018-124/03

Številka: 018-124/03-23-893

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po â??.., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo smetarskega vozila z nadgradnjo za odvoz odpadkov in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja â??.. (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??. (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 05.05.2003 sprejel sklep, št. 61/11, o začetku postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je objavil javni razpis za dobavo smetarskega vozila z nadgradnjo za odvoz odpadkov v Uradnem listu RS, št. â??., z dne â??., pod št. objave Obâ??...

Vlagatelj je vložil pritožbo (dokument brez datuma), ki jo je naročnik prejel dne 05.06.2003, v kateri se pritožuje na izločitvene kriterije. Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 05.06.2003, pozval (vlagateljevo pritožbo je naročnik obravnaval kot nepopolni zahtevek za revizijo), da skladno s četrtim odstavkom 12. člena in prvim odstavkom 22. člena ZRPJN, dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o plačilu takse in 22. člena ZRPJN.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 09.06.2003, in sicer zaradi tehnično nesprejemljive zahteve za toleranco medosne razdalje vozila. Vlagatelj navaja, da je naročnik v "Zahtevah in pogojih naročnika", z dne 25.03.2003, v točki 2. - "Zahtevane tehnične karakteristike smetarskega vozila z nadgradnjo volumna 18-20 mÂł", izrecno navedel, da želi vozilo z nadgradnjo za zbiranje odpadkov z volumnom 18-20 mÂł, v točki 2.1.1. "šasija", pa je nepreklicno zahteval medosno razdaljo vozila 3400-3500 mm. S tehničnega stališča je razumljivo, navaja vlagatelj, da bi naročnik lahko postavil omejitev dolžine medosne razdalje predvsem zaradi pogoja velikosti obračalnega kroga vozila, ki je odvisen tudi od medosne razdalje, oziroma zaradi kakšnih drugih zahtev. Vse te zahteve, ki izvirajo iz pogoja različnih medosnih razdalj, pa v razpisni dokumentaciji niso nikjer navedene. Vlagatelj meni, da je zelo ozko postavljena zahteva dolžine medosne razdalje v razpisnih pogojih diskriminatorna, saj so lahko zahteve po volumnu 18-20 mÂł izpolnjene tako na vozilu s krajšo medosno razdaljo (le-ta bi omogočala manjši obračalni krog in večjo gibljivost vozila po ozkih mestnih ulicah) in z daljšo medosno razdaljo, ki pa ima spet svoje tehnične značilnosti.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik ponovno preveri tehnične zahteve za dobavo smetarskega vozila z nadgradnjo za odvoz odpadkov in zahtevek za revizijo ugodno reši.

Naročnik je dne 05.06.2003, vlagatelja na podlagi četrtega odstavka 12. člena in prvega odstavka 22. člena ZRPJN pozval, naj v zakonsko določenem roku dopolni svoj zahtevek za revizijo s potrdilom o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, katerega je vlagatelj posredoval dne 09.06.2003.

Naročnik je s sklepom, z dne 11.06.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je naročnik postavil zahtevo po medosni razdalji 3400-3500 mm zato, ker je zahtevana medosna razdalja za zahtevano nadgradnjo najprimernejša, saj omogoča optimalno razporeditev tež in najboljšo stabilnost vozila, ki je pri taki nadgradnji zelo pomembna. Naročnik meni, da takšna zahteva ni diskriminatorna in bi lahko tudi revident dobavil vozilo s takšno medosno razdaljo, saj se da vsako vozilo predelati. Naročnik še dodaja, da je upošteval določila Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1), saj v razpisni dokumentaciji ni navajal niti določene blagovne znamke, tipa ali proizvajalca ali zahteval blaga, ki ga zagotovi le določen proizvajalec.
Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN (z dopisom, z dne 11.06.2003, ki mu je priložil sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo) pozval, naj mu v roku treh dni od prejema odločitve naročnika pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, ki ga je le-ta prejel dne 18.06.2003, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 19.06.2003, odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-124/03-23-891, z dne 24.06.2003, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, vlagatelja pozvala, naj v roku treh dni od prejema tega dopisa posreduje dokazilo o tem, da je zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo oddal pravočasno, na kar pa vlagatelj v postavljenem roku ni podal odgovora.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo vlagatelja dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je ob pregledu dokumentacije predmetnega javnega naročila ugotovila, da obstaja dvom o tem, ali je vlagatelj pravočasno sporočil naročniku, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, zato je vlagatelja z dopisom, št. 018-124/03-23-891, z dne 24.06.2003, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, pozvala naj posreduje dokazilo v zvezi s tem.

Državna revizijska komisija izpostavlja, da ZRPJN v prvem odstavku 17. člena (Nadaljevanje postopka po odločitvi naročnika) določa: "Naročnik mora o svoji odločitvi iz prvega odstavka
prejšnjega člena tega zakona v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa."

Ker se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002: v nadaljevanju ZPP), je v predmetnem postopku potrebno upoštevati določbi prvega in drugega odstavka 112. člena ZPP, ki glasita: "Če je vloga vezana na rok, se šteje, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče.
Če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena.".

Ker se je rok, do katerega mora vlagatelj naročniku sporočiti, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, iztekel dne 16.06.2003 (vlagatelj je dne 13.06.2003 prejel naročnikov sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo, kar je razvidno iz podpisane poštne povratnice), naročnik pa do izteka tega dne ni prejel vlagateljevega sporočila o nadaljevanju postopka, vlagatelj pa dokazila, da je oddal sporen dopis po pošti priporočeno ali brzojavno, ni posredoval, se šteje, da je bil zahtevek za nadaljevanje postopka za revizijo vložen nepravočasno.

Državna revizijsko komisija je skladno s 1. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, po kateri se zahtevek za revizijo zavrže v primeru, ko je zahtevek za revizijo oziroma obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vloženo nepravočasno, če ga je vložila oseba, ki ne more izkazati aktivne legitimacije, ali če vlagatelj zahtevka ni dopolnil v roku oziroma v skladu z zahtevo za dopolnitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 21. člena tega zakona, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??.