018-040/03

Številka: 018-40/03-24-324

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v â?? za obdobje 3 let od vključno 15.2.2003 do vključno 2005 leta in na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) ter zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??(v nadaljevanju: naročnik),

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo prvega vlagatelja se ugodi in se razveljavi odločitev vsebovana v obvestilu o oddaji naročila prevozov osnovnošolskih otrok, št. 64000-54/2000, z dne 11.02.2003, za sklopa A in B.

2. V ostalem se zahtevku za revizijo prvega vlagatelja ugodi in se razveljavi postopek oddaje javnega naročila za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v â?? za obdobje 3 let, od vključno 15.2.2003 do vključno 2005 leta, objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod štev. objave Ob-â??, za sklopa D in E v celoti.

3. Zahtevku za revizijo drugega vlagatelja se ugodi in se razveljavi postopek oddaje javnega naročila za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v â?? za obdobje 3 let od vključno 15.2.2003 do vključno 2005 leta, objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod štev. objave Ob-â??, za sklop C, v celoti.

4. Naročnik je dolžan plačati prvemu vlagatelju stroške, nastale z revizijo, in sicer takso v višini 100.000,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe ter drugemu vlagatelju stroške, nastale z revizijo, in sicer takso v višini 100.000,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

5. Naročnik mora najkasneje do 12.05.2003 Državni revizijski komisiji predložiti poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v â?? za obdobje 3 let od vključno 15.2.2003 do vključno 2005 leta.

Obrazložitev

Naročnik je dne â?? v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za predmetno javno naročilo. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 27.01.2003, je razvidno, da je naročnik pravočasno pridobil 4 ponudbe. Naročnik je dne 11.02.2003 izdal obvestilo o oddaji naročila prevozov osnovnošolskih otrok, št. 64000-054/2000, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Prvi vlagatelj je dne 17.02.2003 vložil pritožbo na sklep komisije (pravilno: zahtevek za revizijo) glede predmetnega javnega naročila, v katerem je navedel, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil za opravljanje prevozov otrok tri različne cene za isto storitev (145.160,00 SIT oz. 152.800,00 SIT in v priloženi pogodbi 152.500,00 SIT).
Prvi vlagatelj nadalje navaja, da obrazci JR 2/a, b, c, d, e, v ponudbi izbranega ponudnika niso izpolnjeni v skladu z razpisno dokumentacijo, saj cen po posameznih relacijah izbrani ponudnik sploh ni vpisal. Tudi obrazec JR 4 v ponudbi izbranega ponudnika ni skladen s 5/a točko drugega odstavka 42. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št: 39/00, 102/00, v nadaljevanju: ZJN-1), saj potrdila o referencah ne vsebujejo podatkov o relacijah, št. km, času izvajanja in vrednosti prevoza.
Razpisna komisija je po odpiranju ponudb zahtevala od izbranega ponudnika dodatno pojasnilo organizacije prevozov osnovnošolskih otrok k ponudbi (dopis št. 64000-0054/2000) do 05.02.2003, najkasneje do 15.00 ure, vendar se izbrani ponudnik tega roka ni držal, kar je razvidno iz njegovega dopisa, z dne 06.02.2003. V pisnem pojasnilu izbranega ponudnika se vsebina organizacije prevozov bistveno razlikuje od tiste, ki jo isti prevoznik ponuja v osnovni ponudbi. Razlikuje se število vozil, s katerimi bi se izvajali prevozi, vozni redi so na račun slabše kvalitete prevozne storitve prilagojeni, potrebno bi bilo presedanje otrok iz vozila na vozilo in čakanje otrok več minut na vozilo, ki bi nadaljevalo prevoz.
Izbrani ponudnik je po mnenju prvega vlagatelja kršil tudi 13. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. To kršitev potrjujeta podpisani in notarsko overjeni pisni izjavi dveh, pri prvem vlagatelju zaposlenih voznikov.
Prvi vlagatelj očita izbranemu ponudniku, da je v svoji ponudbi zavestno zavajal razpisno komisijo, ko je v obrazec JR 5 vpisal podatke o voznikih in vozilih. Navedeni vozniki so sicer njegovi zaposleni vozniki, le da jih večina dela na ostalih prevozih, ki jih to podjetje opravlja. Podpisani in notarsko overjeni pisni izjavi dveh, pri prvem vlagatelju zaposlenih voznikov dokazujeta, da izbrani ponudnik ne zagotavlja potrebnega števila voznikov, ki bi lahko v celoti izpolnili prevoze, ki mu jih je dodelila razpisna komisija.
Prvi vlagatelj zahteva, da razpisna komisija prekliče svoj sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Drugi vlagatelj je dne 17.02.2003 vložil pritožbo na sklep komisije za oddajo naročila prevozov osnovnošolskih otrok v â?? (pravilno: zahtevek za revizijo). V njem navaja, da je izbrani ponudnik zavajal razpisno komisijo, saj je v razpisni dokumentaciji ponudil za isto storitev dve različni ceni, in sicer 145.160,00 SIT v ponudbi za vse sklope prevozov in 152.800,00 SIT v pogodbi, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Obrazci JR 2/a, JR 2/b, JR 2/c, JR 2/d, JR 2/e v ponudbi izbranega ponudnika po prepričanju drugega vlagatelja niso izpolnjeni v skladu z zahtevo naročnika in ne omogočajo vpogleda v višino dnevne cene po relacijah znotraj posameznega sklopa prevozov. Obrazec JR 4 (reference) sicer ima priložene potrjene priloge, toda niti ena priloga ne vsebuje zahtevanih podatkov (relacija, št. km, čas izvajanja, vrednost prevoza) in zato ni v skladu s 5/a točko drugega odstavka 45. (očitno 42.) člena ZJN-1.
Drugi vlagatelj dalje navaja, da je izbrani ponudnik v sklopu C ponudil dumpinško ceno. To potrjuje dejstvo, da je njegova ponujena cena za prevoženi km za kombibuse (8 sedežev) v sklopih JR 2/a, JR 2/b, JR 2/d, JR 2/e 350,00 SIT/km, za 50 sedežni avtobus v sklopu JR 2/c pa 255,60 SIT/km, pri čemer je nabavna cena 51 sedežnega avtobusa in poraba goriva bistveno višja kot pri kombi vozilu (maloprodajna cena Mecedes Benz O 345, s katerim sedaj opravlja prevoze za naročnika na sklopu C, je 25.036.680,00 SIT + 20% DDV, povprečna poraba goriva 35,5 l/100 km; maloprodajna cena VW Transporter Edition 2,5 TDI syncro KMR, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje za opravljanje prevozov po sklopih A, B, D in E, je 6.002.186,40 SIT + 20% DDV, povprečna poraba goriva pa je 12 l/100 km). Drugi vlagatelj je za sklop C ponudil dnevno ceno 36.550,00 SIT, izbrani ponudnik pa 27.500,00 SIT oz. 26.125,00 SIT, kar sta tudi dve različni ceni za isto storitev. Drugi vlagatelj za zatrjevano dumpinško ceno prilaga dokaze s kalkulacijo dnevne cene.
Zaradi navedenega drugi vlagatelj zahteva, da naročnik prekliče objavljeni sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika za prevoze osnovnošolskih otrok.

Naročnik je z dopisom Zadeva: Vaš dopis - pritožba, št. 64000-054/2000-1, z dne 20.02.2003, meritorno obravnaval zahtevek prvega vlagatelja in v obrazložitvi navaja, da je trditev, da je izbrani ponudnik zavajal komisijo z dvema različnima cenama za isto storitev, netočna. Izbrani ponudnik je v ponudbi navedel, da ponudbene cene za sklope A, B, D in E, veljajo le v primeru izvajanja vseh teh sklopov skupaj, ponudbena cena za izvajanje sklopa C pa je samostojna in na izvajanje sklopov A, B, D ni vezana. Tako ponudbena cena za sklope A+B+ D+E znaša 125.300,00 SIT in za sklop C 217.500,00 SIT (pravilno: 27.500,00 SIT) ali skupaj 152.800,00 SIT. Izbrani ponudnik je za primer, da bi bil izbran za izvajanje vseh sklopov, ponudil popust v višini 5% na ponudbene cene vseh sklopov. Z oddajo vseh sklopov skupaj in upoštevanjem 5% popusta, tako znaša ponudnikova dnevna cena prevoza za vse sklope 152.500,00 - (152.800,00 x 5%) = 145.160,00 SIT in za to ceno je bilo javno naročilo tudi oddano.
Naročnik glede očitka prvega vlagatelja, da izbrani ponudnik ni izpolnil obrazcev JR2/a-e v celoti, pojasnjuje, da ni iskal ponudb za oddajo prevozov po relacijah, ampak po sklopih in je bila pri vrednotenju ponudb po razpisnih merilih upoštevana samo dnevna cena za prevoze za celoten sklop, zato so vpisane dnevne cene izbranega ponudnika v obrazcih JR 2/a-e za vrednotenje ponudbe v zadostnem obsegu.
Glede trditve prvega vlagatelja, da ponudba izbranega ponudnika ni skladna s 5/a točko drugega odstavka 42. člena ZJN-1, naročnik poudarja, da je izbrani ponudnik svojo poslovno, finančno, kadrovsko in tehnično sposobnost izkazal z vsemi dokumenti, ki jih je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji in so sestavni del njegove ponudbe.
Naročnik opominja, da se glede zahteve po dodatnem pojasnilu od izbranega ponudnika, njegova ponujena cena 145.160,00 SIT, četudi je izbrani ponudnik zagotovil večje število vozil, ni spremenila.
Navedbe prvega vlagatelja, katerim sta priloženi notarsko overjeni izjavi dveh voznikov prvega vlagatelja, ne bodo odvrnile naročnika od oddaje prevozov najugodnejšemu ponudniku, saj bo takšne očitke pokazalo lahko šele izvajanje pogodbe.

Naročnik je z dopisom Zadeva: Vaš dopis - pritožba, št. 64000-054/2000, z dne 18.02.2003, meritorno obravnaval zahtevek drugega vlagatelja in v obrazložitvi dopisa navaja, da je trditev, da je izbrani ponudnik zavajal komisijo z dvema različnima cenama za isto storitev, netočna. Izbrani ponudnik je v ponudbi navedel, da ponudbene cene za sklope A, B, D, E, veljajo le v primeru izvajanja vseh teh sklopov skupaj, ponudbena cena za izvajanje sklopa C pa je samostojna in na izvajanje sklopov A, B, D, ni vezana. Tako ponudbena cena za sklope A+B +D+E znaša 125.300,00 SIT in za sklop C 217.500,00 SIT (pravilno: 27.500,00 SIT) ali skupaj 152.800,00 SIT. Izbrani ponudnik je za primer, da bi bil izbran za izvajanje vseh sklopov, ponudil popust v višini 5% na ponudbene cene vseh sklopov. Z oddajo vseh sklopov skupaj in upoštevanjem 5% popusta, tako znaša ponudnikova dnevna cena prevoza za vse sklope 152.500,00 - (152.800,00 x 5%) = 145.160,00 SIT in za to ceno je bilo javno naročilo tudi oddano.
Naročnik glede očitka drugega vlagatelja, da izbrani ponudnik ni izpolnil obrazcev JR2/a-e v celoti, pojasnjuje, da ni iskal ponudb za oddajo prevozov po relacijah, ampak po sklopih in je bila pri vrednotenju ponudb po razpisnih merilih upoštevana samo dnevna cena za prevoze za celoten sklop, zato so vpisane dnevne cene izbranega ponudnika v obrazcih JR 2/a-e za vrednotenje ponudbe v zadostnem obsegu.
Glede trditve prvega vlagatelja, da ponudba izbranega ponudnika ni skladna s 5/a točko drugega odstavka 42. člena ZJN-1, naročnik poudarja, da je izbrani ponudnik svojo poslovno, finančno, kadrovsko in tehnično sposobnost izkazal z vsemi dokumenti, ki jih je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji in so sestavni del njegove ponudbe.

Prvi vlagatelj je z dopisom, z dne 24.02.2003, pri Državni revizijski komisiji vložil zahtevek za revizijo (pravilno: zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo), v katerem ponavlja navedbe iz zahtevka za revizijo, ob tem pa še opozarja, da navedbe naročnika, da prevozi, ki jih prvi vlagatelj opravlja v â??, nikoli niso bili oddani skladno z ZJN-1, niso točne. Prvi vlagatelj prilaga vse sklepe, kjer je bil izbran kot ponudnik za prevoze na javnih razpisih za â?? in â??. Prvi vlagatelj za primerjavo še dodaja, da je med sklepi tudi zapisnik z datumom 14.12.2000, kjer se je prevoznik ... prijavil za iste prevoze in navedel ceno za dve vozili z DDV 64.800,00 SIT dnevno (v razpisu z dne 27.12.2002 je to sklop A), letos pa je navedel ceno za isti prevoz z dvema voziloma 15.400,00 SIT dnevno.
Prvi vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija ugotovi, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila ravnal nepravilno ter zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi obvestilo naročnika.
V primeru ugodne rešitve prvi vlagatelj zahteva povrnitev takse ter prilaga potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN v višini 100.000,00 SIT.

Drugi vlagatelj je z dopisom, z dne 24.02.2003, pri Državni revizijski komisiji vložil zahtevek za revizijo (pravilno: zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo), v katerem ponavlja navedbe iz zahtevka za revizijo ter predlaga, da Državna revizijska komisija ugotovi, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila ravnal nepravilno ter zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi obvestilo naročnika.
V primeru ugodne rešitve drugi vlagatelj zahteva povrnitev takse ter prilaga potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 25.02.2003, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZJN-1 odstopil vso dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. V dopisu naročnik poudarja, da je vodil postopek v skladu z določili ZJN-1 ter spoštoval načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev. Po prepričanju naročnika, vlagatelja nista postopala skladno z 12. členom ZRPJN, saj sta se pritoževala le nad oddajo javnega naročila, ne da bi navajala kršitve ter predložila dejstva in dokaze o kršitvah, kot tudi ne potrdila o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagateljev in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali sta zahtevka za revizijo dopustna in ali sta vlagatelja aktivno legitimirana za vložitev zahtevka. Prvi vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo za sklope A, B, D in E, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila za sklope A, B, D in E in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka za sklope A, B, D in E. Drugi vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo za sklop C, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila za sklop C in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka za sklop C.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila".

Državna revizijska komisija je uvodoma obravnavala navedbo prvega vlagatelja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil za opravljanje prevozov otrok tri različne cene za isto storitev. Iz obrazca JR-2, III ponudbe št. 1 izbranega ponudnika je razvidno, da skupna dnevna cena za vse sklope znaša 152.800,00 SIT, pri tem pa "dnevne cene na sklopih A, B, D, E, veljajo v primeru oddaje celotnega obsega teh sklopov družbi â??". Iz 3. člena Pogodbe št. 1 pa cena za dnevni prevoz otrok na relacijah iz 2. člena te pogodbe (relacije na sklopu A, B, C, D, E) znaša 152.500,00 SIT. Ob tem izbrani ponudnik ponuja dodatne ugodnosti v obliki dodatnega 5% popusta, v kolikor je sam izbran kot generalni prevoznik za vse razpisane relacije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz ponudbe izbranega ponudnika ni razvidno, kakšna je resnična ponudbena cena, kajti cena iz obrazca JR-2, ponudbe št. 1, velja le pod pogojem, da se sklopi A, B, D, E, oddajo njemu. Pri tem ni najti odgovora na vprašanje, kakšna je ponudbena cena za posamezen sklop, če izbrani ponudnik ni izbran za sklope A, B, D, E hkrati. Bistvo oblikovanja predmeta javnega naročila v sklope, kot smiselno zaključene celote je, da je s tem večjemu številu ponudnikov omogočeno, da se potegujejo za pridobitev javnega naročila, tako da je ob upoštevanju načela gospodarnosti, predmet javnega naročila, oblikovan v sklope, mogoče oddajati ločeno (26. člen ZJN-1). Ker je bila v predmetnem javnem naročilu predvidena oddaja po sklopih, mora biti omogočeno ocenjevanje za vsak posamezen sklop, pri tem pa ponudnik svoje ponudbe ne more samovoljno oblikovati (zgolj) v paketu, t.j. le za več ali za vse sklope skupaj. V ponudbi izbranega ponudnika je moč ugotoviti, da ni zadostila dikciji četrtega odstavka 41. člena ZJN-1, ki glasi: â"śPonudnik mora v svoji ponudbi navesti, ali se njegova ponudba nanaša na celotno naročilo ali le na posamezne sklope. Ne glede na to, ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope, mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po sklopih. Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj naročnik sklene pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb.â"ť Ker ponudba izbranega ponudnika ni bila predložena tako, da je mogoče ocenjevanje po sklopih, je bila zaradi nedoločljivosti cene posameznega sklopa s tem onemogočena objektivna primerljivost ponudb. Naročnik je s tem, ko je ponudbi izbranega ponudnika omogočil ocenjevanje pod pogojem, da "dnevne cene na sklopih A, B, D, E, veljajo v primeru oddaje celotnega obsega teh sklopov družbi â??", očitno sam odgovoril na vprašanje, kakšna je ponudbena cena za posamezen sklop, če izbrani ponudnik ni izbran za sklope A, B, D, E hkrati (â??.mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po sklopihâ??. ), ter tako sam nadomestil voljo ponudnika. Naročnik je ob tem, ko je ponudbi, ki ima značaj neprimerljivosti, omogočil primerljivost, kršil tudi načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1), po katerem mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja.
Ob zapisanem pa gre slediti tudi vlagateljevim navedbam o različnih cenah v ponudbi izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija v tej zvezi ugotavlja, da je vlagateljeva ponudba v tem delu notranje kontradiktorna, posledično pa (zgoraj omenjene) resnične cene ni mogoče ugotoviti. Medtem, ko je skupna cena za pet sklopov v obrazcu JR-2, III ponudba št. 1, zapisana v znesku 152.800,00 SIT, pa je skupna cena v 3. členu Pogodbe št. 1 zapisana v znesku 152.500,00 SIT. Tako gre ugotoviti, da sta v obrazcu ponudbe in pogodbe navedeni različni ceni. Ob tem pa je tudi skupna cena s popustom izračunana napačno, (v 1. točki dokumenta naročnika, št. 64000-054/2000, z dne 18.2.2003 je cena izračunana na naslednji način: "â??. 152.500,00 - (152.800 x 5%) = 145.160,00 â??.") saj je kot osnova od katere je odštet popust navedena ena cena, nominalni znesek popusta pa izračunan na podlagi druge cene. Pri tem je treba še opozoriti, da je izbrani ponudnik v obrazcu JR-2, III ponudba št. 1, dodal, da dnevne cene na sklopih A, B, D, E, veljajo v primeru oddaje celotnega obsega teh sklopov družbi â??, v 3. členu Pogodbe št. 1 pa je podana cena 152.500,00 SIT, in sicer za relacije na sklopu A, B, C, D, E (2. člen Pogodbe št. 1), t.j. je izbrani ponudnik v ceno iz Pogodbe št. 1 vštel tudi sklop C.

Državna revizijska komisija je dalje presojala navedbe prvega in drugega vlagatelja, po katerih obrazci JR 2/a, b, c, d, e, v ponudbi izbranega ponudnika niso izpolnjeni v skladu z razpisno dokumentacijo, saj ne omogočajo vpogleda v višino dnevne cene po relacijah znotraj posameznega sklopa prevozov ter da obrazec JR 4 (reference) izbranega ponudnika ne vsebuje zahtevanih podatkov (relacija, št. km, čas izvajanja, vrednost prevoza). Naročnik je v 3. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodil) določil, da bo ponudba veljavna v primeru, če ponudnik do predpisanega roka za oddajo ponudbe v javnem razpisu predloži vse zahtevane dokumente in izpolni obrazce. Tudi razpisna dokumentacija v VIII. točki - Ponudba, določa, da mora ponudnik izpolniti obrazce ponudbe (obrazci JR 2 in 2/a-e). Državna revizijska komisija je tako v postopku revizije ugotavljala, ali je izbrani ponudnik izpolnil predpisano zahtevo razpisne dokumentacije. Iz obrazca JR 2/a, b, c, d, e, izhaja, da je potrebno vpisati oddaljenost od šole v km, št. učencev, prihod in odhod, pogon 4 X 4, drugo, cena za km ter dnevna cena za prevoz v šolo in nazaj. Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik ni izpolnil nobenega obrazca pod rubriko - dnevna cena za prevoz v šolo in nazaj - ter tako ni zadostil zahtevi razpisne dokumentacije naročnika. Naročnik je tako ravnal v nasprotju z določbo 18. točko prvega odstavka 3. člena ZJN-1, v kateri je določeno, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki: "je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti vse zahteve iz razpisne dokumentacije", ko je štel ponudbo izbranega ponudnika za pravilno. Državna revizijska komisija je kljub temu ugotavljala, ali je izračun skupne dnevne cene za posamezen sklop enak seštevku dnevnih cen za prevoz v šolo in nazaj, po posameznih relacijah, glede na ceno za 1 km ter ugotovila, da je izračun v obrazcu JR/b, c, d, e, netočen, in to očitno iz razloga, ker izbrani ponudnik ni vnesel vseh dnevnih cen za prevoz v šolo in nazaj po posameznih relacijah. Državna revizijska komisija je pri presoji revizijskih navedb upoštevala načelo formalnosti, saj se le na ta način zagotovi enakopravno obravnavanje ponudnikov in je posledično lahko izbran le tisti ponudnik, katerega ponudba je skladna tako z zakonskimi predpisi kot tudi z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Glede revizijske navedbe prvega in drugega vlagatelja, da obrazec JR 4 v ponudbi izbranega ponudnika ni pravilno izpolnjen, Državna revizijska komisija ugotavlja podobno kot zgoraj, da izbrani ponudnik s tem, ko v obrazec JR 4 ni vpisal število opravljenih kilometrov, čas izvajanja in vrednost prevoza, ni zadostil zahtevam razpisne dokumentacije. Smiselno enake pomanjkljivosti je Državna revizijska komisija ugotovila tudi za potrdila o referencah, kot obveznih prilogah obrazca JR 4. Ker ponudba izbranega ponudnika ni bila v celoti predložena tako, kot je naročnik eksplicitno zahteval v Navodilih, njegove ponudbe ni mogoče šteti za pravilno v smislu 18. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija se iz razlogov, podanih v nadaljevanju ni opredeljevala do revizijske navedbe drugega vlagatelja, da je izbrani ponudnik v sklopu "C" ponudil dumpinško ceno. Vendarle pa gre opozoriti, da ZJN-1 ne pozna termina "dumpinška cena", skladno z 10. točko prvega odstavka 3. člena ZJN-1, pa se za "ceno iz ponudbe, ki je tako nizka, da pri naročniku vzbuja dvom o možnosti izvedbe javnega naročila", v pravu javnih naročil uporablja institut neobičajno nizke cene. Če naročnik sumi, da so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, mora, preden tako ponudbo zavrne, pisno zahtevati podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere meni, da so merodajne in jih mora, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveriti (53. člen ZJN-1). Če ponudniku ne uspe obrazložiti ponujene cene, naročnik takšno ponudbo zavrne.

Glede na zgoraj navedene kršitve je presoja preostalih navedb prvega in drugega vlagatelja v tem revizijskem postopku brezpredmetna saj ne more povzročiti drugačne odločitve in jih zato Državna revizijska komisija, v skladu z načelom hitrosti (3. člen ZRPJN), kot enim izmed temeljnih načel revizijskega postopka, pri odločanju o vloženima zahtevkoma za revizijo ni presojala.

Naročnik lahko v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1, izbere najugodnejšega ponudnika le, če je pridobil najmanj dve samostojni pravilni ponudbi od dveh različnih, kapitalsko in upravljalsko nepovezanih ponudnikov. V primeru, da bi Državna revizijska komisija v izreku v celoti razveljavila odločitev vsebovano v obvestilu o oddaji naročila prevozov osnovnošolskih otrok, št. 64000-54/2000, z dne 11.02.2003, bi naročniku za sklope C, D in E ostala le ena pravilna samostojna ponudba in bi bila izbira najugodnejšega ponudnika glede na prvi odstavek 76. člena ZJN-1 nedopustna, zato je bilo potrebno v konkretnem primeru, skladno s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije pod 1., 2. in 3. točko izreka tega sklepa utemeljena.

Prvi in drugi vlagatelj sta v svojih zahtevkih zahtevala povrnitev plačane takse, vsak v višini 100.000,00 SIT. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagateljema povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka, v višini plačane takse, vsakemu v višini 100.000,00 SIT.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije pod 4. točko izreka tega sklepa utemeljena.

V skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija, ob sprejemu odločitve o zahtevku za revizijo, od naročnika zahteva, da Državni revizijski komisiji predloži poročilo o izvedbi postopka, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo ali ponovljenem postopku. Državna revizijska komisija od naročnika zahteva, da posebej izkaže odpravo nepravilnosti in nadaljnje ravnanje v delu, kjer je bil postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavljen ter predloži ustrezno dokumentacijo. Če Državna revizijska komisija ugotovi, da v poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti oziroma upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije ali naročnik poročila ne predloži, o tem obvesti urad, pristojen za javna naročila, vlado oziroma nadzorni organ naročnika.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije pod 5. točko izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani,