih rokov izbranega ponudnika, kljub temu, da močno odstopajo od ostalih predloženih rokov ostalih ponudnikov. Vlagatelj dokazuje, da je tak dobavni rok neizvedljiv v realnem življenju.

Zaradi vsega navedenega vlagatelj trdi, da je naročnik izbral najdražjega ponudnika, čeprav je najdaljši ponujeni dobavni rok še vedno ustrezal predvidenemu roku dobave opreme. Poleg tega je med samim postopkom ocenjevanja ponudbe spremenil merila, dovolil izbranemu ponudniku spremembo bistvenega elementa ponudbe, ter zmotno ugotovil dejansko stanje glede navedb izbranega ponudnika o odzivnem času za intervencijsko vzdrževanje in dobavni rok. Vlagatelj na podlagi navedenega predlaga, da se odpravijo napake in se izloči ponudba izbranega ponudnika ter se na osnovi prispelih ponudb izbere najugodnejši ponudnik oziroma celotni javni razpis za sklop III. razveljavi in ponovi.

Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov v višini takse 100.000,00 SIT, obrazca BON1/M in izpisek iz sodnega registra 13.544,00 SIT, stroške priprave razpisa in zahtevka za revizijo 40.000,00 SIT, potne stroške, dnevnico in cestnino za predstavnika na odpiranju ponudb v višini 28.620,00 SIT, vse skupaj torej v višini 182.164,00 SIT.

Naročnik je dne 05.09.2003, z dokumentom št. 012-124/2003-44, izdal sklep s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel.
V njem je navedel, da bi moral vlagatelj na kršitve, ki so bile storjene v postopku opozoriti in vložiti revizijski zahtevek zanje takrat, ko je zanje izvedel oziroma bi moral vedeti, najkasneje pa do odločitve naročnika. V tem smislu je bil zahtevek prepozen in ga je bilo potrebno v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN zavreči. Poleg tega vlagatelj ne utemeljuje svojega zahtevka s konkretnimi dejstvi.
Zaradi vsega navedenega je naročnik sklep zavrgel.

Vlagatelj je dne 11.09.2003, naročniku poslal obvestilo o zahtevi za nadaljevanje revizije postopka oddaje javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo, v katerem ga obvešča, da je na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo na sklep o zavrženju zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila št. 012-124/2003-44.

Vlagatelj je dne 11.09.2003, vložil pri Državni revizijski komisiji "pritožbo na sklep o zavrženju zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila". Vlagatelj očita naročniku, da se ni opredelil do navedb v zahtevku za revizijo in da je le-ta omenjal domnevne navedbe vlagatelja, ki jih ta sploh ni navajal, ter da je na tej, popolnoma zgrešeni osnovi, kasneje tudi utemeljil svoj sklep.
Vlagatelj navaja konkretne napake, ki jih je zagrešil v sklepu naročnik in ki so:
- navaja predloge vlagatelja zahtevka za revizijo, ki so popolnoma drugačni od podanih v zahtevku za revizijo, ter podjetja, ki v sklopu razpisa za katerega je vložen zahtevek za revizijo sploh niso sodelovali
- navaja stroške, ki bi naj jih vlagatelj zahtevka terjal v znesku 200.000,00 SIT, česar vlagatelj v zahtevku za revizijo sploh ni zahteval v navedeni višini,
- navaja kršitve, ki bi naj jih vlagatelj zahtevka očital naročniku in sicer napačen izračun za dobavni rok ponudnika, ter nespoštovanje garancije za določen del ponujene opreme, kar je spet napačno, kajti vlagatelj zahtevka za revizijo očita naročniku popolnoma druge kršitve in sicer spreminjanje meril med samim postopkom ocenjevanja ponudb, omogočanje spremembe bistvenega elementa ponudbe izbranemu ponudniku, ter zmotno ugotovitev dejanskega stanja glede navedb izbranega ponudnika o odzivnem času za intervencijsko vzdrževanje in dobavni rok,
- navaja člene Zakona o javnih naročilih na katere bi se naj vlagatelj skliceval, ki pa jih v zahtevku za revizijo vlagatelj sploh ni navajal,
- trdi, da vlagatelj ni utemeljil zahtevka s konkretnimi dejstvi, čeprav je vsaka posamezna kršitev obsežno utemeljena in dokazana z listinsko dokumentacijo.

Vlagatelj zapiše, da naročnik v utemeljitvi tudi navaja da bi moral biti zahtevek za revizijo vložen pred odločitvijo naročnika, kar pa v konkretnem primeru seveda ne drži, ker ponudnikom bodoče odločitve naročnika, ki jih vlagatelj napada, preden jih naročnik ni uradno sporočil ponudnikom niso mogle biti znane zaradi tajnosti postopka izbire.

Zaradi navedenega vlagatelj zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, saj naj se naročnik ne bi opredelil do očitanih mu kršitev. Vlagatelj predlaga Državni revizijski komisiji, da sklep razveljavi in primer vzame v nadalje obravnavanje.

Naročnik je dne 11.09.2003, z dokumentom št. 012-124/2003-48, izdal sklep s katerim je v obrazložitvi spremenil drugi, tretji in četrti dstavek in odpravil pomote, ki jih navedel v njih.

Vlagatelj je dne 18.09.2003, poslal naročniku obvestilo o zahtevi za nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo, v katerem naročnika obvešča, da je Državni revizijski komisiji vročil pritožbo na popravek sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila št. 012-124/2003-48.

Vlagatelj je dne 18.09.2003, podal Državni revizijski komisiji pritožbo na popravek sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila, v katerem navaja, da je naročnik popravil samo navedbe vlagatelja in da ni popravil ostalih elementov. Poleg tega vlagatelj trdi, da je zahtevek vložen pravočasno, saj je sam postopek tajen in očitana dejanja in kršitve vlagatelju niso bile znane pred prejemom obrazloženega obvestila o izbiri.

Naročnik je z dopisom, št. 012-124/2003-51, z dne 25.09.2003, Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal svojo ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.
Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi. "

Državna revizijska komisija je najprej preverila navedbe vlagatelja, da je naročnik z zahtevo dodatnih pojasnil k ponudbi (št. 012-124/2003), kjer je zahteval realni odzivni čas za intervencijsko vzdrževanje in sicer po posameznih lokacijah, kjer bo oprema nameščena, kršil ZJN-1, saj je naknadno spremenil merila za ocenjevanje ponudb, ker je zahteval odzivni čas po posameznih lokacijah, česar v objavljeni razpisni dokumentaciji ni bilo, niti ni bilo objavljeno po kakšni metodologiji bi se tak čas vrednotil.

Državna revizijska komisija je pri preverjanju dokumentacije ugotovila, da je naročnik resnično, dne 28.07.2003, z dokumentom št. 012-124/2003, zahteval od ponudnikov dodatna pojasnila k ponudbi za razpis za mrežni Pomurski podjetniški inkubator d.o.o., kjer je zapisal: "â??, vas v zvezi z vašo ponudbo za sklop III. - računalniška oprema, merilo IV. - storitve intervencijskega vzdrževanja pozivamo k dodatnim pojasnilom. V naslednji tabeli navedite svoj realni odzivni čas, to je čas od prijave napake do pričetka odprave napake na lokaciji uporabnika po posameznih enotah mrežnega pomurskega podjetniškega inkubatorja."

Državna revizijska komisija ob tem ugotavlja, da je razpisna dokumentacija ob točki 10.3, ki določa merila za sklop III. - računalniška oprema, v točki IV. določala: "Intervencijsko vzdrževanje obsega odpravo napak in motenj v delovanju vzdrževane opreme. Vzdrževanje se izvaja na podlagi uporabnikove prijave napake. Merilo je odzivni čas od prijave napake v urah. Po tem merilu je možno pridobiti 20 točk. Ponudnik z najmanjšim odzivnim časom, dobi maksimalno število točk, ostali pa prejmejo odstotkovno ustrezno manjše število točk. Ponudbe ne morejo prejeti manj kot 0 točk. Točke se bodo izračunavale na dve decimalni mesti natančno."

Poleg tega je naročnik v razpisni dokumentaciji v delu C Obrazec ponudbe med ponudbene pogoje zapisal, da je potrebno izpolniti podatek o roku za rešitev reklamacije (največ 5 dni), in sicer v ponujenem številu dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji.
Tako je naročnik v zapisniku o odpiranju ponudb pri ponudbi izbranega ponudnika, v delu izpolnjevanja merila Storitve intervencijskega vzdrževanja zapisal: " 5 minut oz. 0.085 ure oz. 4 dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji" ter pri vlagateljevi ponudbi: " v ceni materiala, 2 uri od prejema pisnega obvestila o reklamaciji".

Državna revizijska komisija ob opozarja, da 25. člen ZJN-1 določa v drugem odstavku, da po preteku roka za oddajo ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Če naročnik ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, mora ponoviti javni razpis in povrniti ponudnikom na njihovo zahtevo stroške, za katere predložijo dokazila.

54. člen ZJN-1, pa določa v prvem odstavku, da sme naročnik zahtevati dodatna pojasnila od ponudnikov, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb. Naročnik pa ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila ustrezno.

Državna revizijska komisija ob tem ugotavlja, da je resnično bila podana sprememba razpisne dokumentacije, kakor pravilno ugotavlja vlagatelj, da pa je tudi pravila ugotovitev vlagatelja, da je naročnik s svojim ravnanjem dopustil spremembo ponudbe predvsem izbranega ponudnika v delu izpolnjevanja merila Storitve intervencijskega vzdrževanja. Izbrani ponudnik je namreč dopolnil svojo ponudbo tako, da je navedel različne odzivne čase za različne lokacije v povprečju na 0,35 ure od prijave napake do pričetka odprave napake. Nedvomno pa je naročnik tako spremenjene ponudbe upošteval pri ocenjevanju ponudb, kar je razvidno tudi iz obrazloženega obvestila o oddaji naročila z dne 8.8.2003. Takšno ugotovitev ne more spremeniti niti pojasnilo (vsebovano v obrazloženem obvestilu), da je bilo dodatno pojasnjevanje oziroma spreminjanje ponudb potrebno, saj naj bi ponudniki različno specificirali ponudbe glede spornega merila. Spremembo zahtev iz razpisne dokumentacije in posledično vsebine pridobljenih ponudb predstavlja zahteva po predložitvi realnega odzivnega časa v urah in sicer specificirano po posameznih enotah mrežnega pomurskega podjetniškega inkubatorja. S takšnim ravnanjem je naročnik spremenil zahteve iz razpisne dokumentacije, ponudnikom dopustil spremembe svojih ponudb v delu izpolnjevanja merila, ter tako pridobljene ponudbe uporabil pri ocenjevanju meril in izbiri najugodnejšega ponudnika.

Posledično ni utemeljena tudi navedba naročnika, ko zapiše, da bi moral vlagatelj v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN vložiti zahtevek za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. Po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik namreč ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj bil seznanjen s tem, da mora predložiti podatke o odzivnih časih po posameznih enotah, kot je to zahteval dopis, v katerem so se zahtevala dodatna pojasnila. V pozivu naročnika z naslovom "DODATNA POJASNILA K PONUDIâ??" z dne 28.07.2003, se je naročnik skliceval na potrebna dodatna pojasnila glede konkretne ponudbe. Vlagatelju oziroma drugim ponudnikom iz samega poziva ni moglo ali morali biti znano dejstvo, da bo naročnik pridobljena pojasnila uporabil pri vrednotenju ponudb, saj so ponudniki lahko zgolj upravičeno pričakovali, da bo naročnik spoštoval lastna pravila iz razpisne dokumentacije in pravila o nespreminjanju ponudb in razpisne dokumentacije iz ZJN-1.

Naročnik je, iz zgoraj navedenih razlogov, dolžan ponovno opraviti ocenjevanje, predvsem merila storitve garancijskega vzdrževanja, pri čemer pa mora zagotoviti objektivno ocenjevanje navedenega merila, zgolj na podlagi podatkov iz pridobljenih ponudb. V ponovnem ocenjevanju in pregledu ponudb mora naročnik preveriti pomen in dejansko možnost izpolnitve odzivnega časa pri izbranem ponudniku (5 minut oz. 0,083 ure) ter predvsem pomen izpolnitve roka za rešitev reklamacije z zapisom 4 dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji, z vidika izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije. Smiselno to velja tudi za očitek vlagatelja glede možnosti izpolnitve ponujenega dobavnega roka v ponudbi izbranega ponudnika. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, mora v skladu s drugim odstavkom 25. člena ZJN-1, ponoviti javni razpis in povrniti ponudnikom na njihovo zahtevo stroške, za katera predložijo dokazila.
S tem je utemeljena odločitev iz 1. točke izreka tega sklepa.
Vlagatelj zahtevka za revizijo je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Ker je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, ki so bili nujno potrebni za vodenje revizijskega postopka, in sicer zgolj v višini plačane takse.
S tem je utemeljena odločitev iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??.