018-171/03

Številka: 018-171/03-24-1206

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu â??â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo pripomočkov, ki se uporabljajo pri zdravljenju zavarovanih oseb z inkontinenco, na podlagi vloženega zahtevka za revizijo podjetja â??.. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??..(v nadaljevanju: naročnik), dne â??..

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahtevi naročnika za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Vlagatelj mora naročniku povrniti stroške v višini 2.726,71 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva naročnika se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 07.03.2003 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo pripomočkov, ki se uporabljajo pri zdravljenju zavarovanih oseb z inkontinenco. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â?? ter v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??. objavil popravek javnega razpisa.

Iz obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 23.07.2003, je razvidno, da je naročnik za dobavo pripomočkov, ki se uporabljajo pri zdravljenju zavarovanih oseb z inkontinenco izbral podjetje â??.. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 28.07.2003 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 08.07.2003, niso podpisali navzoči predstavniki ponudnikov, kot to zahteva 6. člen Navodila o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS, št. 86/01).
Vlagatelj nadaljuje, da je zmotna ugotovitev naročnika, da je njegovo ponudbo podpisala oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik. Zmotna je ugotovitev, da â??. ni imel posebnega pooblastila za podpis listin v okviru ponudbe, ki jih je podpisal. V vlagateljevi ponudbeni dokumentaciji je predloženo tudi pooblastilo, izdano s strani direktorja in zakonitega zastopnika â??., pooblaščencu, ki je sicer zaposlen pri vlagatelju, â??.. Pooblastilo je precizno, saj je točno določeno, katero dokumentacijo po pooblastilu podpisuje â??, to je dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom, št. JN 0309-5/3-03-B. Vlagatelj dodaja, da gre celo za bolje specificirano pooblastilo, kot je pooblastilo generalnega direktorja naročnika, dano dne 23.07.2003 â??. za izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Vlagatelj zaključuje, da je pooblastilo za â??. zato ustrezno, saj je bilo pravilno predloženo in listine, ki jih je slednji podpisal v okviru celovite ponudbe, v celoti zavezujejo vlagatelja. Naročnik je tako zmotno uporabil določilo šestega odstavka 14. člena navodil ponudnikom, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik je s sklepom, št. 8001-566/03, z dne 31.07.2003, vlagateljev zahtevek zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi navaja, da je vlagateljeva navedba, da naj bi naročnik kršil 6. člen Navodila o postopku odpiranja ponudb s tem, da naj predstavniki ponudnikov ne bi podpisali zapisnika o odpiranju ponudb, glede na določbo petega odstavka 12. člena ZRPJN prepozna. Zaradi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu zavrgel. Vlagatelj bi lahko na domnevne kršitve opozoril že na javnem odpiranju ponudb, saj so bili pri tem prisotni njegovi predstavniki, vsekakor pa bi moral ugovarjati najkasneje do naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila. Ne glede na to naročnik prilaga tudi kopijo zapisnika o odpiranju ponudb, ki vsebuje vse podatke zahtevane v Navodilu o postopku odpiranja ponudb in iz katerega je razvidno, da so bili na javnem odpiranju ponudb prisotni tudi predstavniki vlagatelja. To je razvidno tako iz liste prisotnosti na javnem odpiranju ponudb, kot tudi iz zapisnika o javnem odpiranju, ki so ga podpisali vsi predstavniki ponudnikov.
Naročnik nadaljuje, da je v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb pregledal celotno vsebino vseh ponudb, tudi vsebino vlagateljeve ponudbe. Naročnik nadaljuje, da med strankama v revizijskem postopku ni sporno, da obrazec "ponudba" in obrazec "predračun", kot ključna ponudbena dokumenta, ki med drugim vsebujeta cene, nista podpisana s strani vlagateljevega zakonitega zastopnika, temveč s strani nekoga drugega, saj je iz navedenih dokumentov razvidno, da je na mestu, kjer je naveden zakoniti zastopnik, lastnoročno napisano "za" ter podpis â??. oziroma podpis, ki nedvomno ni podpis direktorja, kakor je to razvidno na primer iz priloženih pogodb z dobaviteljem, kjer je podpisan zakoniti zastopnik sam. Iz predloženega obrazca "ponudba" izhaja, da je vlagateljev zakoniti zastopnik direktor â??, enako je navedeno, da je on odgovorna oseba za podpis pogodbe. Iz predloženega rednega izpiska iz sodnega registra na dan 28.03.2003 izhaja, da je zakoniti zastopnik vlagatelja le direktor â??.. Naročnik dodaja, da je pri preverjanju celotne vlagateljeve ponudbene dokumentacije (tako ponudbe kot tudi dopolnitve ponudbe in ostale dokumentacije ter vzorcev, ovojnic in škatle same), kot tudi pri ponovnem preverjanju po prejemu zahtevka za revizijo ugotovil, da pooblastila, na katerega se sklicuje vlagatelj, v ponudbeni dokumentaciji ni zaslediti. Naročnik je zato skladno s šestim odstavkom 14. člena navodil ponudnikom izločil vlagateljevo ponudbo kot nepravilno, saj ni podpisana s strani vlagateljevega zakonitega zastopnika. Naročnik dodaja, da iz pooblastil, predloženih na javnem odpiranju ponudb, ni razvidno, da bi se katerokoli od treh predloženih pooblastil nanašalo na â??, niti ni iz teh pooblastil razvidno, da bi bila dana za podpis ponudbe.

Naročnik je vlagatelja, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, pozval, naj mu v treh dneh od prejema sklepa pisno sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika, hkrati pa ga je opozoril, da se v primeru molka šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 05.08.2003, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 08.08.2003, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, odstopil v odločanje vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z relevantno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, dne 14.08.2002 ob 10. uri na njen sedež povabila vlagatelja in naročnika z namenom pridobitve dodatnih pojasnil v zvezi z zahtevkom za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevkov za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila.
(3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Glede vlagateljeve navedbe, da zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 08.07.2003, niso podpisali navzoči predstavniki ponudnikov, kot to zahteva 6. člen Navodila o postopku odpiranja ponudb, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ta vlagateljeva navedba prepozna. Prvi odstavek 12. člena ZRPJN namreč določa, da se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika. Peti odstavek 12. člena ZRPJN pa določa, da po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. Vlagatelj bi torej moral očitano kršitev uveljavljati najkasneje do dneva odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika. Zaradi tega Državna revizijska komisija zahtevka za revizijo v tem delu ni vsebinsko obravnavala.

Vlagatelj nadalje zatrjuje neutemeljenost naročnikove odločitve o zavrnitvi njegove ponudbe kot nepravilne, zaradi neizpolnjevanja zahtev razpisne dokumentacije (šesti odstavek 14. člena navodil ponudnikom), zato je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb morala odločiti, ali je naročnik pri zavrnitvi vlagateljeve ponudbe ravnal v skladu z določbami Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1). Pri tem Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik v šestem odstavku 14. člena navodil ponudnikom določil: "Ponudnik mora pripraviti ponudbeno dokumentacijo, ki jo sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti napisana z neizbrisljivo pisavo, podpisati jo mora zakoniti zastopnik ponudnika.". Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je potrebno določila razpisne dokumentacije v tej fazi postopka oddaje javnega naročila (po oddaji javnega naročila) obravnavati kot aksiom, kateremu so morali ponudniki slediti in jih skladno z določili petega odstavka 12. člena ZJN-1 niti ni več mogoče izpodbijati.
Državna revizijska komisija na podlagi pregleda vlagateljeve ponudbene dokumentacije nadalje ugotavlja, da obrazec "ponudba" in obrazec "predračun", nista podpisana s strani vlagateljevega zakonitega zastopnika, temveč s strani nekoga drugega, saj je iz navedenih dokumentov razvidno, da je na mestu, kjer je naveden zakoniti zastopnik, lastnoročno napisano "za" ter podpis druge osebe oziroma podpis, ki ni podpis zakonitega zastopnika, kakor je to razvidno na primer iz priloženih pogodb z dobaviteljem, kjer je podpisan zakoniti zastopnik sam. Iz predloženega rednega izpiska iz sodnega registra, na dan 28.03.2003, ter nadalje iz predloženega obrazca "ponudba" namreč izhaja, da je edini zakoniti zastopnik vlagatelja direktor â??.. Med strankama ni sporno, da â??. ni zakoniti zastopnik družbe v smislu 32. člena Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01, 59/01; v nadaljevanju: ZGD), temveč ali je v ponudbeni dokumentaciji predloženo pooblastilo za njen podpis.
Glede na dejstvo, da vlagatelj zatrjuje, da je v njegovi ponudbeni dokumentaciji predloženo tudi pooblastilo, izdano s strani zakonitega zastopnika â??., pooblaščencu â??., ki je sicer zaposlen pri vlagatelju, v katerem je točno določeno, da â??. po pooblastilu podpisuje dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom, št. JN 0309-5/3-03-B, ter glede na dejstvo, da Državna revizijska komisija po pregledu vlagateljeve ponudbene dokumentacije takšnega pooblastila ni našla, je Državna revizijska komisija skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, dne 14.08.2002 ob 10. uri na njen sedež povabila vlagatelja in naročnika, z namenom pridobitve dodatnih pojasnil glede navedb v zahtevku za revizijo. Ob vpogledu v vlagateljevo ponudbeno dokumentacijo je pooblaščenka vlagatelja izjavila, da spornega pooblastila v njej ne najde. Ob tem je pooblaščenka vlagatelja navedla, da je sporno pooblastilo bilo vloženo v ponudbo in ne v dopolnitev ponudbe, saj je bil direktor odsoten pri oddaji ponudbe. Pooblaščenka vlagatelja je ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo tudi potrdila, da je ta zvezana in opremljena tako, kot je bila oddana.

Glede na dejstvo, da Državna revizijska komisija pri pregledu vlagateljeve ponudbene dokumentacije ni našla spornega pooblastila ter nadalje glede na dejstvo, da vlagatelj v revizijskem postopku ni predložil dokazov, da se sporno pooblastilo nahaja v njegovi ponudbeni dokumentaciji, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni mogoče slediti vlagateljevi navedbi, da je predložil sporno pooblastilo v njegovi ponudbeni dokumentaciji, zaradi česar je potrebno zaključiti, da njegova ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev razpisne dokumentacije, in sicer zahteve iz šestega odstavka 14. člena navodil ponudnikom, da mora celotno ponudbeno dokumentacijo podpisati zakoniti zastopnik ponudnika.
Zaradi predhodno ugotovljenih dejstev Državna revizijska komisija tudi ni presojala ali bi morebitni obstoj pooblastila v ponudbeni dokumentaciji pomenil izpolnitev šestega odstavka 14. člena navodil ponudnikom.
Namreč, če ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev razpisne dokumentacije, se ponudnika izloči iz postopka. V postopku oddaje javnega naročila je namreč lahko izbran le tisti ponudnik, katerega ponudba je skladna tako z zakonskimi predpisi kot tudi z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. ZJN-1 v 18. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je: "â?? pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije;".
Ob opisanem dejanskem stanju je potrebno pritrditi naročniku, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zato ni pravilna in jo je naročnik dolžan zavrniti že na podlagi določil ZJN-1, ki v drugem odstavku 76. člena določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti. Naročnik pa je v obravnavanem primeru tudi v razpisni dokumentaciji opozoril ponudnike, da bo zavrnil takšno ponudbo, ki ne bo podpisana s strani vlagateljevega zakonitega zastopnika (šesti odstavek 14. člena navodil ponudnikom).

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni kršil določil ZJN-1, zato je skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka tega sklepa.


ZRPJN v četrtem odstavku 22. člena določa, da če se zahtevku za revizijo ne ugodi, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na pisno zahtevo naročnika povrniti stroške, nastale z revizijo. Naročnik je za primer zanj ugodne rešitve obravnavane revizijske zadeve zahteval povračilo stroškov, ki jih je utrpel zaradi vloženega zahtevka za revizijo, in sicer stroške pošiljanja obvestila o vloženem zahtevku za revizijo vsem strankam, stroške pošiljanja kopije zahtevka Uradu za javna naročila in izbranemu ponudniku (skupaj 14 x 186,67 SIT, kar znaša 2.613,38 SIT z DDV) ter stroške pošiljanja sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, vse skupaj s stroški razmnoževanja omenjenih dokumentov (31 listov A4 po 10 SIT/kopijo z DDV), skupaj torej 2.932,38 SIT.
Po pregledu predloženega stroškovnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahteva za povračilo stroškov, skladno s četrtim odstavkom 22. člena ZRPJN, delno utemeljena. Državna revizijska komisija je na podlagi pregleda priglašenih stroškov ugotovila, da je stroškovna zahteva naročnika utemeljena v višini 2.726,71 SIT. Višja stroškovna zahteva naročnika se zavrne.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??