018-006/03

Številka: 018-6/03-22-84

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99 in 90/99, v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članov â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "storitve čiščenja in notranjega transporta" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??, ki ga zastopa odvetnik â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja se ugodi in se razveljavi sklep o oddaji javnega naročila, štev.: 240-1/02-33, z dne 3.12.2002.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 320.000,00 SIT, v roku 15-ih dni, da ne bo izvršbe. Višji stroškovni zahtevek se zavrne.

3. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. â??, z dne â??, pod štev. objave Ob-â??, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za storitve čiščenja in notranjega transporta â??.

Na javni razpis so prispele štiri pravočasne ponudbe, naročnik pa je po zaključenem postopku pregleda in ocenjevanja ponudb sprejel sklep o oddaji javnega naročila, štev. 240-1/02-23, z dne 13.09.2002 in sklep, štev. 240-1/02-24, z dne 07.10.2002, s katerima je odločil, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku â?? (v nadaljevanju: ....), ki je po merilih iz razpisne dokumentacije prejel največje število točk.

Zoper navedeno odločitev naročnika sta dva ponudnika (vlagatelj in ponudnik ...) v roku vložila zahtevek za revizijo. Naročnik je s sklepom, štev. 240-1/02-25, z dne 9.10.2002, oba zahtevka za revizijo zavrnil kot neutemeljena.

Državna revizijska komisija je s sklepom, štev. 018-227/02-22-1972, z dne 8.11.2002, ugodila vlagateljevemu zahtevku za revizijo ter razveljavila sklep o oddaji javnega naročila, štev. 240-1/02-23, z dne 13.09.2002 in sklep, štev. 240-1/02-24, z dne 07.10.2002, zahtevek za revizijo ponudnika ... pa je iz procesnih razlogov zavrgla.

Naročnik je dne 3.12.2002 sprejel sklep, štev. 240-1/02-33, s katerim je odločil, da se javno naročilo za "storitve čiščenja in notranjega transporta" ne odda ter da se postopek oddaje javnega naročila ponovi. V obrazložitvi navedenega sklepa je naročnik navedel, da je strokovna komisija naročnika pristopila k ponovnemu pregledu in ocenjevanju pravočasno prispelih ponudb ponudnikov, pri čemer je po zaključenem postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ponudnika ... (vzorec pogodbe iz 15. točke XI. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ni bil izpolnjen) in ponudnika â?? (ponudnik ni predložil ponudbenega predračuna skladno z določili VI. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) zavrnila kot nepravilni. Naročnik navaja, da je komisija pri pregledovanju in ocenjevanju ponudb ugotovila, da ponudba ponudnika ... ne izpolnjuje tudi pogoja iz 11. točke VII. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, saj ni izkazal referenčnih ustanov, kjer je že izvedel enaka ali podobna dela v zadnjih 5-ih letih. Iz obrazca "Vzorec XI/11 Navodil" namreč izhaja samo referenca za opravljene storitve čiščenja prostorov s pisnim potrdilom referenčne ustanove, referenčna lista-spisek organizacij, kjer družba ... izvaja dejavnosti čiščenja in vzdrževanja, brez priloženih pisnih potrdil referenčnih ustanov, pa ne ustreza naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije po "izpolnjenem, parafiranem in žigosanem dokazilu-obrazcu, ki mu je potrebno priložiti potrdila naročnikov, v originalu ali kopiji". Naročnik navaja, da ponudnik s tako predloženimi dokazili ni izkazal referenc za storitve notranjega transporta, ki so predmet obravnavanega javnega naročila. Naročnik dalje navaja, da je komisija ugotovila, da izpolnjevanja navedenega pogoja nista izkazala tudi ponudnika â?? in vlagatelj. Ponudnik ... je po navedbah naročnika sicer predložil izpolnjen, parafiran in žigosan obrazec "Vzorec XI/11 Navodil" z navedenimi referencami za storitve rednih in generalnih čiščenj ter pisna potrdila referenčnih ustanov za storitve čiščenja, iz katerega pa po navedbah naročnika ne izhaja izpolnjevanje pogoja referenc v tistem delu predmeta javnega naročila, ki se nanaša na notranji transport. Naročnik navaja, da je ponudnik priložil seznam ostalih naročnikov, pridobljenih na javnem razpisu in izven javnega razpisa za vsakodnevna, generalna čiščenja in upravljanje prostorov s pisnimi potrdili referenčnih ustanov, ki pa ne izkazujejo izpolnjevanja zahtevanega pogoja. Naročnik dalje navaja, da je tudi vlagatelj predložil izpolnjen, parafiran in žigosan obrazec "Vzorec XI/11 Navodil", kjer je med referencami navedel transport (zap. štev. 8 pod rubriko Opis del "Čiščenje; vzdrževanje; transport;"), iz predloženih pisnih potrdil referenčnih ustanov pa reference za storitve transporta ne izhajajo. Naročnik na koncu navaja še, da je, glede na to, da ni prejel dveh samostojnih pravilnih ponudb, izmed katerih bi lahko izbral najugodnejšega ponudnika, sprejel odločitev, da se predmetno javno naročilo ne odda in postopek oddaje javnega naročila ponovi.

Vlagatelj je zoper navedeno odločitev naročnika pravočasno vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je naročnik izdal sklep o oddaji predmetnega javnega naročila na podlagi ponovnega pregleda in ocenjevanja pravočasno prispelih ponudb ponudnikov, kot izhaja iz navodil Državne revizijske komisije, s katerim je bil sklep o oddaji javnega naročila delno razveljavljen, pa bi moral naročnik ponovno ugotavljati pravilnost ponudb in pri tem upoštevati ugotovitve Državne revizijske komisije. Naročnik bi moral po vlagateljevem mnenju torej ugotoviti pravilnost ponudb, ne pa ponovno ocenjevati pravočasno prispele in pravilne ponudbe, saj je že v prejšnjem postopku ugotovil, da sta ponudbi vlagatelja in ponudnika ... pravilni. Vlagatelj navaja, da je naročnik v ponovljenem postopku ugotovil, da so ponudbe ponudnika ..., ponudnika ..., vlagatelja ter ponudnika ... nepravilne, pri čemer je navedel, da prvi (pravilno: zadnji) trije navedeni ponudniki ne izpolnjujejo pogojev iz 11. točke VII. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, saj naj ne bi izkazali referenc na področju za storitve notranjega transporta. Ugotovitev naročnika, da vlagatelj ni predložil referenc za storitve transporta, je po prepričanju vlagatelja zmotna in neutemeljena, saj navodila ponudnikom nikjer eksplicitno ne zahtevajo predložitev referenc, posamezno za vsak element dela, tako posebej za storitve čiščenja, storitve vzdrževanja in za storitve transporta. Storitve čiščenja in notranjega transporta so neločljivo povezane, navaja vlagatelj, sicer pa posebnih referenc posebej za storitve notranjega transporta po vlagateljevem mnenju niti ni mogoče podati - v primeru, da bi bilo to potrebno, pa bi moral naročnik to v navodilih ponudnikom podrobno in konkretno navesti. Po mnenju vlagatelja je navedeni razlog tako zgolj vzrok za razveljavitev javnega naročila na vsak način, saj se postopek oddaje očitno ni izšel po pričakovanjih naročnika. Vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi sklep o oddaji javnega naročila, štev. 240-1/02-33, z dne 3.12.2002, ter naročniku naloži, da postopek v delu, ki se nanaša na pravilnost ponudb ponovi in v skladu s tem odloči o oddaji javnega naročila. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov vodenja revizijskega postopka po priloženem stroškovniku, in sicer: taksa za revizijo 80.000,00 SIT, pregled dokumentacije in konferenca s stranko, revizija 2000 točk + DDV, sporočilo stranki 20 točk +DDV, mat. stroški 20 točk + DDV.

Naročnik je dne 24.12.2002 sprejel sklep, štev. 240-1/02, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi svoje odločitve naročnik ponavlja razloge za zavrnitev ponudb preostalih treh ponudnikov. V zvezi z vlagateljevo ponudbo naročnik navaja, da je vlagatelj sicer predložil izpolnjen, parafiran in žigosan obrazec "Vzorec XI/11 Navodil", kjer je med referencami navedel transport (zap. štev. 8), vendar pa obenem ugotavlja, da iz predloženih pisnih potrdil referenčnih ustanov ne izhajajo reference za storitve transporta. Naročnik navaja, da je v VII. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe zapisal, da bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudniku na osnovi izpolnjevanja pogojev, med katerimi je v 11. točki določeno "da je navedel referenčne ustanove, kjer je že izvedel enaka ali podobna dela v zadnjih 5 letih", v 11. točki XI. člena pa kot dokazilo, s katerim ponudnik dokazuje, da izpolnjuje pogoje iz VII. člena, da mora predložiti "reference ponudnika (vzorec priložen) s priloženimi potrdili". Naročnik opozarja, da obrazec "Vzorec XI/11 Navodil", ki je bil podan v obliki razpredelnice in je bil priloga razpisne dokumentacije, vsebuje zapis, da ponudnik temu obrazcu prilaga pisna potrdila referenc tam navedenih naročnikov, v zadnjem odstavku XI. člena Navodil pa je posebej za dokazilo iz 11. točke XI. člena določena zahteva o predložitvi potrdil naročnikov v originalu ali kopiji. Naročnik meni, da je s tem postavil jasno zahtevo po obliki in načinu izkazovanja izpolnjevanja pogoja referenc.

Vlagatelj je skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN dne 28.12.2002 naročnika obvestil, da bo nadaljeval revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, štev. 240-1/02-37, z dne 6.1.2003, v skladu z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Naročnik uveljavlja tudi povračilo stroškov kopiranja celotne priložene dokumentacije v višini 10.005,00 SIT (667 kopij po 15 SIT) ter stroške poštnine v višini kot izhaja iz poštnega potrdila.

Državna revizijska komisija je dne 10.1.2003 vlagatelja zaprosila, naj ji skladno z 2. odstavkom 21. člena ZRPJN posreduje dodatna pojasnila. Vlagatelj je zaprošena dodatna pojasnila posredoval z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 15.1.2003.

Po pregledu dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter presoji s strani Državne revizijske komisije zahtevanih dodatnih pojasnil vlagatelja, je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo 2. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Državna revizijska komisija je v obravnavani zadevi že enkrat odločala, in sicer je s sklepom, štev. 018-227/02-22-1972, z dne 8.11.2002, ugodila vlagateljevemu zahtevku za revizijo ter razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, štev. 240-1/02- 23, z dne 13.9.2002, naročnika pa je skladno z 2. odstavkom 23. člena ZRPJN napotila, naj ponovno ugotavlja pravilnost ponudb in pri tem upoštevat ugotovitve Državne revizijske komisije.

Kot je razvidno iz dokumentacije o oddaji obravnavanega javnega naročila, je naročnik v ponovljenem postopku sledil napotkom Državne revizijske komisije, pri čemer pa je ob (ponovnem) pregledu vseh štirih prejetih ponudb dodatno ugotovil tudi, da ponudba vlagatelja in ponudnika ... ne izpolnjujeta pogojev iz razpisne dokumentacije ter da v posledici ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, saj mu ni preostala niti ena sama pravilna ponudba.

Ob upoštevanju dejstva, da je Državna revizijska komisija v celoti razveljavila sklep naročnika o oddaji javnega naročila, štev. 240-1/02- 23, z dne 13.9.2002 in sklep, štev. 240-1/02-24, z dne 07.10.2002 (s čimer se je predmetni postopek vrnil v fazo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila), naročniku ni mogoče očitati, da je s tem, ko je (ponovno) ugotavljal pravilnost vlagateljeve ponudbe in ponudbe ponudnika ..., ravnal v nasprotju z določili Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1). Pač pa je morala Državna revizijska komisija v tem revizijskem postopku, ob upoštevanju navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo preveriti, ali je odločitev naročnika, ki izhaja iz izpodbijanega sklepa o oddaji javnega naročila, štev. 240-1/02-33, z dne 3.12.2002, pravilna in zakonita.

ZJN-1 v 18. točki 1. odstavka 3. člena (Definicije pojmov) določa, da je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Element, na podlagi katerega je v skladu z zakonom potrebno presojati o tem, ali je posamezna ponudba (ne)pravilna, je dejstvo, da le-ta izpolnjuje (oziroma ne izpolnjuje) naročnikove zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

V obravnavanem primeru je naročnik v razpisni dokumentaciji, štev. 240-1/02-20, z dne 19.7.2002 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), med drugimi pogoji za priznanje usposobljenosti in sposobnosti ponudnikov, v 11. točki VII. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe zapisal tudi zahtevo, da je ponudnik v svoji ponudbi "... navedel referenčne ustanove, kjer je že izvedel enaka ali podobna dela v zadnjih 5 letih;". Navedeno zahtevo iz razpisne dokumentacije je potrebno obravnavati kot pogoj v smislu 12. točke 1. odstavka 3. člena ZJN-1, ki določa, da je pogoj "â?? element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave".

Naročnik sme poleg obveznih pogojev, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku oddaje javnega naročila (41. člen ZJN-1 - Obvezni pogoji in 42. člen ZJN-1 - Dokazovanje izpolnjevanja pogojev), v razpisni dokumentaciji določiti tudi druge dodatne elemente za ugotovitev sposobnosti (2. odstavek 45. člena ZJN-1 - Ugotovitev sposobnosti). Izpolnjevanje (obveznih in drugih) pogojev, ponudniki v posameznem postopku oddaje javnega naročila dokazujejo z listinami, ki jih morajo predložiti naročniku v svojih ponudbah tako, kot je to zahtevano v zakonu in/ali razpisni dokumentaciji.

V obravnavanem primeru je naročnik v razpisni dokumentaciji določil, da mora ponudnik kot dokazilo, s katerim se dokazuje izpolnjevanje pogoja iz 11. točke VII. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, predložiti "... reference ponudnika (vzorec priložen) s priloženimi potrdili;" (11. točka XI. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Naročnik je v zvezi z navedenim dokazilom zahteval tudi, da morajo ponudniki "...dokazilu iz 11. točke priložiti tudi potrdila naročnikov, v originalu ali kopiji" (2. odstavek XI. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Navedeno besedilo iz razpisne dokumentacije ni mogoče razumeti drugače, kot zahtevo, da morajo ponudniki kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 11. točke VII. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe kot sestavni del svoje ponudbe naročniku predložiti izpolnjen (ter podpisan in žigosan) obrazec "Vzorec XI/11 Navodil", k navedenemu obrazcu pa morajo priložiti še potrdila referenčnih naročnikov, in sicer v originalu ali kopiji.

Iz pregleda ponudbene dokumentacije, ki jo je naročniku predložil vlagatelj, je mogoče ugotoviti, da je le-ta v celoti izpolnil vse zgoraj navedene zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj je namreč v svoji ponudbi predložil izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec "Vzorec XI/11 Navodil", ki je izpolnjen natančno tako, kot je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji, priložena pa so mu tudi pisna potrdila tam navedenih naročnikov (skupaj 7 potrdil v originalu in/ali kopiji). Naročnik svojo ugotovitev o domnevni nepravilnosti vlagateljeve ponudbe sicer utemeljuje z dejstvom, da iz v omenjenem obrazcu navedenih referenc ter priloženih pisnih potrdil referenčnih naročnikov "â?? ne izhaja izpolnjevanje pogoja referenc v tistem delu predmeta javnega naročila, ki se nanaša na notranji transport". Vendar pa je naročnika pri tem potrebno opozoriti, da je očitno spregledal, da v razpisni dokumentaciji na nobenem mestu ni izrecno zahteval, da se morajo predložene reference nanašati na posamezne "dele" predmeta obravnavanega javnega naročila. V tem smislu je tudi potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da bi moral naročnik v primeru, če je od ponudnikov pričakoval, da bodo predložili referenčne podatke ločeno - to je posamezno oziroma za vsak element obravnavanega javnega naročila posebej (storitve čiščenja, storitve vzdrževanja in za storitve transporta) - to v razpisni dokumentaciji jasno navesti, in sicer v obliki razumljive, konkretne in nedvoumne zahteve. Ker pa naročnik takšnega pogoja v razpisni dokumentaciji ni navedel in ker je vlagatelj zahtevane podatke o referencah predložil na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji, je v obravnavanem primeru potrebno ugotoviti, da je sporni pogoj iz razpisne dokumentacije v vlagateljevi ponudbi v celoti izpolnjen in da njegove ponudbe na tej podlagi ni mogoče obravnavati kot "nepravilno ponudbo" v smislu 18. točke 1. odstavka 3. člena ZJN-1, oziroma da je bila vlagateljeva odločitev, da se ponudba vlagatelja zavrne kot nepravilna, sprejeta v nasprotju z določili ZJN-1. Ne glede na navedeno pa Državna revizijska komisija dodaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval reference za "enaka ali podobna dela" ter da tudi v tem okviru morebitne nejasnosti v razpisni dokumentaciji ni mogoče interpretirati v škodo ponudnika (vlagatelja).

Ob vsem doslej navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je vlagateljevo ponudbo kot nepravilno izločil iz obravnavanega postopka oddaje javnega naročila, ravnal v nasprotju z zakonom in določili razpisne dokumentacije ter da je naročnikova trditev o tem, da naj bi bila vlagateljeva ponudba v tem smislu nepravilna, neutemeljena.

Smiselno enake ugotovitve kot za vlagatelja, veljajo tudi za ponudbo ponudnika Čistoča d.o.o.. Tudi navedeno ponudbo je namreč naročnik pred razveljavitvijo sklepa o oddaji javnega naročila, štev. 240-1/02-23, z dne 13.9.2002 in sklepa, štev. 240-1/02-24, z dne 07.10.2002, obravnaval kot pravilno ponudbo, medtem ko je v ponovljenem postopku v njej ugotovil enake pomanjkljivosti kot v vlagateljevi ponudbi. Državna revizijska komisija ugotavlja, da pregled dokumentacije o oddaji obravnavanega javnega naročila ne potrjuje takšnih naročnikovih ugotovitev. Kot je razvidno iz ponudbene dokumentacije ponudnika ..., je namreč tudi ta (enako kot vlagatelj) v svoji ponudbi naročniku predložil pravilno izpolnjen obrazec "Vzorec XI/11 Navodil", prav tako pa je priložil tudi pisna potrdila v obrazcu navedenih naročnikov (skupaj 10 potrdil v originalu in/ali kopiji). Navedeno pomeni, da tudi ponudbe ponudnika ... (vsaj kar zadeva izpolnjevanje pogoja iz 11. točke VII. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) ni bilo mogoče obravnavati kot "nepravilno ponudbo" v smislu 18. točke 1. odstavka 3. člena ZJN-1.

Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju je potrebno zaključiti, da naročnik v obravnavanem primeru tudi ni imel podlage za sprejem izpodbijanega sklepa o oddaji javnega naročila, štev. 240-1/02-33, z dne 3.12.2002, to je odločitve o tem, da se javno naročilo za "storitve čiščenja in notranjega transporta" ne odda ter da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila ponovi. ZJN-1 v 76. členu (Pravilnost, primernost in sprejemljivost ponudbe), na katerega naročnik opira izpodbijano odločitev, v 1. odstavku določa, da "â?? naročnik izbere najugodnejšega ponudnika, če je pridobil dve samostojni pravilni ponudbi od dveh različnih, kapitalsko in upravljalsko nepovezanih ponudnikov". V 2. odstavku 76. člena ZJN-1 zahteva, da "â?? mora naročnik po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti â??". V obravnavanem primeru je bilo ugotovljeno, da niso podani razlogi, zaradi katerih bi bilo ponudbi vlagatelja in ponudnika ... potrebno zavrniti kot nepravilni iz razlogov, ki jih v obrazložitvi svoje odločitve navaja naročnik. Ker sta tako naročniku po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb ostali dve pravilni ponudbi, je zato potrebno ugotoviti, da niso podani razlogi za postopanje v skladu s 1. odstavkom 76. člena ZJN-1. Ob navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da odločitev naročnika, ki izhaja iz izpodbijanega sklepa o oddaji javnega naročila, štev. 240-1/02-33, z dne 3.12.2002, nima podlage v ugotovljenem dejanskem stanju ter da je vlagateljev zahtevek za revizijo tudi v tem smislu utemeljen.

Vse spredaj navedene zaključke dodatno potrjujejo tudi vlagateljeve navedbe, da sporne storitve transporta (opis predmeta javnega naročila v razpisni dokumentaciji, točka IV - "transport materiala na oddelke in iz oddelkov") predstavljajo le zanemarljivo majhen del celotnega predmeta javnega naročila "storitve čiščenja in notranjega transporta", in sicer tako po opisu del kot tudi po ceni storitev (strukturi ponudbenega predračuna). Ker naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval specifikacije ponudbenega predračuna po posameznih storitvah, ki so predmet obravnavanega javnega naročila (II. in VI. točka navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), je Državna revizijska komisija na podlagi 2. odstavka 21. člena ZRPJN z dopisom, štev. 018-6/03-22-44, z dne 10.1.2003, vlagatelja zaprosila, naj ji posreduje dodatna pojasnila o tem, katera dela, glede na predmet javnega naročila, vsebujejo navedene in potrjene reference vlagatelja ter kakšno je razmerje med deli, ki sodijo v predmetno javno naročilo (čiščenje : notranji transport). Iz pisnih pojasnil vlagatelja, ki jih je Državna revizijska komisija prejela dne 15.1.2003, je razvidno, da navedene in potrjene reference vlagatelja vsebujejo naslednja dela in opravila: redno dnevno čiščenje (vključujoč dezinfekcijsko čiščenje), dežurno čiščenje, občasno generalno čiščenje, čiščenje po vzdrževalnih in investicijskih delih, zahtevno tehnično čiščenje, urgentno čiščenje, transport infektivnih odpadkov, transport prazne embalaže v kontejner, transport komunalnih odpadkov, transport in servisiranje sanitarno potrošnega materiala, občasni transport sanitetnega materiala, občasni transport umazanega perila /čistilnih krp v pralnice, občasni transport čistega perila in raznos čistilnih krp, občasno spremstvo bolnikov ter občasni transport dokumentacije iz oddelka v oddelek. Vlagatelj je tudi opozoril, da so številne vrste transportov, ki so opisani v razpisni dokumentaciji pod IV. točko opisa predmeta naročila, dejansko prisotne tudi v storitvah, ki jih sicer izvaja pri naročnikih - izdajateljih potrjenih referenc. Kar zadeva vprašanje razmerja odvisnosti od časa, je vlagatelj pojasnil, da je celotno število vkalkuliranih delavcev 54, od tega za transport 7-8, kar predstavlja razmerje v porabljenem času cca 87% za čiščenje in 13% za transport. V zvezi z razmerjem v predračunski vrednosti pa je vlagatelj pojasnil, da celotna ponudbena vrednost javnega naročila za obdobje štirih mesecev znaša (brez davka na dodano vrednost) 86.447.316,20 SIT, od tega za program čiščenja 90,75% oziroma 78.450.938,54 SIT, za program transporta pa 7.996.376,65 SIT oziroma 9,25%.

Ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je skladno s 5 odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka, in sicer stroške plačane takse v višini 80.000,00 SIT in odvetniške stroške v višini 2000 odvetniških točk, to je 200.000,00 SIT, z vštetim DDV 240.000,00 SIT, skupno torej 320.000,00 SIT. Višji stroškovni zahtevek je bilo potrebno zavrniti kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Naročnik je v dokumentu, prejetem 8.1.2003, s katerim je Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje revizijski zahtevek, zahteval povračilo stroškov kopiranja dokumentacije, ki je bila predložena Državni revizijski komisiji v višini 10.005,00 SIT ter stroške poštnine v višini, kot izhaja iz poštnega potrdila. Ker je Državna revizijska komisija ugodila zahtevku vlagatelja, naročnik v skladu s 6. odstavkom 22. člena ZRPJN ni upravičen do povračila stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).


V Ljubljani,