018-186/03

Številka: 018-186/03-22-1353

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po â??.. v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za čiščenje objektov â?? ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??.., zoper ravnanje naročnika â??.. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??.

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je, dne 07.02.2003, izdal sklep, št. 404-08-33/2003-1, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za čiščenje objektov â?? po posameznih sklopih. Naročnik je, dne â??., v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za čiščenje objektov â??. za 11 sklopov z obrazložitvijo, da sklopi od I. do vključno IX. zajemajo čiščenje tal in opreme prostorov kot so pisarne, sanitarni prostori, predavalnice, sejne sobe, knjižnice, garderobe, priročne čajne kuhinje, restavracije, hodniki, avle, ambulante, laboratorije, telovadnice, skladišča in drugo, na teritoriju Republike Slovenije. X. sklop vsebuje čiščenje oken in steklene fasade prostorov/objektov â??., na celotnem teritoriju Republike Slovenije, XI. sklop pa vsebuje čiščenje okolice prostorov/objektov â??., na celotnem teritoriju Republike Slovenije.

Naročnik je, dne 12.05.2003, izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 404-08-33/2003-32, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za XI. sklop (čiščenje okolice objektov â??., na celotnem teritoriju Republike Slovenije) izbral podjetje â??... Podjetje â??.. je z dopisom, z dne 07.05.2003, od naročnika zahtevalo predložitev obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila s podrobno obrazložitvijo izbire najugodnejšega ponudnika za XI. sklop, saj naj le-ta ne bi izpolnjeval pogojev za opravljanje dejavnosti iz XI. sklopa predmetnega javnega naročila. Naročnik je, dne 30.05.2003, podjetju â??. posredoval zahtevano obrazloženo obvestilo, v katerem je navedel, da je v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje splošnih pogojev predložiti tudi potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetij). Naročnik dodaja, da ni predpisal drugih omejitev in zahtev, kot na primer natančne klasifikacije dejavnosti, katero mora izpolnjevati ponudnik za posamezne sklope. Naročnik nadaljuje, da je glede na zahteve razpisne dokumentacije in glede na predmet javnega naročila pregledal vse prejete dokumente ponudnikov, ki so dokazovali veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti. Pri tem je ugotovil, da vse ponudbe izpolnjujejo navedeno naročnikovo zahtevo, tudi ponudba najugodnejšega ponudnika za XI. sklop predmetnega javnega naročila.

Podjetje â??.. je, dne 11.06.2003, vložilo zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da specifikacija zahtevanih opravil za XI. sklop predmetnega javnega naročila opredeljuje, da mora biti izvajalec usposobljen in registriran tudi za dejavnost 01.411 - urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin. Navedena dejavnost je namreč v XI. sklopu predmetnega javnega naročila predominantna dejavnost. Ponudnik, ki je bil izbran, pa ni registriran za navedeno dejavnost, zato se ni mogoče strinjati z naročnikovo odločitvijo o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki ni registriran za navedeno dejavnost.
Na podlagi navedenega je podjetje â??. naročniku predlagalo, da preveri svojo odločitev o oddaji javnega naročila za XI. sklop ter sklep o oddaji javnega naročila spremeni tako, da odda predmetno javno naročilo za navedeni sklop ponudniku, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so potrebni in predvideni za ta sklop in je glede na merila za ocenjevanje ponudb oddal najugodnejšo ponudbo.

Naročnik je s sklepom, št. 404-08-198/2003, z dne 26.06.2003, zahtevek za revizijo podjetja â??. zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da je v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje splošnih pogojev med drugim priložiti tudi veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V razpisni dokumentaciji je določeno, da mora kot dokazilo za pravne osebe (gospodarske družbe), biti priložena fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetij, izdanega po 30.09.2002, za fizične osebe (samostojne podjetnike, posameznike) pa fotokopija priglasitvenega lista za dejavnost, katere predmet je skladen s predmetom javnega naročila, izdanega ali overovljenega po datumu 30.09.2002 ter fotokopija obrtnega dovoljenja, če gre za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti. Naročnik dodaja, da ni predpisal drugih omejitev in zahtev. Specifikacija zahtevanega čiščenja za XI. sklop javnega naročila, ki je bila navedena tudi v opisu predmeta javnega naročila je naslednja:
- dnevne aktivnosti: posamezna dela pri čiščenju okolice (pobiranje smeti, pometanje, čiščenje listja, vej, soljenje/razbijanje ledu in drugo)
- tedenske aktivnosti: posamezna dela pri čiščenju okolice (pobiranje smeti, pometanje, čiščenje listja, vej, soljenje/razbijanje ledu in drugo)
- mesečne aktivnosti: posamezne aktivnosti pri čiščenju okolice (košenje trave, čiščenje listja, vej, snega, soljenje/razbijanje ledu, obrezovanje ali čiščenje grmovnic in drugo)
- letne aktivnosti: posamezna dela pri čiščenju okolice (obrezovanje ali čiščenje grmovnic in drugo).

Naročnik nadaljuje, da standardna klasifikacija dejavnosti v pojasnilih za grupo 01.411 urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin, navaja naslednje dejavnosti, ki spadajo v to grupo:
- urejanje in vzdrževanje parkov, zelenic in nasadov
- oskrba zelenic ob prometnicah (cestah, železniških progah ipd.)
- oskrba rastlin v industrijskih, poslovnih in drugih stavbah
- oskrba travnatih površin na stadionih in drugih rekreacijskih površinah
- urejanje in vzdrževanje nasadov za zaščito pred hrupom, vetrom, erozijo ipd.
- vrtnarska dela in vzdrževanje vrtov
- obrezovanje drevja (razen sadnega) in oskrbovanje živih meja.

Naročnik na podlagi navedenega zaključuje, da opis dejavnosti za grupo 01.411 ne sovpada s predmetom javnega naročila za XI. sklop. Naročnik dodaja, da je ponovno pregledal vse prejete dokumente ponudnikov glede dokazovanja veljavne registracije za opravljanje dejavnosti in ugotovil, da vse ponudbe zadoščajo navedeni zahtevi, tako tudi ponudba ponudnika, ki je bil izbran za XI. sklop predmetnega javnega naročila.

Podjetje â?? je naročnika z dopisom, z dne 29.06.2003, na podlagi 17. člena ZRPJN obvestilo, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, ker se ne strinja z naročnikovo utemeljitvijo iz sklepa o zavrnitvi njegovega zahtevka za revizijo, da specifikacija zahtevanih del za XI. sklop predmetnega javnega naročila ne sovpada z deli, ki jih vsebuje grupa 01.411 standardne klasifikacije dejavnosti.

Naročnik je z dopisom, z dne 03.07.2003, v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z relevantno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb je Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-131/03-25-975, z dne 11.07.2003, v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za XI. sklop, ki je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 404-08-33/2003-32, z dne 12.05.2003.

Naročnik je, dne 25.07.2003, izdal novo obvestilo o oddaji javnega naročila za XI. sklop, št. 404-08-33/2003-41, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za XI. sklop (čiščenje okolice objektov â??., na celotnem teritoriju Republike Slovenije) izbral podjetje â??.. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik v obrazložitvi obvestila navaja, da je na podlagi sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-131/03-25-975, z dne 11.07.2003, s katerim je bilo ugodeno vlagateljevemu zahtevku za revizijo, opravil ponoven pregled prejetih ponudb za XI. sklop predmetnega javnega naročila. Pri tem je naročnik ponovno ugotavljal, ali ponudbe ustrezajo splošnim pogojem, ki jih mora izpolnjevati ponudnik na podlagi 41. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1), in sicer glede veljavne registracije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Naročnik nadaljuje, da je zaradi neustrezne registracije (dejavnost 01.411 - urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin) izločil ponudbe treh ponudnikov, med njimi tudi ponudbo podjetja â??...

Podjetje â??.. (v nadaljevanju: vlagatelj) je, dne 06.08.2003, vložilo zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je bila njegova ponudba neupravičeno izločena kot nepravilna. Vlagatelj dodaja, da je v objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod št. objave Ob-â??.., v točki, ki določa vrsto in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B ZJN-1, navedeno: "čiščenje vseh objektov â?? (poslovnih, skladiščnih, vojašnic, zdravstvenega doma in drugih; tal in opreme), oken in steklenih površin Objektov â??. ter okolice objektov â?? na teritoriju RS, vrsta storitev 1A (14.).". Glede na navedeno je razvidno, da se razpisana storitev nanaša na storitve čiščenja stavb in storitve upravljanja z nepremičninami. Vlagatelj nadaljuje, da je registriran za navedeni storitvi (šifra dejavnosti 74.70 in 70.320), kar je tudi razvidno iz rednega izpiska iz sodnega registra, z dne 09.04.2003, ki ga je vlagatelj predložil v svoji ponudbi. Vlagatelj nadaljuje, da šifra dejavnosti 70.320 upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, zajema naslednja opravila:
- agencije za pobiranje najemnine
- hišniška dejavnost (skrb za vzdrževanje stavbe in njene okolice, manjša popravila in podobno).

Hišniška dejavnost pa zajema vse dejavnosti, ki jih je naročnik specificiral v XI. sklopu predmetnega javnega naročila. Naročnik v razpisni dokumentaciji, v poglavju III., ki opisuje predmet javnega naročila, v specifikaciji zahtevanih opravil za XI. sklop povsod navaja izraz "čiščenje okolice", tega izraza kot takega pa pod šifro dejavnosti 01.411 ni opredeljenega. Prav tako pa naročnik površin, ki so zajete v XI. sklopu, ni opredelil oziroma imenoval kot površine, ki jih zajema šifra dejavnosti 01.411 (park, vrt, zelene športne površine, zelenice, nasadi, stadion, rekreacijske površine). Pri ocenjevanju ponudb je naročnik zaradi neustrezne registracije poleg vlagateljeve izločil še ponudbi dveh ponudnikov, iz česar sledi, da polovica ponudnikov, ki so oddali ponudbe za XI. sklop predmetnega javnega naročila, ni vedela, da naročnik zahteva, da mora biti ponudnik registriran za dejavnost pod šifro 01.411. Vlagatelj meni, da je naročnikova odločitev v nasprotju z razpisno dokumentacijo in določili ZJN-1, saj v razpisni dokumentaciji ni navedeno, da mora biti ponudnik registriran za dejavnost 01.411 ter da bo ob neizpolnjevanju tega pogoja njegova ponudba izločena iz postopka oddaje javnega naročila. Naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel dejstev, ki so kasneje pomembno vplivala na obravnavo ponudb, kar pomeni kršitev načela enakopravnosti ponudnikov.
Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se postopek oddaje javnega naročila za XI. sklop razveljavi v celoti in se izvede nov postopek oddaje predmetnega javnega naročila.
Vlagatelj tudi zahteva povrnitev stroškov plačane takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 404-08-259/2003-2, z dne 18.08.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da je skladno s sklepom Državne revizijske komisije, št. 018-131/03-25-975, z dne 11.07.2003, ponovno odločal o oddaji XI. sklopa predmetnega javnega naročila in pri tem sprejel odločitev, ki je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 404-08-33/2003-41, z dne 25.07.2003.
Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema njegove odločitve pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, sicer bo štel, da zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 22.08.2003, na podlagi 17. člena ZRPJN obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 28.08.2003, v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z relevantno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-186/03-22-1293, z dne 04.09.2003, na podlagi tretjega odstavka 21. člena ZRPJN zaprosila Statistični urad Republike Slovenije za pojasnilo o tem, katera šifra ali šifre dejavnosti iz standardne klasifikacije dejavnosti pokrivajo opravila, ki so specificirana v XI. sklopu predmetnega javnega naročila.

Statistični urad Republike Slovenije je z dopisom, št. 941-5001-26/2003, z dne 08.09.2003, Državni revizijski komisiji posredoval zahtevano pojasnilo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in je upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevkov za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila.
(3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija najprej navaja, da je s sklepom, št. 018-131/03-25-975, z dne 11.07.2003, presojala o tem, ali je vlagatelj (takratni izbrani ponudnik na podlagi obvestila, z dne 12.05.2003) registriran za dela, ki so predmet XI. sklopa javnega naročila (primerjava specifikacije XI. sklopa predmetnega javnega naročila in šifer dejavnosti iz vlagateljevega (takratni izbrani ponudnik) izpiska iz sodnega registra). Torej se Državna revizijska komisija ni opredeljevala do tega ali so opravila, ki so specificirana v XI. sklopu javnega naročila, zajeta prav pod šifro dejavnosti 01.441, kot je to zatrjeval izbrani ponudnik (takratni vlagatelj), ampak je zgolj ugotovila, da iz predloženega izpiska iz sodnega registra, ki ga je predložil vlagatelj (takratni izbrani ponudnik) izhaja, da ta ni registriran za dela, ki so specificirana v XI. sklopu predmetnega javnega naročila. Naročnik je bil zato dolžan pri ponovni presoji pravilnosti ponudb med drugim ugotoviti, kateri ponudniki so predložili veljavno registracijo za dejavnost, ki je specificirana v XI. sklopu predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija nadalje pritrjuje vlagatelju, da je naročnik v objavi javnega razpisa kot vrsto storitev po prilogi 1A ZJN-1 navedel, da razpisuje oddajo storitev 1A (14), v tej točki priloge ZJN-1 pa je navedena storitev čiščenja stavb in storitev upravljanja z nepremičninami. V opisu storitve, ki je predmet tega javnega naročila, pa je naročnik navedel: "čiščenje vseh objektov â??. (poslovnih, skladiščnih, vojašnic, zdravstvenega doma in drugih; tal in opreme), oken in steklenih fasad objektov â??, ter okolice objektov â??.na teritoriju RS." Ob tem je potrebno dodati, da se v konkretnem primeru javno naročilo oddaja v 11 sklopih, zato je naročnik v objavi javnega razpisa tudi navedel vsebino posameznih sklopov. Tako je za XI. sklop navedeno: "okolica prostorov/objektov â?? na celotnem teritoriju RS, v okvirni skupni površini 70.000 m2." Zahtevana opravila za XI. sklop predmetnega javnega naročila se torej nanašajo na čiščenje okolice objektov, medtem ko se opravila, ki so opredeljena v ostalih sklopih predmetnega javnega naročila, nanašajo na notranje čiščenje objektov ter čiščenje oken in steklene fasade prostorov/objektov naročnika (X. sklop). Glede na navedeno ni mogoče slediti vlagatelju, da bi bilo ustreznost registracije za predmet javnega naročila zadostno presojati že zgolj glede na naziv javnega naročila, ki je naveden v objavi javnega razpisa ali glede na navedbo vrste storitve po prilogi ZJN-1, saj posamezni sklopi javnega naročila lahko predstavljajo vsebinsko različne posle, ki niso vsi zajeti v enem nazivu storitve po prilogi ZJN-1. Zaradi navedenega je veljavnost registracije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, v konkretnem primeru potrebno presojati glede na naročnikovo specifikacijo opravil za posamezen sklop, ki je natančno navedena v razpisni dokumentaciji. V III. poglavju razpisne dokumentacije, ki opisuje predmet javnega naročila, je tako med drugim navedena tudi specifikacija zahtevanega čiščenja za XI. sklop javnega naročila (čiščenje okolice objektov â??., na celotnem teritoriju Republike Slovenije), ki je naslednja:
- dnevne aktivnosti: posamezna dela pri čiščenju okolice (pobiranje smeti, pometanje, čiščenje listja, vej, soljenje/razbijanje ledu in drugo)
- tedenske aktivnosti: posamezna dela pri čiščenju okolice (pobiranje smeti, pometanje, čiščenje listja, vej, soljenje/razbijanje ledu in drugo)
- mesečne aktivnosti: posamezne aktivnosti pri čiščenju okolice (košenje trave, čiščenje listja, vej, snega, soljenje/razbijanje ledu, obrezovanje ali čiščenje grmovnic in drugo)
- letne aktivnosti: posamezna dela pri čiščenju okolice (obrezovanje ali čiščenje grmovnic in drugo).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da šifra dejavnosti 70.320 upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi vsebuje tudi hišniško dejavnost (skrb za vzdrževanje stavbe in njene okolice, manjša popravila in podobno), ki zajema vsa opravila, ki jih je naročnik specificiral v XI. sklopu predmetnega javnega naročila.

Statistični urad Republike Slovenije je z dopisom, št. 941-5001-26/2003, z dne 08.09.2003, na vprašanje Državne revizijske komisije, katera šifra ali šifre dejavnosti iz standardne klasifikacije dejavnosti pokrivajo opravila, ki so specificirana v XI. sklopu predmetnega javnega naročila, podal naslednje pojasnilo: "Sklop storitev, ki ga navajate - Čiščenje okolice objektov - spada v dve različni dejavnosti:
- košnja in odvoz trave, pletje plevela, obrezovanje žive meje spada v dejavnost 01.411 - Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin;
- čiščenje smeti, listja, snega, soljenje ledu spada v 90.032 - Druge dejavnosti javne higiene.

Nobena od teh storitev ne spada v 74.700 - Čiščenje objektov in opreme, niti v 74.320. Med hišniške storitve (dejavnost 74.320 - Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi) res spada med drugim tudi skrb za vzdrževanje okolice objekta, a le tistega, ki je predmet upravljanja. Sama po sebi pa je oskrba zelenic, vrtov ipd. (tudi v okviru stavb) storitev, ki spada v 01.411 - Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin.".

Državna revizijska komisija nadalje dodaja, da je naročnik v 3. točki II. poglavja razpisne dokumentacije, kjer so podana navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, določil, da se bo ponudba štela za pravilno, če bo vsebovala vso zahtevano dokumentacijo, navedeno v poglavju IV. splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo usposobljenost za izvedbo tega javnega naročila in izpolnjevala vse v poglavju IV. zahtevane posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo usposobljenost za izvedbo tega javnega naročila.
V IV. poglavju razpisne dokumentacije, kjer so podana navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti in sposobnosti ponudnika, je naročnik med splošnimi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo usposobljenost za izvedbo javnega naročila, v 1. točki določil, da mora imeti ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kar ponudnik, ki je pravna oseba, dokaže s fotokopijo izpiska iz sodnega registra podjetij, izdanega po 30.09.2002.

Naročnik je z določitvijo obveznega pogoja (veljavna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila) ravnal skladno s 1. točko drugega odstavka 41. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje navedenega pogoja. Naročnik je prav tako ravnal v skladu s 1. točko drugega odstavka 42. člena ZJN-1, ki določa dokaz (izpisek iz sodne ali druge evidence), ki ga mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi, da dokaže izpolnjevanje pogoja iz 1. točke drugega odstavka 41. člena ZJN-1.

Glede na dejstvo, da iz vlagateljevega rednega izpiska iz sodnega registra, na dan 09.04.2003, izhaja, da vlagatelj ni registriran za opravljane dejavnosti pod šifro 01.411 ter dejavnosti pod šifro 90.032 standardne klasifikacije dejavnosti, je potrebno zaključiti, da vlagatelj ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet XI. sklopa tega javnega naročila. Namreč, kot je že prej navedeno, se specificirana opravila za XI. sklop predmetnega javnega naročila nanašajo na zunanje čiščenje okolice objektov (pobiranje smeti, pometanje, čiščenje listja, vej, snega, soljenje/razbijanje ledu, košenje trave, obrezovanje ali čiščenje grmovnic in drugo) in ne na čiščenje objektov in opreme (šifra 74.700) ali upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi (šifra 74.320) po Standardni klasifikaciji dejavnosti iz leta 2002, za opravljanje česar je izbrani ponudnik registriran.

Državna revizijska komisija poudarja, da je pogoj element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave (12. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Pogoj je prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se on in njegova ponudba sploh ocenjujeta. Če pogoj ni izpolnjen, se ponudnika izloči iz postopka. V postopku oddaje javnega naročila je namreč lahko izbran le tisti ponudnik, katerega ponudba je skladna tako z zakonskimi predpisi kot tudi z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. ZJN-1 v 18. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je: "â?? pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije;".

Ob opisanem dejanskem stanju je bilo potrebno vlagateljevo ponudbo zavrniti že na podlagi določil ZJN-1, ki v drugem odstavku 76. člena določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti. Naročnik pa je v obravnavanem primeru tudi v razpisni dokumentaciji opozoril ponudnike, da bo kot nepravilne zavrnil vse ponudbe, pri katerih bo na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovil, da ne izpolnjujejo vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, pri čemer je v razpisni dokumentaciji navedel, zaradi katerih pomanjkljivosti bodo ponudbe izločene kot nepravilne - med takšnimi pomanjkljivostmi pa je izrecno navedel tudi, da morajo ponudniki predložiti fotokopijo izpiska iz sodnega registra podjetij, izdanega po 30.09.2002, iz katerega bo razvidno, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Državna revizijska komisija še dodaja, da je glede na vsebino pojasnila Statističnega urada Republike Slovenije, v katerem je navedeno, da storitve iz XI. sklopa predmetnega javnega naročila spadajo pod šifro dejavnosti 01.411 ter tudi pod šifro dejavnosti 90.032, naročnik pa je ob ponovnem pregledu pravilnosti ponudb (po razveljavitvi njegove odločitve o oddaji XI. sklopa javnega naročila, ki je bila podana v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 404-08-33/2003-32, z dne 12.05.2003) presojal zgolj ali so ponudniki registrirani za dejavnost pod šifro 01.411, ne pa tudi ali so registrirani za opravljanje dejavnosti pod šifro 90.032, Državna revizijska komisija tudi preverila ali so v konkretnem primeru še izpolnjeni pogoji za oddajo javnega naročila, glede na določbo prvega odstavka 76. člena ZJN-1 (dve pravilni ponudbi). Pri tem je bilo ugotovljeno, da je poleg izbranega ponudnika še en ponudnik v svoji ponudbi predložil redni izpisek iz sodnega registra, iz katerega izhaja, da je registriran tako za opravljanje dejavnosti pod šifro 01.411 kot tudi za opravljanje dejavnosti pod šifro 90.032.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v postopku oddaje javnega naročila z izločitvijo vlagateljeve ponudbe kot nepravilne ni kršil določil ZJN-1, zato je skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1 izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer plačane takse v višini 100.000,00 SIT. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, vlagatelj v skladu z 22. členom ZRPJN ni upravičen do povračila stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??.