018-056/03

Številka: 018-56/03-22-387

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi četrte alinee prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, štev. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članov â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za športno dvorano â??, II. faza, izgradnja dvorane z zunanjo ureditvijo, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

ODLOČILA

Postopek revizije oddaje javnega naročila za â??, II. faza, izgradnja dvorane z zunanjo ureditvijo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??


se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. â??, z dne â??, pod štev. objave Ob-â??, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za športno dvorano â??, II. faza, izgradnja dvorane z zunanjo ureditvijo. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 17.2.2003, je razvidno, da je naročnik pridobil 9 pravočasnih ponudb in da vlagateljeve ponudbe ni odprl. Vlagatelj je z vlogo, z dne 20.2.2003, vložil zahtevek za revizijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila. V zahtevku za revizijo je vlagatelj ugovarjal zoper postopek odpiranja ponudb in navedel, da je svojo ponudbo oddal tako, kot so to določala navodila razpisne dokumentacije, zato bi jo naročnik moral odpreti in upoštevati. Naročnik je z dopisom, z dne 25.2.2003, vlagatelja pozval, naj skladno z 12. členom ZRPJN zahtevek za revizijo dopolni, kar je vlagatelj storil z dopisom, z dne 27.2.2003 (potrdilo o plačilu takse).

Dne 4.3.2003 je naročnik sprejel sklep, št. JN/R, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, z dopisom, z dne 4.3.2003, pa je Državni revizijski komisiji predlagal, naj na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija je dne 7.3.2003 sprejela sklep, št. 018-47/03-22-316, s katerim naročnikovemu predlogu po drugem odstavku 11. člena ZRPJN ni ugodila.

Na podlagi vlagateljevega obvestila o nadaljevanju postopka, z dne 6.3.2003, je naročnik Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 13.3.2003, odstopil zahtevek za revizijo in dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Dne 17.03.2003, še pred sprejemom odločitve o zahtevku, je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, z dne 14.3.2003.

Položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, je urejen v 23. členu ZRPJN (Odločitev Državne revizijske komisije). 4. alinea prvega odstavka 23. člena ZRPJN tako določa, da Državna revizijska komisija na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo s sklepom ustavi.

Ker je vlagatelj zahtevo za pravno varstvo umaknil pred sprejemom odločitve s strani Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne