018-075/03

Številka: 018-75/03-21-583

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), po â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za izvajanje storitev čiščenja prostorov zavoda in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??, zoper ravnanje naročnika â??, ki ga zastopa â?? (v nadaljevanju: naročnik),

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo pred Državno revizijsko komisijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 4.9.2002 sprejel sklep, št. 1234/2002, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izvajanje storitev čiščenja zavoda, javni razpis pa je dne â?? objavil v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??, kjer je bilo v 9.a točki določeno, da je rok za predložitev ponudb 18.3.2003. Vlagatelj je z dopisom, z dne 7.3.2003, od naročnika v trinajstih točkah zahteval dodatna pojasnila razpisne dokumentacije, z dopisom, z dne 12.3.2003, pa je na naročnika naslovil še štiri vprašanja oz. predloge za spremembo nekaterih določil razpisne dokumentacije. Naročnik je z dopisom, z dne 13.3.2003, odgovoril na sedem postavljenih vprašanj, iz zapisnika o ogledu prostorov, z dne 12.3.2003, pa je razvidno, da je naročnik prisotnim odgovarjal tudi na vprašanja, postavljena ob ogledu prostorov.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 17.3.2003, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1) v tretjem odstavku 25. člena določa, da lahko ponudnik v zvezi s pripravo ponudbe od naročnika zahteva dodatno obvestilo ali pojasnilo, naročnik pa mu mora v najkrajšem času posredovati pisni odgovor. Točka 4.2 razpisne dokumentacije pa določa, da lahko ponudniki vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevajo pisno po faksu, vprašanja in odgovori pa bodo poslani vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije najkasneje pet dni pred zaključkom razpisa, ki je tudi zadnji rok za postavljanje vprašanj.Vlagatelj navaja, da je naročniku dne 7.3.2003 poslal 13 vprašanj, naročnik pa mu je dne 14.3.2003 odgovoril na postavljena vprašanja pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 in 10, na vprašanja pod zaporednimi številkami 4, 11, 12 in 13 pa naročnik odgovorov ni posredoval. Dne 12.3.2003 je vlagatelj naročniku postavil še dodatna štiri vprašanja, vendar do dne 17.3.2003 ni prejel nobenega odgovora. Vlagatelj navaja, da mu je kontaktna oseba naročnika istega dne po telefonu ob približno 13.00 uri odgovorila, da na postavljena vprašanja naročnik ne bo odgovoril, ker gre za vprašanja, na katera ni mogoče odgovoriti. Vlagatelj trdi, da gre za vprašanja, katerih odgovori so bistvenega pomena za sestavo pravilne ponudbe in hkrati predstavljajo bistvene kalkulativne elemente za določitev ponudbene cene, zato zahteva, da naročnik dopolni razpisno dokumentacijo tako, da odgovori na vsa njegova vprašanja, oz. podrejeno, da razpisno dokumentacijo dopolni tako, da bo vsebovala vse potrebne podatke za izračun oz. kalkulacijo cene ter prekliče rok za oddajo ponudb oz. razveljavi postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelj je zahtevku za revizijo priložil tudi potrdilo o plačilu takse v višini 100.000,00 SIT.

Iz naročnikovega dokumenta, z dne 1.4.2003, ki je v zadevi označen kot "JR-407 ZUIM Kamnik - zahtevek za revizijo", je razvidno, da je naročnik vlagatelju v prilogi posredoval odgovor na njegovo 4. vprašanje, postavljeno v dopisu z dne 7.3.2003, glede odgovorov na ostala vprašanja pa je naročnik zapisal, da niso bistveni za pripravo ponudbe in da ima vlagatelj dovolj informacij v razpisni dokumentaciji. Naročnik meni, da vse dodatne informacije niso bistvene pri pripravi ponudbe, in ugotavlja, da je v razpisni dokumentaciji dovolj podatkov za pripravo ponudbe.
Naročnik je vlagatelja pozval, da mu v roku treh dni po prejemu dodatnih pojasnil sporoči, ali bo nadaljeval revizijski postopek ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 7.4.2003, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 14.4.2003, odstopil zahtevek za revizijo z dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija naprej ugotavlja, da ne gre oporekati vlagateljevi aktivni legitimaciji za vložitev zahtevka za revizijo pri naročniku iz razlogov, ki so navedeni v revizijskem zahtevku. Vlagatelj ima kot potencialni ponudnik, ki je dvignil razpisno dokumentacijo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka pri naročniku. Ob tem pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da mora vlagatelj izkazati pravni interes tudi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, česar pa vlagatelju iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, ni uspelo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da naročnik ni odgovoril na vsa vprašanja, ki mu jih je zastavil v postopku priprave ponudbe, s čimer naj bi bil kršen tretji odstavek 25. člena ZJN-1, ter primarno predlaga, da naročnik dopolni razpisno dokumentacijo tako, da odgovori na vsa postavljena vprašanja vlagatelja. Iz naročnikovega dokumenta, z dne 1.4.2003, je razvidno, da je naročnik odgovoril na preostala vlagateljeva vprašanja oz. je vlagatelja pri iskanju odgovorov na določena vprašanja napotil na posamezna določila razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija (v mejah zahtevka za revizijo) sicer ugotavlja, da je naročnik kršil tretji odstavek 25. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik v najkrajšem času posredovati pisni odgovor, pri tem pa mora isto obvestilo istočasno posredovati tudi vsem ostalim ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo. Vendar pa je naročnik z dokumentom, z dne 1.4.2003, ugodil vlagateljevemu zahtevku za revizijo oz. znotraj le-tega postavljeni zahtevi po posredovanju manjkajočih odgovorov. Ob tem Državna revizijska komisija pripominja, da vsebina naročnikovih odgovorov na vprašanja, vsebina posameznih določb razpisne dokumentacije, glede katerih je vlagatelj postavljal vprašanja, in obveščanje ostalih oseb, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, ni predmet obravnavanega zahtevka za revizijo, zato v tem revizijskem postopku tudi ne more biti predmet vsebinske presoje Državne revizijske komisije. Naročnik je torej s strani vlagatelja zatrjevano kršitev v revizijskem postopku odpravil, zato vlagatelju ni mogoče priznati pravnega interesa za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Glede na vsebino vlagateljevega zahtevka za revizijo in vsebino naročnikovega dokumenta, z dne 1.4.2003, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, med strankama namreč ni več spora, o katerem bi lahko odločala Državna revizijska komisija. Če pa vlagatelj meni, da je razpisna dokumentacija kljub posredovanim naročnikovim odgovorom še vedno nejasna, bi moral zahtevo za pravno varstvo ustrezno konkretizirati in v zahtevku za revizijo navesti konkretne kršitve oz. konkretna dejstva ter predlagati dokaze, na podlagi katerih bi bila mogoča vsebinska presoja posameznih določb razpisne dokumentacije (5. točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN).

Ker je naročnik ugodil vlagateljevi primarni zahtevi, Državna revizijska komisija tudi ni odločala o njegovih podrejeno postavljenih zahtevah.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne