018-068/03

Številka: 018-68/03-25-560

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 13. člena in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu â?? v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za sukcesivno dobavo računalniške opreme ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??(v nadaljnjem besedilu: naročnik),

ODLOČILA

Pritožba vlagatelja, z dne 07.04.2003, zoper odločitev naročnika v sklepu o zavrženju, z dne 04.04.2003, št. DEK-MP-4/03-14, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne â?? v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za sukcesivno dobavo računalniške opreme.

Vlagatelj je dne 24.03.2003 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja kršitve v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je dne 27.03.2003, pozval vlagatelja, da naj skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN, dopolni svojo zahtevo s podatki iz tretjega odstavka 12. člena ZRPJN in priloži svoji zahtevi za revizijo tudi priloge, na katere se sklicuje v svoji zahtevi.

Vlagatelj je dne 28.03.2003 prejel poziv naročnika (kar med strankama ni sporno), svojo dopolnitev pa je oddal priporočeno dne 02.04.2003.

Ker vlagatelj ni dopolnil zahteve v zakonsko določenem roku, je naročnik zahtevo za revizijo s sklepom dne 04.04.2003, št.DEK-MP-4/03-14, v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN zavrgel.
V njem navaja, da je vlagatelj zahtevo za dopolnitev zahteve za revizijo prejel dne 28.03.2003 (kar je razvidno iz povratnice naročnika). Vlagatelj svoje zahteve v zakonsko predpisanem tridnevnem roku, to je do vključno 31.03.2003 ni dopolnil, dopolnitev pa je vlagatelj prejel 03.04.2003, torej dva dni po zakonsko predpisanem roku.Tudi iz povratnice vlagatelja izhaja, da je oddal svojo pošiljko priporočeno s povratnico dne 02.04.2003.

Vlagatelj je dne 07.04.2003 vložil pri Državni revizijski komisiji pritožbo zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo.
V njem je navedel, da naj bi dopolnitev zahteve za revizijo obsegala priložitev potrdila o plačilu takse in priložitev računa o opravljeni storitvi priprave zahteve za revizijo s strani družbe â?? Vlagatelj navaja, da je oba dokumenta predložil že v zahtevku za revizijo. Zaradi navedenega vlagatelj trdi, da ni bilo nobenega utemeljenega razloga za poziv s strani naročnika, naj ponudnik zahtevek dopolni in da se zato ne more ravnati po četrtem odstavku 12. člena ZRPJN, saj je že prvotni zahtevek vseboval vse elemente v skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN.
Kot dodaten argument v prid svojih navedb navaja dejstvo, da je ponudnik plačal takso pred vložitvijo zahtevka, kar je razvidno iz datuma plačila.
Na podlagi vsega navedenega vlagatelj predlaga ugoditev pritožbi vlagatelja, ter razveljavitev sklepa o zavrženju naročnika.

Državna revizijska komisija je dne 11.04.2003, z dokumentom št. 018-68/03-25-513, pozvala naročnika v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, da ji odstopi naslednjo dokumentacijo:
- ovojnico s katero je bil poslan revizijski zahtevek in iz katere je razviden datum oddaje revizijskega zahtevka;
- revizijski zahtevek z vsemi morebitnimi prilogami;
- poziv za dopolnitev revizijskega zahtevka z dokazili o vročitvi;
- sklep o zavrženju revizijskega zahtevka;

Naročnik je poslal zahtevano dokumentacijo Državni rezijski komisiji dne 15.04.2003, le-ta pa jo je prejela dne 16.04.2003.

Državna revizijska komisija je dne 15.04.2003 pozvala vlagatelja, da v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, predloži naslednje dokumente:
- sklep naročnika o zavrženju revizijskega zahtevka;
- povratnico pošte s katero je bil poslan revizijski zahtevek z dne 24.03.2003;
- povratnico pošte s katero je bil poslan revizijski zahtevek z dne 02.04.2003;
- kopijo popisa oddanih pošiljk vlagatelja na pošti z dne 02.04.2003;
- kopijo popisa oddanih pošiljk vlagatelja na pošti z dne 24.03.2003;

Vlagatelj je isti dan poslal po telefaksu vse zahtevane dokumente.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija na podlagi predložene dokumentacije ugotavlja, da je vlagatelj vložil revizijski zahtevek, za katerega trdi, da je obsegal sedem listov. Vlagatelj namreč trdi, da je revizijski zahtevek obsegal pet listov revizijskega zahtevka in dva lista prilog.
Naročnik trdi, da ni bilo priloženih prilog, ki jih vlagatelj navaja v revizijskem zahtevku in je zato zahteval v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN, dopolnitev zahtevka za revizijo, da bi le-ta obsegal vse elemente, kakor jih določa tretji odstavek 12. člena ZRPJN.
Vlagatelj ni v roku, ki ga določa četrti odstavek 12. člena ZRPJN dopolnil zahtevka za revizijo. Zaradi navedenega je naročnik izdal sklep s katerim je zahtevek za revizijo v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN zavrgel.
Zoper ta sklep se je pritožil vlagatelj, ki je navedel, da so bile priloge, torej potrdilo o plačilu takse na Državno revizijsko komisijo in račun o opravljeni storitvi priprave zahteve za revizijo s strani družbe ... priložene že v zahtevku za revizijo in ni bilo utemeljenega temelja za poziv za dopolnitev revizijskega zahtevka in za izdajo sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo, ker vlagatelj ni v roku dopolnil le-tega, skladno z navodili naročnika.

Državna revizijska komisija je najprej ugotavljala ali je vlagatelj upravičen podati pritožbo. Ob tem je ugotovila, da vlagatelj ni prekludiran v podajanju svoje pritožbe (ob sklicevanju na okoliščino, ki je nastala pred sprejemom izpodbijane odločitve), saj četrti odstavek 12. člena ZRPJN vlagatelju daje upravičenje, da v primeru, ko naročnik s sklepom zavrže zahtevek za revizijo, iz razloga ko le-ta ni bil dopolnjen po pozivu naročnika, v skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN, vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo, v kolikor meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno. Vlagatelj mora vložiti pritožbo v treh dneh, Državna revizijska komisija pa mora o njej odločiti v osmih dneh.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik utemeljeno zavrgel s sklepom revizijski zahtevek vlagatelja, ker naj le-ta ne bi vseboval vseh obveznih vsebin, kot jih določa tretji odstavek 12. člena ZRPJN. Vlagatelj trdi, da ga je naročnik neupravičeno pozval, da dopolni revizijski zahtevek in da je neupravičeno zavrgel s sklepom revizijski zahtevek, ker naj bi revizijski zahtevek vlagatelja bil popoln in naj bi vseboval vse dokumente, ki jih je zahteval naročnik v zahtevi po dopolnitvi revizijskega zahtevka.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da v primeru, da držijo navedbe vlagatelja, sklep naročnika o zavrženju revizijskega zahtevka ni bil pravilen in da tudi zahteva naročnika po dopolnitvi revizijskega zahtevka v skladu s tretjim odstavkom 12. člena ni bila upravičena. Zaradi navedenega vlagatelj revizijskega zahtevka ni bil prekludiran in je upravičen vložiti pritožbo v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija je morala ob reševanju vprašanja utemeljenosti navedb vlagatelja najprej ugotoviti ali sta bili obe prilogi, ki jih navaja vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo dejansko predloženi (predvsem potrdilo o vplačani taksi - arg. 12. člena ZRPJN).

Državna revizijska komisija je pri pregledu odstopljene dokumentacije ugotovila naslednja dejstva.
Revizijski zahtevek , ki ga je vlagatelj vložil dne 24.03.2003 in ki naj bi podatkih vlagatelja obsegal sedem listov, je po podatku, ki je razviden iz ovojnice, s katerim je bil poslan revizijski zahtevek, tehtal 34 g.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je tudi iz popisa oddanih pošiljk vlagatelja z dne 24.03.2003, razvidno, da je bila pošta (revizijski zahtevek), ki je bila poslana naročniku (ta dan je bila to edina pošta poslana naročniku, s pošte št. 1124, s katere je bila poslana revizijska zahteva), stehtana in da je bila njena masa 34 g.

Državna revizijska komisija je dne 17.04.2003, v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN na izpostavi pošte Republike Slovenije št. 1124 (s katere je bil poslan, priporočeno, obravnavani revizijski zahtevek) izvedla skupaj s predstavniki omenjene pošte tehtanje originala revizijskega zahtevka, kot ga je Državni revizijski komisiji odstopil naročnik. Le-ta je obsegal pet listov, ovojnico, s katere je razvidno, da jo je poslal vlagatelj in ki je bila oddana na pošti št.1124 dne 24.03.2003, na kateri je označeno, da je poslana priporočeno, skupaj s povratnico, ter vzorec povratnice.
Masa predmetov, ki so obsegali pet listov formata A4, eno belo kuverto (velikost "amerikanka") in vzorec povratnice, je obsegala 34 g.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je masa 34 g, ki je bila navedena na ovojnici s katero je bil poslan revizijski zahtevek in ki je razvidna tudi iz knjige popisa pošiljk vlagatelja z dne 24.03.2003, enaka masi kot je bila ugotovljena po tehtanju originala revizijskega zahtevka (z vso opremo pošiljke), kot ga je Državni revizijski komisiji izročil naročnik. Iz navedenega izhaja, da je le-ta obsegal, tako kot to trdi naročnik, pet listov in ne sedem, kot to trdi vlagatelj. V primeru, da bi revizijski zahtevek obsegal sedem listov, torej pet listov revizijskega zahtevka in dva lista prilog, ki jih navaja vlagatelj, bi morala biti izmerjena masa poslanega revizijskega zahtevka višja. Državna revizijska komisija opozarja, da je izvedla tudi tehtanje posameznih listov revizijskega zahtevka in prilog revizijskega zahtevka in da listi tehtajo v povprečju po 5 g, kar torej pomeni, da bi v primeru, če bi dodali še dva lista, pri zgoraj omenjenem tehtanju, morala skupna masa znašati 10 g več.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je revizijski zahtevek z dne 24.03.2003, obsegal pet listov zahtevka za revizijo, kar med strankama ni sporno, da pa niso bile priložene priloge in da iz tega razloga, zahtevek vlagatelja v tem delu ni utemeljen.

Ob tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da vlagatelj ob zahtevi naročnika za dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 27.03.2003, le-tej ni ugovarjal oziroma opozoril naročnika na morebitno priložene priloge že ob sami vložitvi zahtevka za revizijo, z dne 24.03.2003.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je med strankama (drugače kot pri vloženem revizijskem zahtevku z dne 24.03.2003) nesporno dejstvo, da je v revizijskemu zahtevku, ki ga je vlagatelj poslal po pozivu naročnika na dopolnitev z dne 27.03.2003, in ki ga je prejel vlagatelj 28.03.2003, vsebovanih osem listov. Poslani dokument vsebuje pet listov revizijskega zahtevka, dva lista prilog in en list spremnega besedila.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil vlagatelj pravilno pozvan z dopisom s katerim se je od njega zahtevala dopolnitev revizijskega zahtevka s podatki v skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN, na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, da svojo zahtevo dopolni v zakonsko predpisanem roku, sicer bo naročnik zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel.
ZRPJN v četrtemu odstavku določa, da je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za revizijo.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je tridnevni rok potekel 31.03.2003 in da je torej vlagatelj prepozno dopolnil svoj zahtevek za revizijo, saj ga je oddal šele 02.04.2003, zaradi česar je naročnik pravilno, s sklepom, zahtevek za revizijo vlagatelj zavrgel.
Na dejstvo, da je vlagatelj prepozno oddal dopolnitev, kaže tudi dejstvo, da je vlagatelj datiral spremni dopis pri dopolnitvi z datumom 01.04.2003, kar je bilo torej že po preteku zakonsko določenega roka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).V Ljubljani, dne