018-152/03

Številka: št. 018-152/03-24-1121

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), poâ??.., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, št. â??.., za pranje in čiščenje vozil â?? in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??.. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â?? (v nadaljevanju: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 09.05.2003, z dokumentom, št. 404-08-162/2003-1, izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanju strokovne komisije, za pranje in čiščenje vozil, št. â??. 148/2003 MV.

Naročnik je dne 12.05.2003, z dokumentom, št. 12.05.2003, poslal povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Naročnik je, dne 22.05.2003, izvedel javno odpiranje prispelih ponudb in ugotovil, da so prispele štiri ponudbe. O tem je izdal zapisnik, št. 404-08-162/2003-15.

Naročnik je izdal, dne 26.05.2003, z dokumentom, št. 404-08-162/2003-16, poročilo o oddaji javnega naročila male vrednosti, št. â?? 148/2003 -MV, za pranje in čiščenje vozil â??.

Naročnik je, dne 30.05.2003, z dokumentom št. 404-08-162/2003-18, izdal obvestilo o oddaji javnega naročila št. â?? 148/2003-MV za pranje in čiščenje vozil â??. Kot najugodnejšega ponudnik za ročno pranje in čiščenje vozil, je naročnik izbral ponudnika â??.. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik A), za strojno pranje vozil pa ponudnika â??.. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik B).

Dne 06.06.2003, je naročnik izdal z dokumentom št. 404-08-162/2003-23, obvestilo o spremembah in dopolnitvah obvestila o oddaji javnega naročila št. â?? 148/2003-MV za pranje in čiščenje vozil â??.

Vlagatelj je dne 09.06.2003, vložil revizijski zahtevek zoper odločitev o izbiri. V njem navaja, da je oddaljenost pralnice izbranega ponudnika več kot 2.5 km, da število pralnih mest ne ustreza dejanskemu stanju, da dejanskemu stanju tudi ne ustreza število zaposlenih, da niso bili pravilno ocenjeni materialno tehnični pogoji (parkirni prostor, zavarovanje odgovornosti za škode tretjim osebam). Zaradi navedenega vlagatelj zahteva preklic odloka o oddaji javnega naročila ter ponovni razpis.

Naročnik je dne 11.06.2003, z dokumentom št. 404-08-194/2003-1, vlagatelja v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN pozval, da dopolni zahtevek za revizijo.

Naročnik je prejel zahtevano dopolnitev, dne 23.06.2003.

Naročnik je, dne 15.07.2003, z dokumentom, št. 404-08-194/2003-5, izdal sklep s katerim je zahtevek vlagatelja kot neutemeljenega zavrnil. Naročnik je zapisal, da je ocenjeval ponudbo na podlagi vnaprej določenih meril, ter da izbrani ponudnik izpolnjuje vse z zakonom predpisane splošne in posebne pogoje, kar je izbrani ponudnik potrdil tudi s svojim podpisom in žigom. Ob tem naročnik navaja, da je pri ugotavljanju dejanskega stanja sledil navedbam ponudnika.

Vlagatelj je, dne 16.07.2003, zahteval nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. V njem je zapisal, da naročnik v sklepu s katerim je zavrnil revizijski zahtevek, ni podal nobenega dokazila s katerim bi prepričal vlagatelja, da izbrani kandidat res izpolnjuje vse pogoje, katere je le-ta navedel, jih podpisal in ožigosal. Zato zahteva, da komisija pregleda ponudbo izbranega ponudnika in da z dokazi ugotovi realno stanje.

Naročnik je, dne 21.07.2003, z dokumentom 404-08-194/2003-7, odstopil Državni revizijski komisiji, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, vso dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je, dne 21.07.2003, z dokumentom št. 018-152/03-24-1038, vlagatelja pozvala, da dopolni zahtevek za revizijo, s predložitvijo dokazov s katerimi dokazuje kršitve v zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelja tudi opozorila, da bo zahtevek za revizijo zavrgla, v kolikor vlagatelj ne bo dopolnil zahtevka za revizijo.

Peta alinea, tretjega odstavka 12. člena ZRPJN določa, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.
Četrti odstavek 12. člena ZRPJN določa, da če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolniâ??Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.
Prvi odstavek 21. člena ZRPJN pa določa, da če Državna revizijska komisija ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih podatkov iz 12. člena tega zakona, pozove vlagatelja zahtevka za revizijo, da ga dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je pet dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev.
Prvi odstavek 23. člena ZRPJN pa določa, da Državna revizijska komisija s sklepom lahko zahtevek za revizijo zavrže v primeru, ko je zahtevek za revizijo oziroma obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vloženo nepravočasno, če ga je vložila oseba, ki ne more izkazati aktivne legitimacije, ali če vlagatelj zahtevka ni dopolnil v roku oziroma v skladu z zahtevo za dopolnitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 21. člena tega zakona.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku ni predložil dokazov, s katerimi bi dokazoval kršitve, ki jih je zatrjeval v revizijskem postopku. Državna revizijska komisija ga je na podlagi prvega odstavka 21. člena ZRPJN, v povezavi s tretjim in četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN, pozvala, da ustrezno dopolni svoj zahtevek za revizijo.
Vlagatelj je prejel navedeni poziv, dne 24.07.2003. Dopolnitev bi moral poslati, najkasneje dne 29.07.2003.
Ker vlagatelj do preteka tega datuma ni poslal zahtevanih dopolnil, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena, zahtevek za revizijo zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??