018-198/03-1

Številka: 018-198/03-25-1645

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po â??. v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo pohištvene opreme in telekomunikacijske opreme ter računalniške opreme - II. sklop; telekomunikacijska oprema ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj â??.., ki ga zastopa odvetnik â??.. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??.

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika za sklop II. - telekomunikacijska oprema, ki je razvidna iz obvestila o oddaji naročila, z dne 18.07.2003, št. 012-124/2003-20.
2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške revizijskega postopka v višini 200.000,00 SIT v 15-ih dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne â??.. v Uradnem listu RS, št. â??., pod številko objave Ob-â??., objavil javni razpis za dobavo in montažo pohištvene opreme in telekomunikacijske opreme ter računalniške opreme za â??.. Naročnik je razpisal tri sklope: I. sklop: pohištvena oprema, II. sklop: telekomunikacijska oprema in III. sklop: računalniška oprema.
Naročnik je dne â??. v Uradnem listu RS, št. â??., pod številko objave Ob-â??., objavil popravek javnega razpisa objavljenega pod št. Ob-â??.
Naročnik je dne 18.07.2003, z dokumentom št. 012-124/2003-20, izdal obvestilo o oddaji javnega naročila za sklop II. - telekomunikacijska oprema in izbral podjetje â??.. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 01.08.2003 zahteval obrazloženo obvestilo, v delu točkovanja in formule na podlagi katere je naročnik vrednotil posamezne elemente ponudbe ter navedbe števila točk, ki so jih na podlagi ocenjevanja dobili posamezni ponudniki.
Naročnik je dne 08.08.2003, z dokumentom št. 012-124/2003-34, izdal obrazloženo obvestilo, v katerem navaja, je bila izbrana najugodnejša ponudba, to je tista ponudba, ki ustreza naslednjim merilom:

I. Cena: Pri tem merilu se bo primerjala skupna cena iz ponudbenega predračuna med posameznimi ponudbami. Cenovno najugodnejša ponudba prejme 50 točk, ostala pa prejmejo odstotkovno ustrezno manjše število točk, in sicer glede na odstotkovno vrednost odstopanja ponujene cene od cene najugodnejšega ponudnika. Ponudbe ne morejo prejeti manj kot O točk. Točke se bodo izračunavale na dve decimalni mesti natančno
II. Dobavni rok: Pri tem merilu se bo primerjal dobavni rok iz ponudbenega predračuna med posameznimi ponudbami. Najugodnejša ponudba prejme 40 točk, ostala pa prejmejo odstotkovno ustrezno manjše število točk, in sicer glede na odstotkovno vrednost odstopanja ponujenega dobavnega roka od dobavnega roka najugodnejšega ponudnika. Ponudbe ne morejo prejeti manj kot O točk. Točke se bodo izračunavale na dve decimalni mesti natančno.
III. Garancija: Po tem merilu je možno pridobiti 10 točk. Ponudnik z največ ponujeno garancijo od dneva vgradnje ali instalacije opreme, dobi maksimalno število točk, ostali pa prejmejo odstotkovno ustrezno manjše število točk. Ponudbe ne morejo prejeti manj kot O točk. Točke se bodo izračunavale na dve decimalni mesti natančno.

Naročnik je na podlagi meril izvedel naslednje ocenjevanje:

Podjetje cena Dobavni rok garancija Skupaj točke Opombe
Vlagatelj 50 28,57 3,33 81,90 -
Izbrani ponudnik 45,76 40 6,67 92,43 -

Poleg tega je navedel tudi zahtevano formula za izvedbo ocenjevanja, in sicer:

Formula za ocenjevanje cene in dobavnega roka:
število doseženih točk = maksimalno število točk x (1-(ponudnik/ najboljši ponudnik-1))

Formula za ocenjevanje garancijskega roka:
število doseženih točk = maksimalno število točk x (ponudnik/najboljši ponudnik)

Vlagatelj je nato dne 20.08.2003 vložil revizijski zahtevek, v katerem je navedel, da bi morala biti ob pravilni uporabi meril, kot najugodnejša ponudba izbrana njegova ponudba. Po mnenju vlagatelja bi na podlagi merila dobavni rok moral dobiti 30,88 točke, dobil pa jih je 28,57 točke. Vlagatelj je ponudil 9 dnevni dobavni rok, izbrani ponudnik pa 7 dnevni dobavni rok. Razmerje do najugodnejšega ponudnika je 77,77 % kar pomeni, da bi moral vlagatelj dobiti od 40 točk število s tem odstotkom izračunanih točk, to je 30,88.
Pri merilu garancija je vlagatelj ponudil:
-1 leto garancije za telefonsko centralo in protivlomni sistem, ker je takšno garancijo dal proizvajalec opreme;
-20 letno garancijo za instalacije in opremo.
Naročnik je pri tem merilu za vlagatelja upošteval 1-letno garancijo, 20 -letno garancijo pa je prezrl. Pri tem je po mnenju vlagatelja potrebno upoštevati:
-da 1- letna garancija velja za opremo v vrednosti 1/3 ponujene cene vlagatelja zahteve,
- in 20 letna garancija predstavlja opremo in montažo v vrednosti najmanj 2/3 ponujene cene.

Naročnik bi glede na pravila o uporabi tega merila moral po mnenju vlagatelja upoštevati povprečje dane garancije, ki je pri vlagatelju zahteve 10,5 let, kar pomeni, da bi vlagatelj moral dobiti po tem kriteriju maksimalno 10 točk. Bolj pravilno pa bi bilo upoštevanje tega kriterija tako, da bi se ob ponujeni dobi garancije (1 oz.20 let) upoštevala vrednost ponujene cene, za katero je dana l-letna in vrednost naročila, za katerega je dana 20-letna garancija. V tem primeru bi vlagatelj zahteve prejel 10 točk po tem kriteriju, izbrani ponudnik pa maksimalno 2 točki tako, da bi moral biti že ob pravilnem upoštevanju tega merila izbran vlagatelj. Vlagatelj zato predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in se razveljavi izbira izbranega ponudnika ter se kot najugodnejšega ponudnika izbere vlagatelja.
Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov v višini 200.000,00 SIT, in sicer za vplačano takso in za stroške odvetnika za pripravo revizijskega zahtevka po odvetniški tarifi.

Naročnik je dne 25.08.2003, od vlagatelja zahteval, da predloži potrdilo o plačilu takse, ki ga je vlagatelj predložil dne 26.08.2003.

Naročnik je dne 05.09.2003, izdal sklep št. 012-124/2003-45, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik je pri pregledu razpisne dokumentacije in postopka ugotovil, da je zahtevek vlagatelja glede izračuna točk glede dobavnega roka upravičen in bi mu za to moral naročnik namesto 28,57 točk priznati 30,88 točke za izpolnitev te zahteve po merilih zahtevek za vrednotenje garancijske dobe pa ni utemeljen, saj v razpisni dokumentaciji, niso bili predvideni različni roki za razne vrste ponujene opreme. Pri tem merilu je zato naročnik upošteval le najkrajšo garancijsko dobo, ki jo je ponudnik ponudil za vso opremo. Verjetno je tudi vlagatelju revizijskega zahtevka jasno, da garancijske dobe ni možno uporabiti glede na ponujeno vrednost, ampak le za vrsto blaga. V tem delu torej ni upravičen njegov zahtevek, saj je to merilo bilo uporabljeno za vse ponudnike enako.
Ob upoštevanju spremembe točkovanja, pa je naročnik ugotovil, da se s tem vrstni red ponudnikov ni spremenil in da ima izbrani ponudnik še vedno večje število točk, kot vlagatelj revizijskega zahtevka, zato je bilo treba njegov zahtevek v celoti zavrniti.

Vlagatelj je dne 10.09.2003, vložil zahtevo po nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj zapiše, da ne more sprejeti utemeljitve naročnika glede vrednotenja garancijske dobe. Drži sicer trditev naročnika, da v razpisnih pogojih niso bili predvideni različni roki, pomembno pa je dejstvo, da tudi enotna garancijska doba ni bila pogoj za udeležbo na natečaju. Vlagatelj je za del opreme, ki predstavlja 1/3 vrednosti povzel garancijsko dobo proizvajalca, za svojo vgrajeno opremo ter za vgradnjo samo, ki jo vlagatelj tudi sam izvaja, pa je ponudil kar 20 letno garancijo. Za vlagatelja je nesprejemljivo dejstvo, da je bil izbran ponudnik, ki je ponudil višjo ceno ter garancijo, ki je daljša od dobe, ki jo daje proizvajalec opreme.

Naročnik je z dopisom, št. 012-124/2003-51, z dne 25.09.2003, Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal svojo ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.
Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi. "

Glede vlagateljevih navedb, da bi moral vlagatelj dobiti za ponujeni dobavni rok večje število točk, kot jih je prejel v ocenjevanju njegove ponudbe, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v tem delu revizijskemu zahtevku ugodil in da torej v tem delu ni več spora med vlagateljem in naročnikom.

Državna revizijska komisija je nadalje ugotavljala upravičenost in utemeljenost vlagateljevih navedb, da je prejel napačno oceno pri ocenjevanju garancije. Vlagatelj namreč trdi, da je bila ocena naročnika, ki je ocenjeval le enoletno garancijo vlagatelja, ob tem da je ta ponudil tudi dvajsetletno garancijo, napačna.

Razpisna dokumentacija med merili za sklop II. telekomunikacijska oprema določa tudi garancijo. Tako točka 10.2 razpisne dokumentacije, določa (v III. Točki) za merilo ocenjevanja garancije, da je po tem merilu možno pridobiti 10 točk. Ponudnik z največ ponujeno garancijo od dneva vgradnje ali instalacije opreme, dobi maksimalno število točk, ostali pa prejmejo odstotkovno ustrezno manjše število točk. Ponudbe ne morejo prejeti manj kot 0 točk. Točke se bodo izračunavale na dve decimalni mesti natančno.

Iz ponudbe vlagatelja je razvidno, da je ponudil za sklop II. telekomunikacijska oprema, garancijski rok 20 let za strukturirano ožičenje in 12 mesecev garancije za telefonske centrale in protivlomni sistem.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je navedba vlagatelja, da naročnik ni izrecno zapisal, da mora ponudnik predložiti in ponuditi zgolj en garancijski rok, drži. Državna revizijska komisija opozarja, da je ob zgoraj navedenih določbah, ki opredeljujejo izpolnjevanje merila garancijski rok nemogoče povzeti, da bi bilo potrebno predložiti in ponuditi zgolj en garancijski rok. Takšnega zaključka ni mogoče sprejeti niti ob podrobnejšem vpogledu v druge dele razpisne dokumentacije. Iz razpisne dokumentacije ni mogoče sklepati, da bi le-ta prepovedovala podajanje različnih garancijskih rokov za različne vrste opreme.

Ker v primeru, ki ga obravnava revizijski zahtevek, naročnik ni opredelil, da želi imeti zgolj en časovno opredeljen garancijski rok, ni mogoče šteti, da je ponudba vlagatelja, ki je ponudil znotraj predmeta javnega naročila nepravilna.

Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da naročnik ne uspe pojasniti (v obvestilu o dodelitvi naročila, obrazloženem obvestilu oziroma v revizijskem postopku) zakaj je upošteval le 1- letni garancijski rok in ne preostali ponujeni rok oziroma ustrezno razmerje ponujenih garancij.

Naročnik je zato dolžan ponovno opraviti ocenjevanje merila garancija, pri čemer pa mora zagotoviti objektivno ocenjevanje navedenega merila. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, mora v skladu s drugim odstavkom 25. člena ZJN-1, ponoviti javni razpis in povrniti ponudnikom na njihovo zahtevo stroške, za katera predložijo dokazila.
S tem je utemeljena odločitev iz 1. točke izreka tega sklepa.
Vlagatelj zahtevka za revizijo je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Ker je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, ki so bili potrebni za vodenje revizijskega postopka, v višini plačane takse in stroškov priprave revizijskega zahtevka s strani odvetnika v višini 200.000,00 SIT.
S tem je utemeljena odločitev iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??