018-156/03

Številka: št. 018-156/03-25-1113

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), po â??.v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje splošne služnosti ob plinifikaciji â??. in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??.. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Umik zahtevka za revizijo se vzame na znanje in se ustavi postopek revizije oddaje splošne služnosti ob plinifikaciji â??â??...

Obrazložitev

Vlagatelj je, dne 17.04.2003, z dokumentom, št. 1/0-6/25-03, zaprosil naročnika za dodelitev služnostne pravice uporabe zemljišč v lasti in upravljanju naročnika, za potrebe izgradnje telekomunikacijske infrastrukture na območju celotne občine, vključno z območjem, ki je po lokacijskem načrtu predvideno za plinifikacijo (vzporedna gradnja s plinskim razvodnim območjem).
Naročnik je, dne 19.06.2003, z dokumentom, št. 46600-31/03, obvestil vlagatelja, da je pripravil obrazec ponudbe iz katerega so razvidni pogoji naročnika za oddajo predmetne služnosti.
Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 09.07.2003, št. 10/0-30/433, v katerem zahteva odpravo napake v razpisni dokumentaciji - obrazcu ponudbe - glede pogojev pridobitve služnostne pravice. Vlagatelj trdi, da je naročnik, kot nosilec javnega pooblastila, pristojen za zagotavljanje javnega interesa, v zvezi s takšnim zemljiščem pa lahko operaterju postavi samo tehnične in druge pogoje, z namenom, da se prepreči oviranje redne uporabe zemljišča za namen za katerega je zemljišče predvideno s prostorskim ali drugim aktom.
Po mnenju vlagatelja je naročnik v ponudbi, ki jo je poslal, s pogoji, ki jih je postavil, bistveno presegel z zakonom določene pristojnosti. Poleg tega je po mnenju vlagatelja primerno denarno nadomestilo, ki ga je operater dolžan ponuditi lastniku, zaradi zmanjšane vrednosti nepremičnine zaradi ustanovitve služnosti, kot ga je določil naročnik, bistveno previsoko. Vlagatelj zapiše, da se za ustanovitev služnosti napeljave uporablja samo Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/2001 in 110/2002; v nadaljevanju: Ztel-1) in podredno Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/2002; v nadaljevanju: SPZ). Vlagatelj zato zahteva, da naročnik odpravi napako v razpisni dokumentaciji - posredovanem obrazcu ponudbe - vezano na pogoje pridobitve služnostne pravice, oziroma podrejeno, da izvede postopek ustanovitve služnosti napeljave po Ztel-1.
Vlagatelj je poslal dne 14.07.2003, z dokumentom, št. 1/5-82/178-03, potrdilo o plačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo.
Naročnik je dne 16.07.2003, z dokumentom, št. 35101-76/03, izdal zapisnik o odpiranju ponudb za oddajo splošne služnosti ob plinifikaciji. Naročnik je odložil odpiranje ponudb do presoje upravičenosti revizijskih navedb.
Naročnik je dne 25.07.2003, z dokumentom, št. 46600-31/03, odstopil zahtevek za revizijo Državni revizijski komisiji. Naročnik zapiše, da predmet predmetnega spora ni predmet javnega naročanja in da zatorej ni mogoče uporabiti Ztel-1 in ZRPJN.
Poleg tega zapiše, da ni točna navedba, da lahko naročnik postavi samo tehnične in druge pogoje, saj Ztel-1 določa, da ima naročnik pravico do primernega denarnega nadomestila in pravico postavljati tehnične in druge pogoje z namenom, da se prepreči oviranje redne uporabe zemljišča za namen, za katerega je zemljišče predvideno s prostorskim planom. Zaradi navedenega meni, da v obravnavanem primeru ne gre za postopanje po ZRPJN in da naj Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrže ali pa se izreče za nepristojno.
Vlagatelj je dne 25.07.2003, z dokumentom, št. 1/5-39/2712, podal umik zahtevka za revizijo.
Naročnik je dne 28.07.2003, z dokumentom, št. 46600-31/03, Državni revizijski komisiji odstopil vlagateljev zahtevek za umik in pozval Državno revizijsko komisijo, da ji vrne dokumentacijo, da lahko nadaljujejo postopek.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije), kjer je v 4. alinei prvega odstavka 23. člena določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.
Ker je vlagatelj zahtevo za pravno varstvo umaknil pred sprejemom odločitve s strani Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??.