018-103/03

Številka: 018-103/03-21-737

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po â??. v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup 2000 suknjičev, 6900 hlač in 300 kril ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??â??. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â?? Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne â??â??

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Dopolnitev zahtevka za revizijo, z dne â??â??, se zavrže.

3. Zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne â??. sprejel sklep, št. â??â??, o začetku postopka oddaje javnega naročila za nakup suknjičev, hlač in kril. Naročnik je predmetni javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??., pod številko objave â??.. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. â??.., z dne â??.., je razvidno, da sta pravočasno prispeli dve ponudbi. Naročnik je z poročilom o oddaji javnega naročila â??. oba ponudnika obvestil, da je izvedbo naročila oddal podjetju â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).
Vlagatelj je zoper odločitev naročnika o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo. Naročnik je dne â??. zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter vlagatelja pozval, naj mu pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj je dne â??. naročnika obvestil, da vztraja pri vloženem zahtevku za revizijo. Naročnik je istega dne odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je s svojim sklepom, št. â??. z dne â??., zahtevku za revizijo ugodila tako, da je naročniku naložila, da vlagatelju omogoči vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, skladno z napotki iz prej navedenega sklepa.

Naročnik je vlagatelju dne â??.. omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Vlagatelj je po vpogledu v razpisno dokumentacijo (ponovno) vložil zahtevek za revizijo, in sicer iz razloga, ker naj bi naročnik kršil sedmo točko drugega odstavka 41. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) in drugi odstavek 45. člena ZJN-1. Vlagatelj ugotavlja, da bi moral naročnik oddati naročilo ob upoštevanju pogojev za ugotovitev sposobnosti, ki se nanašajo na finančne, kadrovske in tehnične sposobnosti za izvedbo naročila ter meni, da bi moral naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika v primeru, če ponudnik ne razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.
Vlagatelj navaja, da je naročnik v predmetni razpisni dokumentaciji v poglavju 5, na strani 10, v šesti alinei, zahteval, da mora ponudnik glede poslovne sposobnosti izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer mora navesti svoje podatke glede svoje kadrovske strukture, proizvodne kapacitete, službe kakovosti ter načina upoštevanja ter reševanja reklamacij. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi v obrazcu AD3 "Dokazila ponudnika o razpolaganju z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi" v točki 1.2 navedel skupno število zaposlenih 55. V istem obrazcu je v točki 2.1 navedel naslednje podatke:


Predmet javnega naročila št. proizvedenih enot/dan Čas izdelave ene enote/min Skupno število minut na dan
Suknjič letni 56 200 11200
Suknjič zimski 51 200 10200
Hlače letne 364 70 25480
Hlače zimske 364 70 25480
Krila letna 390 60 23400
Krila zimska 390 60 23400
Skupno število minut v enem dnevu za število proizvedenih enot 119.160

Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni navedel nobenega podizvajalca, navedel je le 55 zaposlenih, ki bi po vlagateljevi prepostavki, če bi vsi delali po 8 ur na dan, lahko v enem dnevu šivali oz. delali 26. 400 minut na dan (55 x 8 x 60 = 26.400). Četudi bi vsi delali po 24 ur na dan, bi lahko v enem dnevu šivali oziroma delali samo 79.200 minut (55 x 24 x 60 = 79.200), kar ne zadosti pogoju, ki so ga sami navedli, to je 119.160 minut na dan (to je dnevni čas, ki je potreben, da v pogojenem roku ponudnik izpolni naročilo v zahtevanih količinah). Vlagatelj povzema, da izbrani ponudnik s svojo ponudbo ni kadrovsko sposoben izvesti tega naročila, poleg tega vlagatelj še dodaja, da ne bo navajal tudi ostalih dejstev, kot so tehnična in finančna nesposobnost izbranega ponudnika za izvedbo tega javnega naročila.
Vlagatelj zahteva, da naročnik ob navedenih in dokazanih kršitvah razveljavi obvestilo o oddanem javnem naročilu, sprejme odločitev, da javni razpis ni uspel, ker je po analizi ostala pravilna samo ena ponudba (vlagateljeva) ter izpelje oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave z edinim ponudnikom, ki lahko izpolni to naročilo, to je z vlagateljem. Vlagatelj prijavlja tudi stroške v višini predpisane takse (100.000,00 SIT).

Naročnik je s sklepom, št. â??., z dne â??.., vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik odgovarja na vlagateljeve navedbe o kadrovski, tehnični in finančni nesposobnosti izbranega ponudnika in navaja, da je iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika (iz njegove dokumentacije o poslovni in finančni sposobnosti) razvidno, da je izbrani ponudnik sposoben in usposobljen v celoti izvesti javno naročilo, kar dokazujejo tudi priloženi vzorci z vsemi zahtevanimi potrdili, ki jih je moral izbrani ponudnik priložiti svoji ponudbeni dokumentaciji, ker bi bila sicer njegova ponudba izločena. Naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji kot edino merilo opredelil najnižjo ceno ter da glede na predpisane pogoje in predpisano merilo ne sme spremeniti svoje odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika. Naročnik še dodaja, da ima v primeru, če izbrani ponudnik ne bi izvedel vseh pogodbenih del, še vedno možnost vnovčiti instrument za finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v letih od â??. do â??. zanj izvedel vrsto pogodbenih del v podobnem obsegu vestno in ekonomično ter meni, da se kadrovske, tehnične in finančne zmogljivosti izbranega ponudnika v tem času niso bistveno spremenile.
Naročnik opozarja, da vlagateljev izračun, kot je to razvidno iz vlagateljeve tabele, ni smiseln, ker je vlagatelj:
1. združeval izdobavo suknjičev, hlač in kril v eno samo dobavo, pri tem pa je spregledal dejstvo, da je potrebno izdobaviti razpisane količine suknjičev, hlač in kril v letu â?? in v letu â??, oziroma letne suknjiče, letne hlače in letna krila je potrebni izdobaviti do â??., zimske suknjiče, zimske hlače in zimska krila pa do â??. v posameznem letu,
2. navedel, da izbrani ponudnik ni sposoben izdelati predmeta javnega naročila, ker ima premajhne tehnične zmogljivosti, pri tem pa je tehnične zmogljivosti izračunaval tako, kot da bi imel za izdelavo na voljo en sam dan.

Naročnik navaja, da je potrebno do â?? izdelati 215 letnih suknjičev, 2.080 letnih hlač in 45 letnih kril.

Tabela 1
Predmet javnega naročila (rok dobave â??) Razpisana količina v kosih Čas izdelave (v min) Dnevna kapaciteta (št. kosov/dan) število dni za izvedbo posla
1 2 3 4 2/4
Suknjič - letni 215 200 56 3,83
Hlače - letne 2.080 70 364 5,71
Krilo - letno 45 60 390 0,10
9,64

Naročnik navaja, da je iz tabele 1 razvidno, da je izbrani ponudnik glede na navedene normative v ponudbeni dokumentaciji do â?? sposoben izdelati zgoraj navedene razpisane količine v 9,64 delovnih dneh oz. (zaokroženo) v 10 delovnih dneh, čas, ki pa bi bil na voljo za izvedbo tega dela javnega naročila, če ne bi bilo vloženega zahtevka za revizijo (šteto od â??), pa bi bil 65 delovnih dni.

Naročnik navaja, da je do â??. potrebno izdelati 685 kosov zimskih suknjičev, 2.080 kosov zimskih hlač in 35 kosov zimskih kril.

Tabela 2
Predmet javnega naročila (rok dobave â??) Razpisana količina v kosih Čas izdelave (v min) Dnevna kapaciteta (št. kosov/dan) število dni za izvedbo posla
1 2 3 4 2/4
Suknjič - zimski 685 200 51 13,43
Hlače - zimske 2.080 70 364 5,71
Krilo - zimsko 35 60 390 0,08
19,23

Naročnik razlaga, da je iz tabele 2 razvidno, da je izbrani ponudnik glede na navedene normative v ponudbeni dokumentaciji sposoben izdelati zgoraj navedene razpisane količine do â?? v 19,23 delovnih dnevih oz. (zaokroženo) v 20 delovnih dnevih.

Naročnik navaja, da je do â?? oziroma do â?? potrebno izdelati 185 letnih suknjičev, 915 zimskih suknjičev, 1.320 letnih hlač, 1.420 zimskih hlač, 125 letnih kril in 95 zimskih kril.

Tabela 3
Predmet javnega naročila (rok dobave v letu â??) Razpisana količina v kosih Čas izdelave (v min) Dnevna kapaciteta (št. kosov/dan) število dni za izvedbo posla
1 2 3 4 2/4
Suknjič - letni 185 200 56 3,30
Suknjič - zimski 915 200 51 17,94
Hlače - letne 1.320 70 364 3,63
Hlače - zimske 1.420 70 364 3,90
Krila - letna 125 60 390 0,32
Krila - zimska 95 60 390 0,24
29,34

Iz tabele 3 je razvidno, da je izbrani ponudnik sposoben izdelati zgoraj navedene razpisane količine v letu â?? v 29,34 delovnih dnevih oz. (zaokroženo) v 30 delovnih dnevih, kar je po naročnikovem mnenju, popolnoma dovolj za kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila.
Na podlagi vsega navedenega je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je z dopisom, z dne â??, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj vztraja pri svojih zahtevah in navedbah in dodaja, da je izbrani ponudnik ponujal za iste dobavne roke svoje kapacitete tudi za izvedbo (drugih) javnih naročil ter da vnovčevanje bančnih garancij ni osnovni cilj javnih naročil.

Naročnik je z dopisom, štâ??., z dne â??, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v reševanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: (2.) "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj v tem revizijskem postopku ni uspel dokazati (morebitnih) kršitev naročnika, ki naj bi se nanašale na tehnično in finančno (ne)sposobnost izbranega ponudnika, saj vlagatelj v zvezi s tem ne navaja nič drugega kot samo, da (citiramo) "vlagatelj ne bo navajal tudi ostalih dejstev, kot so tehnična ter finančna nesposobnost izbranega ponudnika za izvedbo tega javnega naročila". Iz teh navedb vlagatelja pa ni mogoče razbrati, v čem naj bi bile podane kršitve, zato citirane navedbe (vsaj glede finančne sposobnosti izbranega ponudnika) v tem revizijskem postopku Državna revizijska komisija ni mogla preveriti. V tem delu so vlagateljeve navedbe zgolj pavšalne, vlagatelj v zvezi s tem tudi ni ponudil nikakršnih dokazov, s katerimi bi se morebitna kršitev naročnika dokazala (5 točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN). še več. Vlagatelj je celo sam zapisal, da v zvezi z navedenim ne bo navajal dejstev.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija v tej revizijski zadevi (predvsem) ugotavljala, ali je vlagateljev očitek o tem, da izbrani ponudnik ni kadrovsko sposoben izvesti javnega naročila utemeljen.
Ker pa se je "kadrovska struktura" ponudnikov preverjala v okviru "tehničnih zmogljivosti", slednja pa v okviru "poslovne sposobnosti" in ker vlagatelj v zahtevku za revizijo izpodbija tudi "tehnično sposobnost izbranega ponudnika", je Državna revizijska komisija pri slednjem preverila (poleg izpolnjevanja zahtev, ki so se nanašale na kadrovsko strukturo) tudi izpolnjevanje vseh naročnikovih zahtev iz 5. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

V obravnavanem primeru je naročnik v 5. točki (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe med drugim zapisal:
"Glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zadeve:
Ponudnik mora predložiti vsaj tri reference v vrednosti nad 10 mio SIT za suknjiče in vsaj dve referenci za hlače in/ali krila v vrednosti nad 10 mio SIT.
Veljavnost ponudbe ponudnika ne sme biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ponudnik mora navesti svoje podatke v VI. poglavju razpisne dokumentacije v točki ad 3) - DOKAZILA PONUDNIKA O RAZPOLAGANJU Z ZADOSTNIMI TEHNIČNIMI ZMOGLJIVOSTMI, in sicer glede svoje kadrovske strukture, proizvodnih kapacitet, službe kakovosti ter načina upoštevanja in reševanja reklamacij."

Naročnik je v isti točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe zapisal: "Ponudnik mora za udeležbo na javnem razpisu izpolnjevati vse pogoje."
Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so morali ponudniki k ponudbi obvezno priložiti med drugim tudi (točka 2): "vse zahtevane dokumente, izpolnjene, podpisane in potrjene obrazce, ki so navedeni v VI. poglavju razpisne dokumentacije".
V VI. poglavju razpisne dokumentacije (Navodilo o načinu dokazovanja izpolnjevanja pogojev in priloženi obrazci za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti) je naročnik v 2. točki (Dokazilo o finančni in poslovni situaciji ponudnika) med drugim zapisal, da morajo ponudniki med drugim predložiti reference, navedene v tabeli ter priložene na izpolnjenih in potrjenih obrazcih, kot je zahtevano v točki 2.2 - Opis referenc na strani od 35 do 37 razpisne dokumentacije), v točki 3 (Dokazila ponudnika o razpolaganju z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi) pa so morali ponudniki v ta namen izpolniti priložene obrazce v rubrikah "Opis kadrovske strukture", "Proizvodne kapacitete", "Služba kakovosti" in "Način upoštevanja in reševanja reklamacij."

Pregled ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika pokaže, da je priložil, izpolnil, podpisal in potrdil vse (zgoraj) navedene obrazce. Tako je priložil obrazec ad 2.2) Opis referenc, kamor je vpisal 6 referenčnih poslov za izdelavo suknjičev v vrednosti nad 10 mio SIT in 7 referenčnih poslov za izdelavo hlač v vrednosti nad 10 mio SIT. Za vse ponujene referenčne posle je izbrani ponudnik v skladu z naročnikovimi navodili iz razpisne dokumentacije priložil izpolnjena, podpisana in žigosana potrdila naročnikov. Izbrani ponudnik je izpolnil, podpisal in žigosal tudi obrazec "Podatki o trenutno sklenjenih pogodbah" (stran 37 razpisne dokumentacije), kamor je vpisal podatke za 6 različnih naročnikov, s predmetom pogodbe, časom trajanja le-te ter količinski in vrednostni obseg del.
Izbrani ponudnik je v obrazcu ponudbe (22. stran razpisne dokumentacije), v točki 3 potrdil, da znaša veljavnost ponudbe najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb, oziroma 180 dni.
Ravno tako je izbrani ponudnik izpolnil, podpisal in žigosal obrazec AD 3) (Dokazila ponudnika o razpolaganju z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, z vsemi zahtevanimi podatki (opis kadrovske strukture, skupno število zaposlenih, izobrazbena struktura, osebe, ki bodo nadzirale izvedbo javnega naročila). Iz ponudbe izbranega ponudnika nadalje izhaja, da je slednji izpolnil, podpisal in žigosal tudi obrazec 2 (Proizvodne kapacitete), kamor je vključil kapacitete proizvodnih zmogljivosti, lastno razpoložljivo opremo za izvedbo javnega naročila in izjavo, da bo vsa dela (od jemanja mer, izdelave krojev, krojenja, šivanja ter dodelave) opravil z lastno razpoložljivo kapaciteto. Izbrani ponudnik je v svojo ponudbo priložil tudi obrazec 3 (Služba kakovosti) z opisom službe kakovosti (način kontrole kakovosti, s poudarkom na izhodni kontroli) ter z opisom zagotavljanja kakovosti po priznanih mednarodnih standardih (priložena izjava SIQ o podani vlogi za certificiranje sistema vodenja kakovosti). Izbrani ponudnik je v svojo ponudbo priložil tudi obrazec št. 4 (Način upoštevanja in reševanja reklamacij) z izpolnjenimi vsemi vnaprej predvidenimi rubrikami (čas, v katerem ponudnik upošteva količinske in kakovostne reklamacije, čas v katerem ponudnik reklamacije reši ter način reševanja reklamacij).

Kot že zgoraj navedeno je v obravnavanem primeru naročnik v razpisno dokumentacijo, kot enega izmed obrazcev, ki naj bi potrjevali ponudnikovo poslovno in/ali tehnično sposobnost vključil obrazec št. 2, kamor so morali ponudniki v vnaprej pripravljen tekst vpisati med drugim tudi kapacitete proizvodnih zmogljivosti in/ali število proizvedenih količinskih enot na dan in čas izdelave ene enote. V isti namen je naročnik v razpisno dokumentacijo vključil tudi obrazec AD 3) kamor so morali ponudniki vpisati (tudi) skupno število zaposlenih.

Med strankama v tem revizijskem postopku je nesporno dejstvo, da je izbrani ponudnik oba zgoraj opisana obrazca izpolnil, podpisal in žigosal ter, da je v obrazec št. AD 3) pod rubriko 1.2. (Skupno število zaposlenih) vpisal 55 zaposlenih delavcev. Pač pa si stranki nista edini v tem, ali bi se glede na dikcijo zgoraj citiranih navodil iz obrazca št. 2 (Proizvodnje kapacitete), vse ponujene kapacitete (torej vse postavke letni suknjiči, zimski suknjiči, letne hlače, zimske hlače, letna krila in zimska krila) morale seštevati (kot trdi vlagatelj), ali pa bi se morale po posameznih postavkah računati ločeno (kot pravi naročnik).

Pri presoji zgoraj navedenega je po mnenju Državne revizijske komisije potrebno upoštevati, da je naročnik na več mestih v razpisni dokumentaciji (navedeno izhaja tako iz III. točke razpisne dokumentacije - Tehnične značilnosti predmeta javnega naročila, točka 1 - Predmet javnega naročila, specifikacija del - količina in dinamika izvedbe in iz 2. člena Vzorca pogodbe) predvidel zaporedno dobavo razpisanega blaga v letih â?? in â??. Ponudniki naj bi do â?? (prva zaporedna dobava) dobavili 215 kosov letnih suknjičev, 2080 kosov letnih hlač in 45 kosov letnih kril. Do â??. (druga zaporedna dobava) pa še 685 kosov zimskih suknjičev, 2080 kosov zimskih hlač in 35 kosov zimskih kril. Do â??. (tretja zaporedna dobava) naj bi ponudniki dobavili 185 kosov letnih suknjičev, 1320 kosov letnih hlač in 125 kosov letnih kril in do â??. (četrta in/ali zadnja dobava) 915 kosov zimskih suknjičev, 1420 kosov zimskih hlač in 95 zimskih kril. S prej opisanim so bili ponudniki (vsaj delno) seznanjeni že z objavo javnega razpisa, kjer je naročnik pod rubriko "Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave zapisal: "od â??. do â??.". Naročnik v razpisni dokumentaciji obravnavanega javnega naročila tudi ni pogojeval niti s številom zaposlenih, niti s številom enot (kosov razpisanih oblačil), ki naj bi jih morali ponudniki izdelati v enem dnevu, temveč je od ponudnikov o prej navedenem zahteval zgolj informacijo.
Glede na vse zgoraj navedeno Državna revizijska komisija v celoti sprejema naročnikove navedbe iz sklepa s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, kjer je zapisal, da je vlagatelj združeval dobavo suknjičev, hlač in kril v eno dobavo, pri tem pa spregledal dejstvo, da je potrebno razpisane kose oblačil dobaviti v štirih zaporednih dobavah v dveh letih in/ali da je kadrovske zmogljivosti izbranega ponudnika izračunal tako, kot da bi imel slednji za izdelavo vsega razpisanega blaga na voljo en sam dan. Državna revizijska komisija sprejema tudi naročnikovo simulacijo izračuna dobav izbranega ponudnika, ob upoštevanju zaporednih dobav (tako količinsko kot časovno), ki je kot podlago za izračun vzel ponujene količine na dan po posameznih postavkah kot jih je ponudil izbrani ponudnik v spornem obrazcu. Iz slednje izhaja (rezultate je preverila tudi Državna revizijska komisija), da bo izbrani ponudnik za dobavo vseh s predmetnim razpisom zahtevanih količin (v dveh letih) porabil (ob upoštevanju ponujenih količin dnevno po posameznih postavkah in ob upoštevanju, da je bil v predmetni zadevi vložen zahtevek za revizijo) v letu â??. 20 delovnih dni, v letu â?? pa 30 delovnih dni.
Naročnik presoja sposobnost ponudnikov (kot pravilno ugotavlja tudi vlagatelj) na podlagi izpolnjevanja zahtev, ki so v zakonu in/ali v razpisni dokumentaciji določeni v obliki pogojev za udeležbo v postopku (41., 42. in drugi odstavek 45. člena ZJN-1). Izpolnjevanje pogojev se preverja pred oziroma med ocenjevanjem ponudb. Ponudnika, ki je predložil najugodnejšo ponudbo pa se lahko preveri še enkrat, pred sklenitvijo pogodbe, vendarle le na podlagi tistih pogojev, ki so (že) postavljeni v konkretnem postopku oddaje javnega naročila. V obravnavanem primeru je bilo ugotovljeno, da izbrani ponudnik izpolnjuje vse pogoje, ki jih je določil naročnik za priznanje sposobnosti (torej tudi "kadrovske sposobnosti") izvedbe predmetnega naročila, zato Državna revizijska komisija v tozadevno odločitev naročnika ne more poseči.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je vlagatelj razširil svoj zahtevek za revizijo, s tem ko je v dopisu, z dne â??, s katerim je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo dodatno navedel, da je ponudnik ponujal iste dobavne roke za svoje kapacitete tudi za izvedbo (drugih) javnih naročil. Navedenega Državna revizijska komisija pri presojanju utemeljenosti vlagateljevega zahtevka za revizijo ni upoštevala, saj jih je vlagatelj uveljavljal po preteku deset-dnevnega prekluzivnega roka za vložitev zahtevka za revizijo. ZRPJN namreč v prvem odstavku 12. člena jasno določa: "Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila." V zakonu določen rok je prekluzivne narave, kar pomeni, da ponudnik, v kolikor zamudi rok, določene pravice ne more več uveljavljati. Citirana določba udejanja temeljni načeli revizije postopkov javnega naročanja, in sicer načelo hitrosti in načelo učinkovitosti ter velja tako za vložitev zahtevka, kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka. Zaradi navedenega se Državna revizijska komisija ni spuščala v meritorno obravnavo v tem delu, saj v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, ki je podano v skladu s 17. členom ZRPJN, ni mogoče uveljavljati novih dejstev in dokazov, ker naročnik ni imel možnosti, da se o teh dejstvih izjavi. Zaradi navedenega je bilo potrebno dopolnitev zahtevka za revizijo, z dne â??., v skladu s 1. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavreči.

Državna revizijska komisija na tem mestu še pripominja, da namen javnih naročil (kot pravilno ugotavlja tudi vlagatelj) vsekakor ni v vnovčevanju bančnih garancij. Kljub temu pa so naročniki z instrumentom, ki jim ga ponuja bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznost (ustrezno) zavarovani pred morebitnim tveganjem v zvezi z neizpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih s strani izbranega ponudnika.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 3 izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).V Ljubljani, dne