018-141/03

Številka: 018-141/03-25-1024

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), po â??.. v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbor izvajalca zdravstvenih storitev v â??â?? ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil â??.. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??â??.(v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 401-02-32/2003 0101, z dne 09.06.2003 ter sklep naročnika o zahtevku za revizijo št. 798-03-12/2003-3113, z dne 09.07.2003 v delu, ki se nanaša na razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti.

2. Zahtevi vlagatelja za povračilo stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.05.2003 izdal sklep, št. 2020-07-S-2003-22, o začetku postopka oddaje javnega naročila za izbor izvajalca zdravstvenih storitev v â??.. Naročnik je na spletni strani â??â??, objavil povabilo k oddaji ponudb za predmetno naročilo. Na povabilo naročnika sta prispeli dve ponudbi.
Naročnik je dne 09.06.2003 izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 401-02-32/2003 0101, v katerem ugotavlja, da je bila pravilna zgolj ponudba izbranega ponudnika, v nasprotju z vlagateljevo ponudbo, saj v njegovi ponudbi ni poimensko navedel zdravstvenih delavcev (stalnega zdravnika in zdravnika, ki ga bo nadomeščal in zdravstveno osebje), ki bi izvedli javno naročilo.

Vlagatelj je zoper navedeno Obvestilo, dne 18.06.2003 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je pripravil ponudbo v skladu z zahtevami naročnika, kot je bilo to navedeno v povabilu k oddaji ponudb naročnika in bi jo tako moral naročnik upoštevati kot pravilno. V povabilu k oddaji ponudb ni nikjer navedeno, da mora ponudnik vnaprej zapisati imena zdravstvenega osebja, bodisi v posebne obrazce ali pa priložiti posebno izjavo oziroma listino. Naročnik pa ni posebej opozoril v katerih primerih bo štel ponudbo za nepravilno. V nadaljevanju vlagatelj opozarja naročnika, da je s sprejeto odločitvijo o dodelitvi naročila ravnal v nasprotju z načelom gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, ki se mora upoštevati tudi v okolju javnih naročil male vrednosti.
Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da naročnik preveri svojo odločitev o oddaji javnega naročila, odpravi nepravilnosti tako, da v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila ter izbiro opravi na novo z upoštevanjem ponudbe vlagatelja.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov postopka in sicer plačila takse v višini 100.000 SIT v skladu z 22. členom ZRPJN in druge stroške v višini 50.000 SIT (pregled dokumentacije, sestava zahtevka in administrativi stroški).

Glede na to, da vlagatelj zahtevka za revizijo ni prejel odločitve o zahtevku za revizijo s strani naročnika v roku, ki ga določa drugi odstavek 16. člena ZRPJN je dne 10.7.2003 zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.
Dne 09.07.2003 je naročnik (v skladu z Navodilom o postopkih oddaje javnih naročil v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij je o zahtevku odločil direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij) sprejel sklep o zahtevku za revizijo s katerim je zahtevku za revizijo ugodil v celoti razveljavil postopke oddaje predmetnega javnega naročila ter vlagatelju priznal stroške nastale v zvezi z revizijo znesku 100.000 SIT. Vlagatelj in Državna revizijska komisija sta ta sklep prejel 11.07.2003, zato je Državna revizijska komisija, upoštevaje naročnikovo odločitev, s pozivom z dne 14.07.2003 p,ozvala, da sporoči ali še vztraja pri nadaljevanju zahtevka za revizijo.
Naročnik je namreč v sklepu, št. 798-03-12/2003-3113, z dne 09.07.2003, odločil, da je vlagateljeva ponudba pravilna, saj v celoti povzema razloge iz zahtevka za revizijo ter dodaja, da sporna imena zdravnikov niso obvezen del ponudb. V svoji odločitvi je naročnik sledil predlogu vlagatelja in v celoti razveljavil naročilo, obenem pa vlagatelja opozarja, da ne mora sprejeti odločitve o dodelitvi naročila, saj mu veljavna zakonodaja teh pooblastil ne daje (prvi odstavek 16. člena ZRPJN).

V skladu s pozivom Državne revizijske komisije je vlagatelj dne 15.07.2003 Državno revizijsko komisijo obvestil, da vztraja pri nadaljevanju zahtevka za revizijo in dodaja, da je vlagatelj v sklepu, št. 798-03-12/2003-3113, z dne 09.07.2003, odločal preko meja zahtevka, saj je naročnik razveljavil celotno naročilo, kar pa vlagatelj ni zahteval, niti mu to ni v interesu. Vlagatelj je sicer zapisal, da se v celoti razveljavi naročilo, vendar je istočasno zahteval, da se postopek izbire opravi na novo, tako, da v postopku ocenjevanja ponudb vključi tudi ponudbo vlagatelja. Vlagatelj še opozarja na povrnitev stroškov revizijskega postopka v višini 50.000 SIT za pripravo revizijskega zahtevka, saj sam ne razpolaga s strokovno službo in je moral naročiti izdelavo revizijskega zahtevka pri instituciji, ki je strokovno usposobljena za vodenje tovrstnih postopkov. V navedenem dopisu vlagatelj tudi predlaga, da Državna revizijska komisija odloči, da se zahtevku za revizijo ugodi, tako, da se postopek oddaje javnega naročila v zvezi z Obvestilom o oddaji javnega naročila št. 401-02-32/2003 0101 razveljavi in se odločitev o izbiri ponovi z upoštevanjem ponudbe vlagatelja.
Naročnik je z dopisom, z dne 14.07. 2003, v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji odstopil v reševanje zahtevek za revizijo skupaj z relevantno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in je upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevkov za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila.
(3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Pri tem Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik v sklepu, št. 798-03-12/2003-3113, z dne 09.07.2003, (ne glede na nepravočasnost prejema izdanega sklepa, katerega obstoj in relevantnost v tem revizijskem postopku vlagatelj glede na navedbe v dopisu Državni revizijski komisiji z dne 15.07.2003, priznava) utemeljeno odločil, da je vlagateljeva ponudba pravilna, saj v obravnavanem delu ustreza zahtevam iz povabila k oddaji ponudb. V tem delu Državna revizijska komisija v celoti povzema naročnikove ugotovitve, ki jih je preverila tudi z vpogledom v ponudbo vlagatelja in vsebino povabila k oddaji ponudb.
V postopku oddaje javnega naročila je namreč lahko izbran le tisti ponudnik, katerega ponudba je skladna tako z zakonskimi predpisi kot tudi z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, oziroma v obravnavanem primeru iz povabila k oddaji ponudb. ZJN-1 v 18. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je: "â?? pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije;".

Upoštevaje navedbe v zahtevku za revizijo, naročnikove ugotovitve ter dejstvo, da je vlagatelj v dopisu, z dne 15.07.2003, po predhodnem pozivu Državne revizijske komisije, natančneje specificiral meje zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija odločila, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila razveljavi le deloma, in sicer v delu Obvestila o oddaji javnega naročila, št. 401-02-32/2003 0101, z dne 09.06.2003.
Navedene kršitve, po mnenju Državne revizijske komisije, ne narekujejo razveljavitve celotnega postopka oddaje javnega naročila, temveč se v skladu z vlagateljevo zahtevo (tako po vsebini v zahtevku za revizijo, kot tudi v dopolnjeni z dne 15.07.2003), nepravilnosti lahko odpravijo že z razveljavijo odločitve o dodelitve naročila.
Državna revizijska komisija v skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZRPJN naročnika napotuje na ponovni pregled in ocenjevanje pridobljenih ponudb, v katerem naj preveri pravilnost pridobljenih ponudb, jih v primeru ugotovljene pravilnosti oceni na podlagi predvidenih meril oziroma zavrne vse ponudbe v skladu z 77.členom ZJN-1(v primeru, da za to obstajajo utemeljeni in objektivno preverljivi razlogi). Nadalje naročnika opozarja, da mora organizirati takšno notranjo organiziranost, da zagotovi pravočasno odločanje o vloženih zahtevkih za revizijo.

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1 izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer plačane takse v višini 100.000,00 SIT. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo za revizijo potrebni stroški, katerih povrnitev je zahteval vlagatelj, to je taksa v višini 100.000,00 SIT. Višja stroškovna zahteva se zavrne, saj je potrebno ostale opredeljene stroške v zahtevku za revizijo in nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo zavrniti, ker na podlagi drugega odstavka 22. člena ZRPJN in drugega odstavka 151. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99), v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, ni najti zakonske podlage za ugoditev takšni zahtevi.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2 izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??.