018-256/04 Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Številka: 018-256/04-23-2003

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Metodi Hrovat v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za dobavo pisarniškega materiala, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.10.2004

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 09.08.2004 izdal sklep, št. 36-6247/2004 MV-93/04, o začetku postopka naročila male vrednosti za dobavo pisarniškega materiala po omejenem postopku.

Naročnik je z dopisom, št. 36-6247/2004 MV-93/04, z dne 10.08.2004, pozval pet potencialnih ponudnikov k oddaji ponudbe. Iz dokumenta, št. 36-6247/2004 MV-93/04, z dne 18.08.2004 (Poročilo o I. fazi oddaje ponudb), je razvidno, da so na poziv k oddaji ponudbe z dne 10.08.2004 prispele 4 (štiri) veljavne (pravočasne in pravilno opremljene) ponudbe. Na podlagi opravljenega pregleda in ocenjevanja ponudb je bilo ugotovljeno, da vse štiri ponudbe vsebujejo vse sestavine v skladu s pozivom k oddaji ponudbe in razpisno dokumentacijo.

Naročnik je z dopisom, št. 36-6247/2004 MV-93/04, z dne 20.08.2004, pozval k oddaji ponudbe štiri ponudnike, za katere je v I. fazi postopka oddaje naročila male vrednosti ugotovil, da so oddali pravilno ponudbo (II. faza omejenega postopka).

Naročnik je od podjetja Extra Lux d.o.o., Ljubljana, z dopisom, z dne 31.08.2004, skladno s 53. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) zahteval obrazložitev prispele ponudbe pisarniškega materiala, ker naj bi le-ta ponudil blago po neobičajno nizkih cenah. Podjetje Extra Lux d.o.o., Ljubljana, je obrazložitev podalo z dopisom, z dne 07.09.2004, v katerem zagotavlja verodostojnost ponujenih materialov in cen.

Iz naročnikovega dokumenta "Poročilo o oddaji naročila v II. fazi oddaje ponudb", št. 36-36-6247/2004 MV-93/04, z dne 08.09.2004, je razvidno, da so na poziv k oddaji ponudbe z dne 20.08.2004 prispele 3 (tri) veljavne (pravočasne in pravilno opremljene) ponudbe. Na podlagi opravljenega pregleda in ocenjevanja ponudb je naročnik ugotovil, da so vse tri ponudbe pravilne.

Naročnik je dne 08.09.2004 izdal Obvestilo o oddaji naročila, št. 36-6247/2004 MV-93/04, s katerim je ponudnike obvestil, da je bil v predmetnem postopku oddaje naročila male vrednosti kot najugodnejši izbran ponudnik Extra Lux d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je na naročnika naslovil zahtevo za obrazloženo obvestilo, z dne 10.09.2004. Naročnik je vlagatelju dodatno obrazložitev svoje odločitve posredoval dne 15.09.2004, ki jo je le-ta prejel dne 17.09.2004.

Vlagatelj je vložil zahtevo za nadaljevanje postopka, z dne 22.09.2004, ki jo je naročnik (pravilno) obravnaval kot zahtevek za revizijo in vlagatelja z dopisom, z dne 28.09.2004, skladno s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo s potrdilom o vplačilu takse. Vlagatelj je vložil popoln zahtevek za revizijo, z dne 27.09.2004, in naročnika prosil, naj zahtevo za nadaljevanje postopka zavrže, ker v tem delu postopka ni bila ustrezna.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita, da je v postopku oddaje javnega naročila kršil določbe ZJN-1, ker je izbral ponudnika z neobičajno nizkimi cenami ali nepravilnimi merskimi enotami, in ker dejanske količine niso bile podane kot določa ZJN-1, temveč samo cene na eno mersko enoto. Vlagatelj ugotavlja, da je izbrani ponudnik ponudil cene, ki so za približno 50% nižje od ponudbe ponudnika Cankarjeva založba d.d., Ljubljana, ter za približno 44% nižje od cen vlagatelja, zaradi česar meni, da je prišlo v primeru izbranega ponudnika bodisi do neobičajno nizkih cen bodisi do neupoštevanja merskih enot. Vlagatelj še navaja, da javni razpis ni bil izdelan v skladu z ZJN-1, saj v obrazcih za izdelavo ponudbe niso bile navedene količine posameznih artiklov, temveč je naročnik zahteval ceno za eno mersko enoto, kar je lahko zavajajoče in ne daje prave slike z vidika najugodnejše ponudbe.
Spričo navedenega vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija razpis v celoti razveljavi v delu, ki se nanaša na izbiro ponudnika, in kot najugodnejšega izbere vlagatelja.
Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z vložitvijo zahtevka za revizijo, in sicer strošek plačila takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je z dopisom, z dne 30.09.2004, Servis skupnih služb Vlade RS zaprosil za oceno pogodbenega sodelovanja z izbranim ponudnikom pri dobavi pisarniškega materiala, predvsem glede spoštovanja rokov in ustreznosti kvalitete dobavljenih izdelkov, strokovnosti ter zanesljivosti pri izvajanju pogodbenih obveznosti. Servis skupnih služb Vlade RS je naročniku posredoval odgovor, z dne 05.10.2004, da je z izbranim ponudnikom zadovoljen.

Naročnik je dne 07.10.2004 izdal sklep, s katerim je odločil, da se zahtevku za revizijo ne ugodi. Naročnik navaja, da je pri predmetnem razpisu kot merilo, na podlagi katerega bo izbran najugodnejši ponudnik, določil najnižjo ceno. Naročnik nadalje navaja, da je spričo neobičajno nizkih ponujenih cen izbranega ponudnika od le-tega skladno s 53. členom ZJN-1 zahteval dodatno pojasnilo o cenah, in sicer zaradi dvoma o možnosti izvedbe javnega naročila in dvoma o kvaliteti ponujenih izdelkov; izbrani ponudnik je naročnika v odgovoru prepričal o kakovosti ponujenih izdelkov in o možnosti izvedbe javnega naročila kljub nižji ponujeni ceni. Prav tako je naročnik pridobil mnenje Servisa skupnih služb Vlade, ki mu je kot pogodbeni partner izbranega ponudnika zagotovil, da je z dobaviteljem zadovoljen. Naročnik nadalje tudi razlaga, da je zahteval ponudbene cene za eno mersko enoto zato, ker bi vnaprej težko določil količino potrebnega pisarniškega materiala, prav tako pa je na tak način najlažje primerjal pridobljene ponudbe. Naročnik opozarja, da bi moral vlagatelj v primeru vprašanj oziroma nejasnosti v zvezi z razpisno dokumentacijo, skladno s tretjim odstavkom 25. člena ZJN-1 zaprositi za dodatna pojasnila, česar pa ni storil. Naročnik tako ugotavlja, da je ravnal pravilno, ko je kot najugodnejšega izbral izbranega ponudnika, ter zavrača vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevo za povrnitev stroškov kot neutemeljena.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 08.10.2004, skladno s 17. členom ZRPJN obvestil, da vztraja pri svojih navedbah iz zahtevka za revizijo in nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija je sprva presojala utemeljenost vlagateljeve navedbe, da je naročnik ravnal v nasprotju s pravili javnega naročanja, ko je izbral ponudnika, ki naj bi v svoji ponudbi postavil neobičajno nizke cene. S tem v zvezi gre poudariti, da je Državna revizijska komisija že večkrat zavzela stališče, da je oblikovanje ponudbenih cen stvar svobodne poslovne odločitve ponudnikov, saj je cena eden od bistvenih elementov konkurenčnosti, zagotovitev konkurenčnosti pa omogoča tudi spoštovanje načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, ki naročnika zavezuje, da z izvedbo javnega naročila in izborom ponudbe zagotovi, da je poraba sredstev za naročnika kar najbolj gospodarna. Nizke cene pravo javnih naročil (enako konkurenčno pravo) na splošno ne prepoveduje, zaradi določenih tveganj, ki bi lahko izhajala iz (neobičajno) nizke cene, pa ZJN-1 naročniku vendarle daje možnost, da zavrne ponudbo, ki vsebuje (pre)nizko ceno. ZJN-1 pojma neobičajno nizka cena ne definira, iz česar izhaja, da zakon oceno o tem, ali je določena cena v konkretnem primeru neobičajno nizka, prepušča presoji naročnika. V prvem odstavku 53. člena ZJN-1 je glede "neobičajno nizkih cen" določeno: "Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, mora naročnik, preden tako ponudbo zavrne, pisno ali v elektronski obliki zahtevati podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere meni, da so merodajne in jih mora, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveriti. Za odgovor lahko določi razumen rok, ki ni daljši od 20 dni.". Iz besedila navedenih določb izhaja, da naročnik ni avtomatično obvezan od ponudnika, ki ponudi (pre)nizko ceno, zahtevati obrazložitev ponudbene cene, ampak morata biti za to kumulativno izpolnjena dva pogoja: ponudbena cena mora biti neobičajno nizka, naročnik pa mora biti obenem odločen, da bo takšno ponudbo zavrnil, in sicer zato, ker ocenjuje, da je ponujena cena nerealna. Postopek s preverjanjem tako imenovanih "neobičajno nizkih" cen je torej namenjen varstvu ponudnika (in ne naročnika) v primerih, če bi naročnik želel izločiti njegovo ponudbo iz postopka ocenjevanja zato, ker je ponujeno ceno ocenil kot "neobičajno nizko".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ravnal v skladu z zgoraj navedenimi določbami ZJN-1, saj je ponudbeno ceno izbranega ponudnika, ker je le-ta bistveno nižja od cen ostalih ponudnikov, preveril tako pri izbranem ponudniku, kot tudi pri enem izmed referenčnih naročnikov izbranega ponudnika, ki sta mu zagotovila, da je tudi ob tako nizki ceni možna kvalitetna izvedba javnega naročila. V skladu z navedenim gre ugotoviti, da je naročnik pri oddaji javnega naročila ravnal zakonito in z vso potrebno skrbnostjo, zaradi česar je potrebno vlagateljeve očitke zavrniti kot neutemeljene.

V zvezi z vlagateljevo navedbo, da javni razpis ni bil izdelan v skladu z ZJN-1, ker v obrazcih za izdelavo ponudbe niso bile navedene količine posameznih artiklov, temveč je naročnik zahteval ceno za eno mersko enoto, Državna revizijska komisija opozarja na peti odstavek 12. člena ZRPJN, ki določa: "Vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti ponudnika ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti.". Državna revizijska komisija torej o tej vlagateljevi navedbi ni meritorno odločala, ker je v tej fazi postopka oddaje javnega naročila prepozna.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer znesek plačane takse v višini 100.000,00 SIT. Ker vlagateljev zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno z 22. členom ZRPJN kot neutemeljeno zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne 26.10.2004Metoda Hrovat, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana
- DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana