018-012/03-2

Številka: 018-12/03-25-117

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, štev. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN in prvim odstavkom 117. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, štev. 26/99 in 96/02; v nadaljevanju: ZPP) po članu â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo tuje periodike za leti 2003 in 2004 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

ODLOČILA

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se odstopi naročniku.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za dobavo tuje periodike za leti 2003 in 2004.
Z Obvestilom o oddaji naročila, št. 400-06-6/2002, z dne 26.11.2002, je naročnik ponudnike obvestil, da je na podlagi točkovanja, ki ga je opravila strokovna komisija, v skladu z razpisanimi merili - najnižje ponudbene cene razpisanega blaga, kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â??.

Vlagatelj je dne 05.12.2002 od naročnika zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, ki mu ga je naročnik posredoval dne 12.12.2002.

Vlagatelj je dne 20.12.2002 vložil zahtevek za revizijo v katerem navaja, da se ne strinja z navedbo naročnika iz Obrazloženega obvestila o oddaji naročila iz katerega izhaja, da je pri izbiri najcenejše ponudbe upošteval cene brez DDV, saj iz Obvestila o oddaji naročila jasno izhaja, da se je pri izbranem ponudniku upoštevala cena, ki vključuje tudi DDV. Navedba naročnika v Obrazloženem obvestilu, da bi moral vlagatelj v ponudbi navesti ceno brez DDV je zmotna, saj bi vlagatelj s tem kršil Navodila za izdelavo ponudbe. Naročnik je zaradi nepoznavanja predpisov, ki urejajo tovrstni uvoz literature, na obrazcih razpisne dokumentacije, sam uvedel kategorijo cen z DDV. Področje uvoza znanstvene literature ureja mednarodni sporazum o uvozu predmetov prosvetnega, znanstvenega in kulturnega značaja in Protokol k temu sporazumu (Uradni list SFRJ, št. 7/81 - mednarodne pogodbe in Uradni list RS, št. 9/92). Na podlagi 3.a člena II. protokola se pri uvozu ali po uvozu knjig in publikacij, namenjenih za knjižnice, določene v točki 5/V člena IV tega protokola, kamor spada tudi naročnik, ne plačuje nobenih taks ali drugih internih davščin.
Navedeno dokazuje, da je področje uvoza tuje strokovne literature posebno področje, ki je urejeno z ustrezno zakonodajo, kar pa je naročnik z navodili in pogoji iz predmetnega javnega razpisa onemogočil.
Vlagatelj zahteva razveljavitev in ponovitev obravnavanega postopka oddaje javnega naročila ter povračilo stroškov plačane takse v višini 80.000,00 SIT.

Naročnik je vlagatelja dne 24.12.2002, na podlagi četrtega odstavka 12. člena pozval, da v roku treh (3) dni od prejema poziva, zahtevek za revizijo dopolni s potrdilom o vplačilu takse v zahtevani višini iz 22. člena ZRPJN.

Vlagatelj je dne 27.12.20'02 naročniku poslal dopis, v katerem je le-tega obvestil, da je takso pravilno plačal ter da posledično smatra naročnikov poziv kot brezpredmeten.

Naročnik je dne 06.01.2003 sprejel sklep št. 406-06-6/2002, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi slednjega je navedel, da vlagateljev zahtevek ni vseboval vseh v 12. členu ZRPJN določenih obveznih sestavin (premalo plačana taksa). Naročnik je vlagatelja, skladno s četrtim odstavkom 7. člena ZRPJN opozoril, da lahko v treh dneh od prejema sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je dne 10.01.2003 vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo in hkrati podal predlog za vrnitev v prejšnje stanje. V pritožbi izpodbija sklep s katerim je naročnik njegov zahtevek za revizijo zavrgel in predlaga razveljavitev le-tega ter podrejeno predlaga, da se mu dovoli vrnitev v prejšnje stanje.
Vlagatelj priznava, da ni vedel, da je dan pred oddajo zahtevka za revizijo stopila v veljavo novela ZRPJN. Vlagatelj navaja, da je naročnik v dopisu sicer navedel razlog poziva k dopolnitvi zahtevka za revizijo (premalo plačana taksa), ni pa naročnik navedel ne zneska ne vzroka, ravno tako naročnik kratice zakona ZRPJN-A ni prilagodil zapisu v Uradnem listu št.110/02. Vlagatelj tako v časovni stiski, ko sta bila prva dva dneva roka za dopolnitev zahtevka za revizijo državna praznika, poziva ni razumel, pojasnilo pa je prejel šele dan po izpodbijem sklepu. Vlagatelj je prepričan, da je bil poziv k dopolnitvi nepopoln, saj je v njem manjkalo obvestilo o znesku premalo plačane takse.
Vlagatelj je hkrati prepričan, da so v konkretnem primeru, ob predloženem dokazilu o doplačilu sodne takse do zneska, ki ga določa novela ZRPJN, izpolnjeni vsi pogoji za vrnitev v prejšnje stanje, v kolikor se pritožbi ne bi ugodilo iz procesnih razlogov.
Vlagatelj se je v dvomu, kdo je za odločitev o vrnitvi v prejšnje stanje pristojen odločil, da bo predlog za vrnitev v prejšnje stanje vključil v pritožbo.

Naročnik je dne 16.01.2003 (dopis naročnika št. 400-06-67/2002, z dne 15.01.2003), odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu prejete dokumentacije je Državna revizijska komisija v skladu z 18. in 23. členom ZRPJN sprejela sklep, s katerim je predlog za vrnitev v prejšnje stanje odstopila v presojo naročniku.

V obravnavanem primeru je vlagatelj predlog za vrnitev v prejšnje stanje (skupaj s pritožbo, ko jo je vložil na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN in o kateri bo, skladno z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN, odločala Državna revizijska komisija), podal pred Državno revizijsko komisijo. Istočasno z vložitvijo predloga je plačal (doplačal) tudi takso v višini, kot jo določa ZRPJN v prvem odstavku 22. člena.

ZRPJN ne ureja instituta vrnitve v prejšnje stanje, zato je v takšnih primerih, v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, potrebno smiselno uporabiti določbe zakona, ki ureja pravdni postopek.

V skladu z določilom prvega odstavka 117. člena ZPP se predlog za vrnitev v prejšnje stanje poda pri sodišču, pri katerem bi bilo treba opraviti zamujeno dejanje, katero o predlogu, na podlagi 120. člena ZPP tudi odloči.

Ker je v predmetni zadevi okoliščina v zvezi z zamudo (do)plačila sodne takse nastala v postopku pred naročnikom, je DRK odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).V Ljubljani, dne