018-127/03

Številka: 018-127/03-25-959

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 13. člena in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po â??.. v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo elektro opremo in montažo za RP 20 kV â??. ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??â??., ki jo zastopa odvetnica â??â??. (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??â??

ODLOČILA

1. Pritožba vlagatelja, z dne 26.06.2003, zoper odločitev naročnika v sklepu o zavrženju, št. 5339/03, z dne 23.06.2003, se zavrne kot neutemeljena.

2. O predlogu za vrnitev v prejšnje stanje mora odločiti naročnik.

3. Zahteva za povračilo stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne â??. v Uradnem listu RS, št. â??., pod številko objave Obâ??., objavil javni razpis za dobavo elektro opremo in montažo za RP 20 kV â??.. Dne 08.05.2003 je naročnik ponudnikom posredoval obvestilo o oddaji javnega naročila, št. MK/kš4072/03, v katerem je navedel, da je za najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo izbral ponudnika â??â??. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 05.06.2003 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila sodeloval kot poddobavitelj izbranega ponudnika. Od predstavnika izbranega ponudnika je 30.05.2003 izvedel, da je bila izbrana ponudba izbranega ponudnika, vendar je bil kot poddobavitelj na zahtevo naročnika namesto vlagatelja izbrana družba â??â?? To je po mnenju vlagatelja nedopustno in nezakonito. Vlagatelj zahteva povračilo revizijskih stroškov (2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 2% za materialne stroške, 20% DDV in takso v višini 100.000,00 SIT).

Naročnik je s sklepom, št. 5339/03, z dne 23.06.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo kot prepozen zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je s sklepom o izbiri obvestil izbranega ponudnika, ki ga je le-ta prejel 12.05.2003. Vlagatelj bi moral svoj zahtevek za revizijo vložiti najkasneje do dne 22.05.2003, vendar ga je vložil šele 05.06.2003, torej po izteku 10 dnevnega roka za vložitev revizijskega zahtevka. Naročnik je navedel, da se lahko vlagatelj v roku treh dni od prejema tega sklepa pritoži na Državno revizijsko komisijo, v kolikor meni, da je njegov zahtevek neupravičeno zavržen kot prepozen.

Vlagatelj je dne 30.06.2003 posredoval Državni revizijski komisiji "Predlog za vrnitev v prejšnje stanje in pritožbo na Državno revizijsko komisijo", z dne 26.06.2003. Vlagatelj v obrazložitvi navaja, da ne drži trditev naročnika, da je sklep o izbiri prejel 12.05.2003, saj ga sploh ni prejel. Vlagatelj je šele 30.05.2003 po telefonskem razgovoru s predstavnikom izbranega ponudnika izvedel, da je bila njihova ponudba izbrana kot najugodnejša ponudba, vendar da je bil kot poddobavitelj namesto njega izbrana družba â??â??. Vlagatelj je od naročnika zahteval, da ga obvesti o statusu omenjenega razpisa. Ker sklepa o izbiri ni prejel, je 04.06.2003, to je znotraj 10-dnevnega roka, odkar je v ustnem razgovoru izvedel, da je bil sprejet sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, vložil zahtevek za revizijo.
Vlagatelj navaja, da če je res zamudil rok za vložitev zahtevka za revizijo, to skladno s 116. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 12/03, v nadaljevanju: ZPP), storil iz upravičenega razloga, saj za sprejetje sklepa o izbiri ni vedel in ni mogel vedeti. Zato naročniku predlaga, da mu dovoli vrnitev v prejšnje stanje in razveljavi sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, št. 5339/03, z dne 23.06.2003 ter vlagateljev zahtevek za revizijo obravnava kot pravočasnega.
Na Državno revizijsko komisijo pa zoper omenjen sklep vlaga pritožbo in predlaga, da le-tej ugodi in izpodbijani sklep razveljavi ter naročniku naloži povračilo stroškov revizijskega postopka (2000 odvetniških točk za sestavo zahteve za vrnitev v prejšnje stanje in 2500 odvetniških točk za sestavo pritožbe).

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila sodeloval kot poddobavitelj z izbranim ponudnikom. Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. MK/kš4072/03, obvestil vse ponudnike, da je kot najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo izbral izbranega ponudnika. Naročnik vlagatelja o izbiri najugodnejšega ponudnika ni obvestil, ker vlagatelj ni bil ponudnik, ampak zgolj poddobavitelj izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1, ki določa: "Na podlagi poročila iz prvega odstavka tega člena mora naročnik nemudoma posredovati ponudnikom obvestilo o oddaji javnega naročila."

Rok za vložitev zahtevka za revizijo po odločitvi o dodelitvi javnega naročila je skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN 10 dni po prejemu odločitve o dodelitvi naročila. Naročnik je obvestilo o oddaji javnega naročila vročil izbranemu ponudniku (do katerega je imel v konkretnem primeru pravno dolžnost obvestitve) dne 12.05.2003, kot je to razvidno iz njegove povratnice, tako da je potrebno potrditi odločitev naročnika, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo potekel dne 22.05.2003, vlagatelj pa je le-tega vložil šele 05.06.2003. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik ravnal v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN, ki določa: "Če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom."

Državna revizijska komisija pa ob tem še pripominja, da je vlagatelj, kot je že bilo ugotovljeno zgoraj, v predmetnem postopku sodeloval kot poddobavitelj izbranega ponudnika. Poslovna povezava med izbranim ponudnikom in vlagateljem temelji na njunem medsebojnem avtonomnem dogovoru, v katerem bi si vlagatelj moral zagotoviti tak pravni položaj, da bi ga le-ta moral pravočasno obveščati o relevantnih informacijah o oddaji in kasnejši izvedbi predmetnega javnega naročila, oziroma bi si moral zagotoviti, da bi ga le-ta obveščal o pomembnih odločitvah, ki vplivajo na njegov pravni položaj. Takšno razmerje bi vlagatelju omogočalo, da bi v predmetnem postopku oddaje javnega naročila pravočasno (pred rokom za oddajo ponudb) vpogledal v razpisno dokumentacijo in si posledično zagotovil učinkovito pravno varstvo (v obravnavanem primeru predvsem v smislu varstva položaja proste izbire podizvajalcev oziroma poddobaviteljev). Pri sprejemu te odločitve Državna revizijska komisija upošteva, da ZRPJN (v povezavi z ZJN-1) veže potek rokov na avtonomen način zgolj na dejstvo obveščanja ponudnikov (s prejemom odločitve o izbiri oziroma objavo o izbiri v Uradnem listu Republike Slovenije). Iz tega razloga gre slediti razlogom, ki je ob zavrženju zahtevka za revizijo ugotovil naročnik.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj naročniku predlaga, da mu dovoli vrnitev v prejšnje stanje in razveljavi sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, št. 5339/03, z dne 23.06.2003 ter vlagateljev zahtevek za revizijo obravnava kot pravočasnega iz previdnosti pa je vložil še pritožbo zoper navedeni sklep naročnika.
ZRPJN ne ureja instituta vrnitve v prejšnje stanje, zato je v takšnih primerih v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, potrebno smiselno uporabiti določbe zakona, ki ureja pravdni postopke. V skladu z določilom prvega odstavka 117. člena ZPP se predlog za vrnitev v prejšnje stanje poda pri sodišču, pri katerem je bilo zamujeno dejanje, katero o predlogu, na podlagi 120. člena ZPP tudi odloči. Ker je v predmetni zadevi eventuelna zamuda nastala v postopku pred naročnikom, je Državna revizijska komisija odločila kot izhaja iz tega sklepa. Pri tem mora naročnik odločiti tudi o utemeljenosti stroškov, povezanih s predlogom zua vrnitev v prejšnje stanje.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov za revizijo. Državna revizijska komisija je svojo odločitev o stroških oprla na določila Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 12/03, v nadaljnjem besedilu: ZPP), ki se v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja. 165. člen ZPP v prvem odstavku določa: "Če sodišče zavrže ali zavrne pravno sredstvo, odloči tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim." Državna revizijska komisija je ob upoštevanju vseh okoliščin v predmetnem postopku odločila, da vlagatelj trpi svoje stroške tega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa..


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??.